1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 31. 5. 2023

 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY
dne 31. 5. 2023 od 13.00 hod.
ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3


Přítomni:
Fakultní členové
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
prof. MUDr. David Cibula, CSc.                    prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. Mimofakultní členové
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. RNDr. Martin Bilej, DrSc.
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D. prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.                    
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. RNDr. Šárka Němečková, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. doc. RNDr. Mgr. Jiří Tesař, Ph.D.
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

Omluveni: 
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc,
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. prof. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc.
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

Hosté:
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. 
doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc. prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík. Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.
prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D. prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. 
prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. prof. MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D.
RNDr. Jan Krásenský MUDr. Jana Lízrová Preiningerová, Ph.D.

Program:

I. Zahájení
II. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání VR ze dne 26. 4. 2023
III. Jubilea
IV. Cooperatio - aktuální informace
V. Řízení ke jmenování profesorem
VI. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení
VII. Návrh na jmenování předsedů a členů komisí pro SRZk
VIII. Žádost o udělení oprávnění uskutečňovat DSP Experimentální a klinická onkologie
IX. Návrh na jmenování členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací
X. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP
XI. Návrh na změny v oborové radě Imunologie
XII. Návrh na jmenování nových členů do oborové rady Grantové agentury UK
XIII. Různé

I. Zahájení

Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil zasedání Vědecké rady
1. lékařské fakulty a uvítal všechny přítomné členy vědecké rady a hosty.

II. Kontrola usnesení a schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 26. 4. 2023 bez připomínek.

III. Jubilea

Pan děkan předal ocenění jubilantům: prof. MUDr Michalovi Vráblíkovi, Ph.D., prof. MUDr. Karlu Smetanovi DrSc., doc. MUDr. Miladě Kohoutové, CSc., prof. MUDr. Davidu Cibulovi, CSc., prof. MUDr. Zdeňkovi Krškovi, DrSc.

Pan děkan předal slovo proděkanovi prof. Klenerovi.
Skrutátory byli určeni doc. MUDr. Karel Černý, Ph.D. a prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
Hodnotiteli přednášky byli prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D. pro řízení ke jmenování profesorkou doc. MUDr. Dany Horákové, Ph.D., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Štěpána Havránka, Ph.D.

IV. Cooperatio - aktuální informace

Proděkanka pro grantovou problematiku prof. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D. členy vědecké rady seznámila s aktuálními informacemi týkajícími se programu Cooperatio. Částka, která bude rozdělena na vědní oblasti v roce 2023 je vyšší než v loňském roce a činí 131 867 601,52 Kč. Princip dělení Cooperatio na 1. LF UK v roce 2023 zůstává stejný, stabilizační složka je poskytnuta těm pracovištím, která v loňském roce získala podporu v rámci programu Cooperatio. Při výpočtu přidělené částky bude stanoven podíl na celku a tímto podílem bude přidělena částka pracovišti, která je zaokrouhlena na stovky dolů. Motivační složka je poskytnuta všem nákladovým střediskům, která v letech 2019 až 2021 měla autorské publikace (první, poslední, korespondující autor) v časopisech Q1. Hodnocení tvůrčí činnosti na UK za roky 2019-2023 bude provázáno s Cooperatio. Všichni akademičtí i vědečtí pracovníci a postgraduální studenti musí být zařazeni do max. tří oborů Cooperatio.  

V. Jmenovací řízení

Návrh na jmenování profesorkou: doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Neurologie

Prof. Klener požádal předsedu komise pro řízení ke jmenováním profesorkou doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., aby představil uchazečku. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazečky. Komise se usnesla, že uchazečka splňuje všechny předpoklady pro jmenování profesorkou pro obor Neurologie. Následně doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. přednesla jmenovací přednášku na téma „Roztroušená skleróza – komplexní sledování aktivity nemoci ve specializovaném centru a hodnocení efektivity a bezpečnosti léčby pomocí národního registru ReMuS.“.
Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Lukáš Lambert, Ph.D,, doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. – 2 dotazy, prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Lukáš Lambert, Ph.D., uvedl, že paní docentka Horáková přednesla přednášku ve stanoveném čase. Přednáška byla jasně strukturovaná do dvou částí. Každá část byla přehledně zpracována v kontextu výzkumné a klinické práce uchazečky. Přednáška byla přednesena jasně, srozumitelně, poutavě, byl udržován oční kontakt s auditoriem. Dotazy z auditoria byly zodpovězeny srozumitelně. Přednáška byla zpracována a přednesena na vysoké úrovni. Prof. Lambert doporučil přednášku přijmout.

Následovalo uzavřené jednání vědecké rady.

101208
Usnesení V/2:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorkou doc. MUDr. Dany Horákové, Ph.D. z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Neurologie rektorce UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování profesorem: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D. z II. interní kliniky - kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Vnitřní nemoci.

Prof. Klener požádal předsedu komise pro řízení ke jmenováním profesorem doc. MUDr. Štěpána Havránka, Ph.D. prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování profesorem pro obor Vnitřní nemoci. Následně doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D. přednesl jmenovací přednášku na téma „Poruchy srdečního rytmu u plicní hypertenze“.
Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. Ing, Tomáš Ruml, CSc., prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D.
Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. uvedl, že přednesena přednáška byla velmi zajímavá, téma přednášky aktuální. Z vystoupení doc. Havránka bylo zřejmé, že je velmi zkušeným přednášejícím, přesně dodržel vymezený čas. Přednáška měla jasnou logickou stavbu, i když faktů uvedených v přednášce bylo poměrně hodně, byly jasně formulované a přednáška se dala dobře sledovat, k čemuž přispěla i perfektní grafická dokumentace. Pan profesor Kittnar považuje přednášku za velmi kvalitní, jak po obsahové, tak po didaktické stránce a členům vědecké rady ji doporučuje k přijetí.

Následovalo uzavřené jednání vědecké rady.

101209
Usnesení V/3:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorkou doc. MUDr. Štěpána Havránka, Ph.D. z II. interní kliniky - kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Vnitřní nemoci.  rektorce UK k dalšímu řízení.

VI. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení

S předkládaným návrhem komise pro habilitační řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost, prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

MUDr. Barbora East, Ph.D.
Pracoviště: III. Chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol
Obor: Chirurgie

Složení habilitační komise:
Předseda: prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D.
Chirurgická klinika FN Plzeň a LF UK v Plzni

Členové:
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol

doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. 
Chirurgická klinika FNO a LF OU

doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D. 
Chirurgická klinika LF MU a FN Brno

doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M. 
I. chirurgická klinika FNOL a LF UPOL

Usnesení VI/4:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním komise pro habilitační řízení MUDr. Barbory East, Ph.D.

MUDr. Jiří Keller, Ph.D.
Pracoviště: Neurologická klinika 3. LF UK       
Radiologické oddělení Nemocnice Na Homolce
Obor: Radiologie

Složení habilitační komise:
Předseda: prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Členové:
prof. MUDr. Josef Vymazal, D.Sc.
Radiodiagnostického oddělení Nemocnice na Homolce

doc. MUDr. Marek Mechl, P.D. 
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. 
Radiologická klinika LF UPOL a FN Olomouc

doc. MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D. 
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno

Usnesení VI/5:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním komise pro habilitační řízení MUDr. Jiřího Kellera, Ph.D.

MUDr. Pavel Otáhal, Ph.D. 
Pracoviště: Ústav hematologie a krevní transfuze        
I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze
Obor: Vnitřní nemoci

Složení habilitační komise:
Předseda: prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D. 
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Členové:
doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
I. Interní klinika FN Plzeň a LF UK v Plzni

doc. MUDr. Tomáš Jelínek, Ph.D.
Klinika hematoonkologie FNO a LF OU

prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
Ústav lékařské genetiky a genomiky LF MU 

doc. Lenka Zdražilová Dubská Ph.D.
Farmakologický ústav LF MU 
Katedra laboratorních metod LF MU

Usnesení VI/6:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním komise pro habilitační řízení MUDr. Pavla Otáhala, Ph.D.

VII. Návrh na jmenování členů komisí pro SRZk

S předkládaným návrhem na jmenování členů zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
101210
Usnesení VII/7:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování předsedy komise pro SRZk podle předloženého návrhu.

VIII. Žádost o udělení oprávnění uskutečňovat DSP Experimentální a klinická onkologie

Děkan prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil vědeckou radou s návrhem žádosti na udělení oprávnění uskutečňovat doktorský studijní program Experimentální a klinická onkologie, s návrhem na složení oborové rady a návrhem garanta studijního programu. 

Diskuze: prof. MUDr. Jiří Zeman DrSc., prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Lubomír Petruželka, CSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Usnesení VIII/8:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem naudělení oprávnění uskutečňovat doktorský studijní program Experimentální a klinická onkologie, složením oborové rady DSP Experimentální a klinická onkologie a návrhem jmenovat prof. MUDr. Miroslava Zavorala, Ph.D. garantem studijního programu.
 

IX. Návrh na jmenování členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nehabilitovaných členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací. 
101211
Usnesení IX/9:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací dle předloženého materiálu.

X. Návrh na jmenování školitelů oborových rad doktorských studijních programů

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování školitelů oborových rad DSP.
101212
Usnesení X/10:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním školitelů oborových rad DSP podle předloženého materiálu. 

XI. Návrh na změny v oborové radě DSP Imunologie

Oborová rada doktorského studijního programu Imunologie navrhla níže uvedené změny ve složení oborové rady se standardní dobou studia 4 roky – výuka v českém i anglickém jazyce. Návrh změn členů projednala a schválila Vědecká rada Přírodovědecké fakulty na svém zasedání dne 13.4.2023. 
101213
Usnesení XI/11:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se změnami v oborové radě DSP Imunologie podle předloženého materiálu. 

XII. Návrh na jmenování nových členů do oborové rady Grantové agentury UK

Děkan prof. Vokurka seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nových členů do oborové rady Grantové agentury UK sekce lékařských věd, skupina C1 (CHIR) – pohybový aparát, chirurgie, stomatologie, gynekologie, neurovědy, smysly, biomechanika, dle požadavku předsedy GR UK prof. MUDr. Vladimíra Komárka, CSc. jsou navrhování se specializací v oboru oftalmologie.

  • MUDr. Bohdan Kousal, Ph.D. z Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
  • MUDr. Aneta Klímová, Ph.D. z Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
Usnesení XII/12:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování MUDr. Bohdana Kousala, Ph.D. z Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a MUDr. Anety Klímové, Ph.D. z Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze do oborové rady Grantové agentury UK sekce lékařských věd, skupina C1 (CHIR) – pohybový aparát, chirurgie, stomatologie, gynekologie, neurovědy, smysly, biomechanika. 

XIII. Různé

V bodu různé pan profesor Svačina uvedl, že na fakultě dnes úspěšně proběhla obhajoba disertační práce pod dvojím vedením studenta doktorského studijního programu Biomedicínská informatika. Student část studia strávil na Sorbonne University, obhajoby se tak zúčastnil také školitel ze Sorbony a oponenti z Francie a Anglie. Prof. Svačina poděkoval zaměstnancům oddělení pro vědeckou činnost za perfektní přípravu obhajoby. 

Profesor Vokurka závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 15:40 hod. zasedání ukončil.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 28. 6. 2023 od 13 hodin.

V Praze dne 31. 5. 2023 

Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková   
oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky   

Vidi: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.          
děkan fakulty

 

Hodnocení: spravovat