1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 31. 3. 2021

 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

dne 31. 3. 2021 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

 

Přítomni:

Fakultní členové

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.,

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. Mimofakultní členové

prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. , doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc.

prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D., Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D., prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Omluveni:

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.

doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc.

Hosté:

prof. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc., doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., MUDr. Petr Libánský, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D., MUDr. Mária Filková, Ph.D.

doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc., MUDr. Janka Franeková, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Roth, CSc., doc. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D.

prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D., doc. MUDr. Alan Stolz, Ph.D.

doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D., MUDr. Taťána Šrámková, CSc.

prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., doc. MUDr. Darina Kohoutová, Ph.D.

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.


Program:

I. Zahájení
II. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání VR ze dne 24. 2. 2021
III. Jubilea
IV. Návrh na jmenování předsedů a členů komisí pro SZZk a SRZk
V. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací
VI. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP
VII. Návrh na změny v oborové radě Preventivní medicína a epidemiologie
VIII. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení
IX. Návrh na jmenování komise pro jmenovací řízení
X. Habilitační řízení
XI. Jmenovací řízení
XII. Různé

I. Zahájení

Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil hybridní zasedání Vědecké rady
1. lékařské fakulty a uvítal všechny členy vědecké rady.

Pan děkan připomněl, že fakultu čeká v blízké době příprava nového institucionálního programu financování vědy na UK – programu Cooperatio. V následujících měsících tak čeká vědeckou radu schvalování koordinátorů a koordinačních rad.

II. Kontrola usnesení a schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 24. 2. 2021 bez připomínek.

III. Jubilea

prof. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc.
doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.
doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.
prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

IV. Návrh na jmenování předsedů a členů komisí pro SZZk a SRZk

S předkládanými návrhy na jmenování členů zkušebních komisí pro SRZk a SZZk seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 Předkládající klinika
 Jméno a příjmení  Obor (program) / předmět
 Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN  Člen
 Bc. Monika Tichá
 
 bc. Ergoterapie/všechny
 bc. Fyzioterapie/všechny

 Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN
 Člen
 JUDr. Šárka Špeciánová
 
 bc. Ergoterapie/všechny
 bc. Fyzioterapie/všechny
 nMgr.Ergoterapie/všechny

 Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1.   LF UK a VFN
 Člen
 MUDr. Jitka   Kytnarová, Ph.D.

 Všeobecné lékařství
 Pediatrie

Usnesení IV/2: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování členů komisí pro SZZk a SRZk podle předloženého návrhu.

 

V. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby dizertačních prací

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nehabilitovaných členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Biologie a patologie   buňky  RNDr. Tomáš Mráček, Ph.D.
 Fyziologický ústav AV ČR

 Imunologie

 MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D.  Mikrobiologický ústav AV ČR

 Neurovědy

 MUDr. Petr Dušek, Ph.D.
 Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
 Parazitologie  RNDr. MUDr. František Stejskal,   Ph.D.
 Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a   VFN

 Parazitologie

 Mgr. Pavel Doležal, Ph.D.
 Katedra parazitologie PřF UK
Usnesení V/3: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací dle předloženého materiálu.


VI. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP

S návrhem na jmenování nových školitelů doktorských studijních programů dle předloženého návrhu seznámil vědeckou radu děkan, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 Oborová rada
 Jméno a příjmení
 Pracoviště
 Biochemie a patobiochemie  RNDr. Ladislav Kuchař,   Ph.D.  Klinika pediatrie a dědičných poruch   metabolismu 1. LF UK a VFN
 Experimentální chirurgie  MUDr. Soňa   Argalácsová, Ph.D.  Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

 Lékařská biofyzika

 MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.  Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FNB

 Lékařská biofyzika

 Mgr. Jan Zeman, Ph.D.  Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
 
 Lékařská psychologie a   psychopatologie

 Martina Vňuková, MSc.,   Ph.D.
 Psychiatrická klinika 1. LF UK v VFN
 
 Molekulární a buněčná biologie,   genetika a virologie

 Mgr. Lenka Šlachtová,   Ph.D.
 Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
 Neurovědy  MUDr. Svatopluk Ostrý,   Ph.D.

 Neurologické oddělení Nemocnice České   Budějovice


 Nutriční a metabolické vědy

 prof. MUDr. Tomáš   Honzík, Ph.D.
 Klinika pediatrie a dědičných poruch   metabolismu 1. LF UK a VFN
 Zobrazovací metody v lékařství
 doc. MUDr. Martin Šín,   Ph.D., FEBO

 Oční klinika 1. LF UK a ÚVN

Usnesení VI/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových školitelů pro oborové rady DSP dle předloženého materiálu.

VII. Návrh na změny v oborové radě Preventivní medicína a epidemiologie

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem prof. Šlamberové, proděkanky pro doktorské studium a studentskou vědeckou činnost na 3. LF UK, na odvolání člena oborové rady Preventivní medicína a epidemiologie prof. MUDr. Pavla Gregora, DrSc. ze 3. LF UK a se jmenováním doc. MUDr. Jana Hajera, Ph.D. ze Interní kliniky 3. LF UK a FNKV novým členem této oborové rady.

Usnesení VII/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s odvoláním člena oborové rady Preventivní medicína a epidemiologie prof. MUDr. Pavla Gregora, DrSc. a se jmenováním doc. MUDr. Jana Hajera, Ph.D. ze Interní kliniky 3. LF UK a FNKV novým členem oborové rady Preventivní medicína a epidemiologie.

VIII. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení

S předkládanými návrhy komisí pro habilitační řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.


  • MUDr. Robert Bartoš, Ph.D.

Pracoviště: Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií UJEP a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
obor: neurochirurgie

Složení habilitační komise:
Předseda:
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

Členové:
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno – Bohunice

doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.
Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Usnesení VIII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Roberta Bartoše, Ph.D.


  • MUDr. Martin Molitor, Ph.D.

Pracoviště: Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
obor: chirurgie

Složení habilitační komise:
Předseda:
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
III. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN

Členové:
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Kardiocentrum IKEM

prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc.
Klinika cévní a transplantační chirurgie FN Olomouc

prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.
Klinika plastické a estetické chirurgie LF MU

Usnesení VIII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Martina Molitora, Ph.D.

IX. Návrh na jmenování komise pro jmenovací řízení

S předkládaným návrhem komise pro řízení ke jmenování profesorem seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.


  • doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.

Pracoviště: Psychiatrická klinika LF UK a FN Plzeň
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
obor: psychiatrie

Složení komise:
Předseda:
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Členové:
prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

prof. MUDr. Eva Češková, DrSc.
Psychiatrická klinika LF MU Brno a FN Brno

prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Klinika psychiatrie FN Olomouc

Usnesení IX/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Jana Vevery, Ph.D.

X. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem: MUDr. Radek Kaiser, Ph.D. z Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN pro obor Neurochirurgie.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Radka Kaisera, Ph.D., prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazeče.

Komise se usnesla, že dotyčný splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor Neurochirurgie. Následně MUDr. Radek Kaiser, Ph.D. přednesl habilitační přednášku na téma „Faktory ovlivňující diagnostiku a léčbu syndromu kaudy equiny“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazeč zodpověděl otázky oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Hodnotitel prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. uvedl, že uchazeč přednesl závažnou aktuální mezioborovou problematiku. Cenné je, že vycházel z vlastních zkušeností, které dokázal přehledně zobecnit. Přednáška byla koncipovaná precizně od jednoduchého ke složitějšímu, včetně zobecňujících závěrů. Dokumentace byla velmi přehledná, zobrazovací vyšetření byla velmi dobře čitelná. Uchazeč se vyjadřoval vytříbenou češtinou, dodržel čas, reagoval na dotazy oponentů i auditoria, odpovídal kompetentně. Prof. Hanuš doporučil vědecké radě přednášku přijmout v kladném smyslu.

Na závěr promluvil prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  54
 Počet kladných hlasů  51
 Počet negativních hlasů  0 
 Zdrželo se  0
 Nehlasovalo  3

Usnesení X/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Radka Kaisera, Ph.D. z Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN pro obor Neurochirurgie rektorovi UK k dalšímu řízení.

XI. Jmenovací řízení

Návrh na jmenování profesorem: doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D. z Kliniky hepatogastroenterologie IKEM a IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN pro obor Vnitřní nemoci.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Tomáše Hucla, Ph.D.

S osobností uchazeče, složením komise pro jmenovací řízení, průběhem řízení a závěry komise seznámil členy vědecké rady předseda komise pro jmenovací řízení, prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Karcinom pankreatu: molekulární biologie, diagnostika, léčba“.

V následující diskusi dotazy položili prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D., prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D. uvedl, že téma přednášky bylo velmi atraktivní, společensky velice významné i právě z důvodu, který zazněl v diskusi, což je špatná prognóza tohoto onemocnění.

Prof. Vítek ocenil to, na co nejsme zvyklí u chirurgicky orientovaného lékaře – široký záběr, od bazálního výzkumu přes ten aplikovaný až do vlastní kliniky. Takového záběru si váží, protože velmi posouvá medicínu. Formální část přednášky byla výtečná, přednes byl kultivovaný, čas byl zcela dodržen. Prof. Vítek zmínil, že si doc. Hucla váží pro jeho odbornou erudici i osobnostní rysy. Z těchto všech důvodů doporučuje přednášku k pozitivnímu hodnocení.

Na závěr vystoupil prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.

 Stav hlasování
 Počet členů VR celkem  59
 Počet přítomných členů VR   54
 Počet kladných hlasů  50
 Počet záporných hlasů  1
 Zdrželo se   0
 Nehlasovalo  3

 

Usnesení XI/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Tomáše Hucla, Ph.D. z Kliniky hepatogastroenterologie IKEM a IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN pro obor Vnitřní nemoci rektorovi UK k dalšímu řízení.


Návrh na jmenování profesorkou: doc. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D. z Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN pro obor Lékařská biologie a genetika.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy komise pro jmenovací řízení doc. Mgr. Kateřiny Jirsové, Ph.D.

S osobností uchazečky, složením komise pro jmenovací řízení, průběhem řízení a závěry komise seznámila členy vědecké rady předsedkyně komise pro jmenovací řízení, prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. Uchazečka přednesla přednášku s názvem „Význam otiskové cytologie pro vyšetření povrchu oka“.

Následovala všeobecná rozprava, během které byly položeny dotazy: prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc., prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.

Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. konstatoval, že po formální stránce přednáška naplnila vše, co měla – s ohledem na čas i na grafické zpracování, které bylo hezky zobrazené a edukativní. Přednáška byla velmi dobře přednesena, paní docentka měla krásný klidný projev, který odpovídal prostředí, bez známky nervozity. Prof. Dundr také ocenil velmi dobré metodické zpracování včetně analýzy. Přednáška se mu velmi líbila, paní docentky si cení, dlouhodobě s ní spolupracuje. Přednášku doporučuje přijmout.

Závěrečné slovo pronesl přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

 

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  54
 Počet kladných hlasů  49
 Počet negativních hlasů  0
 Zdrželo se  2
 Nehlasovalo  3

Usnesení XI/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorkou doc. Mgr. Kateřiny Jirsové, Ph.D. z Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN pro obor Lékařská biologie a genetika rektorovi UK k dalšímu řízení.

XII. Různé

Děkan 1. lékařské fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 16:35 hod. zasedání ukončil.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 28. 4. 2021, místo a forma zasedání budou upřesněny.

V Praze dne 31. 3. 2021

Zapsala: Mgr. Martina Renková
              oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Vidi: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
        děkan fakulty


 

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat