1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 30.3.2022

 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY
dne 30. 3. 2022 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3Přítomni:
Fakultní členové
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
prof. MUDr. David Cibula, CSc. prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. Mimofakultní členové
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. RNDr. Šárka Němečková, DrSc.
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Omluveni:
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D. prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. RNDr. Martin Bilej, DrSc.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

Hosté:
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.
prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc.
doc. MUDr. Ondřej Petrák. Ph.D. prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc
doc. MUDr. Debora Karetová, Ph.D. MUDr. Radka Lohynská, Ph.D.

Program:
I. Zahájení
II. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání VR ze dne 23. 2. 2022
III. Jubilea
IV. Habilitační řízení
V. Řízení ke jmenování profesorem
VI. Návrh na jmenování komisí pro jmenovací řízení
VII. Program Cooperatio – návrhy rozvoje vědních oblastí
VIII. Návrh na jmenování členů komisí pro SRZk
IX. Návrh na zrušení doktorských studijních programů s novou akreditací
X. Návrh na jmenování člena komisí pro SDZ a obhajoby dizertačních prací
XI. Návrh jmenování školitelů oborových rad DSP
XII. Různé

 

I. Zahájení

Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil zasedání Vědecké rady
1. lékařské fakulty, které probíhalo hybridní formou, a uvítal všechny přítomné členy vědecké rady a hosty.

II. Kontrola usnesení a schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 23. 2. 2022 bez připomínek.

III. Jubilea

Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc., prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc. 

Pan děkan předal slovo prof. MUDr. Pavlovi Klenerovi, Ph.D., proděkanovi pro vědeckou činnost.

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem: MUDr. Michal Dubský, Ph.D. z IKEM a III. interní kliniky 1. LF UK a VFN pro obor Vnitřní nemoci

Prof. Klener požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Michala Dubského, Ph.D., prof. MUDr. Jana Škrhu, DrSc., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor Vnitřní nemoci. Následně MUDr. Michal Dubský, Ph.D. přednesl habilitační přednášku na téma „Buněčná terapie chronické končetinu ohrožující ischemie u syndromu diabetické nohy“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazeč zodpověděl dotazy oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. - 2 dotazy, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D., prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. a prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. nejprve potvrdil, že MUDr. Dubský je známý na národních i mezinárodních diabetologických konferencích a fórech svými kvalitními výsledky. Prezentace trvala 13 minut, přednáška měla vynikající strukturu, úvodu, prezentace výsledku výzkumu a potvrzení hypotéz a vyvození závěru. Hodnotitel uvedl, že má pouze malou výtku a to, že na některých slidech bylo příliš mnoho řádků a byly méně přehledné. Kvalitní přednášku doporučuje přijmout.

Na závěr promluvil prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  58
 Počet přítomných členů VR  46
 Počet kladných hlasů  43
 Počet negativních hlasů  2
 Zdrželo se  0
 Nehlasovalo  1

Usnesení IV/2: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Michala Dubského, Ph.D. z IKEM a III. interní kliniky 1. LF UK a VFN pro obor Vnitřní nemoci rektorce UK k dalšímu řízení.

V. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorkou: doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. z Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK pro obor Lékařská biologie a genetika.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. požádal předsedu komise pro jmenovací řízení doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčové, Ph.D., prof. MUDr. Ondřeje Šeda, Ph.D., aby představil uchazečku. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise pro jmenovací řízení, průběhem řízení a osobností uchazečky. Komise se usnesla, že uchazečka splňuje všechny předpoklady pro jmenování profesorkou pro obor Lékařská biologie a genetika. Následně doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. přednesla jmenovací přednášku na téma „Nanomateriály v biomedicíně“.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc., prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. a prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Hodnotitel, prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc. uvádí, že zhodnotit přednášku bude snadné, vzhledem k živé a dlouhé diskusi, která po přednášce následovala. Prof. Schneider velmi pozitivně hodnotí historický úvod, který doložil, jak významnou roli má v lékařství fyzika. Obecně se jednalo o krásnou vědeckou přednášku, která byla velmi obsáhlá, limit přednášky byl mírně překročen. V prezentaci zaznělo celé spektrum vědeckých problémů, které nelze během vymezeného času detailně postihnout. Více zdůrazněny mohly být aplikační aspekty nanomateriálů, k využití a bezpečnosti použití pak ostatně směřovala většina dotazů během diskuze. Hodnotitel považuje přednášku za výbornou a nemá dalších připomínek.

Na závěr promluvil prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  58
 Počet přítomných členů VR  46
 Počet kladných hlasů  42
 Počet negativních hlasů  2
 Zdrželo se  1
 Nehlasovalo  1

Usnesení V/3: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorkou doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčové, Ph.D. z Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK pro obor Lékařská biologie a genetika rektorce UK k dalšímu řízení.

VI. Návrh na jmenování komisí pro jmenovací řízení

doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.

Pracoviště: Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav

Obor: vnitřní nemoci

Složení komise:
Předseda: prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav

Členové:
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc
Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Fakultní nemocnice a UPOL

prof. MUDr. Petr Němec, Ph.D.
II. interní klinika LF MUNI a Fakultní nemocnice u Svaté Anny

doc. MUDr. Želmíra Macejová, Ph.D., MPH, mim. prof.
I. interní klinika Lékařské fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitní nemocnice L. Pasteura

Usnesení VI/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Michala Tomčíka, Ph.D.


doc. MUDr. Robert Holaj, CSc.

Pracoviště: III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Obor: vnitřní nemoci

Složení komise:
Předseda: prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Členové:
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika LF MUNI a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA)

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
I. interní kardioangiologická klinika LF MUNI a FNUSA

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
I. interní kardioangiologická klinika LF MUNI a FNUSA

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Roberta Holaje, CSc.


doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.

Pracoviště: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Obor: lékařská psychologie

Složení komise:
Předseda: prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Členové:
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
I. neurologická klinika – Lékařská fakulta MU

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
Psychologický ústav FF MU Brno

Usnesení VI/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro jmenovací řízení doc. Mgr. Ondřeje Bezdíčka, Ph.D.

doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

Pracoviště: Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav

Obor: vnitřní nemoci

Složení komise:
Předseda: prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze

Členové:
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Fakultní nemocnice a UPOL

prof. MUDr. Petr Němec, Ph.D.
II. interní klinika LF MUNI a Fakultní nemocnice u Svaté Anny

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz

Usnesení VI/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Jakuba Závady, Ph.D.

VII. Program Cooperatio – návrhy rozvoje vědních oblastí

Prof. Vokurka prezentoval návrhy rozvoje vědních oblastí programů Cooperatio. Profesor Zeman položil dotaz týkající se publikační činnosti, resp. započítávání publikací pro jednotlivé vědní oblasti, upozornil na mezioborovost většiny publikačních výstupu. Pan děkan uvedl, že v tuto chvíli nejsou tyto zásady zcela jasné, z univerzity nejsou žádné nové informace, ale v rámci zasedání vědecké rady bude tématu dále věnována pozornost. Na fakultě byl zřízen poradní orgán pro Cooperatio, jehož součástí jsou fakultní koordinátoři. Předkládaný materiál je Přílohou č. 1 zápisu ze zasedání.

Usnesení VII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhy rozvoje vědních oblastí programu Cooperatio dle předložených materiálů.

VIII. Návrh na jmenování členů komisí pro SRZk

S předkládanými návrhy na jmenování členů zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 Předkládající klinika  Jméno a příjmení  Obor (program) / předmět
 Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN  Člen
 MUDr. Tomáš Dědič
MUDr. Lucie Gonsorčíková, Ph.D.
MUDr. Jitka Láchová
MUDr. Lina Škodová
 Všeobecné lékařství / Pediatrie
 Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN  Člen
MUDr. Lenka Majerová
MUDr. Hana Ptáčková
MUDr. Adam Šepela
 Všeobecné lékařství / Pediatrie

Usnesení VIII/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování členů komisí pro SRZk podle předloženého návrhu.

IX. Návrh na zrušení doktorských studijních programů s novou akreditací

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na zrušení doktorských studijních programů dle Přílohy č. 2 tohoto zápisu.

Usnesení IX/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty projednala žádost o zrušení dříve akreditovaných studijních programů Biochemistry and Pathobiochemistry (P1412), Biochemie a patobiochemie (P1412), Neurovědy (P5108), Neurosciences (P5108), Imaging Methods in Medicine (P5150), Zobrazovací metody v lékařství (P5150), Dějiny lékařství (P5132), History of Medicine (P5132), Bioetika (P5183), Bioethics (P5183) a souhlasí s předložením této žádosti rektorce UK k dalšímu řízení.

X. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nehabilitovaných členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací.

 

 

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Fyziologie a patofyziologie člověka  MUDr. Anna Valeriánová, Ph.D.  IKEM - Klinika kardiologie

Usnesení X/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nového člena zkušební komise pro SDZ a obhajoby disertačních prací dle předloženého materiálu.

XI. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP

S návrhem na jmenování nových školitelů doktorských studijních programů dle předloženého návrhu seznámil vědeckou radu děkan, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Fyziologie a patofyziologie člověka  MUDr. Anna Valeriánová, Ph.D.  III. interní klinika 1. LF UK a VFN
 Fyziologie a patofyziologie člověka  MUDr. Kateřina Zajíčková, Ph.D.  Endokrinologický ústav
 Imunologie  MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D.  Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol
 Preventivní medicína a epidemiologie  MDDr. Romana Šindelářová, Ph.D.  Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN
 Zobrazovací metody v lékařství  MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.  Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN

Usnesení XI/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování školitelů oborových rad DSP podle předloženého návrhu.

XII. Různé

Prof. Vokurka závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 15:44 hod. zasedání ukončil.

Další zasedání vědecké rady se bude konat prezenčně dne 27. 4. 2022 od 13 hodin.

V Praze dne 30. 3. 2022

Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková
oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Vidi: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan fakulty


 

Hodnocení: spravovat