1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 30.11.2022

 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY
dne 30. 11. 2022 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

 

Přítomni:
Fakultní členové

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
prof. MUDr. David Cibula, CSc. prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D. Mimofakultní členové
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. RNDr. Martin Bilej, DrSc.
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D. doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. doc. RNDr. Mgr. Jiří Tesař, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

Omluveni:
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. RNDr. Šárka Němečková, DrSc.
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D. prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

Hosté:
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. prof. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D. prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Zeman, Ph.D. prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.
prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA
Ing. Milan Jakubek, Ph.D.

Program:
I. Zahájení
II. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání VR ze dne 26. 10. 2022
III. Jubilea
IV. Habilitační řízení
V. Jmenovací řízení
VI. Akreditace oborů pro habilitační a jmenovací řízení
VII. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení
VIII. Návrh na jmenování komisí pro jmenovací řízení
IX. Návrh na jmenování člena komise pro SRZk a SZk
X. Návrh na změnu Bc. oboru Fyzioterapie
XI. Návrh na jmenování členů komisí pro SDZ a obhajoby dizertačních prací
XII. Návrh na jmenování garanta OR DSP Mikrobiologie
XIII. Změna zástupce koordinátora programu Cooperatio Intermal Disciplines
XIV. Návrh na jmenování zpravodaje GA UK, sekce C4
XV. Různé

I. Zahájení

Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty a uvítal všechny přítomné členy vědecké rady a hosty.

II. Kontrola usnesení a schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 26. 10. 2022 bez připomínek.

III. Jubilea

Jubilanti se ze zasedání Vědecké rady omluvili, ocenění budou předána na dalším zasedání vědecké rady.

Prof. Klener vědecké radě oznámil, že skrutátory byli určeni doc. MUDr. Karel Černý, Ph.D. a prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

Hodnotiteli přednášky byli: doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D. pro habilitační řízení MUDr. Vladislava Bartáka, Ph.D., prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. pro habilitační řízení MUDr. Michala Pořízky, Ph.D. a prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc. pro jmenovací řízení prof. MUDr. Soni Balogová, Ph.D.

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem: MUDr. Vladislav Barták, Ph.D. z I. ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol pro obor Ortopedie.

Prof. Klener požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Vladislava Bartáka, Ph.D. prof. MUDr. Martina Krbce, CSc., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor Ortopedie. Následně MUDr. Vladislav Barták, Ph.D. přednesl habilitační přednášku na téma „Endoprotetika I. metatarzofalangeálního kloubu“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, oponenti nepoložili žádné dotazy.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. MUDr. Vladimír Michálek, Ph.D. - 2 dotazy, prof. MUDr. David Cibula, Ph.D., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D. a doc. RNDr. Mgr. Jiří Tesař, Ph.D.

Hodnotitel přednášky, doc MUDr. David Hoskovec, Ph.D. uvedl, že jeho hodnocení bude velmi stručné, protože bude pouze kladné. Pan doktor dodržel limit stanovený pro habilitační přednášku. Prezentace byla jasná, krásně přednesena, dokumentovaná operačními snímky. Na začátku přednášky byly položeny dotazy, které byly během přednášky zodpovězeny, strukturu přednášky považuje za výbornou. Drobná výtka se týkala pouze občasného použití hovorových výrazů při diskusi. Přednášku doporučil k přijetí.

Na závěr vystoupil prof. Landor.

Proděkan prof. Klener poděkoval za hodnocení přednášky, proběhlo uzavřené jednání vědecké rady.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  44
 Počet kladných hlasů  39
 Počet negativních hlasů  1
 Zdrželo se  3
 Nehlasovalo  1

Usnesení IV/2: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Vladislava Bartáka, Ph.D. z I. ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol pro obor Ortopedie rektorce UK k dalšímu řízení.


Návrh na jmenování docentem: MUDr. Michal Pořízka, Ph.D. z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Anesteziologie a resuscitace

Prof. Klener požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Michala Pořízky, Ph.D. prof. MUDr. Jana Beneše, Ph.D., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor Anesteziologie a resuscitace. Následně přednesl habilitační přednášku na téma „Rizikové faktory kardiochirurgického výkonu a jejich vliv na klinické výsledky pacientů“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, oponenti nepoložili žádné dotazy.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. - 2 dotazy, prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Aleš Linhart, Ph.D. uvedl, že přednáška se mu hodnotila velmi jednoduše, protože je tradicí zmínit dodržení časového limitu, konstatoval prof. Linhart, že to bylo naprosto přesné. Přednáška byla přednesena perfektní češtinou, adekvátní pozornost byla věnována slidům, jejich grafické přehlednosti, důležité výsledky byly vypíchnuty a graficky ilustrovány.

Na závěr vystoupil doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D.

Proděkan prof. Klener poděkoval za hodnocení přednášky, proběhlo uzavřené jednání vědecké rady.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  44
 Počet kladných hlasů  42
 Počet negativních hlasů  1
 Zdrželo se  1
 Nehlasovalo  0

Usnesení IV/3: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Michala Pořízky, Ph.D. z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Anesteziologie a resuscitace rektorce UK k dalšímu řízení.

V. Jmenovací řízení

Návrh na jmenování profesorem: doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD. z Kliniky nukleární medicíny LF UK v Bratislavě a Onkologického ústavu sv. Alžběty pro obor Nukleární medicína

Prof. Klener požádal předsedu komise pro jmenovací doc. MUDr. Soni Balogové, PhD. prof. MUDr. Martina Šámala, DrSc., aby představil uchazečku. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazečky. Komise se usnesla, že uchazečka splňuje všechny předpoklady pro jmenování profesorkou pro obor Nukleární medicína. Následně doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD. přednesla jmenovací přednášku na téma „Klinický význam PET/CT s fluórcholínom (18F)“.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc., prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc. – 2 dotazy, doc. RNDr. Mgr. Jiří Tesař, Ph.D., prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., prof. MUDr. Michal Kršek, Ph.D.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc. uvedl, že přednáška trvala 16 min. 30 s, prof. Trněný ocenil, že přednáška byla velmi dobře koncipovaná od úvodu k vlastním výsledkům a vizím. Výtky, které pan profesor uvedl se týkaly velikosti písma v tabulkách na některých slidech a tiššího hlasového projevu. Celkově však přednášku hodnotí velmi pozitivně a doporučuje ke kladnému přijetí.

Následovalo uzavřené jednání vědecké rady.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  44
 Počet kladných hlasů  39
 Počet negativních hlasů  2
 Zdrželo se  0
 Nehlasovalo  3

Usnesení V/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorkou doc. MUDr. Soni Balogové, PhD. z Kliniky nukleární medicíny LF UK v Bratislavě a Onkologického ústavu sv. Alžběty pro obor Nukleární medicína rektorce UK k dalšímu řízení.

VI. Akreditace oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. seznámil členy vědecké rady s návrhy akreditací oborů Infekční nemoci, Lékařská chemie a biochemie, Neurologie, Ortopedie, Pracovní lékařství a Radiologie pro habilitační a jmenovací řízení.

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s podáním žádosti o akreditace oborů Infekční nemoci, Lékařská chemie a biochemie, Neurologie, Ortopedie, Pracovní lékařství a Radiologie pro habilitační a jmenovací řízení a ukládá děkanovi fakulty předložit tento návrh rektorovi UK k dalšímu řízení o udělení akreditace
VII. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení

S předkládanými návrhy komisí pro habilitační řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost, prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

MUDr. Tomáš Haruštiak, Ph.D.

Pracoviště: III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol

Obor: Chirurgie

Složení habilitační komise:
Předseda:
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol

Členové:
doc. MUDr Tomáš Büchler, Ph.D.
Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Chirurgická klinika LF MUNI a FN Brno

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
I. chirurgická klinika FNOL a LF UP Olomouc

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ

Usnesení VII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Tomáše Haruštiaka, Ph.D.

MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.

Pracoviště: Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Obor: Hygiena a epidemiologie

Složení habilitační komise:
Předseda:
prof. MUDr. Müllerová Dana Ph.D.
Ústav hygieny a preventivní medicíny LF UK v Plzni

Členové:
prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
Ústav veřejného zdravotnictví
Lékařská fakulta Univerzity Palackého

prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD, MPH
Ústav veřejného zdravotníctva Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Usnesení VII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Alexandry Pánkové, Ph.D.

VIII. Návrh na jmenování komisí pro řízení ke jmenování profesorem

S předkládanými návrhy komisí pro jmenovací řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost, prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D.

Pracoviště: IKEM, Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

Obor: Lékařská biofyzika

Složení komise:
Předseda:
prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

Členové:
prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D.
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno

doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UPOL

Assoc.-Prof. Mag. Martin Krššák, PhD.
Medical University of Vienna, Division of Endocrinology and Metabolism

Usnesení VIII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním komise pro jmenovací řízení doc. Ing. Daniela Jiráka, Ph.D.

doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.

Pracoviště: II. Interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v PrazeObor: Vnitřní nemoci

Složení komise:
Předseda:
prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.,
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Členové:
prof. MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D.
III. interní – kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.,
I. interní klinika – kardiologická LF UP a FN Olomouc

prof. MUDr. Robert Hatala, PhD.
Kardiologická klinika, Národný ústav srdcových a cievnych chorob, Bratislava

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
I. interní kardioangiologická klinika LF MUNI a FNUSA

Usnesení VIII/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Štěpána Havránka, Ph.D.

IX. Návrh na jmenování člena komise pro SRZk a SZk

S předkládanými návrhem na jmenování člena zkušebních komisí pro SRZk
a SZk seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 Předkládající klinika  Jméno a příjmení  Obor (program) / předmět
 

Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN

Člen
MUDr. Monika Wagnerová

 

Všeobecné lékařství/Chirurgie

Usnesení IX/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování člena komise pro SRZk a SZk podle předloženého návrhu.

X. Návrh na změnu garanta bakalářského studijního programu Fyzioterapie

Pan děkan předložil vědecké radě návrh na změnu garanta bakalářského studijního programu Fyzioterapie, důvodem navrhované změny je snížení pracovního úvazku garanta MUDr. et Bc. Petry Sládkové, Ph.D., který je aktuálně nižší než je vyžadováno v univerzitních předpisech. Do funkce garanta je navržen doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.

Usnesení X/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem jmenovat doc. MUDr. Vladimíra Tuku, Ph.D. garantem bakalářského studijního programu Fyzioterapie.

XI. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nehabilitovaných členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Biochemie a patobiochemie  MUDr. Martin Rossmeisl, Ph.D.  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
 Biochemie a patobiochemie  Ing. Markéta Tesařová, Ph.D.  Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN
Usnesení XI/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací dle předloženého materiálu.

XII. Návrh na jmenování garanta OR DSP Mikrobiologie

Pan děkan seznámil členy vědecké rady s návrhem Přírodovědecké fakulty UK na odvolání garanta společně uskutečňovaného DSP Mikrobiologie doc. RNDr. Iva Konopáska, CSc. na jeho vlastní žádost a návrhem na jmenování RNDr. Radovana Fišera, Ph.D. novým garantem DSP Mikrobiologie. Prof. Zeman vznesl dotaz, zda by nebylo vhodné se jmenováním RNDr. Fišera počkat až bude jmenován docentem. Vzhledem k tomu, že habilitační řízení RNDr. Fišera již bylo zahájeno a Vědecká rada Přírodovědecké fakulty návrh schválila, usnesla se Vědecká rada 1. LF UK na schválení návrhu na jmenování RNDr. Radovana Fišera, Ph.D. novým garantem DSP Mikrobiologie.

Usnesení XII/13: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s odvoláním doc. RNDr. Iva Konopáska, CSc. z funkce garanta a jmenováním RNDr. Radovana Fišera, Ph.D. garantem DSP Mikrobiologie.

XIII. Změna zástupce koordinátora programu Cooperatio Internal Disciplines

Pan děkan přednesl návrh Lékařské fakulty UK v Hradci Králové jmenovat doc. MUDr. Vladimíra Koblížka, Ph.D. zástupcem koordinátora programu Cooperatio pro vědní oblasti Internal Disciplines. Prof. MUDr. Jan Bureš, CSc. na funkci rezignoval v souvislosti s odchodem na Interní kliniku 1. LF UK a ÚVN.

Usnesení XIII/14: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním doc. MUDr. Vladimíra Koblížka, Ph.D. zástupcem koordinátora programu Cooperatio pro vědní oblasti Internal Disciplines.

XIV. Návrh na jmenování zpravodaje GA UK, sekce C4 (genomika, protoeomika, krev, imunita, infekce)

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil vědeckou radu s návrhem na jmenování RNDr. Tibora Moška, Ph.D. z Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze zpravodajem oborové rady GA UK, sekce C4.

Usnesení XIV/15: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním RNDr. Tibora Moška, Ph.D. z Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze zpravodajem oborové rady GA UK, sekce C4 (genomika, protoeomika, krev, imunita, infekce).

XV. Různé

V bodu různé se prof. Zeman dotazoval na způsoby kontroly plagiátorství, zejm. u disertačních prací, a především na hodnocení výstupů z těchto kontrol, protože může vycházet vysoké procento shody (např. u citací či popisu metodik), které však není skutečným plagiátorstvím a mohlo by i v budoucnu neprávem poškozovat daného autora. Proděkan prof. Klener sdělil, že připomínka bude předána proděkanovi pro doktorská studia doc. Zlatohlávkovi. Děkan prof. Vokurka připomněl, že existuje i Opatření děkana č. 7/2021

Metodický pokyn k hodnocení plagiátorství / autoplagiátorství v disertačních a habilitačních pracích na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy k dané problematice.

Profesor Vokurka závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 16:12 hod. zasedání ukončil.

Další zasedání vědecké rady se bude konat prezenční formou dne 14. 12. 2022.
od 13 hodin.

V Praze dne 30. 11. 2022

Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková
oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Vidi: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan fakulty

 

 

Hodnocení: spravovat