1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 29.3.2023

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY
dne 29. 3 2023 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu

1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:  
 Fakultní členové  
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.  
 prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
 prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
prof. MUDr. David Cibula, CSc. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. 
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.  
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. Mimofakultní členové
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D. prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D. prof. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. RNDr. Šárka Němečková, DrSc.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. doc. RNDr. Mgr. Jiří Tesař, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
  
Omluveni:   
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. RNDr. Martin Bilej, DrSc.
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc.
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.
prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.  
                           
Hosté:  
prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.
prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. prof. MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D.
doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc. doc. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D. prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc.
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D. RNDr. Marek Chmelík, PhD.
doc. MUDr. Martina Bielaszewska, CSc.  

Program:

I. Zahájení
II. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání VR ze dne 22. 2. 2023
III. Jubilea
IV. Habilitační řízení
V. Jmenovací řízení
VI. Návrh na jmenování komise pro jmenovací řízení
VII. Návrh na jmenování členů komisí pro SRZk
VIII. Návrh na jmenování členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací
IX. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP
X. Návrh na změny v oborové radě Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
XI. Návrh na změny v oborové radě Imunologie
XII. Různé

I. Zahájení

Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil zasedání Vědecké rady
1. lékařské fakulty a uvítal všechny přítomné členy vědecké rady a hosty.

II. Kontrola usnesení a schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 22. 2. 2023 bez připomínek.

III. Jubilea

Pan děkan předal ocenění jubilantům: prof. MUDr. Ctiboru Pospíšilovi, DrSc. z Ústavu patologie 1. LF UK a VFN v Praze; prof. MUDr. Milanu Tučkovi, CSc. přednostovi Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze; doc. MUDr. Evženu Křepelovi, CSc. z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze.

Pan děkan předal slovo proděkanovi prof. Klenerovi.

Skrutátory byli určeni prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. a prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

Hodnotiteli přednášky byli doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. pro habilitační řízení MUDr. Petra Hubky, Ph.D. a prof. MUDr. Rom Kostřica, DrSc. pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Karola Zeleníka, PhD.

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem: MUDr. Petr Hubka, Ph.D. z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a FNB, pro obor Gynekologie a porodnictví

Prof. Klener požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Petra Hubky, Ph.D., prof. MUDr. Jaromíra Mašatu, CSc., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor Gynekologie a porodnictví. Následně MUDr. Petr Hubka, Ph.D. přednesl habilitační přednášku na téma „Využití možností zobrazovacích metod a poznatků klinické anatomie v optimalizaci operační léčby v urogynekologii“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, byly zodpovězeny dotazy oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – 3 dotazy, prof. MUDr. David Cibula, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. – 2 dotazy.

Hodnotitel přednášky doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. k formálním náležitostem přednášky shrnul, že čas přednášky byl dodržen, diapozitivy byly zřetelné a nebyly přehlcené daty. Každý v sále tak mohl sledovat příběh s dobrým koncem pro pacientky. Doc. Naňka tímto přirovnáním kladně ohodnotil vystavění přednášky, racionální nastavení výzkumu od kadaverové studie až po studii klinickou včetně nalezeni markeru pro ultrazvukové vyšetření, které je možné provést v každé ordinaci. Jediná výtka směřovala k méně hlasitému projevu uchazeče. Hodnotiteli se přednáška velmi líbila.

Na závěr promluvil prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Proděkan prof. Klener poděkoval za hodnocení přednášky, proběhlo uzavřené jednání vědecké rady.

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem
57
Počet přítomných členů VR
45
Počet kladných hlasů
44
Počet negativních hlasů
0
Zdrželo se
0
Nehlasovalo
1

Usnesení IV/2:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Petra Hubky, Ph.D. z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a FNB pro obor Gynekologie a porodnictví rektorce UK k dalšímu řízení.

V. Jmenovací řízení

Návrh na jmenování profesorem: doc. MUDr. Karol Zeleník, PhD. z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN a LF Ostrava pro obor Otorinolaryngologie

Prof. Klener požádal předsedu komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Karola Zeleníka, PhD. prof. MUDr. Jana Plzáka, Ph.D., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování profesorem pro obor Otorinolaryngologie. Následně doc. MUDr. Karol Zeleník, PhD. přednesl jmenovací přednášku na téma „Moderní metody diagnostiky a léčby recidivující papilomatózy hrtanu“.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., RNDr. Šárka Němečková, DrSc., prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. – 2 dotazy, prof. Ing, Tomáš Ruml, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.- 2 dotazy, prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc., prof. MUDr. David Cibula, Ph.D. – 2 dotazy.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Rom Kostřica, Ph.D., uvedl, že uchazeč zvolil velmi zajímavé téma přednášky nejen pro otorinolaryngology, ale vzhledem k bohaté a široké diskusi, zjevně také pro ostatní členy vědecké rady. Prof. Kostřica si cení logického uspořádání a zejména přednesu uchazeče, přednáška byla přednesena velice kvalitní spisovnou češtinou.

Vizuální pomůcky, které uchazeč využil byly interesantní a použity v přiměřené míře, hodnotitel má z prezentace doc. Zeleníka velmi dobrý pocit a potvrzuje, že úroveň zcela odpovídá požadavkům kladeným na jmenovací přednášku. Hodnotitel uchazeče pouze upozornil, aby si lépe hlídal časový limit pro přednášku, který lehce překročil.

Na závěr promluvil prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D.

Následovalo uzavřené jednání vědecké rady.

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem
57
Počet přítomných členů VR
45
Počet kladných hlasů
44
Počet negativních hlasů
0
Zdrželo se
0
Nehlasovalo
1

Usnesení V/3:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Karol Zeleník, PhD. z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN a LF Ostrava pro obor Otorinolaryngologie rektorce UK k dalšímu řízení.

VI. Návrh na jmenování komise pro jmenovací řízení

S předkládaným návrhem komise pro jmenovací řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost, prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.
Pracoviště: Farmakologický ústav LF MU
Katedra laboratorních metod LF MU
Obor: Lékařská imunologie a mikrobiologie


Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Ústav mikrobiologie FN Olomouc a LF UP

Členové: prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.
Biomedicínské centrum LF UK v Plzni

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.
Všeobecná fakultní nemocnice

prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
Ústav farmakologie LF UP

Usnesení VI/4:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním komise pro jmenovací řízení doc. RNDr. Lenky Zdražilové Dubské, Ph.D.

VII. Návrh na jmenování členů komisí pro SRZk

S předkládaným návrhem na jmenování členů zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Předkládající klinika
Jméno a příjmení
Obor (program) / předmět

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

Předseda
doc. MUDr. Kamil Švabík, Ph.D.
 doc. MUDr. Michal Koucký, Ph.D.

Porodní asistence/ všechny předměty
I. klinika TRN
Člen
 MUDr. Lenka Návratová
 MUDr. Zuzana Hajníková

Všeobecné lékařství/ Interna 
I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
Člen
MUDr. Marek Majerníček
 MUDr. Robert Jůzek
 doc. MUDr. Petr Fulín, Ph.D.
 doc. MUDr. Vladislav Barták, Ph.D.
 MUDr. Martin Vlček, Ph.D.
 prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.

Všeobecné lékařství/ Chirurgie

Usnesení VII/5:        
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování členů komise pro SRZk podle předloženého návrhu.

VIII. Návrh na jmenování členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací  

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nehabilitovaných členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací.

Oborová rada

Jméno a příjmení

Pracoviště

Biochemie a patobiochemie

doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF

Biochemie a patobiochemie

RNDr. Markéta Janatová, Ph.D.

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF

Farmakologie a toxikologie

MVDr. Eva Dražanová, Ph.D.

Farmakologický ústav, MU

Fyziologie a patofyziologie člověka

MUDr. Peter Wohlfart, Ph.D.

IKEM
Usnesení VIII/6:       
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací dle předloženého materiálu.    

IX. Návrh na jmenování školitelů oborových rad doktorských studijních programů  

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování školitelů oborových rad DSP.

Oborová rada

Jméno a příjmení

Pracoviště

Biologie a patologie buňky

Mgr. Josef Lazar, Ph.D.

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK

Biologie a patologie buňky

RNDr. Pavol Szabo, Ph.D.

Anatomický ústav 1. LF UK

Fyziologie a patofyziologie člověka

MUDr. Lucie Gonsorčíková, Ph.D.

Pediatrická klinika FTN

Zobrazovací metody v lékařství

MUDr. Marek Kollár Ph.D.

Institut klinické a experimentální medicíny Pracoviště klinické a transplantační patologie


Usnesení IX/7:          
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním školitelů oborových rad DSP podle předloženého materiálu.    

X. Návrh na změny v oborové radě Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie  

Oborová rada doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie navrhla níže uvedené změny ve složení oborové rady se standardní dobou studia 4 roky – výuka v českém i anglickém jazyce. Tento návrh VR PřF projednala a schválila na svém zasedání dne 9. 2. 2023. 

Jméno a příjmení

Pracoviště

Změna

doc. Mgr. Libor Krásný, Ph.D.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

navržen na nového člena OR

doc. RNDr. Pavlína Maloy Řezáčová, Ph.D.

ÚOCHB AV ČR

navržena na nového člena OR

Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.

Biotechnologický ústav AVČR, v.v.i.

navržen na nového člena OR

prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

uvolnění z členství OR na vlastní žádostUsnesení X/8:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se změnami v oborové radě Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie podle předloženého materiálu.


XI. Návrh na změnu v oborové radě Imunologie

Oborová rada doktorského studijního programu Imunologie navrhla níže uvedené změny ve složení oborové rady se standardní dobou studia 4 roky – výuka v českém i anglickém jazyce. Tento návrh VR PřF projednala a schválila na svém zasedání dne 9. 2. 2023.

Jméno a příjmení

Pracoviště

Změna

doc. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.

Ústav imunologie 2. LF UK

navržena na nového člena OR


Usnesení XI/9:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se změnou v oborové radě Imunologie podle předloženého materiálu.

XII. Různé

Profesor Vokurka závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 15:19 hod. zasedání ukončil.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 26. 4. 2023 od 13 hodin.

V Praze dne 29. 3. 2023

Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky


Vidi: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat