1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 28. 4. 2021

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

dne 28. 4. 2021 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:Fakultní členové
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
prof. MUDr. David Cibula, CSc. prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. Mimofakultní členové
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D. RNDr. Martin Bilej, DrSc.
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. RNDr. Šárka Němečková, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

 

Omluveni:
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc.
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

Hosté:
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. prof. MUDr. Tomáš Adam, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc. doc. MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D.
doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
doc. MUDr. Želmíra Macejová, Ph.D. MUDr. Lenka Procházková, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Filipec, CSc. prof. Marcela Votruba
prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc. doc. MUDr. Alan Stolz, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Zach, Ph.D. MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D.
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D.

Program:
I. Zahájení
II. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání VR ze dne 31. 3. 2021
III. Jubilea
IV. Vystoupení předsedy AS 1. LF UK
V. Habilitační řízení
VI. Jmenovací řízení
VII. Návrh na jmenování předsedů a členů komisí pro SZZk a SRZk
VIII. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací
IX. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP
X. Návrh na změnu v oborové radě Vývojová a buněčná biologie
XI. Návrh na jmenování komise pro habilitační řízení
XII. Návrh na jmenování nových členů oborových rad Grantové agentury UK
XIII. Různé

I. Zahájení

Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil hybridní zasedání Vědecké rady
1. lékařské fakulty a uvítal všechny členy vědecké rady. Členům vědecké rady sdělil, že
o vystoupení na zasedání požádal předseda Akademického senátu požádal prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., jeho prezentace je zařazena na začátek jednání.

II. Kontrola usnesení a schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 31. 3. 2021 bez připomínek.

III. Jubilea

doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D. 

IV. Vystoupení předsedy Akademického senátu 1. LF UK prof. MUDr. Jana Betky, DrSc.

Prof. Betka vystoupil na uzavřeném jednání Vědecké rady 1. LF UK s prezentací o složení Akademického senátu, zápis z uzavřeného jednání je neveřejnou přílohou zápisu.

V. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem: MUDr. Janka Franeková, Ph.D. z Ústav imunologie a klinické biochemie 3. LF UK a IKEM pro obor Klinická biochemie.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Janky Franekové, Ph.D., prof. MUDr. Tomáše Zimu, DrSc., aby představil uchazečku. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazečky.

Komise se usnesla, že uchazečka splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentkou pro obor Klinická biochemie. Následně MUDr. Janka Franeková, Ph.D. přednesla habilitační přednášku na téma „Klinická biochemie v transplantační medicíně Galectin-3 jako příklad“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazečka zodpověděla otázky oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc, člen komise pro habilitační řízení, doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.,

Hodnotitel prof. MUDr. Pavel Martásek DrSc. uvedl, že habilitační řízení MUDr. Janky Franekové, PhD z Ústavu imunologie a klinické biochemie 3. LF UK a pracoviště IKEM proběhlo příkladně. Dr. Franeková si pro svoji habilitační přednášku vybrala problematiku Galectinu-3, kterou zarámovala do širší problematiky klinické biochemie v transplantační medicíně, pojala Galactin 3 jako novější biomarker, ukázala analytickou a klinickou validaci.

V přednášce uvedla přehledným způsobem Galectiny jako rodinu solubilních neglykosylovaných lektinů a ukázala na zvýšenou expresi Gal-3 u fibrotických procesů v tkáni. Referovala o ověřování hypotézy o vlivu profibrotického prostředí na stav orgánů a prognózu pacientů po transplantaci srdce a transplantaci jater. Galaktin-3 považuje Dr. Franeková se spoluautory za perspektivní biomarker s kvalitní možností stanovení a dostatkem dat pro klinické rozhodování.

Přednáška byla velmi přehledná, didakticky dobře pojatá, trvala 15 minut.

Oponenti položili ve svých posudcích celkem 7 dotazů na které Dr. Franeková adresně, zasvěceně a velmi detailně odpověděla, stejně jako na 2 dotazy z pléna.

Habilitační přednášku a celý průběh oponentury hodnotím velmi kladně, blahopřeji uchazečce a doporučuji k dalšímu řízení.

Na závěr promluvil prof. MUDr. Antonín Jabor, DrSc.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  52
 Počet kladných hlasů  47
 Počet negativních hlasů  1
 Zdrželo se  1
 Nehlasovalo   3

Usnesení V/2: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou MUDr. Janky Franekové, Ph.D. z Ústavu imunologie a klinické biochemie 3. LF UK a IKEM pro obor Klinická biochemie rektorovi UK k dalšímu řízení.


Návrh na jmenování docentkou: MUDr. Mária Filková, Ph.D. z Revmatologické kliniky 1. LF UK a Revmatologického ústavu pro obor Vnitřní nemoci.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy komise pro habilitační řízení MUDr. Márie Filkové, Ph.D.

S osobností uchazeče, složením komise pro jmenovací řízení, průběhem řízení a závěry komise seznámil členy vědecké rady předseda komise pro habilitační řízení, prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. Uchazečka přednesla přednášku s názvem „Patofyziologické mechanismy a prognostické ukazatele u revmatoidní artritidy“.

V následující diskusi dotazy položili prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Milan Holub, Ph.D. a prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. uvedl, že přednáška byla velmi pěkná, byl dodržen čas, dostatečně vysvětlena patogeneze, vše bylo srozumitelné, pochopitelné, výsledky výzkumu byly doloženy publikacemi.

V přednášce mírně chybělo vysvětlení mikroefektů mRNA, což bylo zodpovězeno v odpovědi na dotaz pana děkana v diskuzi. Z těchto důvodů se domnívá, že přednáška splnila všechny nároky a měla by být kvalitním podkladem pro pokračování habilitačního řízení.

Na závěr vystoupil prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  53
 Počet kladných hlasů  50
 Počet negativních hlasů  0
 Zdrželo se  0
 Nehlasovalo  3

Usnesení V/3: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na docentkou MUDr. Márie Filkové, Ph.D. z Revmatologické kliniky 1. LF UK a Revmatologického ústavu pro obor Vnitřní nemoci rektorovi UK k dalšímu řízení.

VI. Jmenovací řízení

Návrh na jmenování profesorkou: doc. MUDr. Petra Lišková, Ph.D. z Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze a Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Oční lékařství.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Petry Liškové, Ph.D.

S osobností uchazečky, složením komise pro jmenovací řízení, průběhem řízení a závěry komise seznámil členy vědecké rady předseda komise pro jmenovací řízení, prof. MUDr. Martin Filipec, CSc. Uchazečka přednesla přednášku s názvem „Rohovkové dystrofie - od molekulární genetiky po nové terapeutické možnosti“.

Následovala všeobecná rozprava, během které byly položeny dotazy:
prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc., prof. Marcela Votruba, prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. uvedl, že jsme vyslechli velmi zdařilou přednášku, paní docentka nás provedla velmi atraktivním, relevantním, i když medicínský složitým tématem. Během prezentace prokázala své didaktické schopnosti, přednášku doprovodila velmi přehlednou a didaktickou obrazovou dokumentaci, přednes byl jasný, naprosto přesně byl dodržen čas vymezený pro přednášku, přednáška tedy byla velmi dobře připravena.

Kvalita přednášky byla podtržena v diskuzi, během níž byly zodpovězeny všechny dotazy.

Jmenovací přednášku doporučuje přijmout.

Závěrečné slovo pronesli přednosta Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze, prof. MUDr. Tomáš Honzík Ph.D., přednostka Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. a děkan prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  53
 Počet kladných hlasů  48
 Počet negativních hlasů  1
 Zdrželo se  0
 Nehlasovalo  4

Usnesení VI/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorkou doc. MUDr. Petry Liškové, Ph.D. z Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze a Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Oční lékařství rektorovi UK k dalšímu řízení.

VII. Návrh na jmenování předsedů a členů komisí pro SZZk a SRZk

S předkládanými návrhy na jmenování členů zkušebních komisí pro SRZk a SZZk seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. 

 Předkládající klinika
 Jméno a příjmení  Obor (program) / předmět
 Stomatologická klinika 1. LF UK a   VFN  Předseda
 doc. Martin Starosta, Ph.D.
 Zubní lékařství/Klinické zubní   lékařství terapeutické 
 Klinické zubní lékařství ortopedické
 Klinika adiktologie 1. LF UK a  VFN  Předseda
 PhDr. Barták Miroslav, Ph.D.
 Mgr. Kulhánek Adam, Ph.D.
 PhDr. Libra Jiří Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Lososová Amalie,   Ph.D.
 PharmDr., Mgr. Oktábec Zbyněk,   Ph.D. et Ph.D.
 PhDr. Radimecký Josef, Ph.D.,   MSc.
 Mgr. Šejvl Jaroslav, Ph.D.
 Mgr. Vacek Jaroslav, Ph.D.
 bc. Adiktologie/všechny
 nMgr. Adiktologie/všechny

Usnesení VII/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování členů komisí pro SZZk a SRZk podle předloženého návrhu.

VIII. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby dizertačních prací

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nehabilitovaných členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Biochemie a patobiochemie  Mgr. Petr Cígler, Ph.D.  Ústav organické chemie
 a biochemie AV ČR
 Biochemie a patobiochemie  RNDr. Petr Dráber, DrSc.  Ústav molekulární genetiky AV ČR
 Biochemie a patobiochemie  Mgr. Klára Grantz Šašková, Ph.D.  Katedra genetiky a mikrobiologie     PřF UK
 Ústav organické chemie a biochemie   AV ČR
 Biochemie a patobiochemie  RNDr. Lenka Maletínská, CSc.  Ústav organické chemie a biochemie   AV ČR
 Experimentální chirurgie  MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.  Chirurgická klinika, Nemocnice   Pardubického kraje, a.s.
 Experimentální chirurgie  MUDr. Jan Vodička, Ph.D.  Klinika otorinolaryngologie a   chirurgie hlavy a krku, Nemocnice   Pardubického kraje, a.s.
 Fyziologie a patofyziologie člověka  MUDr. Marta Olejárová, CSc.  Revmatologická klinika 1. LF UK a   Revmatologický ústav
 Fyziologie a patofyziologie člověka  MUDr. Pavel Trunečka, CSc.  Institut klinické a experimentální   medicíny
 Imunologie  Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D.  Ústav molekulární genetiky  AV ČR
 Mikrobiologie  RNDr. Pavel Branny, CSc.  Mikrobiologický ústav AV ČR
 Mikrobiologie  Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D.  Mikrobiologický ústav AV ČR
 Mikrobiologie  RNDr. Jan Nešvera, CSc.  Mikrobiologický ústav AV ČR
 Mikrobiologie  Ing. Miroslav Pátek, CSc.  Mikrobiologický ústav AV ČR
 Mikrobiologie  RNDr. Jaroslav Weiser, CSc.  Mikrobiologický ústav AV ČR
 Parazitologie  Mgr. Pavel Doležal, Ph.D.  Katedra parazitologie PřF UK
 Preventivní medicína a   epidemiologie  MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.  NUDZ
 Zobrazovací metody v lékařství  RNDr. Lucie Kubínová, CSc.  Fyziologický ústav AV ČR
 Zobrazovací metody v lékařství  Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc.  Ústav teorie informace a   automatizace  AV ČR

Usnesení VIII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací dle předloženého materiálu.

IX. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP

S návrhem na jmenování nových školitelů doktorských studijních programů dle předloženého návrhu seznámil vědeckou radu děkan, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Biochemie a patobiochemie  Mgr. Lenka Šlachtová, Ph.D.  Ústav biologie a lékařské genetiky   1. LF UK a VFN
 Biochemie a patobiochemie  prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.  Centrum diabetologie IKEM

 Ústav lékařské biochemie a   laboratorní diagnostiky 1. LF UK a   VFN
 Experimentální chirurgie  doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D.,   FEBO  Oční klinika 1. LF UK a ÚVN
 Farmakologie a toxikologie  prof. MUDr. Martin Prázný,   CSc., Ph.D.  III. interní klinika - klinika   endokrinologie a metabolismu 1.   LF UK a VFN
 Fyziologie a patofyziologie člověka  Mgr. Petra Hrubá, Ph.D.  Transplantační laboratoř IKEM

 Ústav lékařské biochemie a   laboratorní diagnostiky 1. LF UK a   VFN
 Preventivní medicína a   epidemiologie  MUDr. Bohdan Kousal, Ph.D.  Oční klinika 1. LF UK a VFN
 Zobrazovací metody v lékařství  MUDr. Bohdan Kousal, Ph.D.  Oční klinika 1. LF UK a VFN

Usnesení IX/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových školitelů pro oborové rady DSP dle předloženého materiálu.

X. Návrh na změnu v oborové radě Vývojová a buněčná biologie

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na uvolnění MUDr. Marty Kostrouchové, CSc. z členství v oborové radě doktorského studijního programu Vývojová a buněčná biologie se standardní dobou studia 4 roky – výuka v českém i anglickém jazyce na základě její žádosti.

Usnesení X/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s uvolněním MUDr. Marty Kostrouchové, CSc. z členství v oborové radě Vývojová a buněčná biologie na základě její žádosti

XI. Návrh na jmenování komise pro habilitační řízení

S předkládanými návrhy komisí pro habilitační řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

  • MUDr. Veronika Válková, CSc.

Pracoviště:
Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a VFN v Praze a Ústav hematologie a krevní transfúze

obor: vnitřní nemoci

Složení habilitační komise:
Předseda:
prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
IV. interní hematologická klinika LF UK v Hradci Králové

Členové:
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a VFN v Praze a Ústav hematologie a krevní transfúze

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
Hemato-onkologická klinika LF UPOL a FN Olomouc

prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a trasfúziológie LF UK, SZU a UNB, Nemocnice sv. Cyrila a Metoděje

Usnesení XI/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Veroniky Válkové, CSc.

XII. Návrh na jmenování nových členů oborových rad Grantové agentury UK

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nových členů oborových rad Grantové agentury Univerzity Karlovy:

· C1 - Chirurgické obory – navrhovaným členem je doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D. z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole

Usnesení XII/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním doc. MUDr. Jana Boučka, Ph.D. z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole členem oborové rady C 1 – Chirurgické obory Grantové agentury UK.

· C3 - Biochemie – navrhovanou členkou je doc. MUDr. Lucie Muchová, Ph.D. z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze

Usnesení XII/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním doc. MUDr. Lucie Muchové, Ph.D. z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze členkou oborové rady C 3 - Biochemie Grantové agentury UK.

XII. Různé

Děkan 1. lékařské fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 16:37 hod. zasedání ukončil.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 26. 5. 2021, místo a forma zasedání budou upřesněny.

V Praze dne 28. 4. 2021

Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková
oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Vidi: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan fakulty

 

Hodnocení: spravovat