1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 27.4.2022

 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY
dne 27. 4. 2022 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

 

Přítomni:
Fakultní členové

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
prof. MUDr. David Cibula, CSc. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D. Mimofakultní členové
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. RNDr. Martin Bilej, DrSc.
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. RNDr. Šárka Němečková, DrSc.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Omluveni:
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

Hosté:
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
prof. MUDr. Richard Češka, CSc. doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D. MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.
doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D. Mgr. Petra Hrubá, Ph.D.
MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

Program:

I. Zahájení
II. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání VR ze dne 30. 3. 2022
III. Jubilea
IV. Habilitační řízení
V. Řízení ke jmenování profesorem
VI. Návrh na jmenování komisí pro jmenovací řízení
VII. Návrh na jmenování komise pro habilitační řízení
VIII. Návrh na jmenování předsedy a členů komisí pro SRZk
IX. Návrh na změnu náplně a formy SDZ doktorského studijního programu Parazitologie
X. Návrh na jmenování členů komisí pro SDZ a obhajoby dizertačních prací
XI. Návrh jmenování školitelů oborových rad DSP
XII. Návrh na jmenování nového člena oborové rady DSP Fyziologie a patofyziologie člověka
XIII. Různé

I. Zahájení

Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil zasedání Vědecké rady
1. lékařské fakulty, které probíhalo hybridní formou, a uvítal všechny přítomné členy vědecké rady a hosty.

II. Kontrola usnesení a schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 30. 3. 2022 bez připomínek.

III. Jubilea

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – emeritní přednosta I. interní kliniky – kliniky hematologie 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1961. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1976. O šest let později byl jmenován docentem pro obor vnitřní lékařství. V roce 1986 obhájil vědeckou hodnost DrSc. a roku 1988 byl jmenován profesorem. Pan profesor převzal z rukou pana děkana obraz.

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. – docent na III. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze. 1. lékařskou fakultu absolvoval v roce 1997, titul Ph.D. získal v roce 2003. v roce 2018 byl jmenován docentem pro obor rehabilitace a tělovýchovné lékařství. Pan děkan předal panu docentovi pamětní list.

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. – profesor Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN. V roce 1982 promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Kandidátskou disertační práci v neurologii obhájil v roce 1992. V roce 1996 byl jmenován docentem pro obor neurologie. V roce 2001 mu byl udělen titul doktora věd. Profesorem v oboru neurologie byl jmenován v roce 2004. Pan děkan předal panu profesorovi obraz.

prof. MUDr. Richard Češka, CSc. – profesor III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN. V roce 1982 úspěšně ukončil studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vědecká hodnost kandidáta lékařských věd mu byla udělena o v roce 1992. V roce 2002 byl jmenován docentem a roku 2006 profesorem pro obor vnitřní nemoci. Profesor Češka převzal pamětní list.

Pan děkan předal slovo prof. MUDr. Pavlovi Klenerovi, Ph.D., proděkanovi pro vědeckou činnost.

Prof. Klener vědecké radě oznámil, že skrutátory byli určeni prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. a prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

Hodnotiteli přednášky byli: prof. MUDr. David Felt, Ph.D. pro habilitační řízení MUDr. Radky Lohynské, Ph.D., prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. pro habilitační přednášku MUDr. Ondřeje Havránka, Ph.D. a prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. pro jmenovací přednášku doc. MUDr. Ondřeje Bradáče, Ph.D.

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentkou: MUDr. Radka Lohynská, Ph.D. z Onkologické kliniky 1. LF UK a FTN pro obor Onkologie

Prof. Klener požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Radky Lohynské, Ph.D., prof. MUDr. Karla Odrážku, Ph.D., aby představil uchazečku. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazečky. Komise se usnesla, že uchazečka splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentkou pro obor Onkologie. Následně MUDr. Radka Lohynská, Ph.D. přednesla habilitační přednášku na téma „Optimalizace léčby análních spinocelulárních karcinomů“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazečka zodpověděla dotazy oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. David Cibula, CSc. – 2 dotazy, prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. – 2 dotazy, prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. – 2 dotazy, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., upozornil na chybu ve vzorci uvedeném v přednášce, poslední dotaz položil prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. David Feltl, Ph.D. uvedl, že přednáška trvala 14 minut, 17 vteřin, přednáška byla konzistentní, od obecných předpokladů přes vlastní výsledky až vyvození závěrů. Na slidech nebyla uvedena velikost souborů pacientů, lze předpokládat, že je to uvedeno v habilitační práci. Grafy byly srozumitelné a závěry jasné, prof. Feltl k přednášce nemá zásadní výhrady.

Na závěr promluvil doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem

58

 Počet přítomných členů VR

46

 Počet kladných hlasů

39

 Počet negativních hlasů

4

 Zdrželo se

1

 Nehlasovalo

2

Usnesení IV/2: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou MUDr. Radky Lohynské, Ph.D. z Onkologické kliniky 1. LF UK a FTN pro obor Onkologie rektorce UK k dalšímu řízení.


Návrh na jmenování docentem: MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D. z BIOCEV 1. LF UK a I. interní kliniky – kliniky hematologie 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Lékařská biologie a genetika

Prof. Klener požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Ondřeje Havránka, Ph.D., prof. MUDr. Pavla Martáska, DrSc., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor Lékařská biologie a genetika. Následně MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D. přednesl habilitační přednášku na téma „Onkogenní signalizace B-buněčného receptoru“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazeč zodpověděl dotazy oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. a prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., uvedl, že přednáška trvala 14 minut a 38 sekund, graficky byla na vysoké úrovni, slidy byly přehledné, schémata povedena.

Mluvený projev byl přesvědčivý, autor dokázal, že dané problematice dobře rozumí. Některá schémata se zdála velmi podrobná, hůře čitelná, ale taková je skutečnost a prof. Cetkovský je přesvědčen, že jednodušeji to nešlo. Odborná úroveň přednášky byla vysoká, hodnotitel se problematikou zabývá. Vedle přehledových publikací uchazeč prezentoval také své vlastní výsledky, které publikoval v předních hematologických časopisech. V diskuzi byly uvedeny zdroje všech dat. Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. přednášku hodnotí vysoce kladně.

Na závěr promluvil prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem

58

 Počet přítomných členů VR

46

 Počet kladných hlasů

45

 Počet negativních hlasů

0

 Zdrželo se

1

 Nehlasovalo

0

Usnesení IV/3: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Ondřeje Havránka, Ph.D. z BIOCEV 1. LF UK a I. interní kliniky – kliniky hematologie 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Lékařská biologie a genetika rektorce UK k dalšímu řízení.

V. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem: doc. MUDr. RNDr. Ondřej Bradáč, Ph.D. z Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN a Neurochirurgické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol pro obor Neurochirurgie.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. požádal předsedu komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. RNDr. Ondřeje Bradáče, Ph.D., prof. MUDr. Petra Suchomela, Ph.D., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise pro jmenovací řízení, průběhem řízení a osobností uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování profesorem pro obor Neurochirurgie. Následně doc. MUDr. RNDr. Ondřej Bradáč, Ph.D. přednesl jmenovací přednášku na téma „Diagnostické markery normotenzního hydrocefalu: analýza pokročilých MR zobrazení a intrakraniálního tlaku“.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Hodnotitel, prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., uvedl, že má poměrně jednoduchý úkol a děkuje za možnost hodnotit skvělou přednášku docenta Bradáče na téma normotenzní hydrocefalus, možnosti diagnostiky a léčby a možné příčiny vratné demence. Přednáška měla logickou stavbu od příčin, patofyziologie až po diagnostické možnosti a léčbu. Obrazy byly graficky výborně zpracované, magnetická rezonance byla kvalitně zobrazena, obrazy didakticky dobře vybrány. Doc. MUDr. Ondřej Bradáč, Ph.D. mluvil zřetelně a dostatečně hlasitě, tempo přednesu bylo adekvátní, přednášky byla velmi dynamická. Čas vymezený přednášce byl zcela dodržen, osobně ho přednáška velmi oslovila, prof. Daneše zaujaly zejména části věnované umělé inteligenci a také druhá část o neinvazivní monitoraci. Závěrem pan profesor Daneš shrnul, že přednáška splňuje všechny požadavky kladené na přednášku v profesorském řízení a jednoznačně ji doporučuje k přijetí.

Na závěr promluvil prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem

58

 Počet přítomných členů VR

46

 Počet kladných hlasů

44

 Počet negativních hlasů

1

 Zdrželo se

1

 Nehlasovalo

0

Usnesení V/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. RNDr. Ondřeje Bradáče, Ph.D. z Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN a Neurochirurgické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol pro obor Neurochirurgie rektorce UK k dalšímu řízení.

VI. Návrh na jmenování komisí pro jmenovací řízení

doc. MUDr. David Pavlišta, Ph.D.
Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Obor: gynekologie a porodnictví

Složení komise:
Předseda: prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka
Členové: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF UP Olomouc

doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.
Klinika operační onkologie LF MU

doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.
Humanitní fakulta Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Chirurgické oddělení EUC klinika Zlín

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro jmenovací řízení   doc. MUDr. Davida Pavlišty, Ph.D.


doc. MUDr. Soňa Balogová, Ph.D.
Pracoviště: Klinika nukleární medicíny LF UK v Bratislavě a Onkologický ústav sv. Alžběty
Obor: nukleární medicína

Složení komise:
Předseda: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.
Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze

Členové: prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol

doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny Masarykova onkologického ústavu Masarykův onkologický ústav Brno

doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny LF UP a FN Olomouc

Prim. MUDr. Pavol Povinec, Ph.D.
PET Centrum, BIONT, a.s.

Usnesení VI/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro jmenovací řízení   doc. MUDr. Soni Balogové, Ph.D.

VII. Návrh na jmenování komise pro habilitační řízení

S předkládaným návrhem komise pro habilitační řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost, prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

Ing. Milan Jakubek, Ph.D.
Pracoviště: BIOCEV 1. LF UK
Obor: Lékařská chemie a biochemie

Složení habilitační komise:
Předseda: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze

Členové: prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav experimentální botaniky AV ČR

prof. RNDr. Vladimír Setnička, Ph.D.
Ústav analytické chemie FCHI VŠCHT v Praze

doc. RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR

RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.
Masarykův onkologicky ústav

Usnesení VII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro     habilitační řízení Ing. Milana Jakubka, Ph.D.


VIII. Návrh na jmenování předsedy a členů komisí pro SRZk

S předkládanými návrhy na jmenování předsedy a členů zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 

Předkládající klinika

Jméno a příjmení

Obor (program) / předmět

 Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN

Předseda

prof. MUDr. René Foltán

Zubní lékařství/Klinické zubní lékařství ortopedické
a
Klinické zubní lékařství terapeutické

 Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

Člen

Mgr. Jakub Kozel

bc Fyzioterapie/
všechny státnicové předměty

 I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN

Člen

MUDr. Eva Šimůnková
MUDr. Šárka Králíková
MUDr. Sabina Strohalmová

Všeobecné lékařství/Chirurgie

Usnesení VIII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování členů komisí pro SRZk podle předloženého návrhu.

IX. Návrh na změnu náplně a formy SDZ doktorského studijního programu Parazitologie

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na změnu náplně a formy státní doktorské zkoušky studijního programu Parazitologie.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem

58

 Počet přítomných členů VR

46

 Počet kladných hlasů

45

 Počet negativních hlasů

1

 Zdrželo se

0

 Nehlasovalo

0

Usnesení IX/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty souhlasí se změnou náplně a formy SDZ doktorského studijního programu Parazitologie a souhlasí s předložením návrhu rektorce UK a v souladu s Akreditační řádem UK a opatřením rektora č. 14/2019 k posouzení Radě pro vnitřní hodnocení.

X. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nehabilitovaných členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Biochemie a patobiochemie  RNDr. Monika Cahová, CSc., Ph.D.  IKEM
 Biochemie a patobiochemie  Mgr. Petr Cígler, Ph.D.  Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v. v. i.
 Biochemie a patobiochemie  RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
 Biochemie a patobiochemie  RNDr. Pavel Šácha, Ph.D.  Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v. v. i.
 Biochemie a patobiochemie  RNDr. Marek Vecka, Ph.D.  IV. interní klinika – gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN
 Fyziologie a patofyziologie člověka  MUDr. Mikuláš Kosák, Ph.D  Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
 Fyziologie a patofyziologie člověka  MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D.  IKEM - Klinika kardiologie
 Fyziologie a patofyziologie člověka  MUDr. Helena Posová, CSc.  Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN

Usnesení X/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nového člena zkušební komise pro SDZ a obhajoby disertačních prací dle předloženého materiálu.

XI. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP

S návrhem na jmenování nových školitelů doktorských studijních programů dle předloženého návrhu seznámil vědeckou radu děkan, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Biologie a patologie buňky  RNDr. Radoslav Janoštiak PhD.  BIOCEV, 1. LF UK
 Biomedicínská informatika  MUDr. Petr Waldauf, Ph.D.  Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV
 Experimentální chirurgie  MUDr. Martin Holinka, Ph.D.  Ortopedické oddělení Nemocnice Karviná – Ráj
 Fyziologie a patofyziologie člověka  MUDr. Miloš Mráz, Ph.D.  Klinika diabetologie IKEM
 Fyziologie a patofyziologie člověka  MUDr. Michal Pazderník, Ph.D.  Klinika kardiologie IKEM
 Imunologie  Mgr. Zuzana Stehlíková, Ph.D.  Mikrobiologický ústav AV ČR
 Imunologie  RNDr. Radka Roubalová, Ph.D.  Mikrobiologický ústav AV ČR
 Lékařská psychologie a psychopatologie  Mgr. Renáta Androvičová, Ph.D.  NÚDZ

Usnesení XI/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování školitelů oborových rad DSP podle předloženého návrhu.

XII. Návrh na jmenování nového člena oborové rady DSP Fyziologie a patofyziologie člověka

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem předsedy oborové rady Fyziologie a patofyziologie člověka prof. MUDr. Otomara Kittnara, Ph.D. jmenovat prof. MUDr. Pavla Michálka, Ph.D. z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN novým členem oborové rady Fyziologie a patofyziologie člověka/ Human Physiology and Pathophysiology.

Usnesení XII/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování prof. MUDr. Pavla Michálka, Ph.D. z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN novým členem oborové rady Fyziologie a patofyziologie člověka/ Human Physiology and Pathophysiology.

XIII. Různé

Prof. Vokurka závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 16:18 hod. zasedání ukončil.

Další zasedání vědecké rady se bude konat hybridně dne 25. 5. 2022 od 13 hodin.

V Praze dne 27. 4. 2022

Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková
oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Vidi: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan fakulty

 

 

Hodnocení: spravovat