1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 27. 1. 2021

 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVYdne 27. 1. 2021 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., RNDr. Martin Bilej, DrSc.

doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc

prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.

prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

Omluveni:

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc.

prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc., Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.

 

Hosté:

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

doc. MUDr. Ondřej Kristian, PhD., doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.

prof. MUDr. Omar Šerý, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D.

doc. MUDr. Tomáš Dallos, Ph.D., prof. MUDr. Miloslav Roček, Ph.D.

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., doc. RNDr. Pavol Matula, CSc.

doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc.

prof. MUDr. Jan Štulík, CSc., prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.

prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

 

Program
I. Zahájení
II. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání VR ze dne 16. 12. 2020
III. Jubilea
IV. Návrh na přistoupení k akreditaci doktorského studijního programu Kardiovaskulární vědy
V. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby dizertačních prací
VI. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP
VII. Nominace na udělení výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae
VIII. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení
IX. Habilitační řízení
X. Řízení ke jmenování profesorem
XI. Různé

I. Zahájení

Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil zasedání Vědecké rady
1. lékařské fakulty a uvítal všechny členy vědecké rady a hosty.

Pan děkan na úvod požádal členy vědecké rady o souhlas s doplněním programu – zařazením bodu týkajícího se nominací na udělení výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae.
Vědecká rada rozšíření programu schválila.

Pan děkan informoval přítomné o úmrtích prof. MUDr. Přemysla Strejce, DrSc., pedagoga, vědce a lékaře Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN, a prof. Ing. Jana E. Dyra, DrSc., profesora Ústavu klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT. Členové vědecké rady a hosté uctili jejich památku minutou ticha.

II. Kontrola usnesení a schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 16. 12. 2020 bez připomínek.

III. Jubilea

Prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. 

IV. Návrh na přistoupení k akreditaci doktorského studijního programu Kardiovaskulární vědy

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na přistoupení k akreditaci doktorského studijního programu Kardiovaskulární vědy, který je již nyní uskutečňován na 3. LF UK, 2. LF UK a LF UK v Plzni, výuka probíhá v ČJ i AJ v prezenční a kombinované formě. Garantem studijního programu je prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. z 3. LF UK.

Usnesení IV/2: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na přistoupení k akreditaci doktorského studijního programu Kardiovaskulární vědy.

V. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby dizertačních prací

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nehabilitovaných členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací.

 Oborová rada
 Jméno a příjmení
 Pracoviště
 Experimentální chirurgie
 MUDr. Lukáš Lacina,   Ph.D.
 Anatomický ústav 1. LF UK
 Fyziologie a patofyziologie člověka
 MUDr. Jiří Skřivan, CSc.
 Klinika ušní, nosní a krční          
 2. LF UK a FN Motol
 Imunologie
 RNDr. Martin Bilej,   DrSc.
 Mikrobiologický ústav AV ČR
 Imunologie
 RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
 Katedra buněčné biologie PřF UK
 Imunologie
 RNDr. Dominik Filipp,   CSc.
 Ústav molekulární genetiky AV ČR
 Imunologie
 RNDr. Marek Kovář,   Ph.D.
 Mikrobiologický ústav AV ČR
 Molekulární a buněčná biologie,   genetika a virologie
 RNDr. Monika   Beličková, Ph.D.
 Ústav hematologie a krevní transfuze,   odd. genomiky
 Molekulární a buněčná biologie,   genetika a virologie
 RNDr. Markéta   Urbanová, Ph.D.
 Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF   UK a VFN
 Specializace ve zdravotnictví, obor:   Adiktologie
 MUDr. Laura Krekulová,   Ph.D.
 IV. interní klinika 1. LF UK   
 a VFN
 Specializace ve zdravotnictví, obor:   Adiktologie
 Mgr. Lenka Šťastná,   Ph.D.
 Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

Usnesení V/3: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací dle předloženého materiálu.


VI. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP

S návrhem na jmenování nového školitele doktorských studijních programů dle předloženého návrhu seznámil vědeckou radu děkan, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 Oborová rada
 Jméno a příjmení
 Pracoviště
 Lékařská biofyzika
 MUDr. David Zogala, Ph.D.

 Ústav nukleární medicíny
 1. LF UK a VFN


Usnesení VI/4:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nového školitele pro oborovou radu DSP dle předloženého materiálu.


VII. Nominace na udělení výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae

Pan děkan, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., seznámil členy vědecké rady s návrhem na nominaci na udělení výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæ prof. MUDr. Karlu Smetanovi, DrSc. a prof. MUDr. Liboru Vítkovi, Ph.D.

Usnesení VII/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s nominacemi na udělení výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae prof. MUDr. Karlu Smetanovi, DrSc. a prof. MUDr. Liboru Vítkovi, Ph.D. a s postoupením nominací rektorátu UK.

VIII. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení

Proděkan pro vědeckou činnost, prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., seznámil členy vědecké rady s návrhy komisí pro habilitační řízení.


  • MUDr. Taťána Šrámková, CSc.

Pracoviště: Sexuologické oddělení FN Brno
Urologická klinika 1. LF UK a VFN
Obor: sexuologie

Složení habilitační komise:
Předseda:
prof. MUDr. Jan Krhut, PhD.
Urologické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava

Členové:
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Urologická klinika 1. LF UK a VFN

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
Interní klinika 2. LF UK

prof. MUDr. Myrón Malý, PhD.
Institut fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Piešťanech
Národní rehabilitační centrum, Kováčová SR

prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
Urologická klinika LF UK, SZU a UNB

Usnesení VIII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro habilitační řízení MUDr. Taťány Šrámkové, CSc.


  • MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.

Pracoviště: I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN
Obor: vnitřní nemoci

Složení habilitační komise:
Předseda:
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Ústav radiační onkologie 1. LF UK a VFN

Členové:
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UNB Bratislava

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU v Brně

Prof. Jean Klastersky
Institut Jules Bordet and Universite Libre de Bruxelles

Usnesení VIII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro habilitační řízení MUDr. Jiřího Votruby, Ph.D.


  • MUDr. Michal Koucký, Ph.D.

Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Obor: gynekologie a porodnictví

Složení habilitační komise:
Předseda:
prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
Porodnická a gynekologická klinika LF UK v Hradci Králové

Členové:
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
Ústav pro péči o matku a dítě 3. LF UK

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava

doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno

doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a Univerzitní nemocnice Bratislava

Usnesení VIII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro habilitační řízení MUDr. Michala Kouckého, Ph.D.


  • MUDr. Petr Dušek, Ph.D.

Pracoviště: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Obor: neurologie

Složení habilitační komise:
Předseda:
prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Členové:
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.
Nemocnice Na Homolce

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN U Sv. Anny v Brně

Prof. Dr. Karsten Mueller
Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences

Usnesení VIII/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro habilitační řízení MUDr. Petra Duška, Ph.D.


  • Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

Pracoviště: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Obor: lékařská psychologie

Složení habilitační komise:
Předseda:
prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Členové:
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
Psychologický ústav AV ČR, Psychologický ústav FF MU, Brno

prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Klinika psychiatrie LF UP a FN Olomouc

doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN U Sv. Anny v Brně

Usnesení VIII/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro habilitační řízení Mgr. et Mgr. Tomáše Nikolaie, Ph.D.


IX. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentkou: MUDr. Laura Krekulová, Ph.D. z Remedis a IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN pro obor vnitřní nemoci.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Laury Krekulové, Ph.D., prof. PhDr. Michala Miovského, Ph.D., aby představil uchazečku. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazečky.

Komise se usnesla, že dotyčná splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentkou pro obor vnitřní nemoci. Následně MUDr. Laura Krekulová, Ph.D. přednesla habilitační přednášku na téma „Virová hepatitida C v rizikových populacích v České republice: od diagnózy k eliminaci.“ Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazečka zodpověděla otázky oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc., prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD, doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.

Hodnotitelem habilitační přednášky byl prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., který přednášku hodnotil jako velmi zajímavou s perfektním dodržením časového limitu. Téma přednášky označil jako medicínsky aktuální a celospolečensky významné. Uchazečka přednášela hezkou češtinou, přednáška byla plynulá, velmi dobře sledovatelná a měla logickou stavbu. Hodnotitel zároveň ocenil vysokou didaktickou úroveň a velmi dobrou grafickou úroveň prezentace, která perfektně dokumentovala celou přednášku. Následná diskuse prokázala, že uchazečka má v problematice vynikající přehled. Hodnotitel jednoznačně doporučil přednášku jako podklad pro udělení titulu docent.

Za závěr promluvil prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem
 59
 Počet přítomných členů VR
 55
 Počet kladných hlasů
 45
 Počet negativních hlasů
 4
 Zdrželo se
 1
 Nehlasovalo
 5

Usnesení IX/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou MUDr. Laury Krekulové, Ph.D. z Remedis a IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN pro obor vnitřní nemoci rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování docentem: MUDr. Petr Vaněk, Ph.D. z Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN pro obor neurochirurgie.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., požádal předsedu komise, prof. MUDr. Jana Štulíka, CSc., aby seznámil členy vědecké rady s průběhem habilitačního řízení a stanoviskem komise.

Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a určenými oponenty, dále shrnul průběh vzdělávání, profesní kariéru, publikační, vědeckou a pedagogickou činnost uchazeče. Komise se usnesla, že MUDr. Petr Vaněk, Ph.D., splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor Neurochirurgie.

Přednáška uchazeče měla název „Chirurgická léčba revmatického postižení kraniocervikálního přechodu“.

Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazeč zodpověděl dotazy oponentů.

Následovala všeobecná rozprava, během které byly položeny dotazy: prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., vyzdvihl vlastní téma přednášky. Dále uvedl, že přednáška splňovala vše, co se od ní očekávalo – měla klasickou výstavbu, hypotézu, metody, prezentaci výsledků. Přednášku zhodnotil jako velice dobrou a doporučil ji vědecké radě k přijetí. Jedinou poznámkou bylo doporučení u vlastních výsledků uvádět citaci.

Závěrečné slovo přednesl prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem
 59
 Počet přítomných členů VR
 55
 Počet kladných hlasů
 49
 Počet negativních hlasů
 0
 Zdrželo se
 0
 Nehlasovalo
 6 

Usnesení IX/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Petra Vaňka, Ph.D. z Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a UVN pro obor neurochirurgie rektorovi UK k dalšímu řízení.

X. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem: doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D. z Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN pro obor radiologie.

Předseda komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Ing. Lukáše Lamberta, Ph.D., prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., seznámil členy vědecké rady s osobností uchazeče, složením komise pro jmenovací řízení, průběhem řízení a závěry komise.

Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Pokrok výpočetní tomografie k vyšetřením s nízkou radiační zátěží a zvýšenou diagnostickou hodnotou“.

Na začátku všeobecné rozpravy vystoupil prof. prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., emeritní přednosta Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN, který se velmi pozitivně vyjádřil k osobnosti uchazeče. V diskuzi byly položeny dotazy: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Hodnotitel přednášky byl prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. Uvedl, že přednáška byla velmi dobře strukturovaná, z pohledu edukačního velmi dobře postavená a dokumentovaná nejen obrazovým materiálem, ale i výsledky doc. Lamberta. Přednáška ukázala, že to, o co se uchazeč snaží, skutečně vede k výsledkům jak pro pacienty, tak i pro poučení v rámci mezinárodní vědecké obce. Přednáška převýšila požadavky kladené na tento typ přednášky.

K přednesu hodnotitel neměl připomínky, pouze vytkl použití laseru jako ukazovátka, protože ho nevidí ti, kteří sledují přednášku v online prostředí.

Na závěr promluvila doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem
 59
 Počet přítomných členů VR
 55
 Počet kladných hlasů
 49
 Počet negativních hlasů
 1
 Zdrželo se
 0
 Nehlasovalo
 5

Usnesení X/13: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Ing. Lukáše Lamberta, Ph.D. z Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK
a VFN pro obor radiologie rektorovi UK k dalšímu řízení.

XI. Různé

Děkan 1. lékařské fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 16:40 hod. zasedání ukončil.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 24. 2. 2021, místo a forma zasedání budou upřesněny.

V Praze dne 27. 1. 2021

Zapsala: Mgr. Martina Renková, oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Vidi: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., děkan fakulty


 

Hodnocení: spravovat