1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 26.1.2022

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY
dne 26. 1. 2022 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
prof. MUDr. David Cibula, CSc. (od 15:15) prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. (od 14:30) prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. Mimofakultní členové
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D. RNDr. Martin Bilej, DrSc.
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. RNDr. Šárka Němečková, DrSc.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. (od 13:40)
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

 

Omluveni:
prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D. prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Hosté:
doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc. prof. MUDr. Zdeněk Krška, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Calda, CSc. prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.
prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. MUDr. Ivana Králová Lesná, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Dubový, DrSc. MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
Martina Bartošová

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání VR ze dne 15. 12. 2021
 3. Jubilea
 4. Habilitační řízení
 5. Řízení ke jmenování profesorem
 6. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení
 7. Návrh na jmenování komisí pro jmenovací řízení
 8. Návrh na udělení hodností doktor honoris causa
 9. Návrh na jmenování předsedy a členů komisí pro SRZk
 10. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby dizertačních prací
 11. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP
 12. Různé

 

I. Zahájení

Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty, které probíhalo distanční formou, a uvítal všechny přítomné členy vědecké rady a hosty.

II. Kontrola usnesení a schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 15. 12. 2021 bez připomínek.

Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., informoval o úmrtích doc. MUDr. Miluše Havlové, CSc., lékařky, pedagožky a vědkyně v oboru neurologie, a PaedDr. Milana Jílka, emeritního přednosty Ústavu tělesné výchovy 1. LF UK v Praze. Členové vědecké rady a hosté uctili jejich památku minutou ticha.

III. Jubilea

Doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc., prof. MUDr. Pavel Calda, CSc. 

Pan děkan předal slovo prof. MUDr. Pavlovi Klenerovi, Ph.D., proděkanovi pro vědeckou činnost. Prof. Klener uvedl, že hodnotiteli přednášek byli určeni prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. pro habilitační přednášku MUDr. Roberta Bartoše, Ph.D. a prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. pro jmenovací přednášku doc. MUDr. Jiřího Froňka, Ph.D.

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem: MUDr. Robert Bartoš, Ph.D. z Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií UJEP a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem pro obor Neurochirurgie.

Prof. Klener požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Roberta Bartoše, Ph.D., prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor Neurochirurgie. Následně MUDr. Robert Bartoš, Ph.D. přednesl habilitační přednášku na téma „Mikrochirurgická anatomie vztažená k operacím nádorů insuly, hippocampu a cingula“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazeč zodpověděl dotazy oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. a prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., uvedl, že považuje přednášku za velmi kvalitní a zajímavou, odrážela kvalitní práci a odbornou erudici uchazeče. Přednáška měla logickou stavbu, rozdělení do tezí bylo šťastné. Zvláštní pozornost by chtěl věnovat obrazové dokumentaci, která obsahovala nádherné obrázky a preparáty, jež by v budoucnu mohly sloužit pro výuku v neuroanatomii a neurochirurgii. Přednes byl adekvátní, jazyk správný. Prof. Daneše upoutalo, že má uchazeč pokoru k medicíně a je velmi skromný, což považuje za cennou lidskou vlastnost. Přednáška trvala o něco déle, než by měla, ale stále v toleranci. Prof. Daneš by doporučil ubrat z obsahu. Přednáška podle něj splňuje kritéria k habilitačnímu řízení a doporučuje ji přijmout ke kladnému hodnocení vědecké radě.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem  58
 Počet přítomných členů VR  48
 Počet kladných hlasů  42
 Počet negativních hlasů  2
 Zdrželo se  2
 Nehlasovalo  2

Usnesení IV/2: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Roberta Bartoše, Ph.D. z Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií UJEP a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem pro obor Neurochirurgie rektorovi UK k dalšímu řízení.

V. Jmenovací řízení

Návrh na jmenování profesorem: doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. z IKEM – Kliniky transplantační chirurgie a I. chirurgické kliniky – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN pro obor Chirurgie.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. požádal předsedu komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Jiřího Froňka, Ph.D., prof. MUDr. Roberta Lischkeho, Ph.D., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise pro jmenovací řízení, průběhem řízení a osobností uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování profesorem pro obor Chirurgie. Následně doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. přednesl jmenovací přednášku na téma „Abdominální orgánové transplantace – rozvoj a zavedení nových metod 2011–2021“.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. a prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Hodnotitel, prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., uvedl, že přednáška byla velmi dobře připravená a promyšlená, trvala přesně 15 minut. Čas byl dobře využit a je pochopitelné, že některé věci doc. Froněk nemohl do přednášky zahrnout, aby mohl dodržet vymezený čas. Všechna čtyři hlavní témata přednášky byla přehledně představena. Uchazeč nás jednoznačně přesvědčil, že se IKEM podařilo ve všech čtyřech oblastech dosáhnout velkých pokroků. Prof. Tesař zejména obdivuje, že v „covidové době“, kdy se omezovaly výkony, počet transplantací v IKEM narostl, což je vynikající výsledek nejen lékařské, ale i organizační péče. Hodnotitel považuje přednášku za výbornou a nemá dalších připomínek.

Na závěr promluvil prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  58
 Počet přítomných členů VR  49
 Počet kladných hlasů   45
 Počet negativních hlasů  3
 Zdrželo se  1
 Nehlasovalo  0

Usnesení V/3: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Jiřího Froňka, Ph.D. z IKEM – Kliniky transplantační chirurgie a I. chirurgické kliniky – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN pro obor Chirurgie rektorovi UK k dalšímu řízení.

VI. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení

S předkládanými návrhy komisí pro habilitační řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost, prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.


 • MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.

Pracoviště:
Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a VFN
Ústav hematologie a krevní transfúze

Obor: Vnitřní nemoci

Složení habilitační komise:
Předseda:
prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Členové:
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.
Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a VFN
Ústav hematologie a krevní transfuse

prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.
IV. interní hematologická klinika a Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany Brno a FN HK

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Interní hematologická a onkologická klinika MU a FN Brno

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
Hemato-onkologická klinika UP a FN Olomouc

Usnesení VI/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Mgr. Cyrila Šálka, Ph.D.


 • Ing. Jaroslav Hubáček, CSc., DSc.

Pracoviště:
IKEM, III. interní klinika 1. LF UK a VFN

Obor: Lékařská biologie a genetika

Složení habilitační komise:

Předseda:
prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Členové:
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie LF MU

prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.
III. interní gerontometabolická klinika LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové

prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Fakultní nemocnice Olomouc

prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
II. interní klinika LF MUNI

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení Ing. Jaroslava Hubáčka, CSc., DSc.

VII. Návrh na jmenování komisí pro jmenovací řízení

S předkládanými návrhy komise pro jmenovací řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost, prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.


 • doc. MUDr. RNDr. Ondřej Bradáč, Ph.D.

Pracoviště:
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

Obor: Neurochirurgie

Složení komise:
Předseda:
prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
Neurochirurgie Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Členové:
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno

doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.
Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN U Sv. Anny

Usnesení VII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. RNDr. Ondřeje Bradáče, Ph.D.


 • doc. MUDr. Jarmila Čelakovská, Ph.D.

Pracoviště: Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové

Obor: Dermatovenerologie

Složení komise:
Předseda:
prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.
Dermatovenerologická klinika, FN Plzeň

Členové:
prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN

doc. MUDr. Dušan Buchvald, Ph.D.
Dětská kožní klinika DFNsP LF UK v Bratislavě

prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.
Imunologický ústav LF, Univerzita Komenského v Bratislavě

prof. Mgr. MUDr. Milan Raška, Ph.D.
Ústav imunologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Usnesení VII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Jarmily Čelakovské, Ph.D.


 • doc. MUDr. Helena Žemličková, PhD.

Pracoviště: Ústav mikrobiologie 3. LF UK, FNKV a SZÚ

Obor: Lékařská imunologie a mikrobiologie

Složení komise:
Předseda:
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Ústav mikrobiologie FN Olomouc

Členové:
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.
Oddělení bakteriologie Fakulta veterinárního lékařství

prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav LF MUNI

prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Ústav klinické mikrobiologie LF UK v Hradci Králové

Usnesení VII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Heleny Žemličkové, PhD.

VIII. Návrh na udělení hodností doktor honoris causa

S předkládanými návrhy prof. RNDr. Ivana Rašky, DrSc. na udělení hodností doktor honoris causa seznámil členy vědecké rady proděkan pro vědeckou činnost, prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

Prof. MUDr. Jiří Bártek, CSc. – profesor a vedoucí laboratoře v Karolinska Institute, Stockholm, Švédsko, a vedoucí Genome Integrity Unit, Danish Cancer Society Research Center, Copenhagen, Dánsko. S H-Indexem 123, počtem citací přes 60 tisíc, a více než 500 publikacemi v prestižních mezinárodních časopisech (např. v časopisech Nature, Cell nebo Science), je prof. Bártek nejen světově nejcitovanějším vědcem českého původu, ale také nejcitovanější odborník v oblasti výzkumu nádorů v celé Skandinávii, a jedním z nejcitovanějších vědců v Evropě jak v oblasti buněčné a molekulární biologie, tak ve výzkumu nádorů.

Vědecká hodnost doktor honoris causa by mu měla být udělena za průkopnické objevy v oblastech buněčné biologie a výzkumu nádorových onemocnění, které jsou významným přínosem pro biomedicínu, a za pomoc české vědě.

Usnesení VIII/9:

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  58
 Počet přítomných členů VR  50
 Počet kladných hlasů  50
 Počet negativních hlasů  0
 Zdrželo se  0
 Nehlasovalo  0

 

Prof. Dr. Ohad Medalia, Ph.D. – Oddělení biochemie, Univerzita v Curychu, Švýcarsko.

Ohad Medalia je jedním z průkopníků v oblasti kryoelektronové tomografie (kryo-ET) a její aplikace na eukaryotické buňky. Prof. Medalia je autorem 98 primárních článků a přehledových prací, z toho 7 prací publikoval v časopisech Nature a Science. Za svou práci získal řadu ocenění. Úzce spolupracuje s českými vědci. Měl řadu seminářů a přednášek v České republice, jeho poslední aktivitou je spoluorganizace workshopu v Praze v roce 2019.

Vědecká hodnost doktor honoris causa by mu měla být udělena za průkopnické objevy v oblasti cryo-elektronové tomografie, které jsou významným přínosem pro biomedicínu, a za pomoc české vědě.

Usnesení VIII/10:

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  58
 Počet přítomných členů VR  50
 Počet kladných hlasů  50
 Počet negativních hlasů   0
 Zdrželo se  0
 Nehlasovalo  0

IX. Návrh na jmenování předsedy a členů komisí pro SRZk

S předkládanými návrhy na jmenování předsedy a členů zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 Předkládající klinika  Jméno  Obor (program) / Předmět
 II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN  Předseda
 doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.
 Všeobecné lékařství / Interna
 II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN
 Člen
 MUDr. Lenka Eremiášová
 MUDr. Johana Horáková
 MUDr. Jana Hudská
 MUDr. Štěpán Jeřábek
 MUDr. Jiří Karásek
 MUDr. Jozef Kučerák
 MUDr. Mgr. Sylvie Kuchynková
 MUDr. Josef Marek
 MUDr. Kateřina Márová
 MUDr. Michal Paďour
 MUDr. Michal Pazderník, Ph.D.
 MUDr. Jana Podzimková
 MUDr. Jan Pudil
 MUDr. Daniel Rob
 MUDr. Lenka Roblová
 MUDr. Zuzana Rücklová
 MUDr. Iveta Svobodová
 MUDr. Michal Širanec
 MUDr. Marek Šramko, Ph.D.
 MUDr. Peter Wohlfahrt, Ph.D.
 Všeobecné lékařství / Interna

Usnesení IX/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování členů komisí pro SRZk podle předloženého návrhu.

X. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby dizertačních prací

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nehabilitovaných členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Fyziologie a patofyziologie člověka  Mgr. Lucie Říhová,   Ph.D.  Oddělení klinické hematologie, FN   Brno
 Molekulární a buněčná biologie, genetika a   virologie  Mgr. Martin Horák,   Ph.D.  Ústav experimentální medicíny AV   ČR

Usnesení X/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací dle předloženého materiálu.

XI. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP

S návrhem na jmenování nových školitelů doktorských studijních programů dle předloženého návrhu seznámil vědeckou radu děkan, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Zobrazovací metody v lékařství  MDDr. Antonín Tichý, Ph.D.  Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN
 Zobrazovací metody v lékařství  MUDr. Michaela Bártů, Ph.D.  Ústav patologie 1. LF UK a VFN

Usnesení XI/13: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování školitelů oborových rad DSP podle předloženého návrhu.

XII. Různé

Prof. Vokurka závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 15:30 hod. zasedání ukončil.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 23. 2. 2022 od 13 hodin.

V Praze dne 26. 1. 2022

Zapsala: Mgr. Martina Renková
oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Vidi: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan fakulty


 


Hodnocení: spravovat