1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 26.10.2022

 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ze dne 26. 10. 2022 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

 

Přítomni:
Fakultní členové
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.
prof. MUDr. David Cibula, CSc. prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. Mimofakultní členové
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. RNDr. Martin Bilej, DrSc.
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D. doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. RNDr. Šárka Němečková, DrSc.
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. doc. RNDr. Mgr. Jiří Tesař, Ph.D.
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

Omluveni:
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

Hosté:
prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc. doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc.
prof. MUDr. Jana Dušková, Ph.D. prof. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.
doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc. MUDr. Josef Zicha, DrSc.
doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. doc. MUDr. Martina Bielaszewska, CSc.

Program:
I. Zahájení
II. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání VR ze dne 21. 9. 2022
III. Jubilea
IV. Informace děkana fakulty ke změnám ve vědecké radě, ke Kampusu Albertov, programu Cooperatio a NPO
V. Návrh na doplňková kritéria pro habilitační a jmenovací řízení na 1. LF
VI. Habilitační řízení
VII. Jmenovací řízení
VIII. Akreditace oborů pro habilitační a jmenovací řízení
IX. Návrh na jmenování komise pro habilitační řízení
X. Návrh na jmenování komisí pro jmenovací řízení
XI. Akreditace NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie v prezenční formě studia a jmenování garanta
XII. Návrh na jmenování člena komise pro SRZk a SZk
XIII. Návrh na jmenování členů komisí pro SDZ a obhajoby dizertačních prací
XIV. Různé

I. Zahájení

Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil zasedání Vědecké rady
1. lékařské fakulty a uvítal všechny přítomné členy vědecké rady a hosty.

II. Kontrola usnesení a schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 21. 9. 2022 bez připomínek.

III. Jubilea

prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc., doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc., doc. Ing. Miroslav Špunda, CSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

IV. Informace děkana fakulty ke Kampusu Albertov, programu Cooperatio, NPO ke změnám ve vědecké radě

Pan děkan informoval vědeckou radu, že Kampus Albertov bude financován v rámci NPO. Oproti původnímu plánů se aktuálně jedná o stavbě pouze jedné z původně plánovaných budov, konkrétně Biocentra, společné budovy PřF, 1. LF UK a MFF. Vyhrazené finance nepokrývají vědecké vybavení, na něž se počítalo dříve se sumou přes 1,5 mld. Termín dokončení by měl být v roce 2026. Probíhá příprava vědeckých skupin, které se do Biocentra přesunou. Předpokládá se, že se bude jednat o tyto skupiny: prof. Kmoch, prof. Jech, Ing. Jakubek, CAPI, vytvoření čistých prostor pro řadu technologií, biobanku a další dle aktuálního vývoje.

Další informace se týkaly aktuálně běžících projektů: Operačního program Jan Amos Komenský (OP JAK), Národního plánu obnovy (NPO) – Exceles a Cooperatia.

OP JAK – Špičkový výzkum: zaměřeno na podporu špičkového společného výzkumu,
1. LF UK aplikuje společně s PřF a MFF v rámci jednoho z projektů UK, maximální suma je 0,5 mld na jeden projekt, ale půjde o soutěž se statistickou pravděpodobností kolem 15 %. Některé týmy fakulty se účastní projektů s jinými subjekty. Další připravovaná výzva v rámci OP JAK je Ph.D. Infra k podpoře týmů s postgraduálními studenty.

V rámci programu NPO Exceles fakulta do poloviny prosince 2025 obdrží přes 0,5 mld Kč, v 5 projektech – národních ústavů: NÚVR – Národní ústav pro výzkum rakoviny, CarDia (IVMKO) – Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocněn, NÚNV – Národní ústav pro neurologický výzkum, NIVB – Národní institut virologie a bakteriologie, SyRi – Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik.

Pokračuje program Cooperatio, přidělené finanční prostředky byly vyšší než v roce 2021, jednalo se o částku 171,5 mil Kč včetně režií. V dělení na fakultě se prostředky přidělovaly jako 90 % stabilizační části a 10 % motivačně dle výkonu (Q1 publikace za období tří let). 5 % bylo vyhrazeno pro strategické priority. Finance tak získalo i 12 pracovišť, která neměla Progres, 24 pracovišť dostalo méně než v roce 2021, 34 pracovišť dostalo více než v roce 2021 a 16 pracovišť nemělo ze základního dělení Coop žádnou podporu – některé z nich byly podpořeny ze strategického fondu.

Pan děkan zdůraznil hlavní rysy „vědecké politiky“ fakulty, jimiž jsou excelence, konsorciální propojení a spolupráce. Fakulta může usměrňovat vědecké aktivity dělením institucionálních prostředků s ohledem na kvalitu výstupů, podporou kvalitního postgraduálního vzdělávání, roli hrají i habilitační a jmenovací kritéria.

Posledním bodem prezentace pana děkana byla informace o změnách ve složení vědecké rady fakulty. Akademický senát na svém zasedání dne 17. října odvolal z funkce doc. MUDr. Jana Veverku, CSc. Do funkce člena vědecké rady s účinností od 18. října jmenoval prof. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D. z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a doc. RNDr. Mgr. Jiřího Tesaře, Ph.D. z Českého metrologického institutu Brno.

Pan děkan členy vědecké rady informoval, že k 31.10. rezignuje na svou funkci prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. z Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a že Akademický senát souhlasil se jmenování nového člena prof. MUDr. Ing. Lukáše Lamberta, Ph.D. z téhož pracoviště s účinností od 1. listopadu 2022.

Pan děkan předal slovo prof. MUDr. Pavlovi Klenerovi, Ph.D., proděkanovi pro vědeckou činnost.

V. Návrh na doplňková kritéria pro habilitační a jmenovací řízení na 1. LF UK

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. shrnul v čem spočívají doplňková kritéria 1. LF UK pro zahájení habilitačních a jmenovacích řízení. Jedná se o „upgrade“ dvou parametrů, a to

autorského publikačního výkonu a citačních ohlasů, zvlášť pro teoretické a klinické nechirurgické obory a zvlášť pro chirurgické a stomatologické obory.

Požadovaný publikační výkon pro teoretické a klinické nechirurgické obory - uchazeč musí být autorem minimálně jedné původní full textové autorské publikace v Q1, nebo minimálně dvou původních full textovaných autorských publikací v Q2. Započítávají se pouze fulltextové rukopisy dokladující výsledky vlastní tvůrčí činnosti, tedy nikoli publikace typu review, letter, editorial, commentary apod. Po zvážení lze uznat publikaci typu brief report, pokud obsahuje výsledky vlastní vědecké práce a pokud byla publikace přijata do kvalitního periodika.

Pro habilitační a jmenovací řízení musí být publikace přijatá/é do tisku v období po obhajobě titulu PhD, resp. po obhajobě titulu docent.

Požadovaný publikační výkon pro chirurgické a stomatologické obory – uchazeč o habilitační řízení musí být autorem minimálně jedné full textové autorské publikace nad medián oboru (tj. Q1 Q2) od doby obhajoby PhD. Uchazeč o jmenovací řízení musí být autorem minimálně jedné full textové autorské publikace nad medián oboru (tj. Q1 Q2) od obhajoby habilitace.

Za autorské publikace jsou považovány publikace, pokud je uchazeč v pozici první, korespondenční či seniorní autor. V případě sdíleného autorství se započítává příslušný díl (tj. 1/2, 1/3, atd.)

Požadovaný počet citačních ohlasů pro zahájení habilitačních řízení:

· Teoretické / klinické nechirurgické obory: 100 citací (kritéria UK 35, resp. 25)

· Chirurgické / stomatologické obory: 50 citací (kritéria UK 8)

Požadovaný počet citačních ohlasů pro zahájení jmenovacích řízení:

· Teoretické / klinické nechirurgické obory: 300 citací (kritéria UK 100, resp. 70)

· Chirurgické / stomatologické obory: 100 citací (kritéria UK 30)

V pedagogické oblasti považuje vedení fakulty kritéria pro zahájení habilitačních, resp. jmenovacích řízení za dostatečná. V návrhu na doplňková kritéria je pouze upřesněno, že pro zahájení jmenovacího řízení musí mít petent minimálně jednoho studenta v pozici hlavního školitele, který obhájil titul PhD.

Členům vědecké rady proděkan pro vědeckou činnosti sdělil, že kritéria budou upravena formou opatření děkana a platná pro řízení zahajována od 1. 1. 2023. Vědecká rada souhlasila s tím, že o navrhovaných kritériích se bude hlasovat tajným hlasováním.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem  58
 Počet přítomných členů VR  45
 Počet kladných hlasů  40
 Počet negativních hlasů  3
 Zdrželo se  1
 Nehlasovalo  1

Usnesení V/2: Vědecká rada souhlasí s návrhem, aby vstoupila v platnost doplňková kritéria pro zahájení habilitačních a jmenovacích řízení na 1. LF UK dle předloženého návrhu.

Prof. Klener vědecké radě oznámil, že skrutátory byli určeni doc. MUDr. Karel Černý, Ph.D. a doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

Hodnotiteli přednášky byli: prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. pro habilitační řízení Ing. Jaroslava Hubáčka, CSc., DSc. a prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. pro jmenovací řízení prof. MUDr. Heleny Žemličkové, Ph.D.

VI. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem: Ing. Jaroslav Alois Hubáček, CSc., DSc. z IKEM, III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Lékařská biologie a genetika

Prof. Klener požádal předsedu komise pro habilitační řízení Ing. Jaroslava Aloise Hubáčka, CSc., DSc. prof. MUDr. Libora Vítka, PhD., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor Lékařská biologie a genetika. Následně Ing. Jaroslav Alois Hubáček, CSc., DSc. přednesl habilitační přednášku na téma „Genetická determinace dyslipidemií. Od asociačních studií k využití genových skóre.“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazeč zodpověděl dotazy oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.. doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. – 2 dotazy, prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. uvedl, že přednáška byla velmi pečlivě a dobře připravena, nejen z hlediska časování, ale také z hlediska logického vystavění prezentace. Uchazeč nás provedl složitým tématem genetiky multifaktoriálního onemocnění, chronologicky také doložil své vlastní výsledky. Drobná výtka směřovala pouze k velikosti písma na některých slidech. Prof. Šeda doporučil kladné přijetí přednášky.

Proděkan prof. Klener poděkoval za hodnocení přednášky, proběhlo uzavřené jednání vědecké rady.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  58
 Počet přítomných členů VR  45
 Počet kladných hlasů  44
 Počet negativních hlasů  1
 Zdrželo se  0
 Nehlasovalo  0

Usnesení VI/3: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem Ing. Jaroslava Aloise Hubáčka, CSc., DSc. z IKEM a III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Lékařská biologie a genetika rektorce UK k dalšímu řízení.

VII. Jmenovací řízení

Návrh na jmenování profesorem: doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. z Ústav mikrobiologie 3. LF UK, FNKV a SZÚ pro obor Lékařská imunologie a mikrobiologie

Prof. Klener požádal předsedu komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazečky. Komise se usnesla, že uchazečka splňuje všechny předpoklady pro jmenování profesorkou pro obor Lékařská imunologie a mikrobiologie. Následně doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. přednesla jmenovací přednášku na téma „Vznik a šíření bakteriálních patogenů rezistentních vůči antibiotikům“.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy:

prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc., prof MUDr. Michal Holub, Ph.D., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc., prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. uvedl, že jeho role bude velmi jednouchá. Paní docentka Žemličková představila ve své jmenovací přednáška lékařskou mikrobiologii, a to formou, která je přijatelná pro nemikrobiology, neinfektology a pro studenty medicíny, struktura přednášky byla logická.

Téma přednášky bylo více než aktuální, protože s problémem rezistence vůči antibiotikům se potýkají všichni lékaři, jak u pacientů, tak v laboratořích. Jediný výtka směřovala k používání ukazovátka během přednášky. Přednáška pan profesor doporučil k přijmout. Následovalo uzavřené jednání vědecké rady.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  58
 Počet přítomných členů VR  45
 Počet kladných hlasů  42
 Počet negativních hlasů  1
 Zdrželo se  1
 Nehlasovalo  1

Usnesení VII/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorkou doc. MUDr. Heleny Žemličkové, Ph.D. z Ústavu mikrobiologie 3. LF UK, FNKV a SZÚ pro obor Lékařská imunologie a mikrobiologie rektorce UK k dalšímu řízení.

VIII. Akreditace oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. seznámil členy vědecké rady s návrhy akreditací oborů Chirurgie, Oční lékařství, Urologie a Vnitřní nemoci pro habilitační a jmenovací řízení.

Usnesení VIII/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s podáním žádosti o akreditace oborů Chirurgie, Oční lékařství, Urologie a Vnitřní nemoci pro habilitační a jmenovací řízení a ukládá děkanovi fakulty předložit tento návrh rektorovi UK k dalšímu řízení o udělení akreditace.

IX. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení

S předkládanými návrhy komisí pro habilitační řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost, prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

MUDr. Petr Hubka, Ph.D.

Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FNB

Obor: Gynekologie a porodnictví

Složení habilitační komise:
Předseda:
prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Členové:
prof. MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň

prof. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
Urologická klinika FN Ostrava a LF OU

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika FNOL a LF UPOL

prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH
Univerzitní nemocnice L. Pasteura Košice

Usnesení IX/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Petra Hubky, Ph.D.

X. Návrh na jmenování komisí pro řízení ke jmenování profesorem

doc. MUDr. Martina Bielaszewska, CSc.

Pracoviště: Státní zdravotní ústav, Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK

Obor: Lékařská imunologie a mikrobiologie

Složení komise pro jmenovací řízení:

Předseda:
prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.
Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni

Členové:
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.
Oddělení bakteriologie Fakulta veterinárního lékařství

prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav LF MUNI

prof. Ing. Peter Šebo, CSc.
Mikrobiologický ústav AV ČR, Laboratoř molekulární biologie bakteriálních patogenů

Usnesení X/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Martiny Bielaszewske, CSc.

doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D.

Pracoviště: IKEM, Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

Obor: Lékařská biofyzika

Složení komise pro jmenovací řízení:

Předseda:
prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

Členové:
prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

prof. Ing. Aleš Richter, CSc.
Fakulta zdravotnických studií TUL Liberec

doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UPOL

Assoc.-Prof. Mag. Martin Krššák, PhD.
Medical University of Vienna, Division of Endocrinology and Metabolism

Usnesení X/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním komise pro jmenovací řízení doc. Ing. Daniela Jiráka, Ph.D.

doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

Pracoviště: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Obor: Neurologie

Složení komise pro jmenovací řízení:

Předseda:
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Členové:
prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
I. neurologická klinika – Lékařská fakulta MU

prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Neurologická klinika FN Olomouc

prof. MUDr. Jarmila Szilasiová, Ph.D.
Neurologická klinika LF UPJŠ

Usnesení X/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Dany Horákové, Ph.D.

XI. Akreditace NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie v prezenční formě studia a jmenování garanta SP

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s žádostí o udělení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu Aplikovaná fyzioterapie v prezenční formě studia, s charakteristikou navrhovaného studijního programu a studijním plánem. Profesor Vokurka uvedl, že navrhovaným garantem NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie je doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D. z II. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Následovala krátká diskuze k žádosti o akreditaci.

Usnesení XI/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem žádosti na udělení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu Aplikovaná fyzioterapie v prezenční formě studia a s návrhem jmenovat doc. MUDr. Vladimíra Tuku, Ph.D. garantem SP Aplikovaná fyzioterapie.

XII. Návrh na jmenování člena komise pro SRZk a SZk

S předkládanými návrhy na jmenování předsedů a členů zkušebních komisí pro SRZk a SZk seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 Předkládající klinika  Jméno a příjmení  Obor (program) / předmět
 III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze  Člen
MUDr. Václav Hána, Ph. D.
 

Všeobecné lékařství/Interna

Usnesení XII/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování člena komise pro SRZk a SZk podle předloženého návrhu.

XIII. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nehabilitovaných členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Fyziologie a patofyziologie člověka  MUDr. Jan Kaňovský, Ph.D.  Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita
 Fyziologie a patofyziologie člověka  RNDr. Luděk Šefc, CSc.  Centrum pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK

Usnesení XIII/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací dle předloženého materiálu.

XIV. Různé

V bodu různé prof. Zeman upozornil na potencionální problém společného vlastnictví nemocničních a fakultních přístrojů, které budou využívány v Kampusu Albertov.

Profesor Vokurka závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 16:08 hod. zasedání ukončil.

Další zasedání vědecké rady se bude konat prezenční formou dne 30. 11. 2022
od 13 hodin.

V Praze dne 26. 10. 2022

Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková
oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Vidi: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan fakulty

 

 

Hodnocení: spravovat