1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 26. 4. 2023

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY
dne 26. 4. 2023 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu

1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:Fakultní členové
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.  
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.  od 14:30
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. 
prof. MUDr. David Cibula, CSc. do 15:35 prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.   prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Mimofakultní členové
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D. prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. RNDr. Martin Bilej, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.  do 15:30
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D. prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. prof. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. RNDr. Šárka Němečková, DrSc.
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. doc. RNDr. Mgr. Jiří Tesař, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.    
Omluveni:   
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc.
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
 prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 
Hosté:  
doc. MUDr. Alena Černá, CSc. prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.   prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc. prof. MUDr. Richard Češka CSc., FEFIM, FACP
prof. MUDr. Milan Jirsa, Ph.D. prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.
prof. MUDr. Marie Černá, DrSc. prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.
prof. Milan Tuček, CSc. prof. Ing. Peter Šebo, CSc.
 MUDr. Jiří Keller, Ph.D. Mgr. Monika Dezortová, Ph.D.    

Program:

I. Zahájení
II. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání VR ze dne 29. 3. 2023
III. Jubilea
IV. Informace k hodnocení vědy na UK a problematice publikování
V. Habilitační řízení
VI. Jmenovací řízení
VII. Návrh na jmenování komise pro habilitační řízení
VIII. Návrh na jmenování předsedy komise pro SRZk
IX. Žádost o opětovné udělení oprávnění uskutečňovat DSP Lékařská psychologie a psychopatologie
X. Žádost o rozšíření oprávnění uskutečňovat DSP Nutriční a metabolické vědy
XI. Návrh na jmenování členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací
XII. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP
XIII. Návrh na změny v oborové radě Lékařská psychologie a psychopatologie
XIV. Návrh na změny v oborové radě Experimentální chirurgie
XV. Návrh na změny v oborové radě Vývojová a buněčná biologie
XVI. Různé

I. Zahájení

Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil zasedání Vědecké rady
1. lékařské fakulty a uvítal všechny přítomné členy vědecké rady a hosty.

II. Kontrola usnesení a schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 29. 3. 2023 bez připomínek.

III. Jubilea

Pan děkan předal ocenění jubilantům: doc. MUDr. Aleně Černé, CSc. z KARIM 1. LF UK a VFN v Praze; prof. MUDr. Otomaru Kittnarovi, CSc. přednostovi Fyziologického ústavu 1. LF UK; prof. MUDr. Pavlu Dunglovi, DrSc. z Ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Bulovka.

Pan děkan předal slovo proděkanovi prof. Klenerovi.

Skrutátory byli určeni doc. MUDr. Karel Černý, Ph.D. a prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

Hodnotiteli přednášky byli prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D. pro habilitační řízení RNDr. Marka Chmelíka, PhD., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. pro habilitační řízení MUDr. Alexandry Pánkové, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. pro řízení ke jmenování profesorkou doc. MUDr. Martiny Bielaszewské.

IV. Hodnocení vědy na UK, změny v podkladech pro uchazeče o HŘ a JŘ, problematika publikování v tzv. mega journals

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. informoval členy vědecké rady o přípravě nového hodnocení vědy na UK za období 2019-23, projednáváného na jednotlivých úrovních (rektorát, komise pro vědu, RKR a AS UK) a návrhu na aktualizaci výkonových ukazatelů pro vědecký výkon, které by měly být použity pro hodnocení vědy v letech 2024 a 2025 v rozsahu 5, resp. 10 %.

Pan děkan zmínil také plánované změny ve financování rad Cooperatio a s jeho hodnocením, které bude spojeno s hodnocením vědy za roky 2019 – 2023.

Pan děkan předal slovo proděkanovi pro vědeckou činnost prof. MUDr. Pavlu Klenerovi, Ph.D., který ve své prezentaci seznámil členy vědecké rady se změnami týkajícími se HŘ a JŘ, problematikou Mega-Journals a podrobněji s návrhy kvantitativního a kvalitativního hodnocení na Univerzitě Karlově uvedené děkanem.

Prof. Klener uvedl, že dopisem prorektora pro akademické kvalifikace prof. Kuklíka byly fakulty informovány o nových požadavcích na podklady, které budou připravovat uchazeči o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. U publikační činnosti budou kromě dosavadních povinných položek uvádět i vlastní komentovaný výběr pěti nejdůležitějších publikací. U pedagogické činnosti, kromě dosavadních údajů, bude vyžadováno i uchazečovo vyjádření, např. čím jeho dosavadní pedagogická činnost přispěla k rozvoji oboru či inovacím ve výuce v případě habilitačních řízení a pro řízení ke jmenování zejména uchazečova koncepce dalšího rozvoje oboru, hodnocení své dosavadní pedagogické činnosti, zejména s ohledem na jmenovací obor a přispění k jeho rozvoji, s ohledem na dosud vyučované předměty, kvalitu výuky, hodnocení studenty, inovaci ve výuce a na autorství učebnic a dalších studijních pomůcek (učebnice, skripta, atlasy, e-learningové programy aj.).

Druhá část prezentace se týkala, tzv. mega journals, jedná se o recenzované časopisy s otevřeným přístupem, které vybírají poplatky za zpracování článků a které zneužívají peer review proces, který je zdarma a na kterém se podílí stovky tisíc akademiků. „Mega-Journals“ s vysokým IF v Q1 publikují až 15 tisíc full-textových článků ročně. Míra akceptace článků dosahuje až 60 %, publikování v těchto časopisech není známkou excelence navzdory vysokému IF a formálnímu řazení časopisu do Q1. Nadměrné publikování v Mega-Journals může vést k pokřivení celého systému evaluace vědeckého výkonu včetně rozvratu financování skupin, zpochybnění současných kritérií kladených na kvalifikační práce všech stupňů. Proděkan prezentoval stanovisko Vědecké rady Univerzity, uvedl příklady doporučení několika fakult a AV ČR. Vedení 1. LF UK považuje za klíčové poskytnout vědecké obci dostatek informací o těchto časopisech, vést diskusi na vědecké radě fakulty, vydat obecná doporučení s apelem na kvalitu a tradiční oborové časopisy, se zdůrazněním rizik publikování v Mega-Journals, zdůraznit nutnost orientovat se podle více faktorů a diverzifikovat výstupy. Další možností, kterou se bude vedení fakulty zabývat je změna vnitřního hodnocení vědeckého výkonu z JIF (journal impact factor) na AIS (article influence score).

V další části prezentace se proděkan prof. Klener věnoval oběma návrhům hodnocení vědeckého výkonu na UK. Upozornil na to, že některé parametry a jejich váha v hodnocení je pro biomedicínský výzkum naprosto nevhodná (např. váha monografií). Fakulta bude tyto parametry v jednání s rektorátem rozporovat a usilovat o takové nastavení, které je schopno více kvalitu a náročnost biomedicínského výzkumu a publikování reflektovat.

V. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem: RNDr. Marek Chmelík, PhD. z Katedry medicínsko-technických oborů, Fakulty zdravotnických oborů Prešovské univerzita v Prešově pro obor Lékařská biofyzika

Prof. Klener požádal předsedu komise pro habilitační řízení RNDr. Marka Chmelíka, PhD., prof. RNDr. MUDr. Jiřího Beneše, CSc., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor Lékařská biofyzika. Následně RNDr. Marek Chmelík, PhD. přednesl habilitační přednášku na téma „Sledovanie metabolizmu hepatobiliárneho systému pomocou in vivo 31P magnetickej rezonančnej spektroskopie“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, byly zodpovězeny dotazy oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D. – 2 dotazy, prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D. – 3 dotazy, prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., doc. RNDr. Mgr. Jiří Tesař, Ph.D. – 2 dotazy, prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D. uvedl, že pan doktor v úvodu své přednášky seznámil členy vědecké rady s možnostmi zobrazování jater pomocí magnetické rezonance včetně kvantifikace tkáňových charakteristik, včetně frakce tuku, lipidového spektra. Plynule pak navázal na výsledy své vědecké práce, kde popsal úskalí MR spektroskopie jater a jejich řešení speciální cívkou. Přednesl výsledky MR spektroskopie jater, kde ukázal rozdíly mezi pacienty s jaterní steatózou, statofibrózou a normálními kontrolami. Speciální část uchazeč věnoval fosforové spektroskopii jater ke stanovení ATP v játrech a žlučových kyselin. Uchazeč zakončil svou přednášku souhrnem a poděkováním. Přednáška byla vyvážená, srozumitelná, byla přednesena plynule. Na následné otázky odpověděl pan doktor přesvědčivě. Přednášky byla přednesena ve vymezeném čase. Přednášku hodnotí prof. Lambert kladně.

Proděkan prof. Klener poděkoval za hodnocení přednášky, proběhlo uzavřené jednání vědecké rady.

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem
58
Počet přítomných členů VR
42
Počet kladných hlasů
40
Počet negativních hlasů
1
Zdrželo se
0
Nehlasovalo
1

Usnesení V/2:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem RNDr. Marka Chmelíka, PhD. z Katedra medicínsko-technických oborů z Fakulty zdravotnických oborů, Prešovské univerzity v Prešově pro obor Lékařská biofyzika rektorce UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování docentkou: MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D. z Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Hygiena a epidemiologie

Prof. Klener požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Alexandry Pánkové, Ph.D., prof. MUDr. Danu Müllerovou, Ph.D. aby představila uchazeč. Předsedkyně komise seznámila členy vědecké rady se složením komise a představila uchazečku. Komise se usnesla, že uchazečka splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentkou pro obor Hygiena a epidemiologie. Následně MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D. přednesla habilitační přednášku na téma „Vybrané charakteristiky užívání tabáku a léčby závislosti na tabáku“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, byly zodpovězeny dotazy oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. – 2 dotazy, prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., prof. MUDr. Rom Kostřica, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

Hodnotitel přednášky doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. uvedl, že přednáška byla věnována stále aktuálnímu tématu závislosti na tabáku. Obsáhla široké pojetí problémů nikotinismu a zanechání kouření – psychosociální aspekty, hormonální změny, metody léčby – psychobehaviorální intervence a farmaka.

Prezentace uchazečky vycházela ze tří stěžejních studií publikovaných v renomovaných časopisech. Přednes byl jasný, pronesen vytříbenou češtinou. Projekce byla dobře čitelná, srozumitelná a reflektující přednes. Přednáška byla přednesena v časovém limitu.
Na závěr doc. Hainer shrnul, že uchazečka MUDr. Alexandra Pánková ve své přednášce prezentovala jedinečné výsledky studií zaměřených na celospolečensky významnou problematiku odvykání kouření a změn hmotnosti. Její prezentace a následná diskuse potvrdila vynikající pedagogické schopnosti, a i proto je třeba podpořit udělení titulu docentka paní doktorce.

Proděkan prof. Klener poděkoval za hodnocení přednášky, proběhlo uzavřené jednání vědecké rady.

Stav hlasování
Počet členů VR fakulty celkem
58
Počet přítomných členů VR
43
Počet kladných hlasů
38
Počet negativních hlasů
5
Zdrželo se
0
Nehlasovalo
0

Usnesení V/3:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou MUDr Alexandry Pánkové, Ph.D. z Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Hygiena a epidemiologie rektorce UK k dalšímu řízení.

VI. Jmenovací řízení
Návrh na jmenování profesorkou: doc. MUDr. Martina Bielaszewska, CSc. ze Státního zdravotního ústavu a Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK pro obor Lékařská imunologie a mikrobiologie

Prof. Klener požádal předsedu komise pro řízení ke jmenováním profesorkou doc. MUDr. Martiny Bielaszewske, CSc. prof. Ing. Jaroslava Hrabáka, Ph.D., aby představil uchazečku. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazečky. Komise se usnesla, že uchazečka splňuje všechny předpoklady pro jmenování profesorkou pro obor Lékařská imunologie a mikrobiologie. Následně doc. MUDr. Martina Bielaszewska, CSc. přednesla jmenovací přednášku na téma „Membránové vezikuly jako nástroje virulence enterohemoragických Escherichia coli“.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.,
prof. Ing, Tomáš Ruml, CSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. - 2 dotazy.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., uvedl, že uchazečka přednesla vynikající přednášku, v doprovodné prezentaci nebyl slide navíc, ani žádný nechyběl, čas byl přesně dodržen, nemá žádné kritické poznámky.

Následovalo uzavřené jednání vědecké rady.

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem
58
Počet přítomných členů VR
41
Počet kladných hlasů
40
Počet negativních hlasů
0
Zdrželo se
1
Nehlasovalo
0


Usnesení VI/4:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorkou doc. MUDr. Martiny Bielaszewské, CSc. ze Státního zdravotního ústavu a Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK pro obor Lékařská imunologie a mikrobiologie rektorce UK k dalšímu řízení.

VII. Návrh na jmenování komise pro habilitační řízení

S předkládaným návrhem komise pro habilitační řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost, prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D.
Pracoviště: Fyziologický ústav 1. LF UK
Obor: Lékařská fyziologie

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
Fyziologický ústav 1. LF UK

Členové: prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.
Fyziologický ústav 1. LF UK

doc. MUDr. Martin Šimek, Ph.D.
Kardiochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika LF MU a FNUSA Brno

prof. RNDr. František Kolář, CSc.
Fyziologický ústav AV ČR

Usnesení VII/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním komise pro habilitační řízení MUDr. Mikuláše Mlčka, Ph.D.Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním komise pro habilitační řízení MUDr. Mikuláše Mlčka, Ph.D.

VIII. Návrh na jmenování členů komisí pro SRZk

S předkládaným návrhem na jmenování členů zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Předkládající klinika
Jméno a příjmení
Obor (program) / předmět

II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN 

 

Předseda: 
doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc.

Všeobecné lékařství/ Chirurgie

Usnesení VIII/6:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování předsedy komise pro SRZk podle předloženého návrhu.

IX. Žádost o opětovné udělení oprávnění uskutečňovat DSP Lékařská psychologie a psychopatologie

Děkan prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil vědeckou radou s návrhem žádosti na opětovné udělení oprávnění uskutečňovat doktorský studijní program Lékařská psychologie a psychopatologie, s návrhem na složení oborové rady a návrhem garanta studijního programu.

Usnesení IX/7:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na opětovné udělení oprávnění uskutečňovat doktorský studijní program Lékařská psychologie a psychopatologie, složením oborové rady DSP Lékařská psychologie a psychopatologie a návrhem jmenovat prof. PhDr. Radkem Ptáčkem, Ph.D. garantem studijního programu.

X. Žádost o rozšíření oprávnění uskutečňovat DSP Nutriční a metabolické vědy

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. členům vědecké rady představil návrh na rozšíření oprávnění uskutečňovat doktorský studijní program Nutriční a metabolické vědy ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou UK.

Usnesení X/8:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na rozšíření oprávnění uskutečňovat DSP Nutriční a metabolické vědy společně se 3. lékařskou fakultu.

XI. Návrh na jmenování členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nehabilitovaných členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací.

 Oborová rada Jméno a příjmení  Pracoviště
 Biologie a patobiologie buňky  Ing. Andrea Dlasková, Ph.D.   Fyziologický ústav AV ČR
 Biologie a patobiologie buňky  Ing. Tomáš Vacík, Ph.D.  Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
 Biomedicínská informatika  Dr. Matthieu Dacher  Sorbonne University
 Biomedicínská informatika  Dr. Philippe Lucas  French National Institute for Agriculture, Food and Environmental Sciences of Paris
 Biomedicínská informatika  Dr. Dominique Martinez  French National Centre for Scientific Research, Paris
 Biomedicínská informatika  Dr. Thomas Nowotny  University of Sussex
 Experimentální chirurgie  MUDr. Pavel Ryšánek, Ph.D.  Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN
 Farmakologie a toxikologie  MUDr. Pavel Ryšánek, Ph.D.  Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN
 Neurovědy  RNDr. Zdeněk Musil, Ph.D.  Ústav anatomie 3. LF UK

Usnesení XI/9:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací dle předloženého materiálu.

XII. Návrh na jmenování školitelů oborových rad doktorských studijních programů  

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování školitelů oborových rad DSP.

 

Oborová rada

Jméno a příjmení

Pracoviště

Lékařská psychologie a psychopatologie

MUDr. Marek Páv, Ph.D.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Zobrazovací metody v lékařství

MUDr. Josef Marek, Ph.D.

II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

Biochemie a patobiochemie

RNDr. Veronika Strnadová, Ph.D.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v.v.i., Praha

Biochemie a patobiochemie

RNDr. Jan Šilhán, Ph.D.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v.v.i., Praha

Biochemie a patobiochemie

MUDr. Eva Balážiová, PhD.

Ústav biochemie a experimentální onkologie

Farmakologie a toxikologie

MUDr. Pavel Ryšánek, Ph.D.

Farmakologický ústav 1.LF UK a VFN v Praze

Neurovědy

MUDr. Michaela Týblová, Ph.D.

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN Praha

Biologie a patologie buňky

RNDr. Hana Kolesová, Ph.D.

Anatomický ústav 1. LF UK

 

Usnesení XII/10:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním školitelů oborových rad DSP podle předloženého materiálu.

XIII. Návrh na změny v oborové radě Lékařská psychologie a psychopatologie

Oborová rada doktorského studijního programu Lékařská psychologie a psychopatologie navrhla níže uvedené změny ve složení oborové rady se standardní dobou studia 4 roky – výuka v českém i anglickém jazyce. OR zaslala návrh členů dopisem předsedy OR prof. PhDr. Et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. dne 3.4.2023

Jméno a příjmení

Pracoviště

Změna

doc. MUDr. Anders Martin, Ph.D.

přednosta Psychiatrické

kliniky 1. LF UK a VFN

Praha

navržen na nového člena OR

MUDr. Kitzlerová Eva, Ph.D.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

navržena na nového člena OR

Sebalo Vňuková Martina, M.Sc., Ph.D.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

navržena na nového člena OR

Usnesení XIII/11:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se změnami v oborové radě Lékařská psychologie a psychopatologie podle předloženého materiálu.

XIV. Návrh na změnu v oborové radě Experimentální chirurgie

Oborová rada doktorského studijního programu Experimentální chirurgie navrhla níže uvedené změny ve složení oborové rady se standardní dobou studia 4 roky – výuka v českém i anglickém jazyce. OR zaslala návrh členů dopisem předsedy OR prof. MUDr. Zdeňka Kršky, DrSc. na základě usnesení oborové rady.

Jméno a příjmení
Pracoviště
Změna
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.
Anatomický ústav 1. LF UK
navržen na nového člena OR
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN
navržen na nového člena OR

Usnesení XIV/12:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se změnou v oborové radě Experimentální chirurgie podle předloženého materiálu.

XV. Návrh na změnu v oborové radě Vývojová a buněčná biologie

Oborová rada doktorského studijního programu Vývojová a buněčná biologie navrhla níže uvedené změny ve složení oborové rady se standardní dobou studia 4 roky – výuka v českém i anglickém jazyce. Návrh členů schválila Vědecká rada Přírodovědecké fakulty.

Jméno a příjmení
Pracoviště
Změna
doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D.
PřF UK - Katedra buněčné biologie
navržen na nového člena OR
doc. RNDr. Jan Malínský, Ph.D.
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
navržen na nového člena OR
RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D.
BIOCEV -  Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy
navržen na nového člena OR

Usnesení XV/13:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se změnou v oborové radě Vývojová a buněčná biologie podle předloženého materiálu.

XVI. Různé

Profesor Vokurka závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 16:54 hod. zasedání ukončil.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 31. 5. 2023 od 13 hodin.

V Praze dne 26. 4. 2023

Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková
oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Vidi: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan fakulty


 
 

Hodnocení: spravovat