1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 26. 5. 2021

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

dne 26. 5. 2021 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:
Fakultní členové
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. (do 15:08)
prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., Mimofakultní členové
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D., RNDr. Martin Bilej, DrSc.
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc.
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D., prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

 

Omluveni:
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc.
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

Hosté:
prof. MUDr. Jan Krhut, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., doc. MUDr. Miroslav Janík, Ph.D.
prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD., prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc., prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., doc. MUDr. Hubálek Kalbáčová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc., MUDr. Jan Ulrych, Ph.D.
doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc., MUDr. Petr Libánský, Ph.D.

Program:
I. Zahájení
II. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání VR ze dne 28. 4. 2021
III. Jubilea
IV. Program Cooperatio - návrh členů do rad vědních oblastí za 1. LF UK, koordinátorů a jejich zástupců
V. Návrh na jmenování předsedů a členů komisí pro SZZk a SRZk
VI. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací
VII. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP
VIII. Návrh na změny v oborových radách
IX. Návrh na jmenování komise pro habilitační řízení
X. Návrh na jmenování komisí pro jmenovací řízení
XI. Habilitační řízení
XII. Jmenovací řízení
XIII. Různé

 

I. Zahájení

Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil hybridní zasedání Vědecké rady
1. lékařské fakulty a uvítal všechny členy vědecké rady.

II. Kontrola usnesení a schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 28. 4. 2021 bez připomínek.

III. Jubilea

prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc., doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc. 

IV. Program Cooperatio - návrh členů do rad vědních oblastí za 1. LF UK, koordinátorů a jejich zástupců

Prof. Vokurka prezentoval návrh členů do rad vědních oblastí za 1. LF UK, koordinátorů a jejich zástupců do programu Cooperatio. Předkládaný materiál je přílohou č. 1 zápisu ze zasedání.

Usnesení IV/2: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se členů, koordinátorů a jejich zástupců do rad vědních oblastí programu Cooperatio.

V. Návrh na jmenování předsedů a členů komisí pro SZZk a SRZk

S předkládanými návrhy na jmenování členů zkušebních komisí pro SRZk a SZZk seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. Předkládaný materiál je přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.

 Předkládající klinika  Jméno a příjmení  Obor (program) / předmět
 Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN  Předsedové a členové platní pro nMgr. studijní obor Adiktologie dle přílohy (v souvislosti s novou akreditací pro nMgr. studijní program Adiktologie)  nMgr.Adiktologie/všechny
 Klinika revmatologie 1. LF UK  Předseda 
 doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.
 Všeobecné lékařství/Interna
Usnesení V/3: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování předsedů a členů komisí pro SZZk a SRZk podle předloženého návrhu.


VI. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby dizertačních prací
Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nehabilitovaných členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Farmakologie a toxikologie  MUDr. Nikolina Kutinová-  Canová, Ph.D.  Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN
 Imunologie  MUDr. Miroslav Kverka, Ph.D.  Mikrobiologický ústav AV ČR
 Imunologie  Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D.  Ústav molekulární genetiky AV ČR 
 Molekulární a buněčná biologie, genetika   a virologie  MUDr. Libor Macůrek, Ph.D.  Ústav molekulární genetiky AV ČR
 Molekulární a buněčná biologie, genetika   a virologie
 Mgr. Jan Pačes, Ph.D.  Ústav molekulární genetiky AV ČR
 Molekulární a buněčná biologie, genetika   a virologie  Ing. Lukáš Valihrach, Ph.D.  Biotechnologický ústav AV ČR
 Zobrazovací metody v lékařství  MUDr. Martin Kynčl, Ph.D.  Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK 
Usnesení VI/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací dle předloženého materiálu.

VII. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP

S návrhem na jmenování nových školitelů doktorských studijních programů dle předloženého návrhu seznámil vědeckou radu děkan, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Biologie a patologie buňky  Mgr. Antonín Brož, Ph.D.  Fyziologický ústav AV ČR
 Biomedicínská informatika  RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.  LF a PřF MUNI
 ÚZIS
 Experimentální chirurgie   MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D.  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol
 Farmakologie a toxikologie  RNDr. Tomáš Hložek, Ph.D.  Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN
 Farmakologie a toxikologie  doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.  Katedra fyziologie PřF
 Lékařská psychologie a   psychopatologie  MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.  NÚDZ
 Lékařská psychologie a   psychopatologie  Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.  NÚDZ
 FHS UK
 Lékařská psychologie a   psychopatologie  RNDr. Hana Ptáčková, Ph.D.   EduPSy, s.r.o.
 Fyziologie a patofyziologie člověka  MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.  Onkologická klinika 1. LF UK a VFN
 Nutriční a metabolické vědy  doc. MUDr. František Novák, Ph.D.  IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN
Usnesení VII/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových školitelů pro oborové rady DSP dle předloženého materiálu.
VIII. Návrh na změny v oborových radách
Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování doc. Buška a prof. Kleibla novými členy oborové rady doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie se standardní dobou studia 4 roky – výuka v českém i anglickém jazyce.

Usnesení VIII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním doc. Buška a prof. Kleibla novými členy oborové rady Biochemie a patobiochemie.

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování doc. Kubeše novým členem oborové rady doktorského studijního programu Lékařská biofyzika se standardní dobou studia 4 roky – výuka v českém i anglickém jazyce.

Usnesení VIII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním doc. Kubeše novým členem oborové rady Lékařská biofyzika.

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování prof. Tučka a doc. Nakládalové novými členy oborové rady doktorského studijního programu Preventivní medicína a epidemiologie se standardní dobou studia 4 roky – výuka v českém i anglickém jazyce.

Usnesení VIII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním prof. Tučka a doc. Nakládalové novými členy oborové rady Preventivní medicína a epidemiologie.

IX. Návrh na jmenování komise pro habilitační řízení

S předkládanými návrhy komisí pro habilitační řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

· MUDr. Ivana Králová Lesná, Ph.D.

Pracoviště: IKEM
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN
Obor: lékařská imunologie a mikrobiologie

Složení habilitační komise:
Předseda:
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolism 1. LF UK a VFN v Praze

Členové:
prof. MUDr. Helena Tlaskalová - Hogenová, DrSc.
Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
II. interní klinika LF MU a FNUSA v Brně

prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc

doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
Katedra biomedicínských oborů LF OU

Usnesení IX/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Ivana Králová Lesná, Ph.D.

X. Návrh na jmenování komisí pro jmenovací řízení

S předkládanými návrhy komisí pro jmenovací řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

· doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.

Pracoviště: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
Obor: lékařská psychologie

Složení komise:
Předseda
prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Členové:
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
Fakulta zdravotnických věd UPOL
Centrum epidemiologického výzkumu LF OU

prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
Psychologický ústav FF MU Brno

prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Brno

Usnesení X/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. Romana Gabrhelíka, Ph.D.

· doc. MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D.

Pracoviště: Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze
Obor: vnitřní nemoci

Složení komise:
Předseda:
prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze, IKEM Transplantační centrum

Členové:
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
Lékařská fakulta UP Olomouc

prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.
Interní klinika 3. LF UK a FNKV

prof. MUDr. Ludmila Podracká CSc.
Klinika dětí a dorostu LF UPJŠ Košice

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika LF MU a FNUSA v Brně

Usnesení X/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Ditou Maixnerovou, Ph.D.

XI. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem: MUDr. Taťána Šrámková, CSc. z Kliniky traumatologie LF MU v Brně a Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Sexuologie.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Taťány Šrámkové, CSc., prof. MUDr. Jana Krhuta, Ph.D., aby představil uchazečku. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazečky.

Komise se usnesla, že uchazečka splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentkou pro obor Sexuologie. Následně MUDr. Taťána Šrámková, CSc. přednesla habilitační přednášku na téma „Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazečka zodpověděla dotaz oponenta doc. Zvěřiny.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. a prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc.

Hodnotitel prof. MUDr. Luboš Petruželka, DrSc. uvedl, že MUDr. T. Šrámková CSc. zvolila jako téma své habilitační přednášky mimořádně závažné a relativně opomíjené téma, které se týká všech lékařských odborností a zvláště části věnované problematice onkologické považuje za klíčovou. Hodnocení kvality života se stalo parametrem, který nelze opominout při analýze výsledků léčby ve všech oborech a ve všech fázích onemocnění. Poruchy sexuality mohou výrazně ovlivnit kvalitu života nemocných s kardiovaskulárními chorobami a diabetem, onkologicky nemocných a pacientů po poranění míchy. Po obecném úvodu se přednášející zaměřila na tyto tematické okruhy ve smyslu shrnutí aktuální problematiky a zároveň prezentovala vlastní výsledky. Vysvětlila problematiku erektilní dysfunkce jako markeru zvýšeného kardiovaskulárního rizika a možnosti terapie se zaměřením na uvedené základní tematické okruhy s analýzou kvality života v rámci vlastních výsledků. Přednášející v časovém limitu dokázala přehledně popsat celou problematiku sexuální dysfunkce u somaticky nemocných a upozornila na problém poruch sexuality, který narůstá s prodlužující se průměrnou délkou života a nárůstem počtu úspěšně léčených nemocných s kardiovaskulárními chorobami, diabetem, onkologicky nemocných a po poranění míchy. Přednáška byla doplněna bohatou obrazovou dokumentací, která při množství prezentovaných dat mohla být u některých obrázků prezentována v jednodušší a přehlednější formě. Je třeba ocenit volbu mimořádně společensky závažného problému a metodiku klinického výzkumu, který není u této problematiky jednoduchý a vyžaduje specifický klinický přístup. V přednášce hodnotitel prof. Petruželka mírně postrádal výhledy do budoucnosti a zdůraznění potřeby edukace pregraduální tak postgraduální napříč všemi odbornostmi.

Závěrem pan profesor Petruželka konstatoval, že habilitační přednáška splnila všechny požadavky pro habilitační řízení.

Na závěr promluvil prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  51
 Počet kladných hlasů  38
 Počet negativních hlasů   6
 Zdrželo se  2
 Nehlasovalo  5

Usnesení XI/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou MUDr. Taťány Šrámkové, CSc. z Kliniky traumatologie LF MU v Brně a Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Sexuologie rektorovi UK k dalšímu řízení.

 

XII. Jmenovací řízení

Návrh na jmenování profesorem: doc. MUDr. Alan Stolz, Ph.D. z Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol a III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN v Motole pro obor Chirurgie.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Alana Stolze, Ph.D.

S osobností uchazeče, složením komise pro jmenovací řízení, průběhem řízení a závěry komise seznámil členy vědecké rady předseda komise pro jmenovací řízení, prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Plicní resekce. Od Diviše k da Vincimu.“.

Následovala všeobecná rozprava, během které byly položeny dotazy: prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., doc. MUDr. Miroslav Janík, Ph.D. a prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.

Hodnotitel přednášky doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D. uvedl, že je velmi rád, že můžete hodnotit přednášku doc. MUDr. Alana Stolze, Ph.D., která se mu osobně velmi líbila. Přednáška byla přednesena jasně, ukázala atraktivní data, velmi se mu líbil přesah mimo vlastní medicínu, tedy historický úvod, ale také uvedení informací o ekonomických problémech, které provázejí zavedení moderních technologií do medicíny, speciálně
do chirurgie. Celá přednáška byla dobře dokumentovaná, nejen chirurgům ukázala výhody miniinvazivní chirurgie, robotického přístupu, i když ekonomicky není tento postup zatím asi příliš výhodný.

Přednášce vytknul, že přechody mezi jednotlivými částmi přednášky byly příliš rychlé trochu násilné, v kontextu celé přednášky se jedná v podstatě o drobnost. V přednášce mohla být zmínka o transplantacích. Po přednášce následovala velmi věcná diskuze, všechny dotazy během ní byly zodpovězeny, doporučuje postoupit k dalšímu řízení.

Závěrečné slovo pronesl emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN v Motole prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem   59
 Počet přítomných členů VR  50
 Počet kladných hlasů  40
 Počet negativních hlasů  4
 Zdrželo se  1
 Nehlasovalo  5

Usnesení XII/13: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Alana Stolze, Ph.D. z Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol a III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN v Motole pro obor Chirurgie rektorovi UK k dalšímu řízení.

 

Návrh na jmenování profesorem: doc. MUDr. Petr Zach, CSc. z Ústavu anatomie 3. LF UK a Národního ústavu duševního zdraví pro obor Anatomie, histologie a embryologie.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Petra Zacha, CSc.

S osobností uchazeče, složením komise pro jmenovací řízení, průběhem řízení a závěry komise seznámil členy vědecké rady předseda komise pro jmenovací řízení, prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Asymetrie struktur CNS
u neuropsychiatrických onemocnění - od neurohistologie po moderní zobrazovací techniky“.

Následovala všeobecná rozprava, během které byly položeny dotazy:

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. – 2 dotazy, prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. – 2 dotazy, prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. a prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

Hodnotitel přednášky doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. uvedl, že doc. Zach vybral téma velice dráždivé, protože asymetrie a lateralita je filozofickou, embryologickou, anatomickou a klinickou otázkou, která je prosívána debatami celá staletí a dnes se ví, že tento problém je založen již na úrovní genové exprese v úrovni zárodečných listů.

Pan docent Zach představil široké spektrum metod, které zvládl od experimentů s potkany v laboratoři, klasickou histologii až po využití všech možných zobrazovacích moderních technik včetně traktografie i magnetické rezonance. Doc. Naňka se domnívá, že je dobré, že takový obor jakým je anatomie, se zde prezentuje jako obor, který může velmi dobře spolupracovat s klinickou medicínou a prospět v závěru pak i nemocným. Samozřejmě interpretace nálezů je velmi složitá, nelze ji vtěsnat do 15 minut. Intepretace by mohla být mnohem důkladnější, ale poznání mozku je jako poznání vesmíru nekonečné, s přednáškou byl velmi spokojen.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem   59
 Počet přítomných členů VR  50
 Počet kladných hlasů  38
 Počet negativních hlasů  2
 Zdrželo se   5
 Nehlasovalo  5

Usnesení XII/13: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Petr Zach, CSc. z Ústavu anatomie 3. LF UK a NÚDZ pro obor Anatomie, histologie a embryologie rektorovi UK k dalšímu řízení.

XIII. Různé

Děkan 1. lékařské fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 16:28 hod. zasedání ukončil.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 16. 6. 2021 od 12 hodin vzhledem ke změně termínu zasedání a vzhledem k očekávanému prodloužení mimořádného stavu na UK hybridní formou.

V Praze dne 26. 5. 2021

Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková
oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Vidi: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan fakulty

 

 

Hodnocení: spravovat