1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 25.5.2022

 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY
dne 25. 5. 2022 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:
Fakultní členové
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
prof. MUDr. David Cibula, CSc. prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. Mimofakultní členové
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. RNDr. Martin Bilej, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. RNDr. Šárka Němečková, DrSc.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.
prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

Omluveni:
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc.
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Hosté:
doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D. prof. MUDr. Jan Kopřiva, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Payne, Ph.D. doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.
doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D. MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH
doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Program:
I. Zahájení
II. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání VR ze dne 27. 4. 2022
III. Jubilea
IV. Habilitační řízení
V. Řízení ke jmenování profesorem
VI. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení
VII. Návrh na jmenování předsedů a členů komisí pro SRZk
VIII. Návrh na jmenování členů komisí pro SDZ a obhajoby dizertačních prací
IX. Návrh jmenování školitelů oborových rad DSP
X. Návrh na změnu oborové radě DSP Biochemie a patobiochemie
XI. Návrhy na zpravodaje GA UK
XII. Různé

I. Zahájení
Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty, které probíhalo hybridní formou, a uvítal všechny přítomné členy vědecké rady a hosty.

II. Kontrola usnesení a schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 25. 5. 2022 bez připomínek.

III. Jubilea

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. ­– přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN. V roce 1982 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1991. V roce 1994 byl jmenován docentem pro obor vnitřní nemoci. Roku 1997 mu byl udělen titul doktora lékařských věd. Profesorem v oboru vnitřní nemoci byl jmenován v roce 1998. Profesor. Tesař převzal z rukou pana děkana medaili.

Pan děkan předal slovo prof. MUDr. Pavlovi Klenerovi, Ph.D., proděkanovi pro vědeckou činnost.

Prof. Klener vědecké radě oznámil, že skrutátory byli určeni doc. MUDr. Karel Černý, Ph.D. a doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

Hodnotiteli přednášky byli: prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. pro habilitační řízení MUDr. ThLic. Jaromíra Matějky, Ph.D., Th.D., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. pro habilitační přednášku MUDr. Martiny Šterclové, Ph.D. a prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. pro jmenovací přednášku doc. MUDr. Věry Čertíkové Chábové, Ph.D.

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem: MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. z Ústavu etiky a humanitních studií 3. LF UK pro obor Bioetika

Prof. Klener požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. ThLic. Jaromíra Matějka, Ph.D., Th.D., prof. MUDr. Pavla Martáska, DrSc. aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor Bioetika. Následně MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D přednesl habilitační přednášku na téma „Etické poradenství. Vývoj, metodologie, situace v ČR a výhledy“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazeč zodpověděl dotazy oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. – 2 dotazy, prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. nejprve uvedl, že si velmi váží toho, že byl jako chirurg vybrán k hodnocení takové přednášky, velmi si váží rozhodnutí 1. lékařské fakulty za to, že umožnila konat habilitační řízení v humanitním oboru bioetika. Za podstatné považuje, že je možné hodnotit kvalitu také bez jednotlivých parametrů pro měření vědy. Osobně se domnívá, že využití etiků je při rozhodování o léčbě nejen těžkých onkologických pacientů, zvlášť při všech současných pokročilých možnostech léčby, velmi prospěšné.

K hodnocení samotné přednášky uvedl, že pan doktor dodržel časový rozsah, přednáška byla graficky perfektně zpracovaná a měla správnou pointu, všechny členy vědecké rady zaujala
a za sebe si dovoluje přednášku doporučit k úspěšnému habilitačnímu řízení.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  58
 Počet přítomných členů VR  59
 Počet kladných hlasů  42
 Počet negativních hlasů  3
 Zdrželo se  2
 Nehlasovalo  2

Usnesení IV/2: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. z Ústavu etiky a humanitních studií 3. LF UK pro obor Bioetika rektorce UK k dalšímu řízení. 

Návrh na jmenování docentkou: MUDr. Martina Šterclová, Ph.D. z Pneumologické kliniky 1. LF a FTN a Pneumologické kliniky 2. LF UK a FN Motol pro obor Vnitřní nemoci

Prof. Klener požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Martiny Šterclové, Ph.D., prof. MUDr. Roberta Lischkeho, Ph.D., aby představil uchazečku. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazečky. Komise se usnesla, že uchazečka splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor Vnitřní nemoci. Následně MUDr. Martina Šterclová, Ph.D. přednesla habilitační přednášku na téma „Úloha vybraných chemokinů a cytokinů v patogenezi exogenních alergických alveolitid“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazečka zodpověděla dotazy oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. a prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. uvedl, že si myslí, že podstatou habilitačních přednášek jsou tři body, prvním je seznámit kolegy, kteří se tématice úplně nevěnují s její podstatou, je tedy edukativní a uchazeč by během ní měl dokázat, že je dobrý učitel. Ve druhé části je potřeba dokázat, že uchazeč je vědcem a doložit to vlastními publikovanými výsledky a ve třetí časti pak prokázat hlubokou znalost problematiky schopností zodpovídat dotazy v diskusi. Prof. Pavelka, řekl, že uchazečka splnila tyto tři body naprosto dokonale a není nic, co by jí bylo možné vytknout. Na závěr řekl, že revmatologové velmi často spolupracují s pneumology, a že při konzultacích náročných případů se velmi často setkávají právě s MUDr. Šterclovou, za tuto spolupráci jí děkuje, spolupráce si velmi váží. Shrnul, že přednáška byla opravdu krásná.

Na závěr promluvili doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D. a prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  58 
 Počet přítomných členů VR  49
 Počet kladných hlasů  48
 Počet negativních hlasů  0
 Zdrželo se  1
 Nehlasovalo  0

Usnesení IV/3: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou MUDr. Martiny Šterclové, Ph.D. z Pneumologické kliniky 1. LF a FTN a Pneumologické kliniky 2. LF UK a FN Motol pro obor Vnitřní nemoci rektorce UK k dalšímu řízení.

V. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorkou: doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D. z Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Vnitřní nemoci.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. požádal předsedu komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Věry Čertíkové Chábové, Ph.D., prof. MUDr. Ondřeje Viklického, Ph.D., aby představil uchazečku. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise pro jmenovací řízení, průběhem řízení a osobností uchazečky. Komise se usnesla, že uchazečka splňuje všechny předpoklady pro jmenování profesorem pro obor Vnitřní nemoci. Následně doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D. přednesla jmenovací přednášku na téma „Hypertenze a ledviny“.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. – 4 dotazy, prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. Na závěr diskuse s komentářem vystoupil prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Hodnotitel, prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. uvedl, že přednáška byla moc pěkná, bylo zjevné, že paní docentka hodně učí, a to především patofyziologii, přednáška byla instruktivní, velmi hezky ukázala patofyziologické vztahy mezi hypertenzí a ledvinami. Hodnotitel ocenil doprovodné materiály, které i těm, kteří se touto problematikou do hloubky nezabývají, celou problematiku velmi dobře přiblížily.

Paní docentka názorně také ukázala, že není jednoduché zavést dobrý animální model, aby bylo možné něco dlouhodobě sledovat. Velmi ocenil, že animální experimenty byly dlouhodobé, což je vždy náročné z hlediska přežívání zvířat. Profesor Kittnar shrnul, že prezentace byla po stránce pedagogické i vědecké perfektní a vědecké radě doporučil, aby byla přijata.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  58
 Počet přítomných členů VR  49
 Počet kladných hlasů  46
 Počet negativních hlasů  1
 Zdrželo se  1
 Nehlasovalo  1

Usnesení V/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorkou doc. MUDr. Věry Čertíkové Chábové, Ph.D. z Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Vnitřní nemoci rektorce UK k dalšímu řízení.

VI. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení

S předkládanými návrhy komisí pro habilitační řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost, prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

MUDr. Michal Pořízka, Ph.D.

Pracoviště: Klinika anesteziologie a resuscitace 1. LF UK a VFN v Praze

Obor: Anesteziologie a resuscitace

Složení habilitační komise:
Předseda: prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UK v Plzni

Členové:
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů a Ústav zobrazovacích oborů LF OU

prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF MU a FN Brno

doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
II. klinika anesteziologie a intenzivní medicíny LF UK a OÚSA

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Michal Pořízka, Ph.D. 

MUDr. Tereza Serranová Ph.D.

Pracoviště: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Obor: Neurologie

Složení habilitační komise:
Předseda: prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Členové:
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

doc. MUDr. Marek Baláž, PhD.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Usnesení VI/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Tereza Serranová Ph.D.

VII. Návrh na jmenování předsedů a členů komisí pro SRZk

S předkládanými návrhy na jmenování předsedy a členů zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

 Předkládající klinika  Jméno a příjmení  Obor (program) / předmět
 

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

Předseda
prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.
doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc.
prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
doc. MUDr. Martin Magner, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
doc. MUDr. František Novák, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc.
prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc.
doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D.
doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Výživa dospělých a dětí/
všechny státnicové předměty


 

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

Člen
RNDr. Milena Bušová, CSc.
MUDr. Radka Čapková
MUDr. Milan Flekač, Ph.D.
MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
MUDr. Ivana Holcátová, CSc.
MUDr. Eva Horová, Ph.D.
MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D.
MUDr. Eva Kudlová, CSc.
MUDr. Eva Meisnerová
MUDr. Ivan Raška, Ph.D.
MUDr. Peter Szitányi, Ph.D.
MUDr. Stanislav Ševela
MUDr. Jan Škrha, Ph.D.
MUDr. Hana Vítková

Výživa dospělých a dětí/
všechny státnicové předměty


Usnesení VII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování předsedů a členů komisí pro SRZk podle předloženého návrhu.

VIII. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nehabilitovaných členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Neurovědy  MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.  Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
 Neurovědy  Mgr. Petra Holštajn Zemánková, Ph.D.  Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
 Neurovědy  Mgr. MUDr. Jana Libertínová, Ph.D.  Neurologická klinika 2. LF UK a FNM
 Neurovědy  MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.  Neurologická klinika FN Ostrava

Usnesení VIII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nového člena zkušební komise pro SDZ a obhajoby disertačních prací dle předloženého materiálu.

IX. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP

S návrhem na jmenování nových školitelů doktorských studijních programů dle předloženého návrhu seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Biochemie a patobiochemie  MUDr. František Sedlák, Ph.D.  Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK
 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie  MUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D.  Onkologická klinika 1. LF UK a FTN
 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie  RNDr. Dana Dlouhá, Ph.D.  IKEM
 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie  Ing. Jaroslav Hubáček, CSc., DSc.  IKEM
 Zobrazovací metody v lékařství  MUDr. Jan Beneš, Ph.D.  IKEM

Usnesení IX/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování školitelů oborových rad DSP podle předloženého návrhu.

X. Návrh na změnu v oborové radě DSP Biochemie a patobiochemie

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. seznámil členy vědecké rady s návrhem předsedy oborové rady Biochemie a patobiochemie prof. RNDr. Zdeňka Kleibla, Ph.D. jmenovat doc. Ing. Evu Klapkovou, Ph.D. z Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK novou členkou oborové rady Biochemie a patobiochemie/Biochemistry and Pathobiochmeistry. Prof. Kleibl podal zároveň návrh na odvolání prof. MUDr. Zuzany Červinkové, CSc. z Ústavu fyziologie LF HK z oborové rady Biochemie a patobiochemie/Biochemistry and Pathobiochmeistry.

Usnesení X/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování doc. Ing. Evy Klapkové, Ph.D. z Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK členkou oborové rady Biochemie a patobiochemie/Biochemistry and Pathobiochmeistry a s odvoláním prof. MUDr. Zuzany Červinkové, CSc. z Ústavu fyziologie LF HK z téže oborové rady.

XI. Návrh na jmenování nových členů do oborové rady Grantové agentury UK

Proděkan pro vědecku činnost prof. Klener seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nových členů do oborové rady Grantové agentury UK sekce lékařských věd, skupina C1 (CHIR) – pohybový aparát, chirurgie, stomatologie, gynekologie, neurovědy, smysly, biomechanika:

· doc. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D. z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

· Ing. Ľubica Ďuďáková, Ph.D. z Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Usnesení XI/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování doc. MUDr. Yvony Angerové, Ph.D. z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze a Ing. Ľubici Ďuďákové, Ph.D. z Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze do oborové rady Grantové agentury UK sekce lékařských věd, skupina C1 (CHIR) – pohybový aparát, chirurgie, stomatologie, gynekologie, neurovědy, smysly, biomechanika

XII. Různé

V bodu různé nebyly předneseny žádné příspěvky.

Prof. Klener závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 16:20 hod. zasedání ukončil.

Další zasedání vědecké rady se bude konat hybridně dne 22. 6. od 13 hodin.

V Praze dne 25. 5. 2022

Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková
oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Vidi: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan fakulty


 

Hodnocení: spravovat