1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 25.1.2023

 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY
dne 25.1.2023 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti 
děkanátu 1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

       

Přítomni:
Fakultní členové
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.  Mimofakultní členové
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., do 14:10 h RNDr. Martin Bilej, DrSc.
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D. prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.  doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.  RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D. prof. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D. prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. RNDr. Šárka Němečková, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc.
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.
prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. doc. RNDr. Mgr. Jiří Tesař, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Omluveni:          
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.           prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
prof. MUDr. David Cibula, CSc.   prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.  prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.           prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D.          Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.   

Hosté: 
doc. MUDr. Jiří Král, CSc.              doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.               prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. 

Program:
I. Zahájení
II. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání VR ze dne 14.12.2022
III. Jubilea
IV. Habilitační řízení
V. Jmenovací řízení
VI. Návrh na jmenování komise pro habilitační řízení
VII. Návrh na jmenování komise pro jmenovací řízení
VIII. Návrh na udělení titulu emeritní profesor – prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.
IX. Návrh na jmenování členů komisí pro SRZk
X. Návrh na jmenování členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací
XI. Různé
               
I. Zahájení
Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty a uvítal všechny přítomné členy vědecké rady a hosty.  

II. Kontrola usnesení a schválení zápisu
Usnesení II/1:     Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 14. 12. 2022 bez připomínek.  


III. Jubilea  
doc. MUDr. Jiří Král, CSc. 
doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D.

Pan děkan předal slovo proděkanovi prof. Klenerovi. Skrutátory byli určeni doc. MUDr. Karel Černý, Ph.D. a prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Hodnotiteli přednášky byli prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. pro habilitační řízení MUDr. Serranové, Ph.D. a prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc. pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Davida Pavlišty, Ph.D.    

IV. Habilitační řízení  

Návrh na jmenování docentkou: MUDr. Tereza Serranová, Ph.D. z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, pro obor Neurologie

Prof. Klener požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Terezy Serranové, Ph.D., prof. MUDr. Jana Rotha, DrSc., aby představil uchazečku. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil uchazečku. Komise se usnesla, že uchazečka splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentkou pro obor Neurologie. Následně MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.  přednesla habilitační přednášku na téma „Funkční neurologické poruchy: klinické manifestace a neurální koreláty motorických a non-motorických symptomů“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, byly zodpovězeny dotazy oponentů.  

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. - 3 dotazy, prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. – 2 dotazy, prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc. – 2 dotazy.

Hodnotitelka přednášky prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. uvedla, že po obsahové stránce uchazečka naplnila základní cíle habilitační přednášky, od vysvětlení základních charakteristik naplňujících pojem „funkční poruchy hybnosti“ (FPH) až po přesvědčivý průkaz pro existenci neurobiologických korelátů FPH. Drobná výtka se týkala absence možných etiopatogenetických mechanizmů vysvětlujících vznik funkčních poruch hybnosti a komplexnějšího přehledů fenotypů poruch hybnosti. K formální stránce přednášky neměla paní profesorka Kaňková žádné výtky.   

Na závěr promluvil prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.  

Proděkan prof. Klener poděkoval za hodnocení přednášky, proběhlo uzavřené jednání vědecké rady.

 Stav hlasování  
Počet členů VR fakulty celkem
 57
Počet přítomných členů VR
 45
Počet kladných hlasů
 41
Počet negativních hlasů
 2
Zdrželo se
 0
Nehlasovalo
 2

Usnesení IV/2: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou MUDr. Terezy Serranové, Ph.D. z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Neurologie rektorce UK k dalšímu řízení.

V. Jmenovací řízení

Návrh na jmenování profesorem: doc. MUDr. David Pavlišta, Ph.D. z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Gynekologie a porodnictví

Prof. Klener požádal předsedu komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Davida Pavlišty, Ph.D. prof. MUDr. Aloise Martana, DrSc., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování profesorem pro obor Gynekologie a porodnictví. Následně doc. MUDr. David Pavlišta, Ph.D. přednesl jmenovací přednášku na téma „Axilární staging karcinomu prsu“.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Jan Daneš, DrSc., prof. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D., prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc., prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. a prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc. uvedl, že čas vymezený pro přednášku byl dodržen, ocenil vystavění přednášky, přednáška byla edukační, dobře dokumentovaná a potvrdila originální přínos výzkumu uchazeče. Následovala kvalitní diskuse, přednesena s dostatečnou dikcí a kadencí a doporučil kladné hodnocení přednášky.

Na závěr promluvil prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Následovalo uzavřené jednání vědecké rady.

 Stav hlasování   
 Počet členů VR fakulty celkem  57
 Počet přítomných členů VR  44
 Počet kladných hlasů  41
 Počet negativních hlasů  1
 Zdrželo se  0
 Nehlasovalo  2

Usnesení V/3:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Davida Pavlišty, Ph.D. z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Gynekologie a porodnictví rektorce UK k dalšímu řízení.

VI. Návrh na jmenování komise pro habilitační řízení

S předkládaným návrhem komise pro habilitační řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost, prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

MUDr. Jana Lízrová, Ph.D.
Pracoviště: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Obor: Neurologie


Složení habilitační komise:
Předseda: prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.
Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Členové:                  prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
                                I. neurologická klinika FNUSA a LF MUNI

                                doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.
                                Oční klinika LF MU a FN Brno
 
                                prof. MUDr. Eleanora Klimová, PhD.
                                Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešově
                                Klinika neurológie FZO PU v Prešově

Usnesení VI/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením
                                habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Jany Lízrové, Ph.D.

VII. Návrh na jmenování komise pro jmenovací řízení

S předkládanými návrhem komise pro jmenovací řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost, prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Pracoviště: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Obor: radiologie

Složení komise:
Předseda: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Členové: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.
                                Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno

prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
                                Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
                                Radiologická klinika FN Olomouc a LF UP

prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.
                                Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Na Homolce

Usnesení VII/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním
                                komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Andrey Burgetové, Ph.D.

VIII. Návrh na udělení titulu emeritní profesor – prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

Proděkan pro vědeckou činnost a akademické hodnosti představil vědecké radě návrh na
udělení titulu emeritní profesor prof. MUDr. Miloši Grimovi, DrSc. Profesor Grim je
autorem či spoluautorem 260 publikací, je autorem 15 kapitol v monografiích a autor či
spoluautor 96 původních publikací, z toho 73 s IF, které jsou citovány více než dvatisícekrát,
čtyři práce jsou citovány více než stokrát, jeho H-index je 25. V letech 1993 až1999 byl
profesor Grim proděkanem 1. lékařské fakulty pro vědu a výzkum, kde mohl bohatě uplatnit
své zkušenosti a kontakty získané během předchozích zahraničních pobytů.
Od roku 1997 do roku 2011 byl přednostou Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty.
Za jeho vedení prošel anatomický ústav výraznou rekonstrukcí. Pan profesor zavedl ekumenické bohoslužby, kde se daří přivést studenty, pedagogy a příbuzné k zamyšlení nad velkorysým činem dárců těl, který umožňuje vzdělávání dalších generací lékařů.

 Stav hlasování  
 Počet členů VR fakulty celkem   57
 Počet přítomných členů VR   44
 Počet kladných hlasů   44
 Počet negativních hlasů   0
 Zdrželo se   0 
 Nehlasovalo   0

 

Usnesení VIII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na udělení čestného titulu emeritní profesor panu prof. MUDr. Miloši Grimovi, DrSc. a ukládá děkanovi fakulty předložit tento návrh rektorce UK k dalšímu řízení.

IX. Návrh na jmenování členů komisí pro SRZk

S předkládaným návrhem na jmenování členů zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 Předkládající klinika  Jméno a příjmení  Obor (program) / předmět
 KPDPM 1. LF UK

a VFN

 Člen

MUDr. Martina Farolfi

 Všeobecné lékařství/ Pediatrie
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN

Člen

MUDr. Marek Šatný

Všeobecné lékařství/ InternaUsnesení IX/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem
na jmenování členů komisí pro SRZk podle předloženého návrhu.

X. Návrh na jmenování členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nehabilitovaných členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací.

 Oborová rada Jméno a příjmení   Pracoviště
 Fyziologie a patofyziologie člověka  Mgr. Lucie Andrés Cerezo, Ph.D.  Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologického ústavu
 Fyziologie a patofyziologie člověka  MUDr. Martin Šramko, Ph.D.  II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN
 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie  RNDr. Šárka Němečková, DrSc.  ÚHKT


Usnesení X/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací dle předloženého materiálu.

XI. Různé

Profesor Vokurka závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 15:15 hod. zasedání ukončil.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 22. 2. 2023 od 13 hodin.

V Praze dne 25.1.2023

Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Vidi: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

děkan fakulty


 


 

 

Hodnocení: spravovat