1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 25. 11. 2020

 Zápis se zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, které se konalo
dne 25. 11. 2020 od 12.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni: doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D., RNDr. Martin Bilej, DrSc.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D., Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D., prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

Omluveni:
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc.

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Hosté:prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Klézl CSc.

prof. Dr. Pavel Dufek prof., MUDr. Jan Čáp, CSc.

prof. MUDr. Václav Hána, CSc., doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc.

doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D., doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.

doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D., doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D.

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.

prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.

Program:
I. Zahájení, sdělení děkana
II. Schválení zápisu
III. Návrh na jmenování komisí pro SRZk
IV. Návrhy členů komisí pro SDZ a obhajoby
V. Návrh na jmenování komise pro jmenovací řízení
VI. Návrh na jmenování komise pro habilitační řízení
VII. Habilitační řízení
VIII. Řízení ke jmenování profesorem
IX. Různé

 

I. Zahájení

Děkan fakulty, pan doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty a uvítal všechny členy vědecké rady a hosty. Na začátku připomněl, že zasedání vědecké rady se může konat hybridní formou dle přijatého Opatření děkana č. 19/2020 o podrobnostech hybridního zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Pan děkan oznámil členům vědecké rady, že zemřel dlouholetý člen vědecké rady, pan prof. MUDr. František Perlík, DrSc., jeho památku uctí členové vědecké rady na prezenčním zasedání.

Vzhledem ke změnám ve složení vědecké rady informoval členy doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., o organizačních záležitostech týkajících se zasedání.

Zápis z per rollam hlasování konaného ve dnech 19. 10. 2020 – 23. 10. 2020 je přílohou zápisu.

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 22. 9. 2020 bez připomínek.

III. Návrh na jmenování komisí pro SRZk

S předloženým návrhem na jmenování členů zkušební komise pro SRZk a SZZk seznámil vědeckou radu doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Předkládající klinika
Jméno a příjmení
Předmět

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Člen
MUDr. Petr Šimůnek
Zubní lékařství
Klinické zubní lékařství ortopedické
Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Člen
MUDr. Kateřina Šlajerová
Zubní lékařství
Klinické zubní lékařství terapeutické
I. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze Člen
MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
MUDr. Mgr. Tomáš Burger
MUDr. Karolína Drbalová
MUDr. Petr Hříbek
MUDr. Michal Koula
MUDr. Ondřej Kučerka
MUDr. Monika Nývltová
Všeobecné lékařství
Interna
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Člen
MUDr. Jana Tuková, Ph.D.
Všeobecné lékařství
Pediatrie


Usnesení III/2: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí pro SRZk a SZZk dle předloženého materiálu.

IV. Návrhy členů komisí pro SDZ a obhajoby

Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nehabilitovaných členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací.

Oborová rada
Jméno a příjmení
Pracoviště
Experimentální chirurgie
PharmDr. Martin Šíma, Ph.D.
Farmakologický ústav 1. LF UK
Fyziologie a patofyziologie člověka
MUDr. Michal Otáhal, Ph.D
KARIM, 1. LF UK a VFN v Praze
Zobrazovací metody v lékařství RNDr. Luděk Šefc, CSc.
Centrum pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK

Usnesení IV/3: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací dle předloženého materiálu.

V. Návrh na jmenování komise pro jmenovací řízení

Proděkan pro vědeckou činnost, doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., seznámil členy vědecké rady s návrhem komise pro jmenovací řízení:
· doc. MUDr. Alan Stolz, Ph.D.

Pracoviště: Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol,
   III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol
Obor: chirurgie

Složení komise:
Předseda:
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN v Motole

Členové:
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
I. chirurgická klinika LF MU a FNUSA Brno

prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc.
I. chirurgická klinika LF MU a FNUSA Brno

doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D.
Pneumologická klinika, 2. LF UK a FN Motole

doc. MUDr. Miroslav Janík, Ph.D.
Klinika hrudní chirurgie LF SZU Bratislava

Usnesení V/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Alana Stolze, Ph.D.

VI. Návrh na jmenování komise pro habilitační řízení

Proděkan pro vědeckou činnost, doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., seznámil členy vědecké rady s návrhem komise pro habilitační řízení
· MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Pracoviště: Ústav farmakologie 3. LF UK
Obor: lékařská farmakologie

Složení komise:
Předseda:
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze

Členové:
prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.
Ústav farmakologie LF UP Olomouc

prof. MUDr. Ján Kyselovič, CSc.
FMED UK, Bratislava

prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
Ústav farmakologie LF UK v Hradci Králové

prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.
UPJŠ, Košice

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro habilitační řízení MUDr. Jiřího Slívy, Ph.D.

VII. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Filipa Burgeta, Ph.D., z I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor chirurgie.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Filipa Burgeta, Ph.D., prof. Dungla, aby představil uchazeče. Předseda komise, prof. Dungl, seznámil členy vědecké rady se složením komise, určenými oponenty a stanoviskem komise pro habilitační řízení. Komise se usnesla, že MUDr. Filip Burget, Ph.D., splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor chirurgie.

Následně MUDr. Filip Burget, Ph.D., přednesl inaugurační přednášku na téma „Připravenost nemocnic na řešení krizového stavu při hromadném neštěstí se zaměřením na teroristický útok.“

Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazeč zodpověděl otázky oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.

Hodnotitelem přednášky byl prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., který uvedl, že formálně přednáška splnila všechny náležitosti včetně dodržení časového limitu, byla velmi kvalitně obrazově zdokumentovaná, přednes byl srozumitelný, téma bylo velmi dobře zpracované i pro posluchače jiných odborností, kterým problematika přednášeného tématu není plně známá. V rámci diskuze byla prokázána výborná znalost problematiky a všechny otázky byly plně zodpovězeny. Souhrnně se jednalo o kvalitní přednášku, kterou doporučuje vědecké radě k přijetí.

Na závěr vystoupil přednosta I. chirurgické kliniky 1. LF a VFN v Praze, prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

 

Stav hlasování
Počet členů VR fakulty celkem
59
Počet přítomných členů VR
54
Počet kladných hlasů
43
Počet negativních hlasů
3
Zdrželo se
4
Nehlasovalo
4

Usnesení VII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Filipa Burgeta, Ph.D., z I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor chirurgie rektorovi UK k dalšímu řízení.


Návrh na jmenování docentkou MUDr. Jany Ježkové, Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor vnitřní nemoci.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., požádal předsedu komise, prof. MUDr. Jana Čápa, CSc., aby seznámil členy vědecké rady s průběhem habilitačního řízení a stanoviskem komise.

Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a určenými oponenty, dále shrnul průběh vzdělávání, profesní kariéru, publikační, vědeckou a pedagogickou činnost uchazečky. Komise se usnesla, že MUDr. Jana Ježková, Ph.D., splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentkou pro obor vnitřní nemoci.

Přednáška uchazečky měla název „Využití stereotaktické radiochirurgie v léčbě hypofyzárních adenomů z pohledu endokrinologa“.

Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazečka zodpověděla dotazy oponentů.

Následovala všeobecná rozprava, během které byly položeny dotazy od prof. MUDr. Luboše Petruželky, CSc., doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D., prof. MUDr. Evžena Růžičky, DrSc., a prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., uvedl, že přednáška byla dlouhá, což odpovídá složitosti problematiky, které se uchazečka věnuje. Přednáška byla zvládnuta rétoricky správně, dostatečně dokumentované slidy, obrazová dokumentace bohatá. Přednášku doporučil k přijetí.

Vystoupil přednosta III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem
59
Počet přítomných členů VR
54
Počet kladných hlasů
47
Počet negativních hlasů
0
Zdrželo se
1
Nehlasovalo
6

Usnesení VII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou MUDr. Jany Ježkové, Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor vnitřní nemoci rektorovi UK k dalšímu řízení.


Návrh na jmenování docentem MUDr. Zdeňka Čady, Ph.D., z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole pro obor otorinolaryngologie.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Zdeňka Čady, Ph.D., prof. MUDr. Jana Betku, DrSc., aby představil uchazeče. Prof. Betka shrnul průběh vzdělávání, profesní kariéru, publikační, vědeckou a pedagogickou činnost uchazeče. Komise se usnesla, že MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D., splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor otorinolaryngologie.

Přednáška uchazeče měla název „Vestibulární kompenzace při jednostranné periferní vestibulární lézi“.

Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazeč zodpověděl otázky oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli dotazy: prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D. – 3 dotazy, prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. – 2 dotazy.

Hodnotitelem přednášky byl prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., který přednášku hodnotil velmi pozitivně. Uvedl, že přednáška byla přednesena s didaktickým přístupem, tedy srozumitelně. Co se týká struktury přednášky, nejprve zaznělo uvedení do kontextu problematiky, poté hypotézy a závěry obsahující perspektivu vývoje problematiky. Součástí prezentace byly popisy operací doložené bohatou obrazovou dokumentací. Čas přednášky byl dodržen. Prof. Lischke doporučil kladné hlasování.

Na závěr vystoupil přednosta Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem
59
Počet přítomných členů VR
54
Počet kladných hlasů
50
Počet negativních hlasů
0
Zdrželo se
0
Nehlasovalo
4

Usnesení VII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Zdeňka Čady, Ph.D., z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole pro obor otorinolaryngologie rektorovi UK k dalšímu řízení.


VIII. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D., z Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK pro obor pracovní lékařství.

Předseda komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Pavla Jansy, Ph.D., seznámil členy vědecké rady s osobností uchazeče, složením komise pro jmenovací řízení, průběhem řízení a závěry komise.

Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Balónková plicní angioplastika v léčbě chronické tromboembolické plicní hypertenze“.

V diskuzi dotazy položili: prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., a prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., na úvod ocenil kvalitní prezentaci. V úvodu přednášky uchazeč seznámil členy vědecké rady s problematikou a vývojem léčby. Po teoretickém úvodu následovaly výsledky vlastních studií. Prezentace obsahovala dostatečnou dokumentaci a vyplynulo z ní, že uchazeč má excelentní výsledky. Bylo doporučeno kladné přijetí přednášky.

 

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem
59
Počet přítomných členů VR
52
Počet kladných hlasů
47
Počet negativních hlasů
0
Zdrželo se
0
Nehlasovalo
5

Usnesení VIII/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Pavla Jansy, Ph.D., z II. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor vnitřní nemoci rektorovi UK k dalšímu řízení

IX. Různé

K tomuto bodu nebyl přednesen žádný příspěvek.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 16. 12. 2020, místo a forma zasedání budou upřesněny.

Děkan 1. lékařské fakulty, doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 17:10 hod. zasedání ukončil.

V Praze dne 25. 11. 2020

Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková
              oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Vidi: doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
        děkan fakulty

 

Hodnocení: (hodnotili 4 uživatelé) spravovat