1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 24.11.2021

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY
dne 24. 11. 2021 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu 
1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. Mimofakultní členové
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D. RNDr. Martin Bilej, DrSc.
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. RNDr. Šárka Němečková, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc.
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Omluveni:
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
prof. MUDr. David Cibula, CSc. prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.

Hosté:
doc. MUDr. Jaroslav Ort, CSc. prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc. prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. prof. MUDr. Ludmila Podracká, CSc.
prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. prof. MUDr. Jan Starý, CSc.
doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D.
MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

 

 

Program:I. ZahájeníII. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání VR ze dne 20. 10. 2021III. JubileaIV. Habilitační řízeníV. Jmenovací řízeníVI. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízeníVII. Návrh na jmenování komise pro jmenovací řízeníVIII. Návrh na jmenování hostujícího profesoraIX. Návrh žádosti na udělení akreditace bakalářskému studijnímu programu Všeobecné ošetřovatelství v prezenční formě studiaX. Návrh žádosti na prodloužení akreditace bakalářskému studijnímu programu Ergoterapie v prezenční formě studiaXI. Návrh na jmenování garanta bakalářského studijního programu Ergoterapie a bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelstvíXII. Návrh na rozšíření oprávnění konat státní rigórozní zkoušku u NMgr. SP Adiktologie v českém jazyce v prezenční a kombinované formě studiaXIII. Návrh na jmenování předsedů komisí pro SRZkXIV. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních pracíXV. Jmenování nového člena oborové rady DSP Farmakologie a toxikologieXVI. Jmenování nového člena oborové rady DSP Fyziologie a patofyziologie člověkaXVII. Různé

I. Zahájení

Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil zasedání Vědecké rady
1. lékařské fakulty a uvítal všechny přítomné členy vědecké rady a hosty.

II. Kontrola usnesení a schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 20. 10. 2021 bez připomínek.

III. Jubilea

doc. MUDr. Jaroslav Ort, CSc., prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc., prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

Pan děkan předal slovo prof. MUDr. Pavlovi Klenerovi, Ph.D., proděkanovi pro vědeckou činnost. Prof. Klener uvedl, že skrutátory byli určeni prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. a prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

Hodnotiteli přednášek byli prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. pro habilitační přednášku MUDr. Veroniky Válkové, CSc. a prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. pro jmenovací přednášku doc. MUDr. Dity Maixnerové, Ph.D.

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentkou: MUDr. Veronika Válková, CSc. z Ústavu klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a VFN v Praze a Ústavu hematologie a krevní transfúze pro obor Vnitřní nemoci.

Prof. Klener požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Veroniky Válkové, Ph.D., prof. MUDr. Pavla Žáka, Ph.D., aby představil uchazečku. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazečky. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor vnitřní nemoci Následně MUDr. Veronika Válková, CSc. přednesla habilitační přednášku na téma „Alogenní transplantace krvetvorných buněk jako nástroj nespecifické imunoterapie v léčbě hematologických malignit – zkušenosti a perspektivy“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazečka zodpověděla dotazy oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. – 2 dotazy, prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. – 2 dotazy, prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. – 2 dotazy, prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. – 2 dotazy, další dotaz opět prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. uvedl, že přednáška výborná, splnila očekávání, byla velmi dobře strukturovaná, to znamená, že byla rozdělena na část více méně historickou, kde se uchazečka věnovala historii alogenní transplantace a zejména tam byla důležitá část věnována hodnocení kvality života, která je v současnoti v celé onkologii klíčovým faktorem.

Celou přednáškou se prolínaly vlastní výsledky, které dokládala fakta, která uchazečka uváděla s tím, že i grafické zpracování bylo velmi dobré až na jeden slide, kterým uchazečka doprovázela odpovědi na dotazy oponentů, na kterém nebyl dobře čitelný jeden algoritmus. Vše ostatní bylo dobré. Pan profesor by chtěl zejména ocenit druhou část, což byla část inovativní, tzn. stanovení minimální reziduální choroby. Obdobné postupy by bylo vhodné využít také u solidních nádorů, kde časná intervence při stanovení nebo odhadu relapsu na podkladě genové intervence, aberace se tolik nedaří. Inovace spočívala v tom, že při časné intervenci, která pravděpodobně na základě výsledků uchazečky vede ke zlepšení celkového efektu léčby, i když to není u všech nemocných. Prof. Petruželka ocenil vlastní výsledky, všechny prezentované grafy byly doloženy vlastními pracemi, kladně hodnotí také účast na velké metaanlýze, kde byla použita také data uchazečky. Důležité je, že inovativní postupy bylo možné uplatnit ve vlastní klinické praxi, při časné intervenci, i když doba se časem mění. Aktuálně je to nesmírně inovativní, závažné. Závěrem hodnotitel uvedl, že přednáška zcela splnila veškeré nároky na habilitační přednášku.

Vystoupil prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  51
 Počet kladných hlasů  42
 Počet negativních hlasů  6
 Zdrželo se  1
 Nehlasovalo  10

Usnesení IV/2: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou MUDr. Veroniky Válkové, CSc. z Ústavu klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a VFN v Praze a Ústavu hematologie a krevní transfúze pro obor Vnitřní nemoci rektorovi UK k dalšímu řízení.

V. Jmenovací řízení

Návrh na jmenování profesorkou: doc. MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D. z Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Vnitřní nemoci.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. požádal předsedu komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Dity Maixnerové, Ph.D., prof. MUDr. Ondřeje Viklického, CSc., aby představil uchazečku. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise pro jmenovací řízení, průběhem řízení a osobností uchazečky. Komise se usnesla, že uchazečka doc. Maixnerová splňuje všechny předpoklady pro jmenování profesorkou pro obor Vnitřní nemoci. Následně doc. MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D. přednesla jmenovací přednášku na téma „IgA nefropatie“.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D., prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. – 2 dotazy, prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D. – 2 dotazy, prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., uvedl, že se domnívá, že habilitační přednáška má vždy dva úkoly. První část je edukační, jejím cílem je nespecialisty rychle vzdělat, aby přednášku pochopili a v druhé části prezentovat svou vědeckou činnost a excelenci v oboru, kterou uchazečka demonstrovala zcela jednoznačně. Myslí, si, že to byla přednáška krásná. Hodnotitel by ale měl vždy něco i vytknout, osobně preferuje, když je na slidech vždy citace a zdroj, což uchazečka vždy neměla, v podstatě je to formální maličkost. Také by bylo přínosné zahrnout do přednášky více slidu zaměřených na terapii, přednáška byla hodně zaměřena na patofyziologii a genetiku. Potřeba zmínit terapii vyplynula také z diskuze, velká část dotazů byla zaměřena právě tímto směrem.

Vystoupil prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  51
 Počet kladných hlasů  50
 Počet negativních hlasů  1
 Zdrželo se  0
 Nehlasovalo  8

Usnesení V/3: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorkou doc. MUDr. Dity Maixnerové, Ph.D. z Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Vnitřní nemoci rektorovi UK k dalšímu řízení.

VI. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení

S předkládanými návrhy komisí pro habilitační řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D.
Pracoviště: Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Obor: dermatovenerologie

Složení habilitační komise:
Předseda:
prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.
Dermatovenerologická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň

Členové:
prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.
1. dermatovenerologická klinika MU Brno

prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
Ústav klinické a molekulární patologie UPOL a FN Olomouc

Usnesení VI/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Ondřeje Kodeta, Ph.D.

MUDr. Radka Lohynská, Ph.D.
Pracoviště: Onkologické kliniky 1. LF UK a FTN
Obor: onkologie

Složení habilitační komise:
Předseda:
prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje

Členové:
doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Onkologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice

doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA
Klinika onkologická Fakultní nemocnice Ostrava a LF OU

doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav a MU v Brně

doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.
Onkologická klinika UPOL a FN Olomouc

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Radky Lohynské, Ph.D.

VII. Návrh na jmenování komisí pro jmenovací řízení

Proděkan pro vědeckou činnost prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. seznámil členy vědecké rady s návrhem komise.

doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Pracoviště: Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze
Obor: vnitřní nemoci

Složení komise:
Předseda:
prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze
IKEM Transplantační centrum

Členové:
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.
I. interní klinika FN Olomouc

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
Lékařská fakulta UP Olomouc

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
I. interní kardioangiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Usnesení VII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorkou doc. MUDr. Věry Čertíkové Chábové, Ph.D.

VIII. Návrh na jmenování hostujícího profesora

Profesor Ondřej Šeda seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování doc. RNDr. Jána Bednára, Ph.D. hostujícím profesorem. Docent Bednár je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty UK v oboru biofyzika. Po absolvování se věnoval elektronové mikroskopii aplikované na strukturální biologii. V průběhu postgraduálního studia na Universitě v Lausanne se ve skupině J. Dubocheta podílel na vývoji techniky kryo-elektronové mikroskopie (Nobelova cena pro J. Dubocheta v roce 2017) a její aplikace na studium topologie DNA a organizace chromatinu.
V současné době je uznávaným odborníkem v oblasti struktury chromatinu a s ním spojenou epigenetikou. Věnuje se strukturálním modifikacím nukleozomu v závislosti na přítomnosti histonových variant a tzv. spojovacího histonu, jejich vlivu na funkční aspekty chromatinu na buněčné úrovni, ale i jejich fenotypických projevů na úrovni organismu. V poslední době se zapojil do studií sledujících spojení defektů v organizaci nuklezomu/chromatinu s některými patologiemi – specificky tzv. HIST1H1E syndrom a Rahman syndrom.

Kromě studie chromatinu se podílí na vývoji nanotechnologií určených pro aplikaci v medicíně a používání kryo-technologií v biomedicínském výzkumu-například vývoj nových postupů pro dlouhodobé uchovávání biologických vzorků pro výzkumné i klinické účely.

Doc. RNDr. Ján Bednár, Ph.D. (H-index 27), v současné době působící v “Institue for Advanced Bioscieces“, Université-Grenoble-Alpes, Grenoble, v pracovním zařazení directeur de recherche de 2ème classe, Centre national de la recherche scientifique (CNRS-DR2), je vědcem s mezinárodním renomé v oboru strukturální biologie se zaměřením na strukturu chromatinu. Kromě kryo-elektronové mikroskopie je doc. Bednár vědecky aktivní v oblasti biomedicínské aplikace kryotechnologií. S Univerzitou Karlovou ho váže nejen předchozí několikaleté působení na 1.LF UK, ale především intenzivní dlouhodobá vědecká a pedagogická spolupráce ve výše zmíněných oborech. Udělení pracovního označení „hostující profesor Univerzity Karlovy“ by tak v případě doc. Bednára přineslo nikoli formální, ale hmatatelný přínos vědecké produkci a výuce v oblasti biologie a genetiky a představovalo by organické pokračování řady již běžících projektů.

Usnesení VIII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování doc. RNDr. Jána Bednára, Ph.D. hostujícím profesorem.

IX. Návrh žádosti na udělení akreditace bakalářskému studijnímu programu Všeobecné ošetřovatelství v prezenční formě studia

Prof. MUDr. Michal Kršek, Ph.D. seznámil členy vědecké rady s žádostí o udělení akreditace bakalářskému studijnímu programu Všeobecné ošetřovatelství v prezenční formě studia, s charakteristikou navrhovaného studijního programu a studijním plánem.

Následovala diskuze k žádosti o akreditaci. V diskuzi vystoupili: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

Během diskuze byly zmíněny tyto body či položeny následující dotazy. Množství času, který je věnován v rámci navrhovaného studijního programu výuce pediatrie. Nebude-li nová výuková zátěž zhoršovat výuku mediků a zda nedojde k snížení hodnocení či prestiže fakulty. Diskutován byl rovněž výsledný výstup, tzn. množství absolventek či absolventů, kteří by zůstávali pracovat v našich fakultních nemocnicích, a to i mimo VFN, protože výuka bude probíhat také na pracovištích mimo VFN.

Člen VR prof. Feltl, ředitel VFN, považuje je velmi podstatné, aby se program uskutečňoval, a při přípravě jeho akreditace i při výuce přislíbil podporu nemocnice, a to personální i prostorovou. Benefitem by bylo, pokud by se absolventky a absolventy na fakultních pracovištích podařilo udržet; příznivý efekt je i pro výuku studentů všeobecného lékařství.

Pan děkan uvedl, že podstatou dnešního bodu je schválení akreditace. Vlastnímu vypsání přijímacího řízení bude předcházet ještě další příprava. Fakulta má velmi příznivý poměr učitelů a studentů a dostatečný potenciál. Situace s covidem-19 změnila rovněž společenské klima a zdůraznila význam zdravotnických profesí. Ekonomický efekt pro fakultu je spíše dlouhodobý, protože přidělované prostředky reflektují i celkový počet studentů (pokles studentů v posledních letech vedl i k poklesu příjmu fakulty v této kapitole rozpočtu).

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  51
 Počet kladných hlasů  49
 Počet negativních hlasů  0
 Zdrželo se  2
 Nehlasovalo
 8

Usnesení IX/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem žádosti na udělení akreditace bakalářskému studijnímu programu Všeobecné ošetřovatelství v prezenční formě studia

X. Návrh žádosti na prodloužení akreditace bakalářskému studijnímu programu Ergoterapie v prezenční formě studia

Pan děkan seznámil členy vědecké rady s návrhem na prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Ergoterapie.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  51
 Počet kladných hlasů  51
 Počet negativních hlasů  0
 Zdrželo se  0
 Nehlasovalo  8

Usnesení X/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem žádosti na prodloužení akreditace bakalářskému studijnímu programu Ergoterapie v prezenční formě studia

XI. Návrh na jmenování garanta bakalářského studijního programu Ergoterapie a bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem garantů bakalářského studijního programu Ergoterapie a bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství.

 Předkládající kronika  Jméno a příjmení  Program (obor)
 Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a   VFN  Garant - jmenování
 MUDr. Yvona   Angerová, Ph.D.
 Bc. studijní program   Ergoterapie 
 III. interní klinika - klinika endokrinologie a   metabolismu 1. LF UK a VFN  Garant - jmenování
 prof. MUDr. Michal   Kršek, Ph.D.
 Bc. studijní program Všeobecné  ošetřovatelství

Usnesení XI/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování MUDr. Yvony Angerové, Ph.D. garantem bakalářského studijního programu Ergoterapie v prezenční formě studia a s návrhem na jmenování prof. MUDr. Michala Krška, Ph.D. garantem bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství.

XII. Návrh na rozšíření oprávnění konat státní rigorózní zkoušky u NMgr. SP Adiktologie v českém jazyce v prezenční a kombinované formě studia.

Pan děkan seznámil členy vědecké rady s návrhem o rozšíření oprávnění konat státní rigorózní zkoušky u NMgr. SP Adiktologie v českém jazyce v obou formách studia.

Následovala diskuze o podmínkách, které musí uchazeči o titul PhDr. splnit. Prof. Miovský bude pověřen zjistit a sdělit, zda by bylo možné udělovat obdobné tituly i v jiných navazujících magisterských programech.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  51
 Počet kladných hlasů  51
 Počet negativních hlasů  0
 Zdrželo se  0
 Nehlasovalo   8

Usnesení XII/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na rozšíření oprávnění konat státní rigorózní zkoušky u NMgr. SP Adiktologie v českém jazyce v prezenční a kombinované formě studia.

XIII. Návrh na jmenování předsedů zkušebních komisí pro státní rigorózní zkoušky

S předkládanými návrhy na jmenování členů zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 Předkládající klinika  Jméno a příjmení  Obor (program) / předmět
 I. chirurgická klinika 1. LF UK a   VFN  Předseda
 MUDr. Katarína Šuta Kimle
 MUDr. Ondřej Foltán
 MUDr. Pavel Koželský
 Všeobecné lékařství / Chirurgie

Usnesení XIII/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování předsedů komise pro SRZk podle předloženého návrhu.

XIV. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nehabilitovaných členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Dějiny lékařství  Mgr. Ivo Purš, Ph.D.  Ústav dějin umění AV ČR
 Dějiny lékařství  Mgr. David Tomíček, Ph.D  Filozofická fakulta UJEP
 Fyziologie a patofyziologie člověka  MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D  Fyziologický ústav 1. LF UK

Usnesení XIV/13: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací dle předloženého materiálu.

XV. Návrh na jmenování nového člena oborové rady DSP Farmakologie a toxikologie/ Pharmacology and Toxicology

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování doc. MUDr. Tomáše Büchlera, Ph.D., přednosty Onkologické kliniky 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, novým členem oborové rady Farmakologie a toxikologie/ Pharmacology and Toxicology za zesnulého prof. MUDr. Františka Perlíka, DrSc.

Usnesení XV/14: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním doc. MUDr. Tomáše Büchlera, Ph.D. novým členem oborové rady Farmakologie a toxikologie/ Pharmacology and Toxicology.

XVI. Návrh na jmenování nového člena oborové rady DSP Fyziologie a patofyziologie člověka/ Human Physiology and Pathophysiology

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování prof. MUDr. Pavla Kramla, Ph.D. z 3. Interní 3. LF UK a FNKV novým členem oborové rady Fyziologie a patofyziologie člověka/ Human Physiology and Pathophysiology za zesnulého doc. MUDr. Jana Mareše, CSc.

Usnesení XVI/15: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním novým členem oborové rady Fyziologie a patofyziologie člověka/ Human Physiology and Pathophysiology

XVII. Různé

Prof. Vokurka závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 16:20 hod. zasedání ukončil.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 15. 12. 2021 od 13 hodin hybridní formou.

V Praze dne 24. 11. 2021

Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková
oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Vidi: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan fakulty


 

Hodnocení: spravovat