1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 24. 2. 2021

  ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY 
dne 24. 2. 2021 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové 

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 

prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.,          

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.,  Mimofakultní členové

prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.,  prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D., prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc.

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.

prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D., prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
Omluveni:

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc.

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

Hosté:

prof. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D., prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

doc. MUDr. Dana Marešová, CSc., doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., doc. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc., prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., doc. MUDr. Eva Kmoníčková, CSc.

PaedDr. Josef Marcoň, prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc., prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc.

doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc., prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., doc. MUDr. Boris Štěňo, Ph.D.

prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc., MUDr. Taťána Šrámková, CSc.

doc. MUDr. Petr Němec, CSc., doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D

MUDr. Pavel Zdráhal, CSc.,

doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.

Program:

I. Zahájení
II. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání VR ze dne 27. 1. 2021
III. Jubilea
IV. Návrh na jmenování předsedů a členů komisí pro SZZk a SRZk
V. Návrh na zrušení doktorských studijních programů
VI. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací
VII. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP
VIII. Habilitační řízení
IX. Různé

I. Zahájení

Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil hybridní zasedání Vědecké rady
1. lékařské fakulty a uvítal všechny členy vědecké rady a hosty.

II. Kontrola usnesení a schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 27. 1. 2021 bez připomínek.

III. Jubilea

Prof. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D., doc. MUDr. Dana Marešová, CSc., prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc., prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., PaedDr. Josef Marcoň, doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc., doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc. 

IV. Návrh na jmenování předsedů a členů komisí pro SZZk a SRZk

S předloženým návrhem na jmenování předsedů a členů zkušební komise pro SRZk a SZZk seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 Předkládající klinika
 Jméno a příjmení
 Předmět
 3. interní klinika 1. LF UK a VFN  Člen:
 MUDr. Radka Čapková
 nMgr. Nutriční specialista
 nMgr. Výživa dospělých a   dětí
 bc. Nutriční terapie
 3. interní klinika 1. LF UK a VFN
 Předseda:
 doc. MUDr. Jana Ježková,   Ph.D.
 Všeobecné lékařství
 Interna
 Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a   VFN  Člen:
 Mgr. Martina Havlová
 Mgr. Zuzana Frydrychová
 Mgr. Klaudia Michalčinová
 Mgr. Klára Novotná, Ph.D.
 bc. Ergoterapie
 bc. Fyzioterapie
 nMgr. Ergoterapie
 I. interní klinika 1. LF UK a VFN  Člen:
 MUDr. Kateřina Košťálová
 Všeobecné lékařství
 Interna

Usnesení IV/2: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním předsedů a členů komisí pro SZZk a SRZk podle předloženého materiálu.

 

V. Návrh na zrušení doktorských studijních programů

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na zrušení doktorských studijních programů dle Přílohy č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení V/3: Vědecká rada 1. lékařské fakulty projednala žádost o zrušení dříve akreditovaných studijních programů Microbiology (P1510), Mikrobiologie (P1510), Biologie a patologie buňky (P1516), Cell Biology and Pathology (P1516), Imunologie (P1517), Immunology (P1517), Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology (P1519), Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (P1519), Biomedical Informatics (P1804), Biomedicínská informatika (P1804), Experimental Surgery (P5105), Experimentální chirurgie (P5105), Fyziologie a patofyziologie člověka (P5106), Human Physiology and Pathophysiology (P5106), Preventivní medicína (P5109), Preventive Medicine (P5109), Medical Biophysics (P5110), Lékařská biofyzika (P5110), Pharmacology and Toxicology (P5208), Farmakologie a toxikologie (P5208), Parazitologie (P1522), Parasitology (P1522), Developmental and Cell Biology (P1529), Vývojová a buněčná biologie (P1529), Psychologie (P7701) se studijním oborem Lékařská psychologie a psychopatologie (7701V014) a Psychology (P7701) se studijním oborem Medical psychology and Psychopathology (7701V014) a souhlasí s předložením této žádosti rektorovi UK k dalšímu řízení.

VI. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby dizertačních prací

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nehabilitovaných členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Neurovědy  Mgr. Martin Balaštík, Ph.D.  Fyziologický ústav AV ČR
 Neurovědy  RNDr. Jan Svoboda, Ph.D.  Fyziologický ústav AV ČR

Usnesení VI/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací dle předloženého materiálu.


VII. Návrh na jmenování školitelů oborových rad

S návrhem na jmenování nových školitelů doktorských studijních programů dle předloženého návrhu seznámil vědeckou radu děkan, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Biochemie a patobiochemie  Mgr. Andrea Popelová,   Ph.D.  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 Biochemie a patobiochemie
 MUDr. Michal Vočka, Ph.D.  Onkologická klinika 1. LF UK a VFN
 Experimentální chirurgie  MUDr. et MDDr. Martin   Bartoš, Ph.D.  Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN
 Lékařská psychologie a   psychopatologie  Mgr. Hana Marková, Ph.D.  Neurologická klinika 1. LF UK a FN Motol
 Preventivní medicína a   epidemiologie  MUDr. Jana Tuková, Ph.D.  Klinika pediatrie a dědičných poruch   metabolismu 1. LF UK a VFN

Usnesení VII/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových školitelů pro oborové rady DSP dle předloženého materiálu. 


VIII. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem: MUDr. Miroslav Špaček, Ph.D. z II. chirurgické kliniky
1. LF UK a VFN
pro obor Chirurgie.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Miroslava Špačka, Ph.D., prof. MUDr. Zdeňka Kršku, DrSc., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazeče.

Komise se usnesla, že dotyčný splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor Chirurgie. Následně MUDr. Miroslav Špaček, Ph.D. přednesl habilitační přednášku na téma „Příspěvek k diagnostice a léčbě infekce cévní protézy.“ Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazeč zodpověděl otázky oponentů.

O uchazeči promluvil prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc., přednosta II. chirurgické kliniky
1. LF UK a VFN. Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. a prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D.

Hodnotitel přednášky doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D. uvedl, že uchazeč v časovém limitu, který přesně dodržel, nastínil širokou problematiku infekce cévní protézy. Přednáška byla velmi dobře dokumentovaná, jasně přednesená, uchazeč se dobře vypořádal s technickými nedostatky během obhajoby. Přednáška ukázala celou cestu postupu od klinického experimentu až do klinické praxe a do mezinárodního doporučení. Doc. Hoskovec doporučil přednášku ke kladnému přijetí a ohodnocení.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  46
 Počet kladných hlasů  40
 Počet negativních hlasů
 0
 Zdrželo se   1
 Nehlasovalo  5


Usnesení VIII/6: Vědecká
rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Miroslava Špačka, Ph.D. z II. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN pro obor Chirurgie rektorovi UK k dalšímu řízení.

 

Návrh na jmenování docentkou: PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc. z Ústavu farmakologie 3. LF UK pro obor Lékařská farmakologie.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., požádal předsedu komise, prof. MUDr. Ondřeje Slanaře, Ph.D., aby seznámil členy vědecké rady s průběhem habilitačního řízení a stanoviskem komise.

Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a určenými oponenty, dále shrnul průběh vzdělávání, profesní kariéru, publikační, vědeckou a pedagogickou činnost uchazečky. Komise se usnesla, že PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc. splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentkou pro obor Lékařská farmakologie.

Přednáška uchazečky měla název „Ghrelinový/GHS-R1A antagonismus v mechanizmech opioidní a metamfetaminové závislosti“.

Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazečka zodpověděla dotazy oponentů.

Následovala všeobecná rozprava, během které byly položeny dotazy: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D., prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. a doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., uvedl, že přednáška byla velice zajímavá, uchazečka ani nevyčerpala časový limit. Data, která uchazečka prezentovala, byla velice přesvědčivá, ukázala detailní výsledky, velice extenzivně. Prof. Anzenbacher také ocenil, jak uchazečka odpovídala na otázky v diskuzi, osvětlila řadu faktů, naznačila i nové směry v adiktologie a také v obezitologii. Přednáška splnila požadavky na habilitační řízení a doporučuje ji k přijetí.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  46
 Počet kladných hlasů  40
 Počet negativních hlasů  0
 Zdrželo se  1
 Nehlasovalo  5

Usnesení VIII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou PharmDr. Magdalény Šustkové, CSc. z Ústavu farmakologie 3. LF UK pro obor Lékařská farmakologie rektorovi UK k dalšímu řízení.

 

Návrh na jmenování docentem: MUDr. Petr Fulín, Ph.D. z Ortopedické kliniky 1. LF UK
a FN Motol
pro obor Ortopedie.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., požádal předsedu komise, prof. MUDr. Antonína Sosnu, DrSc., aby seznámil členy vědecké rady s průběhem habilitačního řízení a stanoviskem komise.

Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a určenými oponenty, dále shrnul průběh vzdělávání, profesní kariéru, publikační, vědeckou a pedagogickou činnost uchazeče. Komise se usnesla, že MUDr. Petr Fulín, Ph.D. splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor Ortopedie.

Přednáška uchazeče měla název „Kvalita artikulačních povrchů a její vliv na proces časného selhání kloubních náhrad.“ Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazeč zodpověděl dotazy oponentů. 

Následovala všeobecná rozprava, během které byly položeny dotazy: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Hodnotitelem přednášky byl prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., který uvedl, že není, co by této přednášce vytkl. Ocenil velmi dobrou volbu tématu a zmínil, že i pro ty, kteří nepracují v tomto oboru, byla přednáška nesmírně zajímavá. Téma bylo pro laiky představeno hezkým, edukativním způsobem, uchazeč zároveň také prezentoval vlastní výsledky. Do přednášky musel uchazeč zařadit technickou část, kde lékaři nebyli tolik komfortní s některými daty biochemiků. Uchazeč dokázal i tyto informace prezentovat velmi elegantním a kultivovaným způsobem. Prof. Pavelka přednášku doporučil přijmout.

Na závěr promluvili přednosta Ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol, prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., a prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  46
 Počet kladných hlasů  44
 Počet negativních hlasů  1
 Zdrželo se  1
 Nehlasovalo  0

Usnesení VIII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Petra Fulína, Ph.D. z Ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol pro obor Ortopedie rektorovi UK k dalšímu řízení.


XI. Různé

Děkan 1. lékařské fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 16:30 hod. zasedání ukončil.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 31. 3. 2021, místo a forma zasedání budou upřesněny.

V Praze dne 24. 2. 2021

Zapsala: Mgr. Martina Renková
oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Vidi: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan fakulty

 

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat