1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 23.2.2022

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY
dne 23. 2. 2022 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

 

Přítomni:
Fakultní členové

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. (od 13:45) prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
prof. MUDr. David Cibula, CSc. prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Mimofakultní členové
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. RNDr. Martin Bilej, DrSc.
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D. doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. RNDr. Šárka Němečková, DrSc. (od 14:00)
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc.
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. (od 15:30) prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

Omluveni:
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D. prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.  doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.

Hosté:
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.  PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D.
doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D. prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc.
prof. MUDr. Petr Neužil, CSc. prof. MUDr. Pavel Kraml, CSc.
prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
prof. MUDr. Ján Benetin, PhD. prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., FEAN prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
doc. MUDr. Marek Baláž, PhD. prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD., FESO, FEAN
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD. MUDr. Michal Dubský, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Roth, CSc.

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání VR ze dne 26. 1. 2022
 3. Jubilea
 4. Habilitační řízení
 5. Řízení ke jmenování profesorem
 6. Návrh na udělení titulu hostující profesor
 7. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby dizertačních prací
 8. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP
 9. Návrh na jmenování nového člena oborové rady Biomedicínská informatika
 10. Návrh na změnu zástupce koordinátora Cooperatia v radě vědní oblasti Surgical Disciplines
 11. Různé

I. Zahájení

Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil zasedání Vědecké rady
1. lékařské fakulty, které probíhalo distanční formou, a uvítal všechny přítomné členy vědecké rady a hosty.

II. Kontrola usnesení a schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 26. 1. 2022 bez připomínek.

III. Jubilea

Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., informoval o úmrtí doc. MUDr. Jiřího Neuwirtha, CSc., lékaře, pedagoga a vědce v oblasti geriatrie. Členové vědecké rady a hosté uctili jeho památku minutou ticha.

Doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D., Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA. 

Pan děkan předal slovo prof. MUDr. Pavlovi Klenerovi, Ph.D., proděkanovi pro vědeckou činnost.

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentkou: MUDr. Hana Brožová, Ph.D. z Neurologické kliniky
1. LF UK a VFN pro obor Neurologie.

Prof. Klener požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Hany Brožové, Ph.D., prof. MUDr. Jana Rotha, CSc., aby představil uchazečku. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazečky. Komise se usnesla, že uchazečka splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentkou pro obor Neurologie. Následně MUDr. Hana Brožová, Ph.D. přednesla habilitační přednášku na téma „Poruchy chůze u Parkinsonovy a Huntingtonovy nemoci“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazečka zodpověděla dotazy oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. David Cibula, CSc. a prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. ocenil výběr tématu vzhledem k tomu, že většina studií v současné době je o léku, ale již mnohem méně o fyzikální léčbě, protože je složité objektivizovat výsledky této léčby.

Tato přednáška pro něj byla potěšením, měla vše, co měla mít, byla moderní a podle jeho názoru dokonalá.

Prof. Pavelku zaujal také samotný model přednášky, který hodnotí jako velmi inspirující a považuje ho za metodologický návod do budoucna, jak prezentovat výsledky fyzikální léčby, jak validizovat indexy atd.

Na závěr promluvil prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem  58
 Počet přítomných členů VR  47
 Počet kladných hlasů  43
 Počet negativních hlasů  0
 Zdrželo se  0
 Nehlasovalo  4
Usnesení IV/2: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou MUDr. Hany Brožové, Ph.D. z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN pro obor Neurologie rektorovi UK k dalšímu řízení.


Návrh na jmenování docentkou: MUDr. Ivana Králová Lesná, Ph.D. z IKEM a Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN pro obor Lékařská imunologie a mikrobiologie.

Prof. Klener požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Ivany Králové Lesné, Ph.D., prof. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D., aby představil uchazečku. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazečky. Komise se usnesla, že uchazečka splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentkou pro obor Lékařská imunologie a mikrobiologie. Následně MUDr. Ivana Králová Lesná, Ph.D. přednesla habilitační přednášku na téma „Makrofágy lidské tukové tkáně a aterogeneze“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazečka zodpověděla dotazy oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. a prof. MUDr. Helena Tlaskalová – Hogenová, DrSc.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., uvedl, že se mu přednáška velmi líbila, toto téma je nejen zajímavé, ale i velmi aktuální a medicínsky nesmírně významné. Vystoupení uchazečky bylo kultivované a předneseno velmi hezkou a kvalitní češtinou. Logika prezentace byla perfektní, prezentace byla perfektně uspořádána a měla velmi vysokou grafickou úroveň. Nejvíce by zdůraznil vysokou didaktickou kvalitu. Je náročné přednést takto složité téma lidem s různým zaměřením, aby bylo pochopitelné, ale paní doktorce se to skvěle podařilo. Prof. Kittnar zároveň zmínil, že na přednášce bylo vidět, že jejím podkladem byla velice kvalitní výzkumná práce paní doktorky a jejího kolektivu. Jako negativum vidí hodnotitel malé překročení času, což je ale vzhledem ke kvalitě přednášky zanedbatelné. Plně tedy doporučuje přijetí přednášky.

Na závěr promluvil prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  58
 Počet přítomných členů VR  47
 Počet kladných hlasů  42
 Počet negativních hlasů  2
 Zdrželo se  1
 Nehlasovalo  2

Usnesení IV/3: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou MUDr. Ivany Králové Lesné, Ph.D. z IKEM a Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN pro obor Lékařská imunologie a mikrobiologie rektorovi UK k dalšímu řízení.

V. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem: doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D. z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN pro obor Lékařská psychologie.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. požádal předsedu komise pro jmenovací řízení doc. Mgr. Romana Gabrhelíka, Ph.D., prof. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise pro jmenovací řízení, průběhem řízení a osobností uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování profesorem pro obor Lékařská psychologie. Následně doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D. přednesl jmenovací přednášku na téma „Ověřování bezpečnosti substituční léčby opioidy“.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Hodnotitel, prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., uvedl, že jsme vyslechli zajímavou přednášku na závažnou aktuální problematiku, a to i z pohledu oborů, které jsou adiktologii vzdálené. Přednáška byla z didaktického pohledu výborně strukturovaná, přes složitost tématu byla srozumitelná, obrazová dokumentace byla vydařená. Místy bylo hodně dat, ale doc. Gabrhelík vhodně použil grafickou tužku, aby zacílil naši pozornost. Některé zkratky mohly být ještě přeloženy. Tři studie, kterými nás doc. Gabrhelík provedl, s využitím národních registrů, byly adekvátně definovány a analyzovány, byť je to téma z hlediska statistického velmi robustní.

Po prezentaci jsme mohli nabýt jistoty, že to jsou studie, které jsou fundované, potřebné a přispějí ke zlepšení zdraví a kvality života těch, kterých se to týká.

Časová dotace byla dodržena, uchazeč v diskusi kompetentně odpovídal na položené dotazy. Hodnotitel neměl další připomínky a doporučil vědecké radě, aby přednášku přijala.

Na závěr promluvil prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  58
 Počet přítomných členů VR  48
 Počet kladných hlasů  40
 Počet negativních hlasů  3 
 Zdrželo se  1
 Nehlasovalo  4

Usnesení V/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. Mgr. Romana Gabrhelíka, Ph.D. z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN pro obor Lékařská psychologie rektorovi UK k dalšímu řízení.

VI. Návrh na udělení titulu hostující profesor

S předkládaným návrhem na udělení titulu hostující profesor panu prof. Desu R. Richardsonovi seznámil členy vědecké rady děkan, prof. MUDr. Martin Vokurka, Ph.D. Prof. Richardson dlouhodobě spolupracuje s 1. LF UK, pravidelně přednáší na Ústavu patologické fyziologie, Biocevu i v rámci postgraduálního kurzu Novinky v biomedicínském výzkumu. Má společné publikace s řadou týmů na fakultě, stejně tak u něj pobývali naši vědci a postgraduální studenti.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  58
 Počet přítomných členů VR  48
 Počet kladných hlasů  48
 Počet negativních hlasů  0
 Zdrželo se  0
 Nehlasovalo  0

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na udělení titulu hostující profesor prof. Desu R. Richardsonovi.

VII. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nehabilitovaných členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Biochemie a patobiochemie  Ing. Ľubica Ďuďáková, Ph.D.  Katedra genetiky a mikrobiologie, PřF UK
 Biochemie a patobiochemie  MUDr. Lenka Fialová, CSc.  Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
1. LF UK a VFN
 Biochemie a patobiochemie  RNDr. Markéta Janatová, Ph.D.  Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
1. LF UK a VFN
 Biochemie a patobiochemie  RNDr. Veronika Obšilová, Ph.D.  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
 Biochemie a patobiochemie  Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.  Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
1. LF UK a VFN
 Biologie a patologie buňky  RNDr. Tomáš Mráček, Ph.D.  Fyziologický ústav AV ČR
 Experimentální chirurgie  MUDr. Petr Klézl, Ph.D.  Urologická klinika FNKV a 3. LF UK
Usnesení VII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací dle předloženého materiálu.

VIII. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP

S návrhem na jmenování nových školitelů doktorských studijních programů dle předloženého návrhu seznámil vědeckou radu děkan, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Fyziologie a patofyziologie člověka  RNDr. Soňa Štemberková Hubáčková, Ph.D.  IKEM
 Lékařská psychologie a psychopatologie  MUDr. Jozef Buday, Ph.D.  Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Usnesení VIII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování školitelů oborových rad DSP podle předloženého návrhu.

IX. Návrh na jmenování nového člena oborové rady Biomedicínská informatika

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování doc. MUDr. Martina Matoulka, Ph.D. z III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN novým členem oborové rady Biomedicínská informatika/Biomedical informatics.

Usnesení IX/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním doc. MUDr. Martina Matoulka, Ph.D. novým členem oborové rady Biomedicínská informatika/Biomedical informatics.

X. Návrh na změnu zástupce koordinátora Cooperatia v radě vědní oblasti Surgical Medicine

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. informoval členy vědecké rady o návrhu na změnu zástupce koordinátora Cooperatia v radě vědní oblasti Surgical Medicine Tuto pozici za 2. LF UK vykonával prof. MUDr. Martin Babjuk, CSc., který se k 1. 2. 2022 stal děkanem 2. LF UK. Vzhledem k neslučitelnosti funkcí prof. Babjuk požádal o změnu koordinátora a navrhl prof. MUDr. Vojtěcha Havlase, Ph.D. z Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol.

Usnesení X/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na změnu zástupce koordinátora Cooperatia v radě vědní oblasti Surgical Medicine podle předloženého návrhu.

XI. Různé

Prof. Vokurka závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 16:20 hod. zasedání ukončil.
Další zasedání vědecké rady se bude konat prezenčně dne 30. 3. 2022 od 13 hodin.

V Praze dne 23. 2. 2022

Zapsala: Mgr. Martina Renková
oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Vidi: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan fakulty


 

Hodnocení: spravovat