1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 22.9.2021

 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

dne 22. 9. 2021 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

 

Přítomni:
Fakultní členové:

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.  prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Mimofakultní členové
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D. RNDr. Martin Bilej, DrSc.
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. RNDr. Šárka Němečková, DrSc.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Omluveni:
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.
prof. MUDr. David Cibula, CSc. prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Hosté:
prof. MUDr. Václav Šimon, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
prof. MUDr. Václav Hána, CSc., prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc., doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.
prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D., prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
doc. MUDr. Matěj Škorvánek, Ph.D., doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D., doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D., prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD.
prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
Priv.-Doz. MUDr. habil. Ivan Matia, Ph.D., PhDr. et PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D., Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D., doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.

Program:
I. Zahájení
II. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání VR ze dne 16. 6. 2021
III. Jubilea
IV. Předání dekretu hostujícího profesora doc. Matiovi
V. Habilitační řízení
VI. Návrh na jmenování členů komisí pro SRZk
VII. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací
VIII. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP
IX. Jmenování nového člena OR DSP Biomedicínská informatika
X. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení
XI. Různé

I. Zahájení

Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil zasedání Vědecké rady
1. lékařské fakulty a uvítal všechny přítomné členy vědecké rady a hosty.

Pan děkan představil nového člena vědecké rady prof. Ing. Bohdana Schneidera, CSc., DSc., ředitele Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

II. Kontrola usnesení a schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 16. 6. 2021 bez připomínek.

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., informoval přítomné o úmrtí prof. MUDr. Oldřicha Elišky, DrSc., lékaře, pedagoga a vědce Anatomického ústavu 1. LF UK, úmrtí prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc., lékaře, pedagoga a vědce v oboru neurochirurgie a úmrtí MUDr. Tomáše Zábranského, Ph.D. z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.
Členové vědecké rady a hosté uctili jejich památku minutou ticha.

III. Jubilea
prof. MUDr. Václav Šimon, DrSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
prof. MUDr. Václav Hána, CSc.

IV. Předání dekretu hostujícímu profesovi doc. Matiovi

Prof. Vokurka předal dekret hostujícího profesora UK Priv.-Doz. MUDr. habil. Ivanu Matiovi, Ph.D. Doc. Matia bude působit na II. chirurgické klinice – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze.

Pan děkan předal slovo proděkanovi pro vědeckou činnost prof. MUDr. Pavlu Klenerovi, Ph.D., který bude řídit část zasedání, kdy budou projednávána habilitační řízení.

Skrutátory pro habilitační řízení byli určeni doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. a doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Jako hodnotitelé habilitačních přednášek byli stanoveni prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. pro habilitační řízení MUDr. Michala Kouckého, Ph.D., doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. pro habilitační řízení Mgr. et Mgr. Tomáše Nikolaie, Ph.D. a prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. pro habilitační řízení PharmDr. Martina Šímy, Ph.D.

V. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem: MUDr. Michal Koucký, Ph.D. z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Gynekologie a porodnictví.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Michala Kouckého, Ph.D., prof. MUDr. Mariana Kacerovského, Ph.D., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor gynekologie a porodnictví. Následně MUDr. Michal Koucký, Ph.D. přednesl habilitační přednášku na téma „Současný pohled na pozadí a management spontánního předčasného porodu“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazeč zodpověděl dotazy oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc., prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D., prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc.

Hodnotitelka prof. MUDr. Libuše Kolářová, CSc. uvedla, že přednáška pana MUDr. Martina Kouckého, Ph.D. „Současný pohled na pozadí a management spontánního předčasného porodu“ se vyznačovala jasnou strukturou, jednotlivé body na sebe logicky navazovaly, témata byla srozumitelně vysvětlena tak, aby se v problematice orientoval i neodborník. Paní profesorka Kolářová ocenila, že jednotlivé slidy nebyly zahlceny textem, ale stručně vystihovaly obsah přednášky, způsoby řešení a nakonec jasně ukázaly na možnost okamžitého využití získaných poznatků v praxi. To je významné v oblasti prevence předčasných porodů. Prof. Kolářová vysoce hodnotí přímo vzorovou kombinaci výsledků základního a aplikovaného výzkumu. Propojení základního a aplikovaného výzkumu se ji velmi líbilo a přesně plní její představu o tom, jak má klinický výzkum vypadat. Čas vymezený přednášce byl lehce překročen (přednáška trvala 16 min a 46 vteřin). Jedinou výtkou je pro posluchače poněkud tichý a rychlý projev. Avšak tato výtka není tak závažná, aby přednáška nebyla uznána jako habilitační pro obor gynekologie a porodnictví. Svým hodnocením přednášku jednoznačně doporučila a panu doktorovi k přednášce srdečně blahopřála.

Na závěr promluvili prof. MUDr. Alois Martan a prof. Pařízek.

 Stav hlasování  
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  42
 Počet kladných hlasů  42
 Počet negativních hlasů  0
 Zdrželo se  0
 Nehlasovalo  0
Usnesení V/2: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Michala Kouckého, Ph.D. z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF a VFN v Praze pro obor Gynekologie a porodnictví rektorovi UK k dalšímu řízení.


Návrh na jmenování docentem: Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Lékařská psychologie

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. požádal předsedu komise pro habilitační řízení Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., prof. MUDr. Jana Rotha, CSc., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazeče.

Komise se usnesla, že dotyčný splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor Lékařská psychologie. Následně Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. přednesl habilitační přednášku na téma „Neuropsychologické aspekty preklinického a prodromálního stádia Alzheimerovy nemoci“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazeč zodpověděl otázky oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. – dva dotazy, prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Hodnotitel přednášky doc. MUDr. Anders, Ph.D. uvedl, že přednáška byla pěkně přednesena, slidy byly přehledné, projev uchazeče byl dostatečně hlasitě, uchazeči vytkl, že přesáhl čas vymezený pro přednášku o šest minut.

Vystoupil prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. Následovalo neveřejné jednání vědecké rady.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  42
 Počet kladných hlasů  42
 Počet negativních hlasů  0
 Zdrželo se  0
 Nehlasovalo  0

Usnesení V/3: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem Mgr. et Mgr. Tomáše Nikolaie, Ph.D. z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Lékařská psychologie rektorovi UK k dalšímu řízení.


Návrh na jmenování docentem: PharmDr. Martin Šíma, Ph.D. z Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Lékařská farmakologie.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy komise pro habilitační řízení PharmDr. Martina Šímy, Ph.D. S osobností uchazeče, složením komise pro habilitační řízení, průběhem řízení a závěry komise seznámil členy vědecké rady předseda komise pro habilitační řízení, prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Variabilita farmakokinetiky léčiv a její použití v optimalizaci farmakoterapie“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazeč zodpověděl dotazy oponentů.

V následující diskusi dotazy položili prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D., prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. a prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Hodnotitelka přednášky prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. ocenila, že i přes malé technické problémy na začátku prezentace uchazeč dodržel stanovený čas přednášky, dokonce ho ani celý čas nevyužil. K tomuto se nicméně váže jediná výtka prof. Kaňkové, domnívá se, že časová rezerva mohla být využita k uvedení do problematiky z hlediska klinického požadavku farmakoterapie pro heterogenní spektrum posluchačů.

Projev byl velmi fundovaný, klidný, je vidět, že uchazeč má zkušenosti s prezentaci před různými fóry a případnou nervozitu umí velmi dobře kompenzovat. Formální stránka byla velmi přehledná až strohá, což bylo ku prospěchu věci. Prof. Kaňková ocenila rozsáhlou diskuzi, uchazeč byl podroben mnoha detailním dotazům ze strany oponentů i členů vědecké rady. Přiklání se ke kladnému hodnocení přednášky.

Na závěr vystoupil prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  42
 Počet kladných hlasů  41
 Počet negativních hlasů  0
 Zdrželo se  1
 Nehlasovalo  0

Usnesení V/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem PharmDr. Martina Šímy, Ph.D. z Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Lékařská farmakologie rektorovi UK k dalšímu řízení.

VI. Návrh na jmenování členů zkušebních komisí pro státní rigorózní zkoušky

S předkládanými návrhy na jmenování členů zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 Předkládající klinika  Jméno a příjmení  Obor (program) / předmět
 II. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN  Člen
 MUDr. Peter Ivák, Ph.D.
 MUDr. Alžběta Svobodová
 MUDr. Matúš Nižnanský, Ph.D.
 Všeobecné lékařství/Chirurgie
 Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN  Člen
 MUDr. Jan Kaván, Ph.D.
 MUDr. Petr Hanuš
 Všeobecné lékařství/Chirurgie

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování členů komisí pro SRZk podle předloženého návrhu.

VII. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nehabilitovaných členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Experimentální chirurgie  MUDr. et MDDr. Martin Bartoš, Ph.D.  Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN
 Fyziologie a patofyziologie   člověka  RNDr. Dominik Filipp, CSc.  Ústav molekulární genetiky, Akademie věd ČR 
 Fyziologie a patofyziologie   člověka  MUDr. Leona Procházková, Ph.D.  II. interní klinika, LF Brno
 Zobrazovací metody v lékařství  MUDr. Robert Bartoš, Ph.D.  Neurochirurgická klinika MN Ústí nad Labem

Usnesení VII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací dle předloženého materiálu.

VIII. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP

S návrhem na jmenování nových školitelů doktorských studijních programů dle předloženého návrhu seznámil vědeckou radu děkan, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Biomedicínská   informatika  doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D.  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN
 Experimentální chirurgie  MUDr. Jan Havlín, Ph.D.  III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol
 Experimentální chirurgie  MUDr. Václav Vaněček, Ph.D.  Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN
 Fyziologie a   patofyziologie člověka  MUDr. Magdalena Zikmundová, Ph.D.  Ústav patofyziologické 1. LF UK

 

 

Usnesení VIII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových školitelů pro oborové rady DSP dle předloženého materiálu.

IX. Návrh na jmenování nového člena oborové rady DSP Biomedicínská informatika

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování doc. MUDr. Jana Bruthanse, Ph.D. z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze novým členem oborové rady Biomedicínská informatika.

Usnesení IX/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním doc. MUDr. Jana Bruthanse, Ph.D. z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze novým členem oborové rady Biomedicínská informatika.

X. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení

S předkládanými návrhy komisí pro habilitační řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Pracoviště:
Pneumologická klinika 1. LF a FTN
Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Obor: vnitřní nemoci

Složení habilitační komise:
Předseda: prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN v Motole

Členové:
doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D.
Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
Ústav patologické fyziologie LF UPOL

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí FN Brno

prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Dětská klinika FN Olomouc

Usnesení X/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Martiny Šterclové, Ph.D.


MUDr. Ondřej Havránek Ph.D.

Pracoviště:
BIOCEV 1. LF UK
I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN

Obor: lékařská biologie a genetika

Složení habilitační komise:
Předseda: prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
BIOCEV
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN

Členové:
prof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
CEITEC

doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
Ústav biologie LF UPOL

prof. Przemysław Jusczyński, MD, PhD
Scientific Director, Institute of Hematology and Transfusion Medicine, Warsaw, Poland

Usnesení X/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Ondřeje Havránka, Ph.D.

XI. Různé

Ve dnech 30. 6. 2021 - 7. 7. 2021 proběhlo per rollam hlasování VR 1. LF UK. Zápis o hlasování per rollam je Přílohou č. 1 zápisu ze zasedání vědecké rady.

Prof. Vokurka závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 17:11 hod. zasedání ukončil.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 20. 10. 2021 od 13 hodin.

V Praze dne 22. 9. 2021

Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková
oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Vidi: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan fakulty

 

 

Hodnocení: spravovat