1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 22.6.2022

 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVYdne 22. 6. 2022 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:
Fakultní členové

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
prof. MUDr. David Cibula, CSc. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. Mimofakultní členové
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc.
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Omluveni:
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. RNDr. Martin Bilej, DrSc.
prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. RNDr. Šárka Němečková, DrSc.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

Hosté:
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.
doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D. Mgr. Martina Živná, Ph.D.
prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D. doc. MUDr. Karel Krejčí, Ph.D.
prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.
doc. MUDr. Jan Bauer, CSc.

Program:
I. Zahájení
II. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání VR ze dne 25. 5. 2022
III. Jubilea
IV. Návrh na doplňková kritéria pro habilitační a jmenovací řízení na 1. LF
V. Habilitační řízení
VI. Návrh na závažné změny v magisterském studijním programu Ergoterapie pro dospělé v kombinované formě studia
VII. Návrh na jmenování členů komisí pro SRZk
VIII. Návrh na jmenování členů komisí pro SDZ a obhajoby dizertačních prací
IX. Návrh jmenování školitelů oborových rad DSP
X. Termíny zasedání vědecké rady ak. rok 2022/23
XI. Různé

I. Zahájení

Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil zasedání Vědecké rady
1. lékařské fakulty, které probíhalo hybridní formou, a uvítal všechny přítomné členy vědecké rady a hosty.

II. Kontrola usnesení a schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 25. 5. 2022 bez připomínek.

III. Jubilea

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D. 

Pan děkan předal slovo prof. MUDr. Pavlovi Klenerovi, Ph.D., proděkanovi pro vědeckou činnost. Prof. Klener vědecké radě oznámil, že skrutátory byli určeni prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. a prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

Hodnotiteli přednášky byli: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. pro habilitační řízení MUDr. Ondřeje Kodeta, Ph.D. a prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. pro habilitační přednášku Mgr. Petry Hrubé, Ph.D.

IV. Návrh na doplňková kritéria pro habilitační a jmenovací řízení na 1. LF UK

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost a akademické hodnosti, prezentoval návrh na doplňková kritéria 1. lékařské fakulty pro habilitační a jmenovací řízení.

Uvedl, že navržená kritéria byla prodiskutována a schválená kolegiem děkana. Požádal členy vědecké rady, aby se s kritérií seznámili, diskuze k návrhu proběhne na zasedání Vědecké rady 1. LF UK dne 21. září 2022. Prezentace je Přílohou č. 1 zápisu.

V. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem: MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D. z Kliniky dermatovenerologie 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Dermatovenerologie

Prof. Klener požádal předsedkyni komise pro habilitační řízení MUDr. Ondřeje Kodeta, Ph.D., prof. MUDr. Petru Cetkovskou, Ph.D., aby představila uchazečku. Předsedkyně komise seznámila členy vědecké rady se složením komise a představil uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor Dermatovenerologie Následně MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D. přednesl habilitační přednášku na téma „Nádorové mikroprostředí melanomu“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazeč zodpověděl dotazy oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: oponent doc. MUDr. Jan Bauer, CSc., prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. – 3 dotazy, prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., prof. MUDr. David Cibula, Ph.D. – 2 dotazy, prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. David Cibula, Ph.D. a prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., poděkoval za možnost být hodnotitelem této přednášky. Profesor Šedo k obsahu přednášky uvedl, že sdílí nadšení oponentů i diskutujících členů vědecké rady. Ocenil strukturu přednášky, která se odvíjela jasně od didaktického vymezení problémů, byla rozdělena do čtyřech okruhů, v prezentaci byla použita přesvědčivá dokumentace, byla přehledná a dobře řazena, prof. Šedo obzvlášť ocenil mikrofotografie. Práce uchazeče jasně prokázala, že skvělá věda se dělá propojením aplikovaných přístupu v různých disciplínách. Přednáška také ukázala důvody, proč je petent vždy vysoce hodnocen studenty. Přednáška lehce překročila stanovený limit, součástí však bylo poděkování kolegům, z jeho poděkování znovu vyplynulo, jak komplexní je jeho výzkum a také to, že je petent velmi laskavý a zdvořilý.

Na závěr promluvil prof. MUDr. Jiří Štork, Ph.D.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem  58
 Počet přítomných členů VR  41
 Počet kladných hlasů  40
 Počet negativních hlasů  0
 Zdrželo se  0
 Nehlasovalo  1

Usnesení V/2: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Ondřeje Kodeta, Ph.D. z Kliniky dermatovenerologie 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Dermatovenerologie rektorce UK k dalšímu řízení. 


Návrh na jmenování docentkou: Mgr. Petra Hrubá, Ph.D. z IKEM a Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky pro obor Lékařská chemie a biochemie

Prof. Klener požádal předsedu komise pro habilitační řízení Mgr. Petry Hrubé, Ph.D., prof. MUDr. Mgr. Milana Jirsu, CSc., aby představil uchazečku. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazečky. Komise se usnesla, že uchazečka splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor Lékařská chemie a biochemie Následně Mgr. Petra Hrubá, Ph.D. přednesla habilitační přednášku na téma „Využití transkriptomiky v molekulární patologii ledvinných štěpů“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazečka zodpověděla dotazy oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D., prof. MUDr. Martin Vokurka, Ph.D.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. uvedl, že jsme byli svědky velice didaktické, precizně připravené a logicky vystavěné habilitační přednášky. Téma transkriptomiky je velmi složité, je nutné interpretovat milióny a milióny datových bodů, přenést a prezentovat takové výsledky v 15 minutách je náročné, uchazečka se tohoto úkolu zhostila opravdu dobře. Příprava prezentace byla skvělá, všechny slidy byly čitelné, obrazová dokumentace velice hezká. Přednáška měla zcela logickou stavbu, obsahovala příběh výzkumu, který je dokumentován kvalitními publikacemi uchazečky. Drobná výtka byla směřována pouze na kratší čas přednášky, než je vymezen.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  58
 Počet přítomných členů VR  41
 Počet kladných hlasů  39
 Počet negativních hlasů  0
 Zdrželo se  0
 Nehlasovalo  2
Usnesení V/3: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou Mgr. Petry Hrubé, Ph.D. z IKEM a z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky pro obor Lékařská chemie a biochemie rektorce UK k dalšímu řízení.

VI. Návrh na závažné změny v magisterském studijním programu Ergoterapie pro dospělé v kombinované formě studia
Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. přednesl návrh na změny v magisterském studijním programu Ergoterapie pro dospělé v kombinované formě studia. Návrh je Přílohou č. 2 zápisu z jednání. 
Usnesení VI/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se navrhovanými závažnými změnami v magisterském studijním programu Ergoterapie pro dospělé v kombinované formě studia.

VII. Návrh na jmenování členů komisí pro SRZk 
S předkládanými návrhy na jmenování členů zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. 

 Předkládající klinika  Jméno a příjmení  Obor (program) / předmět
 

I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN

 Člen
 
MUDr. Jan Válka, Ph.D.
 MUDr. Jindřich Polívka, MHA

Všeobecné lékařství/Interna

Usnesení VII/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování předsedů a členů komisí pro SRZk podle předloženého návrhu.

 

VIII. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací
Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nehabilitovaných členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Biochemie a patobiochemie  RNDr. Aleš Dvořák, Ph.D.  Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN
 Biochemie a patobiochemie  MUDr. Jaroslav Macášek, Ph.D.  IV. interní klinika 1. LF UK a VFN
 Biochemie a patobiochemie  RNDr. Mgr. Hana Malínská, Ph.D.  Institut klinické a experimentální medicíny
 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie  Mgr. Hana Remešová, Ph.D.  ÚHKT
 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie  RNDr. Martin Gregor, Ph.D.  Ústav molekulární genetiky AV ČR
Usnesení VIII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nového člena zkušební komise pro SDZ a obhajoby disertačních prací dle předloženého materiálu.


IX. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP
S návrhem na jmenování nových školitelů doktorských studijních programů dle předloženého návrhu seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Experimentální chirurgie  MUDr. Jaroslav Myšák, Ph.D.  Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN
 Fyziologie a patofyziologie člověka  MUDr. Martin Špaček, Ph.D.  I. interní klinika 1. LF UK a VFN
 Lékařská biofyzika  RNDr. Marek Chmelík, PhD.  Katedra medicínsko-technických odborov, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská Univerzita v Prešove
 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie  RNDr. Júlia Starková, PhD.  Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FNM
 Preventivní medicína a epidemiologie  Mgr. Marta Chanová, Ph.D.  Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN
Usnesení IX/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování školitelů oborových rad DSP podle předloženého návrhu.

X. Termíny zasedání vědecké rady ak. rok 2022/23
Děkan prof. Vokurka seznámil členy vědecké rady s termíny zasedání pro akademický rok 2022/23. Při této příležitosti prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. zdůraznil význam vědecké rady fakulty a uvedl, že se domnívá že být jejím členem je prestižní záležitost. Zároveň všechny vyzval, aby se jednání pravidelně účastnili a na jednání přicházeli včas.

XI. Různé
V bodu různé nebyly předneseny žádné příspěvky. Prof. Vokurka závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 15:58 hod. zasedání ukončil.

Další zasedání vědecké rady se bude konat prezenční formou dne 21. 9. 2022 od 13 hodin.


V Praze dne 22. 6. 2022
Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková
oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Vidi: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan fakulty

 

Hodnocení: spravovat