1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 22.2.2023

 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY
dne 22.2.2023 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti
děkanátu 1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.

prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. Mimofakultní členové

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. RNDr. Martin Bilej, DrSc.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D. prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.

prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

prof. MUDr. David Cibula, CSc. doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.        prof. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.

prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. doc. RNDr. Mgr. Jiří Tesař, Ph.D.

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.


Hosté:

prof. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D. MUDr. Petr Hubka, Ph.D.

doc. MUDr. Ivan Matouš-Malobohan, CSc. doc. MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.

doc. PaeDr. Karel Neubauer, Ph.D. prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

prim. MUDr. Tomáš Hrbáč, Ph.D. doc. MUDr. Michal Staník, Ph.D.

doc. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.


Program:

I. Zahájení

II. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání VR ze dne 25.1.2023

III. Jubilea

IV. Habilitační řízení

V. Jmenovací řízení

VI. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení

VII. Návrh na jmenování komise pro jmenovací řízení

VIII. Návrh na zřízení a obsazení místa mimořádného profesora – MUDr. Ivan Melezinek, CSc.

IX. Návrh na jmenování členů komisí pro SRZk

X. Návrh na změnu garanta NMgr. Ergoterapie pro dospělé

XI. Návrh na jmenování členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací

XII. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP

XIII. Různé

I. Zahájení

Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil zasedání Vědecké rady
1. lékařské fakulty a uvítal všechny přítomné členy vědecké rady a hosty.

II. Kontrola usnesení a schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 25. 1. 2023 bez připomínek.

III. Jubilea

Pan děkan předal ocenění jubilantům: doc. MUDr. Ivanu Matouš-Malbohanovi, CSc. z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN; prof. MUDr. Janu Klozarovi, CSc. z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol a

doc. PaedDr. Karelu Neubauerovi, Ph.D. z Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Pan děkan předal slovo proděkanovi prof. Klenerovi.

Skrutátory byli určeni prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. a prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

Hodnotiteli přednášky byli prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. pro habilitační řízení MUDr. Otakara Čapouna, Ph.D. a prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Jakuba Závady, Ph.D.

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem: MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D. z Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, pro obor Urologie

Prof. Klener požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Otakara Čapouna, Ph.D., prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor Urologie. Následně MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D. přednesl habilitační přednášku na téma „Sérové biomarkery karcinomu prostaty“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, byly zodpovězeny dotazy oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D., prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. – 2 dotazy, prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. – 2 dotazy, prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, DrSc., Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D. – 2 dotazy, prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D., prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., prof. MUDr. Rom Kostřica, Ph.D.

Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. uvedl, že přednášku může jedině pochválit, což opakovaně zaznělo od členů vědecké rady již během rozpravy. Čas přednášky byl dodržen, prezentace byla velmi pěkně graficky zpracována. Diskuze trvala skoro třicet minut, je tedy zjevné, že téma přednášky bylo atraktivní a aktuální. Hodnotitel zdůraznil, že oceňuje především multidisciplinární přístup při léčbě a spolupráci uchazeče s kolegy napříč obory. Prof. Dundr tedy považuje přednášku za excelentní a doporučuje vědecké radě ji přijmout.

Na závěr promluvil prof. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.

Proděkan prof. Klener poděkoval za hodnocení přednášky, proběhlo uzavřené jednání vědecké rady.

Stav hlasování


Počet členů VR fakulty celkem
57
Počet přítomných členů VR
42
Počet kladných hlasů
39
Počet negativních hlasů
0
Zdrželo se
2
Nehlasovalo
1

Usnesení IV/2: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9
zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění,
předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Otakara Čapouna, Ph.D.,
z Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Urologie rektorce UK
k dalšímu řízení.

V. Jmenovací řízení

Návrh na jmenování profesorem: doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D. z Revmatologické kliniky 1. LF UK a Revmatologického ústavu pro obor Vnitřní nemoci

Prof. Klener požádal předsedu komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Jakuba Závady, Ph.D. prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování profesorem pro obor Vnitřní nemoci. Následně doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D. přednesl jmenovací přednášku na téma „Registry biologické léčby: od zkoumání vzácných nežádoucích účinků k hodnocení léčebných strategií“.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.,

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. – 2 dotazy, prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.,

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., uvedl, že přednáška ho zaujala z odborného hlediska, s ohledem na to, že jeden z největších registrů týkající se roztroušené sklerózy funguje právě na Neurologické klinice. Styčné plochy nachází také v tom, že registry se týkají autoimunitních onemocnění. Téma přednášky považuje za velmi aktuální, pana profesora zaujal přístup, kdy místo, aby byly jenom představeny výsledky jednotlivých prací pana docenta Závady, zvolil nadhled nad konkrétními léčebnými objekty a přednesl didaktickou přednášku, která svou koncepcí byla velmi kvalitně složena. Po historickém úvodu, který ukázal dynamicky vývoj oblasti, se v další části přednášky soustředil na metodické přístupy, které jsou zobecnitelné pro celou řadu jiných prospektivních, observačních studií. Během celé prezentace byly zřetelné osobní zkušenost a vlastní přínos uchazeče k poznání v této oblasti.

Forma prezentace byla čistá a zcela odpovídala úrovni uchazeče o hodnost profesora, který má zkušenost z mnoha prezentací, jak pro studenty, tak pro vysoce odbornou a specializovanou veřejnost. Celou přednášku hodnotí velmi kladně včetně přesného využití času. Kvůli technickým podmínkám v zasedací místnosti byly špatně čitelné grafy, kterými byla ilustrována přednáška. Přednášku pan profesor hodnotí vysoce kladně.

Na závěr promluvil prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Následovalo uzavřené jednání vědecké rady.

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem
57
Počet přítomných členů VR
42
Počet kladných hlasů
41
Počet negativních hlasů
1
Zdrželo se
0
Nehlasovalo 0


Usnesení V/3: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona
č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu
na jmenování profesorem doc. MUDr. Jakuba Závady, Ph.D. z Revmatologické
kliniky 1. LF UK a Revmatologického ústavu pro obor Vnitřní nemoci rektorce UK
k dalšímu řízení.

VI. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení

S předkládanými návrhy komisí pro habilitační řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost, prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

MUDr. David Zogala, Ph.D.
Pracoviště: Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze
Obor: Nukleární medicína

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol

Členové: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.
Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze

doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny, Masarykův onkologický ústav Brno

doc. MUDr. Marek Baláž, PhD.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny LF UPa a FN Olomouc

Usnesení VI/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Davida Zogaly, Ph.D.

MUDr. Igor Richter, Ph.D.

Pracoviště: Onkologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice
Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Obor: Onkologie

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Členové: doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.
Onkologická klinika 1. LF UK a FTN

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav

doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.
Klinika onkologická FN Ostrava

doc. MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU
Urologická klinika FN Bohunice a LF MU

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Igora Richtera, Ph.D.

MUDr. Rudolf Špunda, Ph.D.

Pracoviště: II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze
Obor: Chirurgie

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
I. chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze

Členové: prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc.
Koordinační středisko transplantací

MUDr. Pavel Zdráhal, CSc.
Oddělení cévní chirurgie, Nemocnice Na Homolce

prof. Ing. František Maršík, DrSc.
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Usnesení VI/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Rudolfa Špundy, Ph.D.

MUDr. Martin Májovský, Ph.D., FEBNS

Obor: Neurochirurgie

Pracoviště: Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Michal Kršek CSc.
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolism 1. LF UK a VFN v Praze

Členové: prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FNUSA

doc. MUDr. David Krahulík Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno - Bohunice

Usnesení VI/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Martina Májovského, Ph.D.

VII. Návrh na jmenování komise pro jmenovací řízení

S předkládaným návrhem komise pro jmenovací řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost, prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.

Obor: Vnitřní nemoci

Pracoviště: II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Členové: prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.
I. interní klinika – kardiologická LF UP a FNOL

prof. MUDr. Jan Václavík, PhD, FESC
Interní a kardiologická klinika FN Ostrava a LF OU

prof. MUDr. Jiří Pařenica, Ph.D.
Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno

Usnesení VII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.

VIII. Návrh na zřízení a obsazení místa mimořádného profesora – MUDr. Ivan

Melezinek, CSc.

Proděkan pro vědeckou činnost a akademické hodnosti představil vědecké radě návrh na

zřízení místa mimořádného profesora. Navrhovaný kandidát MUDr. Melezinek, CSc. bude působit na Ústavu biochemie a experimentální onkologie. Uchazeč vystudoval Fakultu všeobecného lékařství a následně obhájil kandidátskou disertační práci v oboru lékařská chemie a biochemie. Více než dvacet působil v zahraničí na špičkových pozicích ve farmaceutickém průmyslu. MUDr. Melezinek se podílel například na vývoji inhibitorů EGFR receptoru gefitinibu a erlotinibu a vedl tým, který uvedl erlotinib do klinické praxe pro léčbu karcinomu plic a pankreatu. Ve vysokých vedoucích funkcích se podílel i na vývoji mnoha jiných léků, zejména v oblasti hormonální terapie, nádorové angiogenese a mikroprostředí nebo imunoterapie. I v době svého aktivního působení v zahraničí byl ovšem externím učitelem 1. LF, kde působil ve výuce mediků a PhD studentů vybranými přednáškami. Jeho pregraduální i postgraduální přednášky z Biochemie a Pathobiochemie byly krom své profesionální kvality vždy vysoce hodnoceny v rámci hodnocení výuky studenty. Výhodou je nejen jeho znalost nejmodernějších konceptů v léčbě onkologických onemocnění, ale v řadě případů i znalost toho, proč některé biomedicínsky přitažlivé koncepty využívány či průmyslově utilizovány nejsou. V rámci své práce v průmyslu kandidát na obsazení mimořádného profesora rovněž vědecky publikoval. Dominanta jeho činnosti ovšem spočívala v řídící práci na významných průmyslových projektech a klinických studiích, nikoli v akademické oblasti. Je tedy osobou, která je významným odborníkem, který v dané oblasti vzdělávání působil v praxi po dobu více než 20 let. Působení odborníka s obsáhlou manažerskou zkušeností z onkologicky orientovaného farma průmyslu je pro Ústav biochemie a experimentální onkologie cenné, jak pro vedení výuky pregraduálních studentů, tak pro účast na kurzech pro doktorské studenty, zejména v souvislosti s právě připravovaným doktorským studijním programem Experimentální a klinická onkologie.

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem
57
Počet přítomných členů VR
42
Počet kladných hlasů
42
Počet negativních hlasů
0
Zdrželo se
0
Nehlasovalo
0

 

Usnesení VIII/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na zřízení místa mimořádného profesora a ukládá děkanovi fakulty předložit tento návrh
rektorce UK k dalšímu řízení.

IX. Návrh na jmenování členů komisí pro SRZk

S předkládaným návrhem na jmenování členů zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Předkládající klinika
Jméno a příjmení
Obor (program) / předmět

II. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN


MUDr. Radka Lainková

MUDr. Miroslav Koňařík, Ph.D.

MUDr. Kateřina Plocová

Všeobecné lékařství/

Chirurgie

Usnesení IX/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování členů komise pro SRZk podle předloženého návrhu.

X. Návrh na změnu garanta NMgr. studijního programu Ergoterapie pro dospělé

Pan děkan předložil vědecké radě návrh na změnu garanta navazujícího magisterského SP

Ergoterapie pro dospělé.

Navrhuje se odvolání stávajícího garanta prof. MUDr. Roberta Jecha, Ph.D. a do funkce garanta je navržena doc. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D.

Usnesení X/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na odvolání stávajícího garanta prof. MUDr. Roberta Jecha, Ph.D. a souhlasí s návrhem jmenovat
doc. MUDr. Yvonu Angerovou, Ph.D. garantem navazujícího magisterského
studijního programu Ergoterapie pro dospělé.

XI. Návrh na jmenování členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nehabilitovaných členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví  PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.  Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
 Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví  Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.  Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
 Adiktologie: Specializace
ve zdravotnictví
 Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D.  Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
 Adiktologie: Specializace
ve zdravotnictví
 Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.  Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
 Adiktologie: Specializace
ve zdravotnictví
 MUDr. Gabriela Rolová, Ph.D.  Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
 Fyziologie a patofyziologie člověka  MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.  Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN
 Mikrobiologie  RNDr. Petra Lišková, Ph.D.  Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK
 Mikrobiologie  RNDr. Aleš Ulrych, Ph.D.  Mikrobiologický ústav AV ČR

Usnesení XI/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací dle předloženého materiálu.

XII. Návrh na jmenování školitelů oborových rad doktorských studijních programů

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování školitelů oborových rad DSP.

Oborová rada
Jméno a příjmení
Pracoviště

Fyziologie a patofyziologie člověka


MUDr. Pavel Hála, Ph.D.

Nemocnice Na Homolce

Fyziologický ústav 1. LF UK

Neurovědy


MUDr. Petra Havránková, Ph.D.

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN


Neurovědy
MUDr. Jiří Nepožitek, Ph.D.

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN 

Usnesení XII/13: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním školitelů oborových rad DSP podle předloženého materiálu.

XIII. Různé

Pan profesor Zeman vznesl dotaz týkající se hodnocení pedagogů studenty a zveřejňování případných negativních hodnocení pedagogů, zejména pokud jsou takto negativně hodnoceni pouze jednotkami studentů/absolventů. Pan děkan uvedl, že hodnocením se podrobně zabývá Komise pro hodnocení výuky, Kolegium děkana a Akademický senát. Hodnocení má význam zejména při pravidelném dlouhodobém sledování a může tak odrážet relevantní trendy. Konkrétní důsledky může vyvodit zejména přednosta. Pracoviště se k hodnocení mohou vyjádřit a toto vyjádření je součástí závěrečného materiálu.

Profesor Vokurka závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 15:42 hod. zasedání ukončil.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 29. 3. 2023 od 13 hodin.


V Praze dne 22. 2. 2023


Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky


Vidi: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

děkan fakulty


 


 

Hodnocení: spravovat