1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 21.9.2022

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY
dne 21. 9. 2022 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:
Fakultní členové

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
prof. MUDr. David Cibula, CSc. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D. prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. Mimofakultní členové
prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. RNDr. Martin Bilej, DrSc.
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. RNDr. Šárka Němečková, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

Omluveni:
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc.
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Hosté:
prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.
doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc. prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.
prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. doc. MUDr. Veronika Válková, Ph.D.

Program:

I. Zahájení
II. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání VR dne 22. 6. 2022
III. Jubilea
IV. Habilitační řízení
V. Jmenovací řízení
VI. Návrh na doplňková kritéria pro habilitační a jmenovací řízení na 1. LF 
VII. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení
VIII. Návrh na jmenování komisí pro jmenovací řízení
IX. Návrh na jmenování předsedů a členů komisí pro SRZk a SZk
X. Návrh na jmenování členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací
XI. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP
XII. Návrh na změnu garanta DSP Lékařská psychologie a psychopatologie
XIII. Informace o záměru 1. LF UK a 2. LF UK předložit k akreditaci návrh nového doktorského studijního programu Experimentální a klinická onkologie
XIV. Různé

I. Zahájení

Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil zasedání Vědecké rady
1. lékařské fakulty a uvítal všechny přítomné členy vědecké rady a hosty.

II. Kontrola usnesení a schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 22. 6. 2022 bez připomínek.

III. Jubilea

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. , prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. , doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc., prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc. a prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. 

Pan děkan předal slovo prof. MUDr. Pavlovi Klenerovi, Ph.D., proděkanovi pro vědeckou činnost.

Prof. Klener vědecké radě oznámil, že skrutátory byli určeni prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. a prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

Hodnotiteli přednášky byli: prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc. pro habilitační řízení MUDr. Mgr. Cyrila Šálka, Ph.D., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. pro jmenovací řízení doc. MUDr. Roberta Holaje, CSc. a prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. pro jmenovací řízení doc. MUDr. Michala Tomčíka, Ph.D.

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem: MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D. z Ústavu klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a Ústavi hematologie a krevní transfúze pro obor Vnitřní nemoci. 

Prof. Klener požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Mgr. Cyrila Šálka, Ph.D., prof. MUDr. Jana Starého, DrSc., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor Vnitřní nemoci. Následně MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D. přednesl habilitační přednášku na téma „Léčba dospělých pacientů s akutní lymfoblastovou leukémií s prospektivním sledováním minimální reziduální nemoci v České republice v letech 2007–2020“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazeč zodpověděl dotazy oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy:

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., prof. MUDr. David Cibula, Ph.D., prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc. – 4 dotazy, prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc. uvedl, že jeho úkol je v tomto případě poměrně snadný, protože přednáška měla všechny aspekty, které má habilitační nebo

i přednáška vyššího stupně mít. Byla edukační zároveň prezentovala výsledky pokroku v oboru, nastínila vývoj oborů do budoucna. Během 14 minut, 25 sekund zaznělo vše podstatné. Pan doktor Šálek ukázal schopnost velmi dobře reagovat na dotazy a diskutovat. Profesor Trněný řekl, že pro něj osobně to byla velmi příjemná přednáška, jednoznačně doporučuje přijetí a kladné hodnocení v tajném hlasování. Jako drobnou výtku uvádí a uchazeči doporučuje větší oční kontakt s publikem.

Proděkan prof. Klener poděkoval za hodnocení přednášky, proběhlo uzavřené jednání vědecké rady.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  58
 Počet přítomných členů VR  45
 Počet kladných hlasů  44
 Počet negativních hlasů
 0
 Zdrželo se  1
 Nehlasovalo  0

Usnesení IV/2: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Mgr. Cyrila Šálka, Ph.D. z Ústavu klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a Ústavu hematologie a krevní transfúze pro obor Vnitřní nemoci rektorce UK k dalšímu řízení.

V. Jmenovací řízení

Návrh na jmenování profesorem: doc. Robert Holaj, CSc. z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro oboro Vnitřní nemoci. 

Prof. Klener požádal předsedu komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Robert Holaj, CSc. prof. MUDr. Jaromíra Hradce, CSc., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování profesorem pro obor Vnitřní nemoci. Následně doc. MUDr. Robert Holaj, CSc. přednesl jmenovací přednášku na téma „Současné pohledy na diagnostiku a léčbu primárního aldosteronismu“.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. – 3 dotazy, prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., řekl, že přednesena přednáška byla zajímavá, chtěl by ocenit především dvě věci. První z nich je, že se pan docent Holaj dokázal koncentrovat na přednášku i přes nepříjemné technické problémy na začátku přednášky a za druhé i přes technické problémy dodržel vymezený čas přednášky, obojí svědčí o tom, že je zkušeným přednášejícím.

Prof. Kittnara zaujalo, že doc. Holaj rozdělil svou přednášku do tří části, každá z nich se zabývala velmi významným výzkumným projektem. Bylo velmi obtížné u každé části ukázat náplň od východisek až po výsledky, aniž by stručnost byla na úkor srozumitelnosti. V tomto bodě dokázal pan docent své úžasné didaktické schopnosti, protože navzdory tomu, že musel prezentaci projektů zestručnit, byla témata velmi hezky podaná, doprovázená kvalitní obrazovou dokumentací a byla snadno pochopitelná. Prof. Kittnar gratuloval petentovi k vydařené přednášce a doporučil ji k přijetí.

Krátce vystoupil prof. MUDr. Michal Kršek, Ph.D.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  58
 Počet přítomných členů VR  45
 Počet kladných hlasů  42
 Počet negativních hlasů  1
 Zdrželo se  1
 Nehlasovalo  1

Usnesení V/3: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Roberta Holaje, CSc. z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Vnitřní nemoci rektorce UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování profesorem: doc. MUDr. Michal Tomčík. Ph.D. z Revmatologické klinika 1. LF UK a Revmatologického ústavu pro obor Vnitřní nemoci

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. požádal předsedu komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Michala Tomčíka, Ph.D., prof. MUDr. Jiřího Vencovského, DrSc, aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise pro jmenovací řízení, průběhem řízení a osobností uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování profesorem pro obor Vnitřní nemoci. Následně doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D. přednesl jmenovací přednášku na téma „Systémová sklerodermie: od zkoumání mechanismů kožní fibrózy k potenciální cílené terapii“.

Následovala všeobecná rozprava, dotazy v diskusi položili:

prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. – 2 dotazy, prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc., prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc. 2 dotazy, prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., uvedl, že jeho role je velmi jednoduchá. Přednáška se hodnotiteli prof. Štorkovi líbila, byla přednesena ve vymezeném časovém limitu, trvala 14 minut a 23 vteřin. Téma bylo velmi zajímavé, přednáška byla velmi přehledná, didakticky členěna, měla krásnou fotografickou dokumentaci, jak klinickou tak schematické obrázky. Přednáška i diskuze ukázaly, že pan docent je hluboce erudovaný a že má skvěle předpoklady vyřešit problematiku sklerodermických onemocnění. Malou výtku směřoval k tomu, že kadence přednáška byla trochu rychlejší. Vědecké radě doporučuje přijetí přednášky a její postoupení k dalšímu řízení. Na závěr hodnocení prof. Štork zmínil velmi vstřícnou spolupráci v oblasti léčby.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  58
 Počet přítomných členů VR  45
 Počet kladných hlasů  45
 Počet negativních hlasů  0
 Zdrželo se  0
 Nehlasovalo  0

Usnesení V/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Michala Tomčíka, Ph.D. z Revmatologické kliniky 1. LF UK a Revmatologického ústavu pro obor Vnitřní nemoci rektorce UK k dalšímu řízení.

VI. Návrh na doplňková kritéria pro habilitační a jmenovací řízení na 1. LF UK

Proděkan pro vědeckou činnost prof. Klener prezentoval navrhovaná doplňková kritéria pro zahájení habilitačního a jmenovacího řízení na 1. LF UK. Kolegium děkana považuje současná univerzitní kritéria nastavena pro publikační činnost za ne zcela dostatečná, proto se návrh zaměřuje především na úpravu této oblasti. Navrhuje jejich doplnění o zásadní publikaci uchazeče v období od získání titulu Ph.D., resp. docentury, jako výrazu trvající vlastní aktivní činnosti. U jmenovacích řízení pak požadavek mít alespoň jednoho absolventa doktorského studia v roli školitele nikoliv pouze v roli konzultanta, jak je uvedeno v kritériích UK. Prof. Klener zdůraznil, že kritéria vycházejí i z průběhu dosavadních řízení a kvality petentů.

Po shrnutí návrhu nových kritérií následovalo diskuse, během níž vystoupili prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., prof. MUDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. a doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D. Diskutující v zásadě změnu podpořili, diskutovány byly aspekty jednotlivých lékařských oborů, vztah k postgraduálnímu studiu, publikacím v českém odborném písemnictví i k akreditaci jednotlivých oborů. Děkan prof. Vokurka v závěru shrnul, že uplatňováním kritérií vědecká rada i směřuje kvalitu vědy na fakultě směrem k excelenci, která je i výrazným podkladem pro financování.

Usnesení VI/5: Na příštím zasedání vědecké rady proběhne krátká diskuze, hlasování
o navrhovaných kritériích a termínu změny platnosti kritérií.

VII. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení

S předkládanými návrhy komisí pro habilitační řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost, prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

Mgr. Marek Chmelík, PhD.
Pracoviště: Katedra medicínsko-technických oborů, Fakulta zdravotnických oborů, Prešovská univerzita
v Prešově
Obor: Lékařská biofyzika

Složení habilitační komise:
Předseda: prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

Členové: prof. MUDr. Milan Jirsa, Ph.D.
IKEM, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze

Assoc.-Prof. Mag. Martin Krššák, PhD.
Medical University of Vienna, Division of Endocrinology and Metabolism

prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, DrSc.
Biofyzikální ústav LF MU Brno

prof. Ing. Aleš Richter, CSc.
Fakulta zdravotnických studií TUL Liberec

Usnesení VII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení Mgr. Marka Chmelíka, PhD.

MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D., FEBU
Pracoviště: Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze   

Obor: Urologie

Složení habilitační komise:
Předseda: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Členové: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

doc. MUDr. Ivan Minčík, Ph.D., FEBU
Fakulta zdravotnických studií, Prešovská univerzita v Prešově

doc. MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU
Urologická klinika FNOL a LF UP Olomouc

doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav Brno, LF MU

Usnesení VII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Otakara Čapouna, Ph.D.

VIII. Návrh na jmenování komisí pro řízení ke jmenování profesorem

doc. MUDr. David Pavlišta, Ph.D.
Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Obor: gynekologie a porodnictví

Složení komise:
Předseda: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Členové: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF UP Olomouc

doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.
Klinika operační onkologie LF MU

doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.
Humanitní fakulta Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Chirurgické oddělení EUC klinika Zlín

Usnesení VIII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se změnou ve složení komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Davida Pavlišty, Ph.D.

doc. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.
Pracoviště: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN a LF Ostrava
Obor: Otorinolaryngologie

Složení komise:
Předseda: prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole

Členové: prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN a LF Ostrava

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Klinika dětské otorhinolaryngologie LF MU v Brně

prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.
Otorinolaryngologická klinika FN a LF UP Olomouc

doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF MU a FNUSA

Usnesení VIII/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním komise ve složení pro jmenovací řízení doc. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.

IX. Návrh na jmenování předsedů a členů komisí pro SRZk a SZk

S předkládanými návrhy na jmenování předsedů a členů zkušebních komisí pro SRZk
a SZk seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Předkládající klinika

Jméno a příjmení

Obor (program) / předmět

ÚTPO 1. LF UK a VFN

Člen
Mgr. Beáta Švárová

Intenzivní péče / všechny státnicové předměty

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

Předseda
Mgr. Benjamin Petruželka, Ph.D.

bc. Adiktologie/všechny státnicové předměty

nMgr. Adiktologie/všechny státnicové předměty

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

Člen
Mgr. Helena Horálek

bc. Adiktologie/všechny státnicové předměty

nMgr. Adiktologie/ všechny státnicové předměty

Stomatologická klinika1. LF UK a VFN

Předseda
MUDr. Eitan Brizman, BDS

MUDr. Et MUDr. Karek Klíma, Ph.D.

Zubní lékařství/Klinické zubní lékařství chirurgické

I. chirurgická klinika

1. LF UK a VFN

Předseda
doc. MUDr. Filip Burget, Ph.D.

MUDr. Stanislav Trča,Ph.D.

MUDr. Ellen Konečná

MUDr. Aleš Paclík

Všeobecné lékařství/Chirurgie

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

Předseda
doc. MUDr. Michael Fanta, Ph.D.

doc. MUDr. Michal Koucký, Ph.D.

Člen
MUDr. Jan Přáda

MUDr. Jiří Vojtěch

Všeobecné lékařství/Gynekologie a porodnictví

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN

Člen
MDDr. Klára Havlíčková

Zubní lékařství/Klinické zubní lékařství terapeutické (dle nové akreditace Záchovné zubní lékařství)

I. interní klinika

1. LF UK a VFN

Člen
MUDR. Petra Kovaříková, Ph.D.

MUDr. Diana Maláriková

MUDr. Lubomír Minařík

MUDr. Kamila Polgárová, Ph.D.

Všeobecné lékařství/Interna

Usnesení IX/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem
na jmenování předsedů a členů komisí pro SRZk a SZk podle předloženého návrhu.

X. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nehabilitovaných členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací.

Oborová rada

Jméno a příjmení

Pracoviště

Bioetika

RNDr. Věra Franková, Ph.D. et Ph.D.

Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK

Biochemie a patobiochemie

MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Experimentální chirurgie

MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Klinika plastické a estetické chirurgie FN U sv. Anny a LF MU

Experimentální chirurgie

MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D.

Ústav imunologie 2. LF UK

Experimentální chirurgie

MUDr. MDDr. Jaroslav Valach, Ph.D.

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN

Imunologie

RNDr. Ladislav Anděra, CSc.

Biotechnologický ústav AV ČR, Biocev

Imunologie

Mgr. Tomáš Brdička, Ph.D.

Ústav molekulární genetiky AV ČR

Imunologie

RNDr. Karel Drbal, PhD

PřF UK

Imunologie

RNDr. Dominik Filipp, CSc.

Ústav molekulární genetiky AV ČR

Imunologie

RNDr. Marek Kovář, PhD.

Mikrobiologický ústav AV ČR

Imunologie

Ondřej Štěpánek, M.Sc., Ph.D.

Ústav molekulární genetiky AV ČR

Imunologie

MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D.

Mikrobiologický ústav AV ČR

Imunologie

MUDr. Helena Posová, CSc.

Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK

Imunologie

Mgr. Štěpánek Ondřej, Ph.D.

Ústav molekulární genetiky AV ČR

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

RNDr. Ladislav Anděra, CSc.

Biotechnologický ústav AV ČR, Biocev

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Mgr. Jaroslav Truska, Ph.D.

Biotechnologický ústav AV ČR, Biocev

Neurovědy

MUDr. Věra Špatenková, Ph.D.

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Vývojová a buněčná biologie

RNDr. Ladislav Anděra, CSc.

Biotechnologický ústav AV ČR, Biocev

Vývojová a buněčná biologie

Mgr. Robert Černý, Ph.D.

PřF UK

Vývojová a buněčná biologie

RNDr. Petr Dráber, DrSc.

ÚMG AV ČR

Vývojová a buněčná biologie

Ing. Josef Fulka jr., DrSc.

VÚŽV

Vývojová a buněčná biologie

Ing. Jiří Hašek, CSc.

MBÚ AVČR

Vývojová a buněčná biologie

RNDr. Jiří Kaňka, DrSc.

ÚŽFG AVČR

Vývojová a buněčná biologie

RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.

ÚMG AV ČR

Vývojová a buněčná biologie

RNDr. Zbyněk Kozmík, CSc.

PřF UK

Vývojová a buněčná biologie

RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D.

Biotechnologický ústav AV ČR, Biocev

Usnesení X/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací dle předloženého materiálu.

XI. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP

S návrhem na jmenování nových školitelů doktorských studijních programů dle předloženého návrhu seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Oborová rada

Jméno a příjmení

Pracoviště

Fyziologie a patofyziologie člověka

PhDr. MUDr. Oskar Zakiyanov, Ph.D.

Klinika nefrologie 1. LF UK
a VFN

Fyziologie a patofyziologie člověka

Ing. Zdeňka Fingrová, Ph.D.

II. interní klinika 1. LF UK
a VFN

Lékařská psychologie a psychopatologie

PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství 2. LF UK a FNM

Usnesení XI/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování školitelů oborových rad DSP podle předloženého návrhu.

XII. Návrh na změnu garanta DSP Lékařská psychologie a psychopatologie

Děkan prof. Vokurka seznámil členy vědecké rady s návrhem na odvolání prof. MUDr. Jiřího Rabocha, DrSc. z funkce garanta doktorského studijního programu Lékařská psychologie a psychopatologie/Medical Psychology and Psychopathology. Důvodem návrhu na odvolání je požadavek Rady pro vnitřní hodnocení UK na předložení kontrolní zprávy v říjnu 2022, z níž bude zřejmé, kdo převzal funkci garanta studijního programu. Nově navrhovaným garantem DSP Lékařská psychologie a psychopatologie/Medical Psychology and Psychopathology je prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Usnesení XII/13: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s odvoláním prof. MUDr. Jiřího Rabocha, DrSc. z funkce garanta a s návrhem jmenovat prof. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. garantem DSP Lékařská psychologie a psychopatologie/Medical Psychology and Psychopathology

XIII. Informace o záměru 1. LF a 2. LF předložit k akreditaci návrh nového doktorského studijního program Experimentální a klinická onkologie

Děkan prof. Vokurka seznámil členy vědecké rady s návrhem akreditovat nový doktorský studijní program Experimentální a klinická onkologie. Odborné zaměření nového studijního programu je komplexní, zahrnující všechny oblasti současné onkologie, od základního výzkumu, přes preklinickou a klinickou onkologii až po translační medicínu. Vychází a navazuje na základní medicínské vzdělání (magisterské studium na lékařských fakultách). Nový studijní program nebude dublovat, ani nahrazovat jiné doktorské studijní programy. Vysoká kvalita bude mimo jiné garantována mimořádnými osobnostmi, které jsou připraveny přijmout pozvání do oborové rady.

Usnesení XIII/14: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem předložit v souladu s Akreditačním řádem Univerzity Karlovy, čl. 11 o Předkládání návrhu studijního programu návrh na akreditaci nového doktorského studijního programu Experimentální a klinická onkologie, který dosud nebyl na fakultě uskutečňován rektorce UK k dalšímu řízení.

XIV. Různé

V bodu různé nebyly předneseny žádné příspěvky.

Profesor Vokurka závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 17:18 hod. zasedání ukončil.

Další zasedání vědecké rady se bude konat prezenční formou dne 26. 10. 2022 od 13 hodin.


V Praze dne 21. 9. 2022

Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková
      oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Vidi: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
 děkan fakulty


Hodnocení: spravovat