1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 20.10.2021

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

dne 20. 10. 2021 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3


Přítomni:

Fakultní členové

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. od 14:25 prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. Mimofakultní členové
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D. prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. RNDr. Šárka Němečková, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc.
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.


Omluveni:
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. RNDr. Martin Bilej, DrSc.
prof. MUDr. David Cibula, CSc. prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D. Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.
prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

Hosté:
prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. Prof. Dr. Karsten Mueller
Aureli Poujois, M.D., Ph.D. Peter Hedera, M.D.
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. doc. MUDr. Petr Němec, CSc.
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
prof. Jan Volavka, MD, PhD prof. MUDr. Zdeněk Staffa, Ph.D.
prof. MUDr. Eva Češková, DrSc. prof. MUDr. Klára Latálová, Ph.D.
MUDr. Eitan Brizman, BDS doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.
MUDr. Ivana Králová Lesná, Ph.D. PharmDr. Martin Šíma, Ph.D.
PharmDr. Jan Haringer, Ph.D. Jan Sikora

 

Program
I. Zahájení
II. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání VR ze dne 22. 9. 2021
III. Jubilea
IV. Habilitační řízení
V. Jmenovací řízení
VI. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení
VII. Návrh na jmenování hostujícího vědce
VIII. Návrh na jmenování členů komisí pro SRZk
IX. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací
X. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP
XI. Návrh na jmenování nových členů OR DSP Biochemie a patobiochemie/Biochemistry and Pathobiochemistry
XII. Návrh na změnu garanta DSP Biochemie a patobiochemie
XIII. Různé

I. Zahájení

Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty a uvítal všechny přítomné členy vědecké rady a hosty.

II. Kontrola usnesení a schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 22. 9. bez připomínek.

III. Jubilea

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc.
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas

Pan děkan předal slovo prof. MUDr. Pavlovi Klenerovi, Ph.D., proděkanovi pro vědeckou činnost. Prof. Klener uvedl, že skrutátory byli určeni doc. Mgr, Karel Černý, Ph.D. a prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

Hodnotiteli přednášek byli prof. MUDr. Jan Daneš, CSc pro habilitační přednášku MUDr. Petra Duška, Ph.D., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. pro jmenovací přednášku doc. MUDr. Tomáše Gruse, Ph.D. a prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. pro jmenovací přednášku doc. MUDr. Jana Vevery, Ph.D.

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem: MUDr. Petr Dušek, Ph.D. z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Neurologie

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. oznámil členům vědecké rady, že habilitační řízení MUDr. Petra Duška, Ph.D. bude projednáváno hybridní formou, tzn. představení uchazeče bylo v českém jazyce, přednáška uchazeče v anglickém jazyce, posudky zahraničních oponentů byly předneseny v anglickém jazyce a uchazeč jejich dotazy taktéž zodpovídal v anglickém jazyce. Prof. Klener požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Petra Duška, Ph.D., prof. MUDr. Roberta Jecha, Ph.D., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor neurologie. Následně MUDr. Petr Dušek, Ph.D. přednesl habilitační přednášku na téma „Neuroimaging markers of Wilson disease“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazeč zodpověděl dotazy oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. - 2 dotazy, prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc., prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – 2 dotazy, prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D. a prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. uvedl, že v souvislosti s přednáškou uchazeče MUDr. Petra Duška, Ph.D. je jeho úkol poměrně jednoduchý. Excelentní přednášku doprovázely názorné obrázky, přednáška měla logickou stavbu, čas přednášky byl dodržen. Přednáška by splnila i kritéria pro prezentaci na nejprestižnějších kongresech. Členům vědecké rady doporučil kladné přijetí přednášky.

Vystoupil prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. Následovalo neveřejné jednání vědecké rady.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  44
 Počet kladných hlasů  42
 Počet negativních hlasů  0
 Zdrželo se  0
 Nehlasovalo  2

Usnesení IV/2: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Petra Duška, Ph.D. z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Neurologie rektorovi UK k dalšímu řízení.

V. Jmenovací řízení

Návrh na jmenování profesorem: MUDr. Tomáš Grus, Ph.D. z II. chirurgické kliniky – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Chirurgie

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. požádal předsedu komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Tomáše Gruse, Ph.D., prof. MUDr. Zdeňka Kršku, DrSc., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise pro jmenovací řízení, průběhem řízení a osobností uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč doc. Grus splňuje všechny předpoklady pro jmenování profesorem pro obor Chirurgie. Následně doc. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D. přednesl jmenovací přednášku na téma „Vývoj kompozitní cévní náhrady a kolagenních pěn z rybího kolagenu s programovantelným rozpadem a uvolňováním léčiv“.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D., prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc. a prof. MUDr. Rom Kostřica.

Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. uvedl, že se jednalo o obsahově velmi zajímavou přednášku, což dokazuje dlouhá všeobecná rozprava, která pro přednášce následovala a která trvala déle než půl hodiny. Co se týká samotné přednášky, doc. Grus přesně dodržel vymezený čas přednášky a ukázal, jak je možné propojit základní a klinický výzkum. Z didaktického hlediska prokázal, že je zkušeným pedagogem, přednáška byla doložená výstižnou grafickou dokumentací. Prof. Kittnar se domnívá, že přednáška splnila všechna kritéria očekávána od jmenovací přednášky a vědecké radě ji doporučil k přijetí.

S komentáři vystoupili prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., který zmínil význam doc. Gruse při výuce v době pandemie, člen komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Petr Němec, CSc., prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. a prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

Následovalo neveřejné jednání vědecké rady.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  45
 Počet kladných hlasů  44
 Počet negativních hlasů  0
 Zdrželo se  0
 Nehlasovalo  1

Usnesení V/3: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem MUDr. Tomáše Gruse, Ph.D. z II. chirurgické kliniky – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Chirurgie rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování profesorem: doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. z Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty UK v Plzni pro obor Psychiatrie.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Jana Vevery, Ph.D. S osobností uchazeče, složením komise pro jmenovací řízení, průběhem řízení a závěry komise seznámil členy vědecké rady předseda komise pro řízení ke jmenování profesorem, prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Biologické a environmentální faktory násilného chování“.

V následující diskusi dotazy položili: prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. – 2 dotazy, prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. a prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Evžen Růžička, Ph.D. uvedl, že jmenovací přednáška splnila všechna kritéria kladena na jmenovací přednášku. Přednáška měla logickou strukturu, uchazeč v přednášce představil vlastní dvacet let trvající výzkum. Jednotlivé výsledky byly zdařilé prezentovány a bylo zřejmé, že výzkum směřuje k dalšímu pokračování. Hodnotitel prof. Růžička se přiklání ke kladnému hodnocení přednášky.
Na závěr vystoupil doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Následovalo neveřejné jednání vědecké rady.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  45
 Počet kladných hlasů  38
 Počet negativních hlasů  3
 Zdrželo se  2
 Nehlasovalo  2
Usnesení V/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem doc. MUDr. Jana Vevery, Ph.D. z Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty UK v Plzni pro obor Psychiatrie rektorovi UK k dalšímu řízení.

VI. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení

S předkládanými návrhy komisí pro habilitační řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

Mgr. Petra Hrubá, Ph.D.

Pracoviště: Transplantační laboratoř IKEM, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Obor: lékařská chemie a biochemie

Složení habilitační komise:
Předseda:
prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.
IKEM, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN 

Členové:
prof. MUDr. Marta Kalousová, PhD.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

prof. MUDr. František Mrázek, Ph.D.
Ústav imunologie, FN Olomouc

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Dětská klinika LF Univerzita Komenského v Bratislavě

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení Mgr. Petry Hrubé, Ph.D.

MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Pracoviště:
Centrum diabetologie IKEM
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN

Obor: vnitřní nemoci

Složení habilitační komise:
Předseda:
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN 

Členové: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika Nemocnice u sv. Anny v Brně

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC
Interní a kardiologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava

doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN

prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Fakultní nemocnice Olomouc

Usnesení VI/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Michala Dubského, Ph.D.

VII. Návrh na jmenování hostujícího vědce

Prof. Vokurka seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování Dr. Elena Vianello, Ph.D. hostující vědkyní. Dr. Elena Vianello, Ph.D. dlouhodobě spolupracuje s Ústavem lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK v rámci vědecké spolupráce mezi Univerzitou Karlova a Univerzitou v Miláně. V roce 2020 a vznikla společná publikace - Vianello E, Kalousová M, Dozi E, Tacchini L, Zima T, Romanelli M.M.C.R: Osteopontin: The Molecular Bridge between Fat and Cardiac-Renal Disorders. International Journal of Molecular Sciences, 2020, 15, article 5568, p.13, doi:10.3390/ijms21155568 - IF 4,556 - Q1.

V následujících letech se bude podílet na výuce bakalářského, magisterského a doktorského studia v oboru biochemie a laboratorní medicíny a bude pokračovat společný výzkum.

Usnesení VII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování Dr. Eleny Vianello, Ph.D. hostující vědkyní Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK.

VIII. Návrh na jmenování členů zkušebních komisí pro státní rigorózní zkoušky

S předkládanými návrhy na jmenování členů zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 Předkládající klinika  Jméno a příjmení  Obor (program) / předmět
 Stomatologická klinika 1. LF UK a   VFN  Člen
 MDDr. Klára Drápalová
 Zubní lékařství/Klinické zubní   lékařství terapeutické
 KPDPM 1. LF UK a VFN  Člen
 MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
 Všeobecné lékařství/Pediatrie

Usnesení VIII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování členů komisí pro SRZk podle předloženého návrhu.

IX. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nehabilitovaných členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Neurovědy  Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.  Ústav informatiky AV ČR v.v.i.
 Neurovědy  MUDr. Jiří Paleček, CSc.  Fyziologický ústav AV ČR v.v.i.

Usnesení IX/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací dle předloženého materiálu.

X. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP

S návrhem na jmenování nových školitelů doktorských studijních programů dle předloženého návrhu seznámil vědeckou radu děkan, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Biologie a patologie buňky  prof. MUDr. Pavel Klener,   Ph.D.  Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

 I. interní klinika – klinika hematologie    1. LF UK a VFN
 Biologie a patologie buňky  MUDr. Magdalena   Zikmundová, Ph.D.  Ústav patologické fyziologie 1. LF UK
 Imunologie  MUDr. Miloslav Kverka,   Ph.D.  Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
 Molekulární a buněčná biologie,   genetika a virologie  MUDr. Libor Macůrek,   Ph.D.  Ústav molekulární genetiky AV ČR,   v.v.i.
 Neurovědy  MUDr. Pavel Filip, Ph.D.  Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Usnesení X/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových školitelů pro oborové rady DSP dle předloženého materiálu.

XI. Návrh na jmenování nových členů oborové rady DSP Biochemie a patobiochemie/ Biochemistry a Pathobiochemistry

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nových členů oborové rady Biochemie a patobiochemie/Biochemistry a Pathobiochemistry.

 Jméno a příjmení  Pracoviště
 doc. Ing. Jan Lipov, Ph.D.  VŠCHT v Praze
 doc. Ing. Mgr. Štěpánka Kucková, Ph.D.  VŠCHT v Praze
 doc. Ing. Barbora Holubová, Ph.D.  VŠCHT v Praze
 doc. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D.  VŠCHT v Praze

Usnesení XI/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů oborové rady Biochemie a patobiochemie/Biochemistry a Pathobiochemistry dle přiloženého materiálu.

XII. Návrh na změnu garanta DSP Biochemie a patobiochemie

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na odvolání garanta DSP Biochemie a patobiochemie/Biochemistry and Pathobiochemistry prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D. na jeho vlastní žádost.

Nově je navrhován do funkce garanta doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie/Biochemistry and Pathobiochemistry prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D. z Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK.

Usnesení XII/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s odvoláním prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D. z funkce garanta doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie/Biochemistry and Pathobiochemistry a se jmenováním prof. MUDr. Zdeňka Kleibla, Ph.D. garantem doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie/Biochemistry and Pathobiochemistry.


XIII. Různé

Prof. Vokurka závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 16:35 hod. zasedání ukončil.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 24. 11. 2021 od 13 hodin.

V Praze dne 20. 10. 2021

Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková
oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Vidi: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan fakulty


 

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat