1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 20. 9. 2023

 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY
dne 20. 9. 2023 od 13.00 hod.
ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:
Fakultní členové

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

prof. MUDr. David Cibula, CSc.

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.

prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.

Mimofakultní členové

doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc,

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.

prof. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Michálek, PH.D.

prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc.

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

doc. RNDr. Mgr. Jiří Tesař, Ph.D.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.

prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

Omluveni:

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.

RNDr. Martin Bilej, DrSc.

prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

Hosté:

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC

prof. MUDr, Jan Malík, CSc.

prof. RNDr. Jiří Kolář, CSc.

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.

MUDr. Radka Lordick Obermannová, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Šimek, Ph.D.

doc. MUDr. Pavel Vrba, Ph.D.

MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.

prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.

MUDr. Michal Vočka, Ph.D.

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA

Program: 
I. Zahájení
II. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání VR ze dne 28. 6. 2023
III. Jubilea
IV. Habilitační řízení
V. Řízení ke jmenování profesorem
VI. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení
VII. Návrh na jmenování komise pro řízení ke jmenování profesorem
VIII. Návrh na změnu garanta bakalářského studijního programu Porodní asistence
IX. Návrh na jmenování členů komisí pro SRZk
X. Návrh na jmenování členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací
XI. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP
XII. Návrh na změnu garanta DSP Biomechanika
XIII. Návrh na změny v oborové radě Biochemie a patobiochemie
XIV. Různé

I. Zahájení
Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty a uvítal všechny přítomné členy vědecké rady a hosty.  

II. Kontrola usnesení a schválení zápisu
Usnesení II/1:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 28. 6. 2023 bez připomínek.
 

III. Jubilea
Pan děkan předal ocenění jubilantům: prof. MUDr. Haně Papežové, CSc., prof. MUDr. Vladimíru Benešovi, DrSc., prof. MUDr. Janu Malíkovi, CSc.   Pan děkan předal slovo proděkanovi prof. Klenerovi. Skrutátory byli určeni doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. a Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D. Hodnotiteli přednášky byli prof. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D. pro habilitační řízení MUDr. Tomáše Haruštiaka, Ph.D., prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. pro habilitační řízení MUDr. Mikuláše Mlčka, Ph.D. a prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc, pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Dana Wichterleho, Ph.D.

IV. Habilitační řízení  
Návrh na jmenování docentem: MUDr. Tomáš Haruštiak, Ph.D. z III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol pro obor Chirurgie   Prof. Klener požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Tomáše Haruštiaka, Ph.D., prof. MUDr. Pavla Pafka, DrSc., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor Chirurgie. Následně MUDr. Tomáš Haruštiak, Ph.D. přednesl habilitační přednášku na téma „Prediktivní a prognostický význam PET/CT v perioperační léčbě adenokarcinomu jícnu a gastroezofageální junkce“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, byly zodpovězeny dotazy oponentů. Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D., pozitivní komentář k osobnosti uchazeče pronesl prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.  

Hodnotitelka přednášky, prof. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D. v úvodu svého hodnocení konstatovala že doktor Haruštiak zcela využil, ale nepřeročil časový limit vymezený pro přednášku. Cílem přednášky bylo objasnit prediktivní a prognostický význam PET/CT v perioperační léčbě adenokarcinomu jícnu a gastroezofageální junkce. Přednášející se v přednášce opíral o literární zdroje i vlastní výsledky prospektivní studie, ale to již zde zdůraznili jiní. Přednáška byla dobře strukturovaná, náročné téma uchazeč prezentoval srozumitelnou formou, přehledně a didakticky, s bohatou obrazovou dokumentací. Doktor Haruštiak prokázal dobré řečnické schopnosti, v tomto bodě hodnotitelka měla drobnou připomínku k hlasitosti projevu uchazeče, ale toto přičítá spíš zdejším prostorám. Prof. Mohelníková Duchoňová se domnívá, že přednesené sdělení i přístup k problematice auditorium zaujalo, k obsahové stránce nemá výhrady, zdroje byly také adekvátně citovány a v diskusi na její dotaz reagoval pružně a fundovaně. Přednáška doktora Haruštiaka přednesena v rámci habilitačního řízení prokázala dostatečnou vědeckou kvalifikaci, pedagogickou způsobilost uchazeče standardně požadovanou v rámci oboru.   Následovalo uzavřené jednání vědecké rady. 
102032
Usnesení IV/2:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Tomáše Haruštiaka, Ph.D., ze III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol pro obor Chirurgie rektorce UK k dalšímu řízení.  

Návrh na jmenování docentem: MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. z Fyziologického ústavu 1. LF UK pro obor Lékařská fyziologie

Prof. Klener požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Mikuláš Mlčka, Ph.D. prof. MUDr. Jaroslava Pokorného, DrSc., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor Lékařská fyziologie. Následně MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. přednesl habilitační přednášku na téma „Individualizovaná patofyziologie kritických stavů oběhu a oběhových podpor“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, byly zodpovězeny dotazy oponentů.
Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: doc. MUDr. Martin Šimek, Ph.D. – 2 dotazy, prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.  

Hodnotitelka přednášky, prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D., uvedla, že vědecká rada si vyslechla velmi dobře provedenou přednášku, která byla vypovídající a přesvědčivá, prokázala mnohaletou erudici doktora Mlčka jako učitele, jeho projev byl dostatečně hlasitý a čas byl dodržen. Prof. Kaňková zdůraznila, že se jí líbilo, jak byla celá problematika uvedena, ocenila soustavnou práci na vybudování simulačního centra, které umožňuje práci s velkými biomodely. Translační výzkum zaměřený na humánní medicínu, konkrétně na emergentní život ohrožující stavy. Drobná výtka se týkala poněkud nekonzistentního uvedení výsledku na slidech, nebylo zcela jasné jaká publikace se vztahuje k jakému výsledku. Prof. Kaňková by uvítala krátkou sumarizaci na závěr do jaké míry je model relevantní.  

Následovalo uzavřené jednání vědecké rady.
102033
Usnesení IV/3:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Mikuláše Mlčka, Ph.D. z Fyziologického ústavu 1. LF UK pro obor Lékařská fyziologie rektorce UK k dalšímu řízení.

V. Jmenovací řízení  

Návrh na jmenování profesorem: doc. MUDr. Dan Wichterle, Ph.D. z IKEM a II. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Vnitřní nemoci  

Prof. Klener požádal předsedu komise pro řízení ke jmenováním profesorem doc. MUDr. Dana Wichterleho, Ph.D. prof. MUDr. Miloše Táborského, DrSc., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování profesorem pro obor Vnitřní nemoci. Následně doc. MUDr. Dan Wichterle, Ph.D. přednesl jmenovací přednášku na téma „Zobrazování transplantovaných pankreatických ostrůvků (optickým zobrazováním a magnetickou rezonancí)“.
Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.   Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. uvedl, že si vědecká rada vyslechla přednášku zkušeného řečníka, přednáška měla logický vývoj, vysokou didaktickou úroveň, velmi hezkou grafickou dokumentaci. Pana profesora Kittnara zaujalo, že kromě dvou posledních nebyly použité žádné textové slidy. Převážně se jednalo o obrazové slidy, které pan docent Wichterle komentoval a vysvětloval, pro každého v sále tak bylo velmi zajímavé sledovat vývoj přednášky, která řekla mnohé o používané metodě. Přednášku jednoznačně doporučuje k přijetí.  
Následovalo uzavřené jednání vědecké rady.
102034
Usnesení V/4:            
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Dan Wichterle, Ph.D. z IKEM a II. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Vnitřní nemoci rektorce UK k dalšímu řízení.

VI. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení  

S předkládaným návrhem komisí pro habilitační řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost, prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.  

RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Pracoviště: Centrum epidemiologického výzkumu LF OU
Obor: hygiena a epidemiologie  

Složení habilitační komise:
Předseda:        prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Členové:          prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
  Ústav preventivního lékařství LF UK Hradec Králové

doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.
Ústav preventivního lékařství LF UP Olomouc

prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH Ústav hygieny LF UK v Bratislavě doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. VŠB – Technická univerzita Ostrava Usnesení VI/5:           Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním komise pro habilitační řízení RNDr. Vítězslava Jiříka, Ph.D. MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D. Pracoviště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Obor: onkologie Složení habilitační komise: Předseda: prof. MUDr. David Feltl, PhD., MBA Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Členové: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.  Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.  Klinika onkologická LF OU a FN Ostrava doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA  Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, LF MU Brno Usnesení VI/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním komise pro habilitační řízení MUDr. Zuzany Bielčikové, Ph.D. VII. Návrh na jmenování komisí pro řízení ke jmenování profesorem S předkládaným návrhem komisí pro řízení ke jmenování profesorem seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost, prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D. Pracoviště: Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze Obor: lékařská imunologie a mikrobiologie Složení komise: Předseda: prof. Mgr. MUDr. Milan Raška, Ph.D. Ústav imunologie LF UPa a FN Olomouc  Členové: prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D. Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky ČZU prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. IKEM, Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.  Univerzita obrany  prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU Usnesení VII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. RNDr. Jiřího Hrdého, Ph.D. doc. MUDr. Radek Kaiser, Ph.D.  Obor: Neurochirurgie  Pracoviště: Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Složení komise: Předseda: prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.  Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno Členové: prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.  Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.  Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.  Neurochirurgická klinika LF MU a FN u Sv. Anny doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D. Neurochirurgická klinika FZS UJEP a MNUL Usnesení VII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Radka Kaisera, Ph.D. VIII. Návrh na změnu garanta bakalářského studijního programu Porodní asistence Pan děkan přednesl návrh na změnu garanta bakalářského studijního programu Porodní asistence. 102035Usnesení VIII/9:
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s odvoláním prof. MUDr. Antonína Pařízka, CSc. z funkce garanta bakalářského studijního programu Porodní asistence a se jmenováním doc. MUDr. Michala Kouckého, Ph.D. novým garantem bakalářského studijního programu Porodní asistence.
IX. Návrh na jmenování předsedů a členů komisí pro SRZk S předkládaným návrhem na jmenování předsedů a členů zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. 102036
Usnesení IX/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování předsedů a členů komisí pro SRZk podle předloženého návrhu. X. Návrh na jmenování členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nehabilitovaných členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací. 102037
Usnesení X/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací dle předloženého materiálu. XI. Návrh na jmenování školitelů oborových rad doktorských studijních programů Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování školitelů oborových rad DSP. 102038
Usnesení XI/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním školitelů oborových rad DSP podle předloženého materiálu. XII. Návrh na změnu garanta DSP Biomechanika Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil vědeckou radu s návrhem děkana FTVS doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. odvolat stávajícího garanta doktorského studijního programu Biomechanika doc. PaeDr. Karla Jelena, CSc. a jmenovat novým garantem doc. PhDr. Petra Šťastného, Ph.D. Usnesení XII/13: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s odvoláním doc. PaeDr. Karla Jelena, CSc. z funkce garanta doktorského studijního programu Biomechanika a se jmenováním doc. PhDr. Petra Šťastného, Ph.D. novým garantem doktorského studijního programu Biomechanika. XIII. Návrh na změnu v oborové radě DSP Biochemie a patobiochemie Oborová rada doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie navrhla níže uvedené změny ve složení oborové rady se standardní dobou studia 4 roky – výuka v českém i anglickém jazyce. 102039  Usnesení XIII/14: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se změnami v oborové radě Biochemie a patobiochemie podle předloženého materiálu. XIV. Různé Profesor Vokurka závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 16:25 hod. zasedání ukončil. Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 25. 10. 2023 od 13 hodin. V Praze dne 20. 9. 2023  Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková    oddělení pro vědeckou činnost Vidi: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.           děkan fakulty 

Hodnocení: spravovat