1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 16. 6. 2021

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

dne 16. 6. 2021 od 12:00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3


Přítomni:
Fakultní členové
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. Mimofakultní členové
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. (od 15:10)
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D., prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. , prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D., prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D., prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. (od 15:20), prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Omluveni:
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc.
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Hosté:
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., prof. MUDr. Petr Gürlich, CSc.
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc., doc. MUDr. Igor Penka, CSc.
prof. MUDr. Václav Hána, DrSc., prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.
MUDr. Róbert Králik, Ph.D., prof. MUDr. Jan Kyselovič, CSc.
prof. MUDr. Jana Skričková, CSc., prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., doc. MUDr. Jaromír Šimša. Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Hoch. CSc., prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

 

Program:
I. Zahájení
II. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání VR ze dne 26. 5. 2021
III. Jubilea
IV. Strategický záměr 1. LF UK na období 2021-2025
V. Návrh na udělení hodnosti doktor honoris causa
VI. Návrh na jmenování hostujícího profesora
VII. Závažné změny ve studijních programech Všeobecné lékařství/General Medicine a Zubní lékařství/Dentistry
VIII. Návrh na jmenování předsedů a členů komisí pro SZZk a SRZk
IX. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací
X. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP
XI. Akreditace oborů pro habilitační a jmenovací řízení
XII. Návrh na jmenování komise pro habilitační řízení
XIII. Návrh na jmenování komise pro jmenovací řízení
XIV. Habilitační řízení
XV. Různé

I. Zahájení
Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil hybridní zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty a uvítal všechny členy vědecké rady.

II. Kontrola usnesení a schválení zápisuUsnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 26. 5. 2021 bez připomínek.

III. Jubilea
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.

IV. Strategický záměr 1. LF UK na období 2021-2025

Prof. Kittnar prezentoval návrh Strategického záměrů 1. LF UK na období 2021 – 2025. Předkládaný záměr je Přílohou č. 1 zápisu.

Usnesení IV/2: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK vzala Strategický záměr 1. LF UK na období 2021-2025 na vědomí.

V. Návrh na udělení hodnosti doktor honoris causa

S předkládanými návrhy na udělení hodnosti doktor honoris causa seznámil členy vědecké rady navrhovatel prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

Prof. Gregg L. Semenza, Ph.D., M.D. z John Hopkins University School of Medicine, Baltimore, Maryland, USA. Profesor - Institute for Cell Engineering; Department of Genetic Medicine; Pediatrics; Oncology; Medicine; Radiation Oncology; Biological Chemistry. Profesor Gregg L. Semenza je nositelem Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství, cena mu byla udělena v roce 2019. V bibliografické databázi Web of Science figuruje pod jeho jménem 496 záznamů; tyto práce byly citovány více než 100 tis. krát, jeho H-index je 153.
Vědecká hodnost doktor honoris causa by mu měla být udělena za významný přínos světové vědě v oblasti studia buněčné dostupnosti kyslíku a popis základních faktorů, které reagují
na hypoxii.

Usnesení V/3:

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem
 59
 Počet přítomných členů VR
 48
 Počet kladných hlasů
 46
 Počet negativních hlasů
 0
 Zdrželo se
 1 
 Nehlasovalo
 1

Prof. David Norman Weisstub, LL.D. je profesorem právní psychiatrie a biomedicínské etiky na Université de Montréal v Kanadě. David N. Weisstub je co-president of the International Academy of Medical Ethics and Public Health which he co-founded in 2016. Je zakladatelem a čestným presidentem the International Academy of Law and Mental Health.

Profesor Weisstub je Editor-in-chief of the International Journal of Law and Psychiatry; co-editor of the Ethics, Medicine, and Public Health Journal. Je členem redakční rady časopisu Journal of Ethics in Mental Health. Je nositelem mnoha mezinárodních ocenění, v roce 2017 mu byla udělena zlatá medaile Univerzity Karlovy.

Čestný vědecký titul honoris causa by mu měl být udělen za významný přínos v oblasti etiky a bioetiky s celosvětovým dopadem a založení společné etické platformy Univerzity Karlovy a Mezinárodní akademie lékařské etiky a veřejného zdraví.

Usnesení V/4:

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  48
 Počet kladných hlasů  46
 Počet negativních hlasů  0 
 Zdrželo se  1
 Nehlasovalo  1

 

VI. Návrh na jmenování hostujícího profesora

Pan prof. Lindner, přednosta II. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a garant navrhovaného hostujícího profesora, seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování doc. Matia hostujícím profesorem. Docent Matia dlouhodobě spolupracuje s II. chirurgickou klinikou kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze. Podílí se jak na pregraduální, tak postgraduální výuce (workshop „Experimentální práce“) a vedení studentů doktorského studia jako školitel i konzultant. Po dobu experimentální práce byl doc. Matia zaměstnán na Fyziologickém ústavu 1. LF UK jako vědecký pracovník (2014-2017). V současné době nemá na 1. LF pracovní úvazek, ale pokračuje ve spolupráci i v klinické oblasti cévní chirurgie – jedná se zejména o oblast nových technologií cévních protéz a klinické aplikaci cévních alotransplantátů. Je spoluautorem a koordinátorem zásadních společných publikací z oblasti cévních transplantací s doc. MUDr. M. Špačkem, Ph.D.
Návrh na jmenování podpořil na zasedání prof. Kittnar, přednosta Fyziologického ústavu 1. LF UK.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  48
 Počet kladných hlasů  48
 Počet negativních hlasů  0
 Zdrželo se  0
 Nehlasovalo  0

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. LF UK souhlasí s návrhem na jmenování Priv.-Doz. MUDr. habil. Ivana Matia, Ph.D. hostujícím profesorem.

VII. Závažné změny ve studijních programech Všeobecné lékařství/General Medicine a Zubní lékařství/Dentistry

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil, po souhlasu Akademického senátu 1. lékařské fakulty, vědeckou radu s návrhem závažných změn ve studijních programech Všeobecné lékařství/General Medicine a Zubní lékařství/Dentistry v prezenční formě studia v jazyce českém i anglickém, ke kterým dochází v průběhu jejich uskutečňování dle platné akreditace.

Součástí předkládaného návrhu jsou pro účely schvalování Vědeckou radou 1. lékařské fakulty předloženy základní charakteristiky studijních předmětů a tabulka se změnami. Předkládaný návrh je Přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.

Usnesení VII/6: Vědecká rada 1. LF UK souhlasí s navrhovanými změnami ve studijních programech Všeobecné lékařství/General Medicine a Zubní lékařství/Dentistry v prezenční formě studia v jazyce českém i anglickém.

VIII. Návrh na jmenování členů zkušebních komisí pro státní rigorózní zkoušky

S předkládanými návrhy na jmenování členů zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 Předkládající klinika  Jméno a příjmení  Obor (program) / předmět
 III. interní klinika 1. LF UK a VFN  Členové
 MUDr. Tomáš Pelcl, Ph.D.
 MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.
 MUDr. Anna Valeriánová, Ph.D.
 Všeobecné lékařství/Interna
 I. interní klinika 1. LF UK a VFN  Člen
 MUDr. Gabriela Vojtěchová, Ph.D.
 Všeobecné lékařství/Interna

Usnesení VIII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování předsedů a členů komisí pro SZZk a SRZk podle předloženého návrhu.

IX. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nehabilitovaných členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Experimentální chirurgie  RNDr. Barbora Dvořánková, Ph.D.  Anatomický ústav 1. LF UK
 Experimentální chirurgie  PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D.  Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN
 Experimentální chirurgie  MUDr. et MUDr. Karel Klíma, Ph.D.  Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN
 Experimentální chirurgie  MUDr. Jan Pláteník, Ph.D  Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN
 Experimentální chirurgie  RNDr. Daniel Smrž, Ph.D  Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol
 Experimentální chirurgie  RNDr. Pavol Szabo, Ph.D.  Anatomický ústav 1. LF UK
 Specializace ve zdravotnictví, obor   Adiktologie  Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.  Klinika adiktologie 1. LF UK

Usnesení IX/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací dle předloženého materiálu.

X. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP

S návrhem na jmenování nových školitelů doktorských studijních programů dle předloženého návrhu seznámil vědeckou radu děkan, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Lékařská psychologie a   psychopatologie   Mgr. et Mgr. Iveta Hocko   Fajnerová, Ph.D.  NÚDZ
 Molekulární a buněčná biologie,   genetika a virologie  Mgr. Martina Živná Ph.D.  Klinika pediatrie a dědičných poruch   metabolismu 1. LF UK a VFN

Usnesení X/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových školitelů pro oborové rady DSP dle předloženého materiálu.

XI. Akreditace oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. seznámil členy vědecké rady s návrhy akreditací oborů pro habilitační a jmenovací řízení Dějiny lékařství a Kardiochirurgie.

Usnesení XI/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s podáním žádosti o akreditace oborů Dějiny lékařství a Kardiochirurgie pro habilitační a jmenovací řízení a ukládá děkanovi fakulty předložit tento návrh rektorovi UK k dalšímu řízení o udělení akreditace.

XII. Návrh na jmenování komise pro habilitační řízení

S předkládanými návrhy komisí pro habilitační řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.
Pracoviště: Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze
Obor: Anesteziologie a resuscitace

Složení habilitační komise:
Předseda:
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze

Členové:
doc. MUDr. František Duška, Ph.D.
Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV

doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FN Olomouc

prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF MU a FN Brno

doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
II. klinika anesteziologie a intenzivní medicíny LF UK a OÚSA

Usnesení XII/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. MgA. Kateřiny Rusinové, Ph.D.

XIII. Návrh na jmenování komise pro jmenovací řízení

S předkládaným návrhem komise pro jmenovací řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.
Pracoviště: Ústav patologické fyziologie 1. LF UK
Obor: Lékařská biologie a genetika

Složení komise:
Předseda:
prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze

Členové:
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Katedra buněčné biologie PřF UK

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
Ústav histologie a embryologie MUNI

doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie MUNI

doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.
Ústav klinické a molekulární patologie LF UP

Usnesení XIII/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro jmenovací řízení doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčové, Ph.D.

XIV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem: MUDr. Petr Libánský, Ph.D. z III. Chirurgické kliniky 1. LF UK a FN v Motole pro obor Chirurgie.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Petra Libánského, Ph.D., prof. MUDr. Pavla Pafka, DrSc., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil uchazeče.

Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor Chirurgie. Následně MUDr. Petr Libánský, Ph.D. přednesl habilitační přednášku na téma „Chirurgická léčba primární hyperparathyreózy“. Vědecká rada byla postupně seznámena
s oponentskými posudky, uchazeč zodpověděl dotazy oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – 2 dotazy, k významu operací příštítných tělísek se vyjádřil prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc.

Hodnotitel prof. MUDr. Michal Kršek, Ph.D. uvedl, že pověření hodnotit přednášku MUDr. Libánského přijal s potěšením, tušil, že se bude jednat o zajímavou přednášku. Z formálního hlediska se jednalo o kratší přednášku, trvala 11 minut a 10 vteřin. Kratší přednáška určitě nebyla na úkor kvality. Přednáška byla velmi dobře rozdělena, pochopitelná. V rámci přednášky doktor Libánský zmínil všechny své hlavní výsledky. Domnívá se, že habilitační přednáška splnila požadavky a doporučuje ji k přijetí.

Na závěr promluvil prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  48
 Počet kladných hlasů  37
 Počet negativních hlasů  2
 Zdrželo se  6 
 Nehlasovalo  3

Usnesení XIV/13: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Petra Libánského, Ph.D. z III. chirurgické kliniky 1. LF a FN v Motole pro obor Chirurgie rektorovi UK k dalšímu řízení.


Návrh na jmenování docentem: MUDr. Jiří Votruba, Ph.D. z I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Vnitřní nemoci

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Jiřího Votruby, Ph.D., prof. MUDr. Luboše Petruželku, CSc., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazeče.

Komise se usnesla, že dotyčný splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor Vnitřní nemoci. Následně MUDr. Jiří Votruba, Ph.D. přednesl habilitační přednášku na téma „Metody časné diagnostiky bronchogenního karcinomu“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazeč zodpověděl otázky oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. a prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Hodnotitel prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. uvedl, že přednáška uchazeče byla dokonale časována, trvala 14 minut a 50 sekund. Výborně formálně zpracovaná
i přednesená. Téma přednášky považuje za velmi aktuální, dokladem byla živá diskuse po přednášce, ze které také vyplynulo, že MUDr. Votruba danou oblast dokonalé ovládá. Přednášku pan prof. Lischke vřele doporučuje k přijetí.

Na závěr promluvil prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  48
 Počet kladných hlasů  43
 Počet negativních hlasů  3
 Zdrželo se  1 
 Nehlasovalo  1

Usnesení XIV/14: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Jiřího Votruby, Ph.D. z I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Vnitřní nemoci rektorovi UK k dalšímu řízení.


Návrh na jmenování docentem: MUDr. Jan Ulrych, Ph.D. z I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Chirurgie.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy komise pro habilitační řízení MUDr. Jana Ulrycha, Ph.D.

S osobností uchazeče, složením komise pro jmenovací řízení, průběhem řízení a závěry komise seznámil členy vědecké rady předseda komise pro habilitační řízení, prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Chirurgické infekce kůže a měkkých tkání se zaměřením na komunitní abscesy a flegmóny“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazeč zodpověděl dotazy oponentů.

V následující diskusi dotazy položili prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. a prof. MUDr. Milan Holub, Ph.D.

Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Milan Holub, Ph.D. uvedl, že přednáška byla vynikající, téma bylo komplexně pojaté, splnila všechno, co se od habilitační přednášky očekává. Byla přínosná také pro lékaře, kteří se s obdobnými situacemi v praxi nesetkávají běžně. Měla vysokou didaktickou hodnotu a výbornou obrazovou dokumentaci. Přednášku doporučil přijmout.

Na závěr vystoupil prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  50
 Počet kladných hlasů  47
 Počet negativních hlasů  1
 Zdrželo se  0
 Nehlasovalo  2

Usnesení XIV/15: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Jana Ulrycha, Ph.D. z I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Chirurgie rektorovi UK k dalšímu řízení.


Návrh na jmenování docentem: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. z Ústavu farmakologie 3. LF UK pro obor Lékařská farmakologie.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. požádal předsedu komise, prof. MUDr. Ondřeje Slanaře, Ph.D., aby seznámil členy vědecké rady s průběhem habilitačního řízení a stanoviskem komise.

Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a určenými oponenty, dále shrnul průběh vzdělávání, profesní kariéru, publikační, vědeckou a pedagogickou činnost uchazeče. Komise se usnesla, že MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. splňuje předpoklady pro jmenování docentem pro obor Lékařská farmakologie.

Přednáška uchazeče měla název „Nové trendy v léčbě bolesti“. 
Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazeč zodpověděl dotazy oponentů. Následovala všeobecná rozprava, během které byly položen dotaz: prof. MUDr. Jan Kyselovič, CSc.

Hodnotitelem přednášky byl prof. MUDr. Otomar Kittnar, DrSc. uvedl, že po obsahové stránce práce shrnovala výsledky studií, které pan doktor Slíva vedl nebo na kterých se podílel jako spoluautor. Co se týká didaktické stránky, hovořil velmi srozumitelně. Prezentace měla logickou stavbu, dobrou grafickou dokumentaci. Téměř na vteřinu dodržel časový limit. Prof. Kittnar doporučuje, aby vědecká rada přednášku přijala v předložené formě.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  50
 Počet kladných hlasů  39
 Počet negativních hlasů  3
 Zdrželo se  5
 Nehlasovalo  3

Usnesení XIV/16: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Jiřího Slívy, Ph.D. z Ústavu farmakologie 3. LF UK pro obor Lékařská farmakologie rektorovi UK k dalšímu řízení.

XV. Různé

Děkan 1. lékařské fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., členům vědecké rady oznámil termíny zasedání na akademický rok 2021/22. Závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 17:10 hod. zasedání ukončil.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 22. 9. 2021, místo a forma zasedání budou upřesněny podle aktuální epidemiologické situace.

V Praze dne 16. 6. 2021

Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková
oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Vidi: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan fakulty
 

 

 

Hodnocení: spravovat