1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 16. 12. 2020

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY
dne 16. 12. 2020 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu 
1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. RNDr. Martin Bilej, DrSc.

prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.

doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D., prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc

prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. , prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.

prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D., prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

Omluveni:
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc.

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

Hosté:
prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc., doc. RNDr. Jan Bednár, Ph.D

doc. Tomáš Štulc, Ph.D., doc. PhDr. MUDr. Kamil Kalina, CSc.

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.

doc. MUDr. Tomáš Dallos, Ph.D., doc. MUDr. Jakub Cvek, Ph.D.

doc. MUDr. Jana Prausová, PhD , doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., doc. RNDr. Pavol Matula, CSc.

MUDr. Petr Fulín, PhD.

Program:
I. Zahájení
II. Kontrola usnesení a schválení zápisu
III. Návrh na jmenování předsedů a členů komisí pro SZZk a SRZk
IV. Návrh člena komisí pro SDZ a obhajoby dizertačních prací
V. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP
VI. Návrh na jmenování komise pro habilitační řízení
VII. Habilitační řízení
VIII. Řízení ke jmenování profesorem
IX. Různé

I. Zahájení

Děkan fakulty, pan prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty a uvítal všechny členy vědecké rady a hosty.

Pan děkan projevil potěšení nad tím, že i přes hybridní formu zasedání tentokrát bude moci proběhnout jeden bod programu prezenčně, a sice blahopřání jubilantům: doc. PhDr. MUDr. Kamilu Kalinovi, CSc., prof. MUDr. Rastislavu Drugovi, DrSc. , doc. MUDr. Tomáši Štulcovi, Ph.D. , doc. RNDr. Janu Bednárovi, Ph.D. 

II. Kontrola usnesení a schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 25. 11. 2020 bez připomínek.

III. Návrh na jmenování předsedů a členů komisí pro SZZk a SRZk

S předloženým návrhem na jmenování předsedů a členů zkušební komise pro SRZk a SZZk seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Předkládající klinika
Jméno a příjmení
Předmět

Pediatrická klinika 1. LF UK a TN Krč

Předseda
doc. MUDr. Martin Magner, Ph.D.

nMgr. Nutriční specialista
Klinika pediatrie
a dědičných poruch metabolismu
1. LF UK a VFN
Předseda
prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.
nMgr. Nutriční specialista
3. interní klinika 1. LF UK a VFN Člen
MUDr. Hana Vítková
MUDr. Eva Horová, Ph.D.
MUDr. Ivan Raška, Ph.D.

nMgr. Nutriční specialista
bc. Nutriční terapeut
3. interní klinika 1. LF UK a VFN
Předsedadoc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D.

nMgr. Nutriční specialista
bc. Nutriční terapeut
Pneumologická klinika 1. LF UK a TN Člen
MUDr. Markéta Černovská
MUDr. Marie Drösslerová
MUDr. Zsuzsanna Györfy
MUDr. Zuzana Tóthová
Všeobecné lékařství 
Interna
Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN ČlenMDDr. Antonín Tichý
Zubní lékařství
Klinické zubní lékařství terapeutické

Usnesení III/2: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí pro SZZk a SRZk dle předloženého materiálu.

IV. Návrh člena komisí pro SDZ a obhajoby dizertačních prací

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nehabilitovaného člena zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací.

Oborová rada
Jméno a příjmení
Pracoviště
Vývojová a buněčná biologie MUDr. Marta Kostrouchová, CSc.
BIOCEV, 1. LF UK

Usnesení IV/3: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nového člena zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací dle předloženého materiálu.

V. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP

S návrhem na jmenování nových školitelů doktorských studijních programů dle předloženého návrhu seznámil vědeckou radu děkan, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Oborová rada Jméno a příjmení Pracoviš
Bioetika
Mgr. Věra Franková, Ph.D. et Ph.D.

Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK
Biochemie a patobiochemie MUDr. Jan Škrha, Ph.D.
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN

Fyziologie a patofyziologie člověka
MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN
Lékařská psychologie a psychopatologie
MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.

Národní ústav duševního zdraví
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
doc. MUDr. Martin Magner, Ph.D.

Pediatrická klinika 1. LF UK a TN
Preventivní medicína a epidemiologie
MUDr. Antonín Šípek, Ph.D.

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Usnesení V/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových školitelů pro oborové rady DSP dle předloženého materiálu.

VI. Návrh na jmenování komise pro habilitační řízení

Proděkan pro vědeckou činnost, prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., seznámil členy vědecké rady s návrhem komise pro habilitační řízení.

· PharmDr. Martin Šíma, Ph.D. (změna na pozici předsedy komise)
Pracoviště: Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN
Obor: lékařská farmakologie

Složení habilitační komise
Předseda: 
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN

Členové:
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
Farmakologický ústav LF UP Olomouc

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
Ústav farmakologie LF UPJŠ v Košicích

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav LF MU v Brně

· MUDr. Jan Ulrych, Ph.D.
Pracoviště: I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
Obor: chirurgie

Složení habilitační komise
Předseda:
prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol

Členové:
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Chirurgická klinika LF MU a FN Brno

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPa a FN Olomouc

doc. MUDr. Jozef Radoňák, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro habilitační řízení MUDr. Jana Ulrycha, Ph.D. a PharmDr. Martina Šímy, Ph.D.

VII. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentkou: Mgr. et Ing. Blanka Stibůrková, Ph.D. z Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN a Revmatologického ústavu pro obor lékařská biologie a genetika.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. požádal předsedu komise pro habilitační řízení Mgr. et Ing. Blanky Stibůrkové, Ph.D., prof. MUDr. Pavla Martáska, DrSc., aby představil uchazečku. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazečky.

Komise se usnesla, že dotyčná splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentkou pro obor lékařská biologie a genetika. Následně Mgr. et Ing. Blanka Stibůrková, Ph.D. přednesla habilitační přednášku na téma „Genetické podklady primární hyperurikémie a dny“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazečka zodpověděla otázky oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

Hodnotitelem přednášky byl prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

Prof. Šeda uvedl, že se jednalo o kvalitní přednášku, ve které uchazečka přehlednou formou s perfektním časováním dokázala shrnout širokou problematiku a jednoznačně ukázala, že v problematice se orientuje s přesahem od molekulární úrovně až po úroveň translační. Přednes uchazečky byl velmi zřetelný a kultivovaný. Hodnotitel vyzdvihl skvělou obrazovou dokumentaci. Závěrečná diskuse následně podle něj potvrdila to, že to byla vynikající přednáška.

Na závěr promluvil prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

 Stav hlasování  
 Počet členů VR fakulty celkem
 59
 Počet přítomných členů VR
 52
 Počet kladných hlasů
 47
 Počet negativních hlasů
 0
 Zdrželo se
 0
 Nehlasovalo
 5Usnesení VII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou Mgr. et Ing. Blanky Stibůrkové, Ph.D., z Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN a Revmatologického ústavu pro obor lékařská biologie a genetika rektorovi UK k dalšímu řízení.


Návrh na jmenování docentem: MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. z Ústavu radiační onkologie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce a Protonového centra pro obor onkologie.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., požádal předsedu komise, prof. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., aby seznámil členy vědecké rady s průběhem habilitačního řízení a stanoviskem komise.

Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a určenými oponenty, dále shrnul průběh vzdělávání, profesní kariéru, publikační, vědeckou a pedagogickou činnost uchazeče. Komise se usnesla, že MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor onkologie.
Přednáška uchazeče měla název „Možnosti ovlivnění terapeutického poměru v radiační onkologii“.
Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazeč zodpověděl dotazy oponentů.

Následovala všeobecná rozprava, během které byly položeny dotazy: doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.

Hodnotitelka přednášky, doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D., uvedla, že přednáška trvala 15 min, prezentace byla srozumitelná, didakticky pojatá. Časový rámec byl dodržen, tempo i řečnický projev byly adekvátní, téma bylo prezentováno s dostatečnou erudicí. Byly použity vhodné formy obrazových příloh. Přednáška prokázala dostatečné pedagogické schopnosti uchazeče. Z pohledu vědecké kvalifikace bylo zvoleno téma ambiciózně obšírné opírající se pouze o dvě původní a dvě menší pilotní studie přednášejícího, což generovalo určitou nejistotu v průběhu diskuse, nicméně všechny dotazy, které v diskusi padly, byly zodpovězeny a přednáška proběhla úspěšně.

Se závěrečným slovem vystoupila doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D.

 

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  52
 Počet kladných hlasů  45
 Počet negativních hlasů  4
 Zdrželo se  1
 Nehlasovalo  2

Usnesení VII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Jiřího Kubeše, Ph.D. z Ústavu radiační onkologie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce a Protonového centra pro obor onkologie rektorovi UK k dalšímu řízení.

VIII. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem: doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc. z II. interní kliniky 1. LF UK a VFN a Kliniky kardiologie IKEM pro obor vnitřní nemoci.

Předseda komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Vojtěcha Melenovského, CSc., prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. seznámil členy vědecké rady s osobností uchazeče, složením komise pro jmenovací řízení, průběhem řízení a závěry komise.

Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Chronické srdeční selhání: od studia mechanismů progrese k metabolickým terapiím“.

Během všeobecné rozpravy byly položeny dotazy: prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. uvedl, že přednáška byla jasně strukturovaná a přehledná, projev byl zcela srozumitelný. Přednáška propojovala oblasti teoretické s oblastmi léčebnými, měla vnitřní gradaci. Diskuse byla rovněž výborná a dokazovala znalosti a zkušenosti uchazeče. Hodnotitel měl drobnou výtku ohledně celkového času přednášky, která trvala přes 16 minut. Přednášku nicméně plně doporučil pro kladné přijetí v rámci jmenovacího řízení.

Na závěr promluvil prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  51
 Počet kladných hlasů  50
 Počet negativních hlasů  0
 Zdrželo se  1
 Nehlasovalo  0

Usnesení VIII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Vojtěcha Melenovského, CSc. z II. interní kliniky 1. LF UK a VFN a Kliniky kardiologie IKEM pro obor vnitřní nemoci rektorovi UK k dalšímu řízení.

IX. Různé

K tomuto bodu přednesla příspěvek prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. Poděkovala za dobrou organizaci online přenosu vědecké rady.

Děkan 1. lékařské fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady, poděkoval také za organizaci vědecké rady, popřál všem krásné vánoční svátky a v 16:15 hod. zasedání ukončil.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 27. 1. 2021, místo a forma zasedání budou upřesněny.

V Praze dne 16. 12. 2020

Zapsala: Mgr. Martina Renková
      Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Vidi: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan fakulty


 

Hodnocení: spravovat