1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 15.12.2021

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY
dne 15. 12. 2021 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

 

Přítomni:

Fakultní členové
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
prof. MUDr. David Cibula, CSc. prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. Mimofakultní členové
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D. RNDr. Martin Bilej, DrSc.
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. RNDr. Šárka Němečková, DrSc.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

Omluveni:
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc.
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D. prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Hosté:
prof. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc. doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
doc. MUDr. Petr Kozler, Ph.D. prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
MUDr. Michaela Bártů, Ph.D. doc. MUDr. Miroslav Tvrdek, CSc.
Mgr. Helena Dráberová doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
Mgr. Peter Dráber prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
Mgr. Aneta Hásková prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Mgr. Daniela Knížková doc. MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
MUDr. Jan Šoupal, Ph.D. doc. MUDr. Jarmila Čelakovská, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

 

 

Program:
I. Zahájení
II. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání VR ze dne 24. 11. 2021
III. Jubilea
IV. Ceny Kolegia děkana za excelentní publikace
V. Cena časopisu Folia Biologica
VI. Habilitační řízení
VII. Řízení ke jmenování profesorem
VIII. Návrh na jmenování komise pro habilitační řízení
IX. Návrh na jmenování komise pro jmenovací řízení
X. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP
XI. Různé

I. Zahájení

Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil zasedání Vědecké rady
1. lékařské fakulty, které probíhalo hybridní formou, a uvítal všechny přítomné členy vědecké rady a hosty.

II. Kontrola usnesení a schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 24. 11. 2021 bez připomínek.

III. Jubilea

Prof. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc. a doc. MUDr. Petr Kozler, Ph.D. 

Pan děkan předal slovo prof. MUDr. Pavlovi Klenerovi, Ph.D., proděkanovi pro vědeckou činnost. Prof. Klener uvedl, že hodnotiteli přednášek byli určeni prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. pro habilitační přednášku MUDr. Martina Molitora, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. pro habilitační přednášku MUDr. MgA. Kateřiny Rusinové, Ph.D. a prof. MUDr. Luboš Petruželka, DrSc. pro jmenovací přednášku doc. MUDr. Tomáše Büchlera, Ph.D.

IV. Ceny Kolegia děkana za excelentní publikace

Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. předal Ceny Kolegia děkana za excelentní publikace za rok 2020.

1. místo
Šoupal J
*, Petruželková L, Grunberger G, Hásková A, Flekač M, Matoulek M, Mikeš O, Pelcl T, Škrha J, Horová E, Škrha J, Parkin ChG, Svačina Š, Prázný M. Glycemic Outcomes in Adults With T1D Are Impacted More by Continuous Glucose Monitoring Than by Insulin Delivery Method: 3 Years of Follow-Up From the COMISAIR Study. Diabetes Care. 2020, 43(1), 37-43. ISSN 0149-5992. https://doi.org/10.2337/dc19-0888

2. – 4. místo

Dušek P*, Smolinski L, Redzia-Ogrodnik B, Golebiowski M, Skowronska M, Poujois A, Laurencin Ch, Jastrzebska-Kurkowska I, Litwin T, Czlonkowska A. Semiquantitative Scale for Assessing Brain MRI Abnormalities in Wilson Disease: A Validation Study. Movement Disorders. 2020, 35(6), 994-1001. ISSN 0885-3185. https://doi.org/10.1002/mds.28018

Hásková A, Radovnická L, Petruželková L, Parkin ChG, Grunberger G, Horová E, Navrátilová V, Kádě O, Matoulek M, Prázný M, Šoupal J*. Real-time CGM Is Superior to Flash Glucose Monitoring for Glucose Control in Type 1 Diabetes: The CORRIDA Randomized Controlled Trial. Diabetes Care. 2020, 43(11), 2744-2750. ISSN 0149-5992. https://doi.org/10.2337/dc20-0112

Vítek L*, Tiribelli C. Bilirubin, Intestinal Integrity, the Microbiome, and Inflammation. The New England Journal of Medicine. 2020, 383(7), 684-686. ISSN 0028-4793. https://doi.org/10.1056/NEJMcibr2013250

5. místo
Dráberová H
, Janusova S, Knížková D, Šemberová T, Přibíková M, Ujević A, Harant K, Knapkova S, Hrdinka M, Fanfani V, Stracquadanio G, Drobek A, Ruppova K, Stepanek O*, Dráber P*. Systematic analysis of the IL-17 receptor signalosome reveals a robust regulatory feedback loop. The EMBO Journal. 2020, 39(17), e104202. ISSN 0261-4189. https://doi.org/10.15252/embj.2019104202

V. Cena časopisu Folia Biologica

Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. předal cenu časopisu Folia Biologica.

BÁRTŮ, M., DUNDR, P., NĚMEJCOVÁ, K., TICHÁ, I., HOJNÝ, H. and HÁJKOVÁ, N., 2018. The role of HNF1B in tumorigenesis of solid tumours: A review of current knowledge [1]. _Folia Biologica (Czech Republic), _64(3), pp. 71-83.

VI. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem: MUDr. Martin Molitor, Ph.D. z Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a FNB pro obor Chirurgie.

Prof. Klener požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. Martina Molitora, Ph.D., prof. MUDr. Pavla Pafka, DrSc., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor Chirurgie. Následně MUDr. Martin Molitor, Ph.D. přednesl habilitační přednášku na téma „Transplantace v rekonstrukční chirurgii“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazeč zodpověděl dotazy oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. a doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. uvedl, že jsme vyslechli ucelenou přednášku na velmi zajímavé téma. Přednáška trvala 15 minut. Důležitý je etický rozměr celé problematiky, který byl v přednášce široce zmíněn, rozměr psychosociální a samozřejmě i vhled do historie. Prof. Lischke konstatoval, že byla škoda, že dr. Molitor trochu více neprezentoval své výsledky. Nicméně v následné diskuzi prokázal, že problematice rozumí, že ji velmi dobře zvládá a celý koncept má dobře promyšlen. V rámci zodpovídání dotazů následně prezentoval také své vlastní výsledky.

Prof. Lischke je přesvědčen, že je nutné tuto problematiku v České republice řešit, protože v budoucnu budou potenciální příjemci kontaktovat klasické lékaře, takže je na komunitě plastických lékařů, aby vytvořili spolupráci s transplantačními centry. Na závěr hodnotitel doporučil přednášku dr. Molitora ke kladnému hodnocení vědecké radě.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  53
 Počet kladných hlasů  43
 Počet negativních hlasů  5
 Zdrželo se
 3
 Nehlasovalo  2

Usnesení VI/2: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Martina Molitora, Ph.D. z Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a FNB pro obor Chirurgie rektorovi UK k dalšímu řízení.


Návrh na jmenování docentkou: MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D. z Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN pro obor Anesteziologie a resuscitace.

Prof. Klener požádal předsedu komise pro habilitační řízení MUDr. MgA. Kateřiny Rusinové, Ph.D., prof. MUDr. Pavla Michálka, Ph.D., aby představil uchazečku. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazečky. Komise se usnesla, že uchazečka splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentkou pro obor Anesteziologie a resuscitace. Následně MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D. přednesla habilitační přednášku na téma „Etika a komunikace v intenzivní medicíně“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazečka zodpověděla dotazy oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. a doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. uvedl, že přednáška ukázala, že dr. Rusinová je velice schopná v komunikaci nejen s pacienty, ale i s lékaři. Její přednáška byla složená ze tří částí. Úvod byl vysvětlením významu problematiky komunikace s pacienty a také toho, že ne vždy jsou si lékaři vědomi, jaké jsou preference pacientů. Další částí přednášky byl komentář ke dvěma velmi rozdílným článkům, na kterých se dr. Rusinová podílela. Ten první se týkal intenzivní medicíny, konkrétně návratu spontánní srdeční aktivity po zástavě. Poslední část byl úvod do tématu, které je pro dr. Rusinovou zásadní, tedy otázka paliativní medicíny. Prof. Tesař téma i přednášku velmi ocenil a ohodnotil ji jako velmi zajímavé sdělení o důstojnosti komunikace s příbuznými pacientů. Uvedl, že přednáška byla dobře strukturovaná, srozumitelná a čas přednášky přesně využit. Doporučil, aby byla kladně přijata vědeckou radou.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  53
 Počet kladných hlasů  48
 Počet negativních hlasů  0
 Zdrželo se  2
 Nehlasovalo  3

Usnesení VI/3: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou MUDr. MgA. Kateřiny Rusinové, Ph.D. z Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN pro obor Anesteziologie a resuscitace rektorovi UK k dalšímu řízení.

VII. Jmenovací řízení

Návrh na jmenování profesorem: doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. z Onkologické kliniky 1. LF UK a FTN pro obor Onkologie.

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. požádal předsedu komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Tomáše Büchlera, Ph.D., prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise pro jmenovací řízení, průběhem řízení a osobností uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování profesorem pro obor Onkologie. Následně doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. přednesl jmenovací přednášku na téma „Optimalizace léčby metastatického renálního karcinomu“.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
a prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Hodnotitel, prof. MUDr. Luboš Petruželka, DrSc., vyzdvihl, jak byla přednáška strukturovaná – obsahovala otázky, na které petent odpovídal vlastními výsledky. Prof. Petruželka od přednášky očekával vysvětlení, proč je u nás nejvyšší incidence renálního karcinomu, což doc. Büchler později zodpověděl v diskuzi. Hodnotitel také ocenil diskusi po přednášce, která byla velmi plodná. Přednáška podle něj splnila požadavky na jmenovací řízení.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  59
 Počet přítomných členů VR  53
 Počet kladných hlasů  44
 Počet negativních hlasů  1
 Zdrželo se  1
 Nehlasovalo  7

Usnesení VII/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Tomáše Büchlera, Ph.D. z Onkologické kliniky 1. LF UK a FTN pro obor Onkologie rektorovi UK k dalšímu řízení.

VIII. Návrh na jmenování komise pro habilitační řízení

S předkládaným návrhem komise pro habilitační řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

· MUDr. Vladislav Barták, Ph.D.

Pracoviště: I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol
Obor: ortopedie

Složení habilitační komise:
Předseda:
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV

Členové:
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.
I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol

doc. MUDr. Boris Štěňo, PhD.
II. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UN Bratislava

prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
Ortopedická klinika LFUK a NÚDCH, Bratislava

prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.
Odbor biomechaniky fakulty strojní ČVUT

Usnesení VIII/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Vladislava Bartáka, Ph.D.

IX. Návrh na jmenování komisí pro jmenovací řízení

Proděkan pro vědeckou činnost prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. informoval členy vědecké rady, že návrh komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Jarmily Čelakovské, Ph.D. bude pozměněn. Upravený návrh bude předložen na příštím zasedání.

X. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště

 Experimentální chirurgie

 MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D.  Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol

Usnesení X/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování školitelů oborových rad DSP podle předloženého návrhu.

XI. Různé

Prof. Vokurka závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 16:20 hod. zasedání ukončil.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 26. 1. 2022 od 13 hodin.

V Praze dne 15. 12. 2021

Zapsala: Mgr. Martina Renková
oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Vidi: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan fakulty


 

Hodnocení: spravovat