1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 14.12.2022

 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY
dne 14.12.2022 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti 
děkanátu 1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:
Fakultní členové
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
prof. MUDr. David Cibula, CSc. prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D. Mimofakultní členové
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D. RNDr. Šárka Němečková, DrSc.
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. doc. RNDr. Mgr. Jiří Tesař, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Omluveni:
prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D.
RNDr. Martin Bilej, DrSc. doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

Hosté:
doc. MUDr. Alice Baxová, CSc. Vladimír Kořenský
prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. RNDr. Jarmila Králová
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. Markéta Kopejsková
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
doc. MUDr. Petr Dušek, Ph.D. prof. MUDr. Tomáš Zima, Ph.D., MBA
MUDr. Jan Havlín, PhD. doc. RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D.
MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. doc. MUDr. Ivan Mazura, CSc.
doc. Ing. Jan Rusz, Ph.D. prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.  PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D.
Ing. Kateřina Veselá

Program:
I. Zahájení
II. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání VR ze dne 30. 11. 2022
III. Jubilea
IV. Cena kolegia děkana za excelentní publikace za rok 2021
V. Habilitační řízení
VI. Jmenovací řízení
VII. Akreditace oborů pro habilitační a jmenovací řízení
VIII. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení
IX. Návrh na jmenování komise pro jmenovací řízení
X. Návrh na jmenování člena komise pro SRZk
XI. Návrh na změnu garanta bakalářského SP Nutriční terapie
XII. Návrh na změnu garanta navazujícího magisterského SP Výživa dospělých a dětí
XIII. Návrh na jmenování členů komisí pro SDZ a obhajoby dizertačních prací
XIV. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP
XV. Různé


I. Zahájení

Děkan fakulty, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., zahájil zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty a uvítal všechny přítomné členy vědecké rady a hosty.

II. Kontrola usnesení a schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne30. 11. 2022 bez připomínek.

III. Jubilea

ŘÍJEN: prof. MUDr. Pavel Martásek, CSc.

LISTOPAD: doc. MUDr. Alice Baxová, CSc.

PROSINEC: prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc., prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D., doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Pan děkan informoval, že na členství ve Vědecké radě 1. LF UK rezignovali – prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. a doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. z důvodu jejich zvolení do Akademického senátu 1. LF UK a neslučitelnosti obou funkcí.

Pan děkan sdělil, že dne 13. 12. 2022 ministr zdravotnictví profesor Vlastimil Válek ocenil vědecké osobnosti za mimořádné výsledky dosažené v projektech v oblasti zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje. Ocenění v kategorii Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2022 převzali také vědci spjati s 1. lékařskou fakultou. Oceněni byli:

· prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc
působící v IKEM a na II. interní klinice – klinice kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN s projektem: Mechanismy dysfunkce pravé komory u chronického srdečního selhání. Spoluautorem je také doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph. D., který působí na Ústavu histologie a embryologie 1. LF UK

· prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. FCM
A působící na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole a za projekt: Interakce buněk nádorového mikroprostředí jako nový nástroj predikce účinnosti terapie nádorů hlavy a krku.

· prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA
působící Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN a také na IV. interní klinice 1. LF UK a VFN za projekt: Studium degradačních produktů bilirubinu vznikajících při fototerapii novorozenecké žloutenky.

· doc. Ing. Karel Holada, Ph.D.
působící na Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN za projekt: Nové možnosti intravitální diagnostiky prionových chorob z periferních tkání a mozkomíšního moku.

IV. Ceny kolegia děkana za excelentní publikace za rok 2021

Pan děkan předal ceny kolegia děkana za excelentní publikace za rok 2021.

1. místo

Dušek P*, Leščinskij A, Růžička F, Acosta-Cabronero J, Brůha R, Sieger T, Hajek M, Dezortova M. Associations of Brain Atrophy and Cerebral Iron Accumulation at MRI with Clinical Severity in Wilson Disease. Radiology. 2021, 299(3), 662-672. ISSN 0033-8419. https://doi.org/10.1148/radiol.2021202846

Rank: 1/136, percentil: 99.63 (Radiology, nuclear medicine & medical imaging)

Citace dle WoS bez auto: 4

IF (2021) = 29.146

WoS: 000655251600035

2. místo

Vítek L*, Tiribelli C*. Bilirubin: The yellow hormone? Journal of Hepatology. 2021, 75(6), 1485-1490. ISSN 0168-8278. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2021.06.010

Rank: 5/93, percentil: 95.16 (Gastroenterology & hepatology)

Citace dle WoS bez auto: 7

IF (2021) = 30.083

WoS: 000720070100004

3. místo

Havlín J, Švorcová M, Dvořáčková E, Lašťovička J, Lischke R, Kalina T*, Hubáček P. Immunogenicity of BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine and SARS-CoV-2 infection in lung transplant recipients. The Journal of Heart and Lung Transplantation. 2021, 40(8), 754-758. ISSN 1053-2498. https://doi.org/10.1016/j.healun.2021.05.004

Rank: 4/211, percentil: 98.34 (Surgery)

Citace dle WoS bez auto: 62

IF (2021) = 13.569

WoS: 000682779700005

4. místo

Mlček M*, Meani P, Cotza M, Kowalewski M, Raffa GM, Kuriščák E, Popková M, Pilato M, Arcadipane A, Ranucci M, Lorusso R, Bělohlávek J. Atrial Septostomy for Left Ventricular Unloading During Extracorporeal Membrane Oxygenation for Cardiogenic Shock Animal Model. JACC: Cardiovascular Interventions. 2021, 14(24), 2698-2707. ISSN 1936-8798. https://doi.org/10.1016/j.jcin.2021.09.011

Rank: 16/143, percentil: 89.16 (Cardiac & cardiovascular systems)

Citace dle WoS bez auto: 2

IF (2021) = 11.075

WoS: 000734184400011


5. místo

Rusz J*, Hlavnička J, Novotný M, Tykalová T, Pelletier A, Montplaisir J, Gagnon J, Dušek P, Galbiati A, Marelli S, Timm PC, Teige LN, Janzen A, Habibi M, Stefani A, Holzknecht E, Seppi K, Evangelista E, Rassu A, Dauvilliers Y, Hogl B, Oertel W, St. Louis EK, Ferini-Strambi L, Růžička E, Postuma R, Šonka K. Speech Biomarkers in Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder and Parkinson Disease. Annals of Neurology. 2021, 90(1), 62-75. ISSN 0364-5134. https://doi.org/10.1002/ana.26085

Rank: 13/212, percentil: 94.10 (Clinical neurology)

Citace dle WoS bez auto: 17

IF (2021) = 11.274

WoS: 000647838200001

Rusz J*, Tykalova T, Novotny M, Zogala D, Šonka K, Růžička E, Dušek P. Defining Speech Subtypes in De Novo Parkinson Disease Response to Long-term Levodopa Therapy. Neurology. 2021, 97(21), e2124-e2135. ISSN 0028-3878. https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000012878

Rank: 10/212, percentil: 95.52 (Clinical neurology)

Citace dle WoS bez auto: 9

IF (2021) = 11.800

WoS: 000736051600020

Prof. Klener vědecké radě oznámil, že skrutátory byli určeni prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. a prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.

Hodnotiteli přednášky byli určeni: prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. pro habilitační řízení Ing. Milana Jakubka, Ph.D. a prof. MUDr. Otomar Kittnar, DrSc. pro řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. Ondřeje Bezdíčka, Ph.D.


V. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem: Ing. Milan Jakubek, Ph.D. z BIOCEV 1. LF UK, pro obor Lékařská chemie a biochemie.

Prof. Klener požádal předsedu komise pro habilitační řízení Ing. Milana Jakubka, Ph.D., prof. MUDr. Tomáše Zimu, DrSc., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor Lékařská chemie a biochemie. Následně Ing. Milan Jakubek, Ph.D. přednesl habilitační přednášku na téma „Nové farmakofory a jejich formulace v medicinální chemii“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, byly zodpovězeny dotazy oponentů.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. – 2 dotazy, prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc., Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. uvedl, že přednést přednášku z medicinální chemie na poli lékařské fakulty je úkol obtížný tak, aby problematika byla srozumitelná a nebyla příliš simplifikována.

Přednáška, kterou jsme viděli, byla pojata velmi dobře, názorně zpracovaná, obrazová dokumentace byla přehledná. Přednáška byla vystavená logicky a byly v ní prezentovány příběhy, které jsou aktuální a inovativní.

Čas vyhrazený pro přednášku byl dodržen. Prof. Slanař tedy považuje přednášku za zdařilou a doporučuje vědecké radě ji přijmout.

Proděkan prof. Klener poděkoval za hodnocení přednášky, proběhlo uzavřené jednání vědecké rady.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  57
 Počet přítomných členů VR  42 
 Počet kladných hlasů  40
 Počet negativních hlasů  2
 Zdrželo se  0
 Nehlasovalo  0

Usnesení V/2: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem Ing. Milana Jakubka, Ph.D. z BIOCEV 1. LF UK pro obor Lékařská chemie a biochemie rektorce UK k dalšímu řízení.


VI. Jmenovací řízení

Návrh na jmenování profesorem: doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Lékařská psychologie

Prof. Klener požádal předsedu komise pro jmenovací řízení doc. Mgr. Ondřeje Bezdíčka, Ph.D., prof. MUDr. Roberta Jecha, Ph.D., aby představil uchazeče. Předseda komise seznámil členy vědecké rady se složením komise a představil vědeckou práci uchazeče. Komise se usnesla, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro jmenování profesorem pro obor Lékařská psychologie. Následně doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. přednesl jmenovací přednášku na téma „Kognitivní porucha a její vztah k soběstačnosti u pacientů s Parkinsonovou nemocí“.

Následovala všeobecná diskuse, ve které vznesli své dotazy: prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., prof. MUDr. David Cibula, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. – 3 dotazy.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Otomar Kittnar, DrSc. uvedl, že jsme shlédli přednášku, která z formálního i didaktického hlediska splnila nároky, které jsou kladeny na jmenovací přednášku. Pokud jde o formální stránku, slidy byly velmi přehledně strukturované. Čas byl perfektně dodržen, byť za cenu rychlejší mluvy, ale díky tomu, že se přednáška vešla do 20 minut, tak mohli udržet pozornost i ti, pro které je toto téma trochu vzdálenější. Z hlediska didaktického se prof. Kittnarovi velmi líbila logika přednášky. Na začátku pan docent předeslal, že se bude prezentace skládat ze tří částí. Ty byly tak dobře a logicky propojené a navazovaly na sebe tak, že člověk nepozoroval žádný problém při přechodu z jedné části do druhé.

Prof. Kittnar oceňuje také, že přes to, že pro některé šlo o vzdálenější téma, daly se jasně pochopit jak základní metodologické postupy, tak výsledky, které je možné očekávat, a také to nejdůležitější – interpretace výsledků a vyvození závěrů. Přednášku tedy doporučuje vědecké radě k přijetí.

Následovalo uzavřené jednání vědecké rady.

 Stav hlasování
 Počet členů VR fakulty celkem  57
 Počet přítomných členů VR   42
 Počet kladných hlasů  42
 Počet negativních hlasů  0
 Zdrželo se  0
 Nehlasovalo  0

Usnesení VI/3:Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. Mgr. Ondřeje Bezdíčka, Ph.D. z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor Lékařská psychologie rektorce UK k dalšímu řízení.

VII. Akreditace oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. seznámil členy vědecké rady s návrhy akreditací oborů Gynekologie a porodnictví, Lékařská biofyzika a Lékařská fyziologie pro habilitační a jmenovací řízení.

Usnesení VII/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s podáním žádosti o akreditace oborů Gynekologie a porodnictví, Lékařská biofyzika a Lékařská fyziologie pro habilitační a jmenovací řízení a ukládá děkanovi fakulty předložit tento návrh rektorovi UK k dalšímu řízení o udělení akreditace. 
VIII. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení

S předkládanými návrhy komisí pro habilitační řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost, prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

 

MUDr. Tomáš Hrbáč, Ph.D.

Pracoviště: Neurochirurgická klinika FNO, LF OU

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

Obor: Neurochirurgie

Složení habilitační komise:

Předseda:
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

Členové:
prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
Neurochirurgie Krajská nemocnice Liberec, a.s.

doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.
Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D.
Neurochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.

Usnesení VIII/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Tomáše Hrbáče, Ph.D.


MUDr. Michal Vočka, Ph.D.

Pracoviště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

Obor: Onkologie

Složení habilitační komise:

Předseda:
prof. MUDr. David Feltl, PhD.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Členové:
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, PhD.
Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.
Klinika onkologická LF OU a FN Ostrava

MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, LF MU Brno

Usnesení VIII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Michala Vočky, Ph.D.
IX. Návrh na jmenování komisí pro jmenovací řízeníS předkládanými návrhy komisí pro jmenovací řízení seznámil vědeckou radu fakulty proděkan pro vědeckou činnost, prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

doc. MUDr. Dan Wichterle, Ph.D.

Pracoviště: IKEM, II. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Obor: Vnitřní nemoci

Složení komise:

Předseda:
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA
I. Interní klinika – kardiologická FN Olomouc a UPOL

Členové:
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESC
Klinika kardiologie IKEM

doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D.
Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno

prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc.
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a.s.

Usnesení IX/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Dana Wichterleho, Ph.D.

X. Návrh na jmenování členů komisí pro SRZk
S předkládaným návrhem na jmenování členů zkušební komise pro SRZk seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 

 Předkládající klinika  Jméno a příjmení  Obor (program) / předmět
 Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN  

Člen

 Mgr. Eliška Rotbartová

Mgr. Klára Šťastná

 

 bc Ergoterapie/všechny předměty

Usnesení X/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na jmenování členů komise pro SRZk podle předloženého návrhu.
XI. Návrh na změnu garanta bakalářského studijního programu Nutriční terapie

Pan děkan předložil vědecké radě návrh na změnu garanta bakalářského studijního programu Nutriční terapie, důvodem navrhované změny je náprava nesrovnalostí v garantování tohoto studijního programu, a to na základě Opatření rektora č. 13/2019 ve znění opatření rektora č. 22/2022 Standardy studijních programů UK (čl. 6 odst. 2). Navrhuje se odvolání stávajícího garanta doc. MUDr. Lukáše Zlatohlávka, Ph.D. a do funkce garanta je navržena MUDr. Eva Horová, Ph.D.

Usnesení XI/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na odvolání stávajícího garanta doc. MUDr. Lukáše Zlatohlávka, Ph.D. a souhlasí s návrhem jmenovat MUDr. Evu Horovou, Ph.D. garantem bakalářského studijního programu Nutriční terapie.

XII. Návrh na změnu garanta navazujícího magisterského SP Výživa dospělých a dětí
Pan děkan předložil vědecké radě návrh na změnu garanta navazujícího magisterského SP Výživa dospělých a dětí, důvodem navrhované změny je náprava nesrovnalostí v garantování tohoto studijního programu, a to na základě Opatření rektora č. 13/2019 ve znění opatření rektora č. 22/2022 Standardy studijních programů UK (čl. 6 odst. 2). Navrhuje se odvolání stávajícího garanta prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., MBA a do funkce garanta je navržen doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Usnesení XII/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na odvolání stávajícího garanta prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., MBA a souhlasí s návrhem jmenovat doc. MUDr. Lukáše Zlatohlávka, Ph.D. garantem navazujícího magisterského studijního programu Výživa dětí a dospělých.

 

XII. Návrh na změnu garanta navazujícího magisterského SP Výživa dospělých a dětíPan děkan předložil vědecké radě návrh na změnu garanta navazujícího magisterského SP Výživa dospělých a dětí, důvodem navrhované změny je náprava nesrovnalostí v garantování tohoto studijního programu, a to na základě Opatření rektora č. 13/2019 ve znění opatření rektora č. 22/2022 Standardy studijních programů UK (čl. 6 odst. 2).

Navrhuje se odvolání stávajícího garanta prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., MBA a do funkce garanta je navržen doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Usnesení XII/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem na odvolání stávajícího garanta prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., MBA a souhlasí s návrhem jmenovat doc. MUDr. Lukáše Zlatohlávka, Ph.D. garantem navazujícího magisterského studijního programu Výživa dětí a dospělých.

XIII. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních pracíProf. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování nehabilitovaných členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací.

 Oborová rada  Jméno a příjmení  Pracoviště
 Experimentální chirurgie  MUDr. Miroslav Levý, Ph.D.  Chirurgická klinika 1. LF UK a FTN
 Mikrobiologie  RNDr. Jan Bobek, Ph.D.
 Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN

Usnesení XIII/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací dle předloženého materiálu.

XIV. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSPProf. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil členy vědecké rady s návrhem na jmenování školitelů oborových rad DSP.

 Oborová rada
 Jméno a příjmení  Pracoviště
 

Fyziologie a patofyziologie člověka

 MUDr. Simona Arientová, Ph.D.  Klinika infekčních nemocí
1. LF UK a ÚVN
 

Nutriční a metabolické vědy

 MUDr. Eva Horová, Ph.D.  III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN

Usnesení XIV/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním školitelů oborových rad DSP podle předloženého materiálu.

XV. Různé

Profesor Vokurka závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 15:54 hod. zasedání ukončil.

Další zasedání vědecké rady se bude konat prezenční formou dne 25. 1. 2023
od 13 hodin.

V Praze dne 14. 12. 2022

Zapsaly:
Bc. Bohdana Frantíková
Mgr. Martina Renková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Vidi: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan fakulty


 

Hodnocení: spravovat