1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání AS 1. LF UK ze dne 16. 2. 2009

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 16. 2. 2009

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: J. Tichý, J. Albrecht, S. Hutt, J. Chmelo

Neomluveni: 

Hosté: O. Kittnar, M. Miovský, J. Payne, T. Zima

 

Návrh programu:

 

1. Kontrola zápisu z 8.12. 2008 (5 min.)

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Informace děkana pro členy AS (15 min.)

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání smlouvy o Založení o.p.s. Pražské centrum primární prevence (10 min.)

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání návrhu na akreditaci doktorského studijního programu Bioetika (10 min.)

5. Jonathan Menon  - Projednání závěrů Komise pro anglickou paralelku (15 min.)

6. MUDr. Marek Hilšer – Zpráva o účasti členů AS na zasedáních  (5 min.)

7. MUDr. Marek Hilšer – Informace o jednání zástupců akademických senátů o Bílé knize terciárního vzdělávání (15 min.)

8. Pavel Rutar – Zpráva o činnosti Spolku mediků českých a IFMSA  (10 min.)

9. Varia (5 min.)

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,06 hodin a požádal přítomné o schválení navrženého programu zasedání.

 

Akademický senát 1. LF schvaluje návrh programu.

                                                                       26 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

 

1. Kontrola zápisu z 8. 12. 2008

Akademický senát 1. LF schvaluje návrh zápisu z jednání Akademického senátu 

dne 8. 12. 2008.

                                                                       26 : 0 : 0 schváleno

 

 

2. Informace děkana pro členy AS

T. Zima seznámil v úvodu přítomné o změně ve vedení VFN, poděkoval J. Břízovi a předal mu nejvyšší fakultní ocenění, medaili 1. LF. Pověřena vedením VFN je  Mgr. Dana Jurásková.

J. Bříza poděkoval za ocenění, zůstává členem vedení VFN a bude nadále spolupracovat s 1. LF.

S poděkováním se připojil též předseda Akademického senátu.

 

T. Zima informoval členy Akademického senátu o:

- biostatistice;

- rekonstrukci děkanátu a budovy U Nemocnice 4;

- řešení  problematiky zkoušek z anatomie a histologie;

- zápisech do 2. úseku studia;

- BOZP a PO;

- výroční zprávě;

- koncepci Mgr. a Bc. oborů;

- přípravě učebních textů;

- dni otevřených dveří;

- 121. plesu mediků;

- M. D. Ph. D. programu;

- přípravě SVK;

- investicích 2008 a 2009;

- evaluaci pedagogického výkonu pracovišť;

- výsledcích hodnocení institucí v oblasti výzkumu;

- Bílé knize;

- zubním lékařství;

- anglických studentech;

- pojištění fakulty;

- zákonu 130.

Rozpravy se zúčastnili P. Pafko, M. Holcát, P. Rutar a T. Zima.

 

3. Projednání smlouvy o Založení o.p.s. Pražské centrum primární prevence

Děkan fakulty sdělil přítomným, že od předložení původního návrhu proběhla řada jednání. Vzhledem ke změně zákonů je nyní předkládána druhá dopracovaná verze návrhu.

Informaci doplnil M. Miovský.

Rozpravy se zúčastnili M. Hilšer a P. Šnajdr.

 

Usnesení:

 

      Akademický senát 1. lékařské fakulty schvaluje zakládající smlouvu obecně prospěšné společnosti Pražské centrum primární prevence a postoupí ji k projednání Akademickému senátu Univerzity Karlovy.

                                                                       26 : 0 : 0 schváleno

 

4. Projednání návrhu na akreditaci doktorského studijního programu Bioetika

T. Zima seznámil přítomné s předloženým materiálem. Jedná se o zavedený program, jehož akreditace končí. Změna nastává pouze v názvu.

Podle slov J. Payna, změna názvu z Lékařské etiky na Bioetiku usnadní mezinárodní komunikaci a rozšíří možnosti tohoto programu.

 

Usnesení:

 

    Akademický senát 1. lékařské fakulty souhlasí s návrhem na akreditaci doktorského studijního programu Bioetika.

                                                                       25 : 0 : 1 schváleno

 

5. Projednání závěrů Komise pro anglickou paralelku

P.Šnajdr seznámil jménem Komise pro záležitosti angl. paralelky senát s
několika problémy, kterými se tato komise na podnět studentů zabývala.
Týkají se hlavně fungování studijního oddělení pro angl. paralelku,
potíží při získávání a obnovování víz pro cizince ze zemí mimo EU a
problematiky koordinace výuky studentů angl.paralelky a přijíždějících
ERASMUS studentů.

 

K problematice se vyjádřili T. Zima, P. Strejc, M. Hilšer, O. Kittnar, P. Pafko a P. Rutar.

M. Hilšer poděkoval komisi pro anglickou paralelku za zpracování podkladů.

 

Usnesení:

 

   Akademický senát 1. lékařské fakulty žádá vedení fakulty, aby projednalo závěry komise pro anglickou paralelku a zpracovalo zprávu o řešení této problematiky.

                                                                       26 : 0 : 1 schváleno

 

6. Zpráva o účasti členů AS na zasedáních 

M. Hilšer předložil zprávu o účasti členů AS na zasedáních a požádal členy AS, aby se vyjádřili v případě, že by údaje jejich účasti nesouhlasily.

 

Usnesení:   

 

     Akademický senát 1. lékařské fakulty bere na vědomí zprávu o účasti členů AS na zasedáních v období červen 2008 - leden 2009.

                                                                       26 : 0 : 0 schváleno

 

7. Informace o jednání zástupců akademických senátů o Bílé knize terciárního vzdělávání

Hilšer seznamuje akademický senát  o iniciativě humanitních fakult týkající se připravované reformy terciárního vzdělávání. Seznámil senát s výsledky setkání zástupců akademických senátů vysokých škol ČR, které se uskutečnilo  4.2.2009 v Hradci Králové. Přečetl prohlášení,  které bylo na tomto setkání přijato. Upozornil na ohrožení  samosprávy vysokých škol a akademických svobod plynoucích ze záměrů představených v „Bílé knize“. Vyzval akademický senát, aby toto prohlášení podpořil.   

 

16,15 hod. odchází J. Beneš

 

      Akademický senát 1. lékařské fakulty se připojuje k prohlášení zástupců Akademických senátů z Hradce Králové ze dne 4. 2. 2009.

                                                                       25 : 0 : 0 schváleno

 

8. Zpráva o činnosti Spolku mediků českých a IFMSA 

P. Rutar informoval přítomné o aktivitách Spolku mediků českých v roce 2008.

A. Pechová přiblížila činnost místní pobočky IFMSA CZ při 1. LF UK v Praze v roce 2008.

M. Hilšer poděkoval za obě zprávy a popřál spolkové činnosti mnoho úspěchů i v budoucnu.

 

9. Varia

Do komisí pro výběrová řízení na obsazení míst přednosty/ky jsou jmenováni:

-       Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF a FTN: A. Martan, náhradník: J. Bruthans

-       Ústav všeobecného lékařství 1. LF: P. Pafko, náhradník: M. Hilšer

-       Ústav imunologie a mikrobiologie: I. M. Malbohan, náhradník: P. Šnajdr

 

 

Zasedání Akademického senátu 1. LF bylo ukončeno v 16,40 hodin.

Následující zasedání je plánováno na 16. března 2009.

   

 

Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: (hodnotilo 11 uživatelů) spravovat