1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání AS 1. LF UK dne 5. 11. 2007

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 5. 11. 2007

 

Přítomni: viz prezenční listina

 

Omluveni: N. Gaier, A. Martan, A. Krajcová, R. Češka, R. Gürlich

Neomluveni: J. Beneš, P. Broulík

Hosté: H. Hubálková, M. Říhová, E. Soubustová, T. Zima

 

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,05 hodin.

 

Návrh programu:

  1. Slib člena akademického senátu (5min)
  2. Kontrola zápisu z 8. 10. 2007 (5 min.)
  3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Informace děkana pro členy AS (15 min.)
  4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání návrhu výše prospěchových stipendií za akademický rok 2006/2007 (20 min.)
  5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Prodloužení akreditace doktorského studijního programu Dějiny lékařství (10 min.)
  6. as. MUDr. Petr Kocna – Projednání organizace voleb do AS 1. LF UK (15 min)
  7. MUDr. Bc. Marek Hilšer – Projednání návrhu na jmenování členů Komise pro hodnocení výuky a komise disciplinární (10 min.)
  8. MUDr. Bc. Marek Hilšer – Zpráva o účasti členů AS na zasedáních ve volebním období 2004-2007 (5 min)
  9. Varia (10 min.)

 

AS 1. LF UK schvaluje navržený program.

19 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

 

1.Slib člena akademického senátu

Náhradník se nedostavil.

 

2. Kontrola zápisu z 8. 10. 2007

P. Sucharda upřesňuje formulaci bodu 3 zápisu.

 

AS 1. LF UK souhlasí s návrhem zápisu po doplnění připomínky P. Suchardy.

19 : 0 : 0 schváleno

 

15,10 hodin příchod J. Hoffmannová.

 

3. Informace děkana pro členy AS

-       Jmenování profesorů v Karolinu (6 profesorů z 1. LF).

-       Udělení docentských dekretů rektorem UK (21 docentů z 1. LF).

-       Vedení 1. LF připravilo pracovní řád pro zaměstnance vycházející z nového zákoníku práce.

-       Vedení 1. LF připravilovzorový organizační řád pro pracoviště, která tento řád buď převezmou, nebo rozpracují.

 

15,12 hodin příchod M. Holcát.

 

-       Rozpočet 1. LF umožňuje vyplatit zaměstnancům odměnu ve výši 100 % měsíčního průměru (50 % fixně a 50 % dle rozhodnutí vedoucího pracoviště).

-       Setkání s primátorem hl.m. Prahy P. Bémem, 6.11.2007 v pořadu Křeslo pro Fausta.

-       Setkání s kandidáty do Akademického senátu se uskuteční ve velké posluchárně Purkyňova ústavu 28.11.2007 ve 14,00 hodin.

-       Návštěva prezidenta republiky Václava Klause se uskuteční 5.12.2007 odpoledne v Purkyňově ústavu.

-       Probíhá setkání zástupců interních oborů ohledně zkoušky z vnitřního lékařství pro 5.ročník.

-       V souvislosti s připravovaným centrem BIOCEV jsme společně s Přírodovědeckou fakultou byli požádáni rektorátem univerzity o vyjádření ke smlouvám, které tuto spolupráci upravují. Vzhledem k tomu, že smlouvy, které bychom měli projednat, jsou toho času zpracovávány rektorátem a dále budou postoupeny univerzitnímu AS, který by je měl projednat 30. listopadu, navrhuje p. děkan svolání mimořádného zasedání AS, a to dne 19.11.07.

 

4. Projednání návrhu výše prospěchových stipendií za akademický rok 2006/2007

T. Zima seznámil přítomné s předkládaným materiálem.

Š. Sulek žádá o informování studentů o možnosti požádat o stipendium.

T. Zima sděluje, že informace bude dostupná na internetových stránkách fakulty.

P. Šnajdr se ptá na možnost navýšení stipendia nejlepším studentům.

J. Bruthans navrhuje navýšit stipendium pro bakaláře, vzhledem k tomu, že je jen jeden.

E. Soubustová upozorňuje na komplikaci z ekonomického hlediska. Prosí ponechat tuto podobu a návrhy využít pro příští ak. rok.

 

15,30 hodin příchod K. Šonka.

 

T. Zima s navýšením souhlasí.

B. Matouš se domnívá, že navýšení v letošním roce zkomplikuje situaci pro příští rok.

J. Bruthans se přimlouvá pro výpočet stipendií z celku.

T. Zima argumentuje, že při rozložení je výpočet transparentnější.

M. Hilšer upozorňuje, že předpis 1. LF je přísnější než předpis UK.

E. Soubustová navrhuje předložit AS návrh na úpravu podle výsledku propočtů z celku.

T. Zima upozorňuje, že při takovém výpočtu by anglická paralelka a bakalářské obory neměly vůbec nárok na stipendia.

 

AS souhlasí s výší prospěchového stipendia za studijní výsledky v ak. roce 2006/2007 (včetně navrženého navýšení)

 

20 : 0 : 2 schváleno

 

 

E. Soubustová doplňuje, že výplata stipendií proběhne podle pravidel loňského roku ve dvou výplatních termínech.

 

5. Prodloužení akreditace doktorského studijního programu Dějiny lékařství

T. Zima seznámil přítomné se studijním programem, který garantuje prof. Říhová. Jedná se o unikátní obor. Má již absolventa. P. Sucharda se ptal na kritéria, jestliže standardní (např. publikace v časopisech s IF) nelze použít. T. Zima objasnil, že se používají kritéria v oboru obvyklá, např. publikace v odborných sbornících a sdělení na významných konferencích.

 

Akademický senát 1. LF souhlasí se žádostí o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Dějiny lékařství.

22 : 0 : 0 schváleno

 

7. Projednání návrhu na jmenování členů Komise pro hodnocení výuky a Komise disciplinární

 

(7.bod programu projednáván před 6. bodem z důvodu absence předsedy volební komise.)

 

M. Hilšer informoval o končícím jednoletém období poloviny  Hodnotící komise.

 

M. Klein navrhuje stávající členy, M. Hilšera a J. Hoffmanovou.

 

M. Hilšer navrhuje P. Šnajdra a E. Havrdovou.

 

Akademický senát navrhuje za členy Hodnotící komise: MUDr. Pavla Šnajdra, Marka Hilšera, Jiřinu Hoffmannovou, prof. Aleksi Šeda a doc. Evu Havrdovou.

18 : 0 : 4 schváleno

 

T. Zima upozornil na konec volebního období Disciplinární komise 29.12.07. Navrhuje, aby členové komise, O. Kittnar, K. Šonka, S. Štípek, zůstali nadále ve funkcích. Dále byli do komise navrženi J. Bruthans,  V.  Vraštiaková, J. Albrecht.

 

Š. Bálková navrhuje studentku 4. ročníku zubního lékařství, Elišku Feltlovou.

 

Akademický senát hlasuje o tajné volbě a volební komisi ve složení: Š. Balková, Š. Sulek, P. Sucharda.

17 : 0 : 5 schváleno

 

Navržení kandidáti: J. Bruthans, J. Albrecht, E. Feltlová, V. Vraštiaková

 

Š. Bálková informuje přítomné o výsledcích tajného hlasování :

V pořadí počtu hlasů byli zvoleni členy Disciplinární komise E. Feltlová, J. Albrecht, V. Vraštiaková;

jako náhradník J. Bruthans.

Dalšími členy zůstají O. Kittnar, K. Šonka a S. Štípek.

 

Akademický senát 1. LF souhlasí se složením Disciplinární komise ve složení prof. Otomar Kitnar, prof.  Karel Šonka, prof. Stanislav Štípek, Eliška Feltlová, Jakub Albrecht, ViktóriaVraštiaková a jako náhradník MUDr. Jan Bruthans.    

19 : 0 : 2 schváleno

 

6. Projednání organizace voleb do AS 1. LF UK

Předseda volební komise, P. Kocna, informoval o přípravě průběhu voleb do AS v prosinci t.r. Kromě osob pověřených dozorem budou pomáhat dva studenti 1. LF, Lucie Švecová a Adam Šulc (3. a 6. ročník). Seznam voličů na webu nebude přístupný jako celek, ale zadáním  rodného čísla je možno ověřit příslušnost ke studentům/akad. pracovníkům a volební místnost. Seznam nebude zveřejněn v tištěné podobě.

 

16,00 hodin odchod E. Havrdová.

 

Proběhla diskuze o zabezpečení voleb na odloučených pracovištích, o pečetění uren a otevření volebních místností. Diskuze se zúčastnili: P. Kocna, P. Sucharda, M. Holcát, J. Bruthans, M. Hilšer, J. Hoffmannová, Š. Sulek, B. Matouš, M. Klein, P. Šnajdr, T. Zima.

 

Akademický senát navrhl následující změny v přípravě voleb do AS:

-       Volby proběhnou na odloučených pracovištích 1. LF UK ve dvou dnech kromě pracoviště v Mariánských Lázních, kde proběhnou volby do AS pouze v jednom dni.

-       Volební místnosti budou otevřeny 1. den voleb 8 – 16 hodin a 2. den voleb 8 – 12 hodin.

-       Zapečetění uren provedou osoby pověřené dozorem nad volbami.

17 : 3 : 1 schváleno

 

Š. Sulek a P. Sucharda nesouhlasí se stanovenou dobou otevření volebních místností a navrhují změnu na 9 – 16,30 hodin první den a 9 – 14,30 hodin druhý den.

M. Hilšer vyzval přítomné k hlasování pro tento návrh.

19 : 0 : 2 schváleno

 

Akademický senát 1. LF souhlasí se jmenováním navržených osob pověřených dozorem včetně  studentů L. Švecové a  A. Šulce.

21 : 0 : 0 schváleno

 

P. Kocna upozorňuje na skutečnost, že někteří studenti jsou zapsáni vícekrát.

J. Bruthans potvrzuje, že je možné studovat více oborů současně.

P. Kocna navrhuje, aby rozhodující byl nejvyšší ročník a student byl do seznamu zapsán jen jedenkrát.

M. Holcát uvádí, že stejně tak jsou někteří pracovníci vedeni na dvou ústavech/klinikách.

T. Zima navrhuje, aby se vycházelo podle vyššího úvazku, poté podle první smlouvy.

J. Hoffmannová se ptá, zda mohou studenti zjistit svá volební místa na webu.

P. Kocna upřesňuje, že program pouze sdělí, zda student je veden jako student či akademický pracovník.

M. Hilšer dodává, že potřebné informace budou zveřejněny v pokynech k volbám.

E. Soubustová upozorňuje, že místo volby nelze na web doplnit.

 

Akademický senát 1. LF schvaluje návrh organizace voleb předložených volební komisí včetně dodatečných návrhů.

20 : 0 : 1 schváleno

 

8. Zpráva o účasti členů AS na zasedáních ve volebním období 2004 – 2007

 

Akademický senát se seznámil se zprávou o účasti členů Akademického senátu na zasedáních ve volebním období 2004 – 2007.

20 : 0: 1 schváleno

 

9. Varia

 

Akademický senát 1. LF schvaluje jako zástupce AS do výběrové komise na přednostu/-ku Revmatologické kliniky R. Gürlicha a náhradníka Š. Sulka.

21 : 0 : 0 schváleno

 

Akademický senát 1. LF schvaluje jako zástupce AS do výběrové komise na přednostu/-ku Ústavu pro Humanitní studia v lékařství P. Šnajdra a náhradníka M. Hilšera.

                                                                       19 : 0 : 2 schváleno

 

 

M. Hilšer ukončil zasedání v 16,42 hodin.

Následující mimořádné zasedání se koná 19. listopadu v 16,00 hodin v zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3, Praha 2.

 

 

Zapsala: E. Svobodová, kontrolovali M. Hilšer a P. Sucharda

 

Příloha k bodu 4 zápisu ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 5. 11. 2007

 

 

Počet studentů

z toho 10%

studijní průměr

počet studenů s
 nejlepším průměrem

prospěchový
průměr 1,00

prospěchový
průměr do 1,20

prospěchový
průměr nad 1,20

Všeobecné lékařství - 2. úsek studia

337

34

1,60

46

10

6

30

Všeobecné lékařství

1299

130

1,14

132

73

59

0

Zubní lékařství

173

17

1,14

21

11

10

0

Stomatologie

65

6

1,11

7

5

2

0

Specializace ve zdravotnictví Bc.

212

21

1,29

22

1

13

8

Specializace ve zdravotnictví Mgr.

23

2

1,38

2

0

0

2

Ošetřovatelství Bc.

45

5

1,62

5

0

1

4

Ošetřovatelství Mgr.

0

 

 

 

 

 

 

Anglická paralelka

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné lékařství - 2. úsek studia

73

7

1,25

8

1

0

7

Všeobecné lékařství 

126

13

1,29

15

3

4

8

Zubní lékařství

41

4

1,67

4

0

0

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh výše prospěchového stipendia

 

 

 

 

 

 

Prospěchový průměr

1,00

do 1,20

nad 1,20

 

 

 

 

Magisterské studijní programy

15.000,-

10.000,-

9.000,-

 

 

 

 

Bakalářské studijní programy

12.000,-

9.000,-

9.000,-

 

 

 

 

Hodnocení: (hodnotilo 20 uživatelů) spravovat