1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání AS 1. LF UK dne 13. 10. 2008

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 13. 10. 2008

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: J. Beneš, P. Rutar

Neomluveni:

Hosté: M. Miovský, K. Skoupá, E. Soubustová, T. Zima

 

Návrh programu:

 1. Kontrola zápisu z 9. 6. 2008 (5 min.)
 2. MUDr. Marek Hilšer – Slib děkana 1. LF UK (5 min.)
 3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS (15 min.)
 4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání opatření děkana, kterým se stanoví výše doktorského stipendia pro akademický rok 2008/2009 (10 min.) 
 5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání textu zakládající smlouvy obecně prospěšné společnosti s názvem Pražské centrum primární prevence (10 min.)
 6. MUDr. Marek Hilšer – projednání organizace voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy  (25 min.)
 7. MUDr. Marek Hilšer – Projednání žádosti rektora Univerzity Karlovy o vyjádření ke změně názvu 2. LF UK (15 min.)
 8. Varia (10 min.)

 

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,03 hod. a požádal přítomné o schválení navrženého programu zasedání.

 

Akademický senát 1. LF schvaluje návrh programu.

                                                           24 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

 

1. Kontrola zápisu z 9. 6. 2008

 

Akademický senát 1. LF schvaluje návrh zápisu.

24 : 0 : 0 schváleno

 

2. Slib děkana 1. LF UK

Předseda Akademického senátu přečetl slib děkana 1. lékařské fakulty. T. Zima jej potvrdil slovem „slibuji“ a svým podpisem.

 

3. Informace děkana pro členy AS

 

T. Zima informoval přítomné o:

- zahájení akademického roku;

- Univerzitních nemocnicích;

- uzavření I. etapy rekonstrukce Kateřinské 32 a slavnostním otevření 15. 10. 2008;

 

15,06 hod.  příchod J. Tichý.

 

- zahájení II. etapy rekonstrukce Na Bojišti 3;

- rekonstrukci poslucháren Anatomického ústavu;

- zázemí pro studenty na nádvoří Purkyňova ústavu na Albertově;

- zahájení rekonstrukce budovy U Nemocnice 4 dne 1. 10. 2008;

- rekonstrukci šaten na ústavech 1. LF;

- centru BIOCEV;

- konferenci AMEE; při této příležitosti poděkoval studentům 1. LF UK, kteří se podíleli na její organizaci;

- grantové problematice;

- rozpočtu 1. LF;

- hodnocení výuky;

- hodnocení pracovišť podle vědeckého výzkumu;

 

15,15 hod. příchod E. Havrdová, M. Trněný.

 

- počtu zapsaných studentů.

 

M. Hilšer zahájil rozpravu.

 

T. Zima doplňuje informaci o rozhodnutí vyřešit problematiku zkoušek z histologie a anatomie v prvním ročníku.

Na dotaz E. Feltlové odpověděl, že je přijato 69 studentů stomatologie.

Na dotaz I. Malbohana se děkan vyjádřil, že počet se zvyšovat nebude.

M. Hilšer upozornil děkana fakulty na usnesení AS přijaté na červnovém zasedání, ve kterém AS žádá informaci o nápravných krocích  v problematických oblastech výuky, na něž poukazuje zpráva Hodnotící komise.

 T. Zima navrhuje přizvat k podrobnějšímu vysvětlení O. Kittnara.

M. Hilšer informoval vedení fakulty o zcela nevyhovujících prostorových podmínkách před studijním oddělením. Při větším počtu studentů často vznikají  neorganizované masové  fronty, které jsou zátěží nejen pro referentky, ale především pro návštěvníky studijního oddělení.  Položil dotaz, proč není studijní oddělení po rekonstrukci  vybaveno elektronickým pořadníkovým systémem, když bylo jeho umístění v minulosti přislíbeno.     

T. Zima uvedl, že si je situace vědom. Informoval, že s pořadníkovým systémem se počítá, ale jeho umístění nebylo dosud provedeno z důvodu zpoždění výběrového řízení na vnitřní vybavení děkanátu.    

M. Hilšer požádal o řešení kritické situace v co nejkratším časovém horizontu.   

 

4. Projednání opatření děkana, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia pro akademický rok 2008/2009

Děkan seznámil s navrženým materiálem.

J. Borovanský poukázal na špatné finanční ohodnocení PG studentů.

K tomu se T. Zima vyjádřil, že nelze očekávat příznivější rozpočet v následujícím roce.

 

15,35 hod. příchod P. Zborníková

 

Akademický senát schválil Opatření děkana, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2008/2009.

                                                                       27 : 0 : 1 schváleno

 

5. Projednání textu zakládající smlouvy obecně prospěšné společnosti s názvem Pražské centrum primární prevence

T. Zima k předloženému materiálu doplnil upřesňující informace.

M. Hilšer vyzval přítomné k rozpravě.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty projednal text Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Pražské centrum primární prevence o.p.s. předložený Hlavním městem Prahou

a konstatuje, že je nutné dále o textu smlouvy jednat zejména v těchto oblastech:

a)    problematika odpovědnosti zakladatelů o.p.s.,

b)    počet členů správní rady a dozorčí rady o.p.s.,

c)     možnosti zakladatele „vystoupit“.

Akademický senát 1. lékařské fakulty se dále usnesl, že své vyjádření k tomuto textu smlouvy dále postoupí Akademickému senátu Univerzity Karlovy v Praze jako podklad k vyjádření podle § 9, odst. 2, písm. d) zákona o vysokých školách.

                                                                       28 : 0 : 0 schváleno

 

7. Projednání žádosti rektora Univerzity Karlovy o vyjádření ke změně názvu 2. LF UK

V rozpravě vystoupili J. Tichý, j. Bruthans, P. Šnajdr, M. Trněný, T. Zima, M. Holcát, P. Strejc, M. Hilšer a J. Albrecht.

 

Akademický senát 1. LF UK bere na vědomí snahu 2. LF UK o změnu svého názvu.

                                                                       27 : 0 : 1 schváleno

 

 

6. Projednání organizace voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy

M. Hilšer informoval o vyhlášení voleb do AS UK. V souladu s univerzitním Volebním a jednacím řádem AS UK je senát 1. LF UK povinen stanovit organizační pokyny ke konání voleb na naší fakultě tak, aby se uskutečnily v měsíci listopadu 08. K tomu je nezbytné zvolit členy dílčí volební komise.

 

Akademický senát zvolil volební komisi ve složení: P. Zborníková, E. Feltlová, P. Šnajdr,  Knyplová, K. Mezian, O. Nosek a P. Pafko. Tato komise ze svého středu zvolí předsedu.

                                                                      

                                                                                  24 : 0 : 4 schváleno

 

     V souladu s Volebním a jednacím řádem AS UK Akademický senát 1. lékařské fakulty stanovuje: 

 1. Volby zástupců 1. lékařské fakulty UK  do Akademického senátu Univerzity Karlovy se budou konat  ve dnech 19. a 20. listopadu 2008. Volební místnosti budou otevřeny od 10:00 do 15:00 hodin.
 2. Volební místnosti se budou nacházet  ve  Faustově domě ( Karlovo náměstí 40, Praha 2) a Fyziologickém ústavu 1. LF UK Albertov 5, Praha 2. Rozdělení voličů do volebních místností stanoví a zveřejní v dostatečném předstihu na úřední desce fakulty dílčí volební komise.  
 3. Písemné návrhy na kandidáty lze podávat do podatelny fakulty nejpozději do 5. 11. 2008 do 14:00 hodin. Obálka s písemným návrhem musí být označena textem – VOLBY AS UK 2008. 
 4. Dílčí volební komise zveřejní seznam kandidátů v abecedním pořadí na úřední desce    fakulty a internetových stránkách fakulty nejpozději do  12. 11. 2008. 

5.  Za členy dílčí volební komise jsou jmenováni: P. Zborníková, E. Feltlová, P. Šnajdr,
     H. Knyblová, K. Mezian, O. Nosek a P. Pafko.

                                                                 28 : 0 : 0 schváleno

 

9. Varia

M. Klein informoval přítomné, že podal rezignaci  na funkci předsedy legislativní komise z důvodu studijního pobytu v zahraničí. Dále zůstává členem této komise.

 

P. Strejc požádal o zařazení Ústavu soudního lékařství do pořadníku rekonstrukcí a byl ujištěn T. Zimou, že během dvou let se počítá s opravou.

 

M. Hilšer poděkoval přednostovi Gynekologicko-porodnické kliniky za možnost konat zasedání Akademického senátu 1. LF v prostorách této kliniky.

 

Zasedání Akademického senátu 1. LF UK bylo zakončeno v 16,08 hodin.

 

 

Zapsala: Eva Svobodová

 

vidi Marek Hilšer

 

 

Příloha zápisu č.1 – Tabulka počtu přijatých studentů v akademickém roce 2008/09

 

 

Hodnocení: (hodnotilo 5 uživatelů) spravovat