1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání AS 17.1.2005

 Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 17. 1. 2005

 

Přítomni : viz prezenční listina

Omluveni : E.Havrdová, P.Sucharda

 

 

Zasedání Akademického senátu 1. LF zahájil předseda M. Hilšer v 15.10 hodin.V úvodu vyzval přítomné senátory k uctění památky obětí přírodní katastrofy v Asii minutou ticha.

 

 

Návrh programu :

  1. Kontrola zápisu ze dne 6.12.2004
  2. Kontrola zápisu ze dne 13.12.2004
  3. Prof.MUDr.Štěpán Svačina DrSc.,MBA –a)Návrh změn ve studijním řádu a organizaci studia na 1. LF UK, b) Návrh na změnu znění Řádu doktorského studia UK, 1. LF
  4. Ing. Eva Soubustová,MBA – Projednání předběžného návrhu rozpočtu fakulty na rok 2005
  5. Bc.Marek Hilšer – Volba Komise pro organizaci projednání návrhů na jmenování děkana
  6. Prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc. – Informace o nových aspektech zahraničních vztahů 1. LF UK
  7. Varia

 

AS 1. LF UK schvaluje návrh programu

                                                                                  25:0:0 ( pro:proti:zdrželo se) schváleno

 

  1. Kontrola zápisu ze dne 6.12.2004

Bez připomínek

                                                                                 

AS 1. LF UK schvaluje zápis ze zasedání AS ze dne 6.12.2004

                                                                                  24:0:1 schváleno

  1. Kontrola zápisu ze dne 13.12.2004

Bez připomínek

                                                                                 

AS 1. LF UK schvaluje zápis ze zasedání AS ze dne 13.12.2004

25:0:0 schváleno

 

 

3. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

a) Návrh změn ve studijním řádu a organizaci studia na 1. LF UK

 

Š. Svačina uvedl, že ve spolupráci s kolegiem a Doc. Hachem bylo vytvořeno několik návrhů na změny ve studijním řádu a organizaci studia 1. LF UK.  Předkládá proto senátu základní teze těchto návrhů a žádá o vyjádření rámcového stanoviska senátu k navrhovaným změnám, na jehož základě bude přistoupeno k další práci na detailním vypracování nových předpisů.  

Návrhy obsahují:

1. zavedení tzv.úseků studia ve studiu lékařství event. stomatologie a dalších programů.

viz. příloha zápisu

2. akreditaci nového bakalářského programu základy biomedicíny.

viz. příloha zápisu

 

J. Bruthans: Existuje jen málo studentů, kteří by úspěšně prošli přes druhý ročník ale neabsolvovali třetí. Kvůli patologie se neopakuje. Většina neúspěšných studentů  spíše neukončí  druhý ročník. Proto předložený návrh situaci neúspěšných studentů neřeší. Navrhovanou změnou by došlo k vytvoření dalšího bakalářského programu, který by zbytečně zatížil kapacity fakulty.

   Navrhuje, aby v této podobě předložený návrh akreditace bakalářského programu nebyl AS schválen a předkládá usnesení, ve kterém navrhuje  akreditaci bakalářského programu, ve kterém bude fakultativně udělován titul Bc. všem studentům lékařství po úspěšném absolvování 3. ročníku a vypracování bakalářské práce, jejíž zpracování může být obsahem povinně volitelného předmětu ve 3. nebo 4. ročníku.

 

15.15 příchod R.Češka

 

K. Šonka: Pokud se senát přikloní k rozpracovávání návrhů, žádá,  aby se návrhy projednávaly za účasti pedagogické komise senátu.

 

T. Zima: Upozorňuje že, návrh kolegy J. Bruthanse má administrativní úskalí. Obává se, že  udělení titulu Bc. za podmínek, které J Bruthans navrhuje,  odporuje  vyhlášce ministerstva zdravotnictví, kde je určen, obsah vzdělání nutný pro výkon zdravotnického povolání.

S prvním návrhem děkana pojednávajícím o úsecích studia souhlasí,  druhý návrh  by měl být projednán příslušnými komisemi.

 

15.20 příchod T. Švestka J. Hoffmanová

 

J. Bruthans: Upozorňuje, že uvedený návrh je  nesystémový, neboť je pro neúspěšné studeny. Na podporu svého návrhu uvádí, že student, který ukončí studium ve vyšším ročníku dostane alespoň nějaký doklad o vzdělání, na jehož základě se může přihlásit do jiného magisterského studia a nebo může pokračovat na jiných fakultách i v zahraničí.

 

M.Holcát: Dnešní diskuze o předložených návrzích by neměla být o detailní podobě jejich obsahu, ale o tom, zda dále rozpracovávat předběžné návrhy a podrobit je pozdější podrobné diskusi. 

 

M. Hilšer: Oba návrhy obsahují podnětné momenty. Z diskuze vyplývá, že toto téma obsahuje celou řadu otázek, které musí být probrány  pečlivěji, což nelze během zasedání senátu.

Navrhuje, aby senát přijal usnesení: Akademický senát schvaluje předběžný návrh změn studijního řádu  a organizace studia týkající se oboru lékařství a stomatologie  a návrh na akreditaci nového bakalářského oboru. AS žádá vedení fakulty, aby konečné dopracování definitivního návrhu předložilo komisi k projednání komisi pro záležitosti studia  a legislativní komisi akademického senátu.

 

K. Mezian: Navrhuje AS 10 min. přestávku.

 

                                                                                    12: 13: 3 neschváleno

 

T. Zima: Navrhuje AS hlasování o usnesení: AS 1. LF UK vyslechl návrh děkana fakulty o změnách ve studijním řádu a organizaci studia v oboru lékařství a stomatologie a návrhu na akreditaci nového bakalářského oboru. AS doporučuje děkanovi, aby ve spolupráci s Pedagogickou komisí AS, legislativní komisí AS zahájil diskusi  a přípravu k zavedení úseků studia a akreditaci bakalářského programu v průběhu studia medicíny.

 

M. Hilšer dává hlasovat o návrzích a svůj návrh na usnesení stahuje.

     

 

M.Hilšer dává hlasovat o návrhu J. Bruthanse

                                                                                              8:9:11 neschváleno

M Hilšer dává hlasovat o návrhu T. Zimy                                                                                                                                                                             

 

     AS 1. LF UK vyslechl návrh děkana fakulty o změnách ve studijním řádu a organizaci studia v oboru lékařství a stomatologie a návrhu na akreditaci nového bakalářského oboru. AS doporučuje děkanovi, aby ve spolupráci s Pedagogickou komisí AS, legislativní komisí AS zahájil diskusi  a přípravu k zavedení úseků studia a akreditaci bakalářského programu v průběhu studia medicíny.

                                                                                                           24:0:4 schváleno

 

b) Návrh na změnu znění Řádu doktorského studia UK, 1.LF

 

Š.Svačina: Platné vnitřní předpisy neumožňují absolvování doktorského studia již v prvním roce studia. Objevují se případy, kdy student PGS splní veškeré požadavky pro absolvování již v prvním roce, avšak absolvovat nemůže. Proto předkládám návrh na změnu v řádu doktorského studia, která toto umožní.  Předložený návrh neodporuje předpisu univerzity.

 

AS 1. LF UK schvaluje změnu Řádu doktorského studia Univerzity Karlovy, 1. lékařské fakulty  v souladu s návrhem předloženým děkanem 1. LF UK.

 

                                                                                                           27:0:1 schváleno

 

 

    4. Ing. Eva Soubustová, MBA – Projednání předběžného návrhu rozpočtu fakulty na rok 2005

 

E. Soubustová uvedla, že rozpočet na rok 2005 vychází z rozpočtu v roce 2004, jednotlivé položky jsou zatím předběžné, neboť se zatím neví v jaké výši bude státní dotace. V rozpočtu bylo zatím uvažováno s financemi z výzkumných záměrů, které jsou již známé. Návrh je koncipován tak, aby byl rozpočet vyrovnaný i přes zatím neznámé informace.

 

B.Matouš : Jestliže se podaří na zasedání AS UK dne 25.2.2005 schválit  rozpočet univerzity mohly by být do 10.3.2005 výstupy již na fakultě.

 

M.Hilšer: Proč tedy nyní bereme předběžný návrh na vědomí, když budeme o rozpočtu hlasovat znovu?

 

B.Matouš: Protože UK požaduje již nyní předběžné návrhy, podle nichž sestavuje rozpočet UK.

 

M. Hilšer dává hlasovat o usnesení.

 

AS 1.LF UK bere na vědomí předloženou verzi rozpočtu fakulty

                                                                                                          27:0:1 schváleno

 

 

5.Bc. Marek Hilšer – Volba Komise pro organizaci projednání návrhů na jmenování děkana

 

M.Hilšer uvedl, že se v dubnu bude konat „volba“ děkana. Je tedy nutné stanovit komisi, která je dle předpisu fakulty pověřena organizací voleb děkana. Komise se má skládat nejméně ze 3 členů.

Vyzývá přítomné k podávání návrhů na členy komise.

Navrženi jsou: B. Matouš, M. Holcát, J. Bruthans, Š. Bálková, P. Šnajdr, A.Žák, T. Švestka, K. Mezian  a   J. Hoffmannová, která návrh své kandidatury odmítá z pracovních důvodů.

 

AS 1. LF UK ustanovil Komisi pro organizaci projednání návrhů na jmenování děkana ve složení, B. Matouš, M. Holcát, J. Bruthans, Š. Bálková, P. Šnajdr, A.Žák, T. Švestka,

K. Mezian.                                                                                        

24:0:4 schváleno

 

 

 

6. Prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc. - Informace o nových aspektech zahraničních vztahů.

 

M. Halaška proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy uvedl že zahraniční styky fakulty jsou navázány se 46 univerzitami a v rámci těchto vztahů ročně 100-130 studentů posíláme do zahraničí/Erasmus a Socrates/.

Kromě těchto aktivit  byla navázána velmi dobrá spolupráce s nemocnicí v Chemnitz, což je jedna z  největších a nejmodernější  nemocnic v Německu. Má 1855 lůžek na 32 velkých klinikách a ročně ošetří cca 56000 pacientů. Předpokládá se dlouhodobá spolupráce. V současnosti se jedná o založení podpůrného spolku UK, který bude založen v Německu a má za úkol shromažďovat prostředky na přístrojové vybavení. Již bylo darováno několik přístrojů do fakultní nemocnice. Tato spolupráce sleduje i obecný princip podpory porozumění mezi národy v nejširším slova smyslu a mimořádné postavení 1.LF UK. Budování této spolupráce představují  3-4 roky práce prof. Svačiny, Doc. Kittnara, Prof. Halašky a MUDr.Bruthanse.

Vzhledem k započaté spolupráci, kterou představuje i přijetí 38 německých studentů na 1. LF UK se připravuje akreditace německy mluvící paralelky.  

 

A.Martan: Máme všude dost německy hovořících učitelů?

 

M.Halaška: Byli osloveni přednostové ústavu, za účelem zmapování počtu německy mluvících učitelů.  

 

B. Matouš zpochybnil dostatek učitelů, kteří by byli schopni učit teoretické předměty v němčině.  Navíc vidí problém v dostupnosti dalších seminárních místností. Kapacita přednáškových a seminárních prostor je už tak nedostačující pro současný počet studentů.

 

 

 

 T.Zima: Teoretické ústavy nemají dostatek prostor pro výuku a nejsou ani učitelé, kteří by zvládli teorii přednášet v odborné německé terminologii. Upozorňuje, že komunikativní znalost německého jazyka, je něco jiného než znalost odborné němčiny v daném předmětu.

 

P. Šnajdr: Stav na teoretických ústavech je z hlediska množství studentů, které je navštěvují neutěšený. Anatomický ústav například zajišťuje výuku nejen studentů 1. LF, ale také studentů 2. lékařské fakulty a ČVUT. Některé další žádosti o výuku anatomie ze strany jiných institucí již musely být z kapacitních důvodů odmítnuty. Otevření německé paralelky je zajímavý projekt, ale musí při něm být zohledněna současná situace na fakultě.  

 

J. Bruthans: V Německu se přijímá každý rok ke studiu cca 8000 studentů z 28000 žádostí,  neboť zde platí státem stanovený numerus clausus. Neúspěšní uchazeči nemají možnost být přijati. Tato možnost existuje pouze v zahraničí. Němečtí studenti studují například v německém programu na univerzitě v Budapešti. Situace v Německu dává vznik širokému trhu s velkou poptávkou po lékařském vzdělání, které by naše fakulta měla využít. Vznik nového programu v německém jazyce by byl ekonomicky přínosný.

 

T.Zima: Ekonomicky výhodnější je větší nábor anglicky mluvících studentů v zahraničí i zahranicemi Evropy, který již provádí proděkan O.Kittnar.

 

M.Halaška: Výběr studentů z Německa může být co do počtu i kvality jednodušší. A proto by navystávala potřeba výběru studentů jinde.

 

 B.Matouš: Tato debata ztrácí  cenu, když nejsou kapacity a učitelé trénovaní v NJ. Vyučujeme vše v AJ, který je jediným světovým jazykem v akademické vědecké komunitě. Drtivá většina odborné literatury je psána anglicky.

V NJ se vyučovalo za Ulbrichta, kdy byla generace učitelů, která němčinu ovládala.

 

T. Zima: Stojí za úvahu zda, raději než náročně zavádět německy mluvící paralelku, je lepší uvažovat o zvýšení školného a platbách v eurech.

 

J. Bruthans: Zvýšit školné už asi nelze, máme pro  anglickou paralelku nejvyšší školné ze všech fakult v republice a počet anglicky mluvících studentů se nedá stále navyšovat. V tomto ohledu je potenciál množství německých studentů výhodnější.

 

I. Malbohan: Jednalo by se také o vytvoření německé paralelky pro obor stomatologie.

 

M. Halaška: Uvažuje se pouze pro obor všeobecné lékařství.

 

M. Hilšer:  Němečtí studenti mají obavy, že nezvládnou zkoušky v AJ, bylo řečeno, že budou vyučování v Německém jazyce. Předpokládá vedení fakulty další navyšování počtu německých studentů?  Uvažuje se o možnosti vytvoření některých obtížnějších testů v německém jazyce pro stávající studenty?

 

M. Halaška: Informace o vyučování v německém jazyce proběhla ze strany nemocnice v Chemnitz. O navyšování německy mluvících studentů se uvažuje v případě akreditace oboru v NJ. Němečtí studenti jsou vyučováni v anglickém jazyce, a testy budou v anglickém jazyce.

 

 M.Hilšer: O zavedení německé paralelky existuje málo směrodatných informací, a proto se fakultě objevují nejrůznější pochybnosti, jak ozřejmuje i dnešní diskuse. Existuje  analýza popisující ekonomické a organizační předpoklady a důsledky související s akreditací německého programu.

 

M. Halaška: Podrobnější analýza zatím vytvořena nebyla.

 

M.Hilšer navrhuje usnesení:

 

AS žádá prof. Halašku  o předložení celkové analýzy aspektů souvisejících s připravovanou akreditací výuky všeobecného lékařství v německém jazyce na 1. LF UK.

 

27:0:1 schváleno

 

7.Varia

M. Hilšer na podnět studentů překládá zasedání AS 1. LF UK ze 14. 2. 2005 na 21. 2. 2005.

 V termínu 20. 6. 2005 nebude volná zasedací místnost, proto bude zasedání přeloženo na 13. 6. 2005.

B. Matouš informoval přítomné o příštím zasedání AS UK, kde bude projednána změna mzdového předpisu UK . Na následujícím zasedání 1. 4. 2005 by se mohl nový mzdový předpis schvalovat. Dále uvedl, že studentskou komoru upozorňoval na nutnost ustavit sociální komisi při AS 1. LF UK jako partnera komisi AS UK.

M. Hilšer: Zatím nebyly zveřejněny veškeré platné předpisy, schválené v minulém volebním období?

J. Bruthans: Jako předseda legislativní komise uvedl, že v nejbližší době budou vydány aktuálně platné předpisy.

M.Hilšer upozorňuje na plánovaný koncert v Karolínu dne 17. 3. 2005 od 19 hodin

 

Předseda AS 1. LF UK Bc. Marek Hilšer ukončil zasedání v 16.50 hodin

 

Příští zasedání Akademického senátu 1. LF UK se bude konat 21. 2. 2005 v 15 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK Na Bojišti 3, Praha 2.

 

Zapsala : V. Silbernaglová

Vidi : Bc. M. Hilšer

 

Hodnocení: (hodnotilo 7 uživatelů) spravovat