1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedaní Akdemického senátu 1.LF UK z 21. 3. 2005

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 21. 3. 2005

 

Přítomni : viz prezenční listina

Omluveni : J.Beneš, T. Zima, E.Havrdová, M. Blaha

 

 

Zasedání Akademického senátu 1. LF UK zahájil předseda Bc. Marek Hilšer v 15.10 hodin.

 

V úvodu zasedání požádal přítomné o uctění památky  pana  prof. MUDr. Jiřího Šonky, DrSc. a pana doc. MUDr. Hanuše Wilczeka, CSc. minutou ticha.

Seznámil přítomné s dopisem T. Zimy, který vzhledem k tomu, že předkládá návrh na kandidáta na funkci děkana 1. LF UK, považuje svoje členství v Akademickém senátu fakulty za neetické, a proto v souladu s čl.14, bod 2 Statutu 1.LF UK se vzdává členství v AS 1. LF UK.

Dále požádal o souhlas se změnou  programu, bod 3 před bod 2.

 

J. Bruthans navrhuje neprojednávat bod č.5 a ponechat jej na květnové zasedání AS, protože některé body návrhu změn vnitřního předpisu předložené vedením fakulty vychází z již neplatných předpisů a obsahují formální nedostatky. Legislativní komise nestačila tyto návrhy projednat.

 

S. Štípek připomíná, že v červnu začínají promoce, když nebudou návrhy schváleny, jak mají postupovat?

 

J. Bruthans: Vedení fakulty ví už dlouho, že je potřeba schválit tyto změny. Proč tedy předkládá návrhy až týden před zasedáním AS.

 

S. Štípek: V červnu budou poprvé promovat nové magisterské obory. Apeluje na AS, aby byly schváleny návrhy změn, neboť vzhledem k dalšímu schvalování v AS UK, které trvá asi 3 měsíce,  hrozí, že tyto obory nebudou moci promovat.

 

B. Matouš: Formální nedostatky se týkají také sponze? Pokud ne, tak lze hlasovat pouze o sponzích a ostatní návrhy lze ponechat na další zasedání.

 

J. Hoffmannová: Připomíná, že o návrzích lze jednat na dubnovém zasedání, takže ke schválení může dojít včas tak, aby stihly nové obory odpromovat.

 

P. Sucharda: Návrhy by měly projít legislativní komisí dříve, než o nich jedná senát.

 

B. Matouš navrhuje, aby byly návrhy změn projednány legislativní komisí a předloženy AS 11. 4. 05; požádá AS UK, aby schválené změny projednal na  květnovém zasedání. 

 

M. Hilšer dává hlasovat o vypuštění bodu č.5 a přesunutí bodu č. 3.

                                                                                  24:0:0 ( pro:proti:zdrželo se:) schváleno

 

Návrh programu :

  1. Kontrola zápisu ze dne 21.2.2005
  2. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA - Změna názvu Kliniky nemocí z povolání
  3. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA – Projednání a schválení Výroční zprávy
  4. Ing. Eva Soubustová, MBA – Projednání a schválení rozpočtu 1. LF UK na rok 2005
  5. doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc.- Zpráva volební komise o přijatých kandidátech na funkci děkana fakulty a stanovení harmonogramu veřejných prezentací
  6. Pavel Vychytil – Informace o změně systému dotování ubytování studentů na UK
  7. Petr Houska – Zpráva fungování studentské organizace IFMSA
  8. Varia

 

AS 1. LF UK schvaluje návrh programu.

                                                                                                              24:0:0 schváleno

 

  1. Kontrola zápisu ze dne 21.2.2005

 

Bez připomínek

 

AS 1. LF UK schvaluje zápis ze zasedání AS ze dne 21.2.2005

                                                                           

                                                                                                        24:0:0 schváleno

 

2.Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA – Změna názvu Kliniky nemocí z povolání

 

Z důvodu nepřítomnosti děkana fakulty uvedl bod S. Štípek.

Na podnět doc. Pelclové navrhuje vedení fakulty změnu názvu Kliniky nemocí z povolání  na Klinika pracovního lékařství a toxikologie. Tato změna je navržena v souladu s novým názvem atestace Pracovní lékařství namísto Hygiena práce a nemoci z povolání. Změna nikterak neimplikuje zásah do kompetencí jiných pracovišť. Název byl schválen kolegiem děkana a vědeckou radou 1. LF UK.

 

doc. Pelclová: Změnu názvu považuje za zlepšení obrazu 1. LF UK, neboť je v souladu s evropským trendem, podle kterého je název „pracovní lékařství“ používán v 15 zemích EU. Připojení  slova toxikologie považuje vzhledem k zaměření kliniky a spojení s Toxikologickým informačním střediskem za adekvátní. Toxikologii se na klinice intenzivně věnují, hospitalizují pacienty s otravami průmyslovými látkami, píší učebnice a publikují výzkumné práce. Toxikologie se na klinice v širokém rozsahu vyučuje, zkouší, vědecky zde pracují i  PGS.

 

P. Strejc adresoval dopis děkanovi, ke kterému se připojil i T.Zima, v němž uvádí, že nepovažuje za vhodné, aby k novému názvu bylo připojeno slovo toxikologie. To by vyjadřovalo, že je pod klinikou zahrnuta veškerá klinická toxikologie , což neodpovídá skutečnosti. Ústav soudního lékařství a toxikologie zajišťuje vedle nesporných forenzních aplikací toxikologie prakticky kompletní diagnostický servis  klinickým pracovištím v nepřetržitém provozu.

 

B. Matouš vysvětlil genezi vzniku pracoviště Soudní lékařství a toxikologie. Poukázal na to, že toxikologii převzal do své kompetence Ústav soudního lékařství v době, kdy na fakultě nebyl o tento obor zájem ze strany jiných pracovišť.    

 

Doc. Pelcová uvádí, že toxikologie je  enormně široký obor, jehož šíře  by ani společně s Ústavem soudního lékařství a toxikologie nebyla pokryta. Snaha o začlenění slova toxikologie do názvu kliniky není snahou o expanzi  do kompetence jiných ústavů nebo klinik.

 

P. Sucharda se diví, že je problém pracoviště ve smyslu návrhu doc. Pelcové a vedení fakulty přejmenovat, když se nikomu neberou pracovníci ani peníze ani se nebere či nepřidává práce.

 

S. Štípek se domnívá, že je pozitivní, aby název obsahoval slovo toxikologie především  z důvodu vztahu  k nefakultním institucím.

 

M. Holcát: Přejmenování pracoviště ve smyslu návrhu vedení má význam také ve vztahu k institucím, jako jsou ministerstva aj., které rozhodují o přidělování dotací a jiných forem finančních prostředků. Klinika s navrženým názvem by měla větší pravděpodobnost uspět v soutěžích o finanční prostředky.

 

Předseda AS ukončuje diskusi a podává protinávrh ve znění: Klinika pracovního lékařství.

Nejprve dává hlasovat o původním návrhu vedení:

 

Akademický senát schvaluje změnu názvu Klinika nemocí z povolání na Klinika  pracovního lékařství a toxikologie.

 

                                                                                          7:3:14 neschváleno

Akademický senát schvaluje změnu názvu Klinika nemocí z povolání na Klinika pracovního lékařství.

                                                                                          4:6:13 neschváleno

 

1.      Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA - Projednání a schválení výroční zprávy

 

M. Hilšer informoval AS tom, že obdržel dopis prof. Sulkové adresovaný děkanovi fakulty a předsedovi AS, ve kterém upozorňuje na nesrovnalosti v údajích o publikační činnosti uvedených v návrhu výroční zprávy.  Ve svých připomínkách uvádí: V přehledné tabulce „top“ pracovníků je uvedeno její jméno s 281 body pod pracovištěm Klinika nefrologie. Tento údaj není správný, neboť svou  bibliografii pod Klinikou nefrologie nevykázala a ani pod touto klinikou nepracovala a nepublikovala. Uvádí, že mezi pracovišti není uvedeno Interní oddělení Strahov, ačkoliv tomuto pracovišti připadá oněch 281 bodů a pravděpodobně i další body jiných publikujících pracovníků z tohoto oddělení. Domnívá se, že přední umístění Kliniky nefrologie je tím nesprávně nadhodnoceno a reální počet bodů je třeba přinejmenším o 281 bodů snížit. 

V listopadu 2002 projednal Akademický senát 1.LF UK vznik Kliniky nefrologie ze dvou součástí – nefrologické části 1.interní kliniky a Interního oddělení Strahov. Internímu oddělení Strahov byla tehdy přislíbeno, že „bude rovnocennou součástí Kliniky nefrologie“. Pozdější sled událostí byl bohužel s původními přísliby v rozporu a postupně vyústil v její rezignaci na funkci přednosty Interního oddělení Strahov. Následně bylo Interní oddělení Strahov ponecháno děkanem fakulty i vedením VFN samostatné.

    V podkladech pro výkaz vědy pro výroční zprávu však strahovské oddělení samostatně uvedeno není, ba dokonce chybí zcela.

     Buď je přiřazení její  publikační aktivity ke Klinice nefrologie nesprávným zvýhodněním Kliniky nefrologie, nebo je odrazem neexistence Strahova coby samostatného pracoviště. .

      Ve svém dopise apeluje na vedení fakulty a na Akademický senát 1.LF UK, aby takové „nepřesnosti“ nevznikaly a aby fakulta dbala nejen na kvantitu dosažených úspěchů, ale i na cesty, kterými se úspěchy dosahují. 

 

J. Hoffmannová: Vznik  kliniky byl skutečně  AS schválen, ale k faktickému sloučení zřejmě nedošlo. Interní oddělení Strahov je ve výroční správě uváděno jako samostatné pracoviště. 

 

J. Bruthans: Do 31. 12. 2003 je uváděno samostatně.

 

P. Broulík se domnívá, že v celkovém kontextu 280 bodů nehraje žádnou roli. Bylo neuvedení bodů úmyslné?

 

J. Hoffmannová se nedomnívá, že by šlo o úmyslné neuvedení, upozorňuje však, že se Akademický senát nemůže podepsat pod údaje, které jak se zdá nejsou uvedeny správně.

 

M. Hilšer: Pokud bylo uvedeno,  že jsou ve výroční zprávě nesrovnalosti, neměl by AS návrh schválit jako celek. Nesprávné údaje by měly být opraveny a situace uvedena na prvou míru. 

 

B. Matouš: Nemůžeme se přeci podepsat pod něco, co je nesprávné.

 

P. Sucharda: V době schvalování návrhu nebylo zcela jasné, zda lůžková část bude Klinika nefrologie nebo zda se Int. odd. Strahov  připojí. Tento problém nebyl objasněn a proč se sloučení neuskutečnilo, se neví. Nepochybuje o tom, že ke Klinice nefrologie Strahov nepatří.

 

M. Holcát: Byl předložen návrh na sloučení, ale fakticky k tomu nedošlo.

 

A. Žák: I kdyby byla pracoviště sloučena, měla by být  ve výroční zprávě uvedena samostatně. 

 

J. Bruthans vidí 2 roviny zřetelné v této otázce; jednu školskou a druhou zdravotnickou. Dříve musel sloučení pracovišť posvětit AS UK, dnes stačí schválení jen AS 1. LF UK. Domnívá se, že by měl AS revokovat usnesení na základě reálné situace.

 

 M. Hilšer ukončuje rozpravu a dává hlasovat o usnesení: 

 

AS  neschvaluje Výroční zprávu z důvodu uvedení nepřesných údajů v části pojednávající o evaluaci vědeckých výsledků. AS žádá vedení fakulty, aby uvedlo výsledky evaluace vědecké činnosti v souladu s projednávanými připomínkami týkající se pracovišť Nefrologická klinika a Interní oddělení Strahov. 

                                                                            23:0:1 schváleno

 

 

4. Ing.Eva Soubustová,MBA-Projednání a schválení rozpočtu 1. LF UK na rok 2005

 

E. Soubustová uvedla, že UK schválila rozpočet univerzity a rozpočet fakulty,  jehož konečná verze byla předložena ekonomické komisi. Rozpočet byl sestaven v souladu s dikcí zákona jako vyrovnaný. Nejsou uvedeny finance z výzkumných záměrů, ve kterých dochází ke spolupráci s jinými fakultami, také  je nižší tvorba FRIM.

 

B. Matouš uvedl, že ekonomická komise dne 15.3.2005 za přítomnosti ekonoma fakulty konstatovala:

1. rozpočet je podle zákona vyrovnaný;

2. je v realitě daných neinvestičních prostředků;

Doporučil proto AS 1. LF UK rozpočet přijmout. Upozornil na  to, že se podílíme na tvorbě rezervy UK.

 

I. Sinecká:  Jak se projeví navýšení v rozpočtu na stomatologii, především s ohledem na navýšení normativu pro tento obor ze strany státu. 

 

E. Soubustová: Pokud se jedná o navýšení normativu s koeficientem 3.5 pro obor praktické zubní lékařství vyhlášený MŠMT, neznamená to, že existuje výpočet pro jednotlivé studijní obory.Jedná se pouze o metodiku, jak se vytváří celkový rozpočet, ze kterého jsou financovány například rozdíly vyplývající z ekonomicky nevýhodných tedy opakujících studentů. V současné době není možné určit, jaká část přesně připadne na studenty stomatologie, neboť se pracuje s celkem. Samozřejmě žádáme o posílení rozpočtu pro tento obor.

 

 P. Broulík: Jsou prostředky na zvýšení platů VŠ učitelů, jsou  platové tabulky lákavé?

 

E. Soubustová: ¾ pracovníků jsou zainteresovány na penězích z výzkumných záměrů, vedení uvažuje i o lidech, kteří nepracují na VZ, třídy jsou navrženy, mzdový předpis je ve schvalovacím řízení.

 

B. Matouš: AS UK by měl schvalovat mzdový předpis na zasedání 1. 4. 2005. Ne všechny fakulty jsou nadšené, protože nový mzdový předpis nepřinese nové peníze do rozpočtu, tudíž se bude muset vycházet z toho, co fakulta má a na co peníze určí. Výzkumné záměry  významně navýší mzdy.

 

J. Hoffmannová se vrací k otázce stomatologů. Rozumí správně tomu, že i kdyby byl koeficient 4-4.5 na stomatologii, stejně se určené peníze rozpustí mezi všechny studijní obory?

 

E. Soubustová: Koeficient slouží k výpočtu rozpočtu, ale jak se dostávají peníze na jednotlivá pracoviště je složitější, nyní se má schvalovat rozpočet jako celek

 

K. Šonka: Výzkumné záměry nezvyšují dramaticky platy. U některých kolegů se sníží prostředky z fakulty např. o polovinu a druhá polovina se dá z výzkumných záměrů. Zůstanou ušetřené peníze na pracovišti?

 

B. Matouš: Mzdové prostředky nezůstanou na pracovišti, pokud se spolupracuje s jinou fakultou nebo Akademii věd, v takovém případě se musí rozdělit.

 

M. Hilšer ukončuje rozpravu a dává hlasovat o usnesení:

 

AS 1. LF UK schvaluje rozpočet 1. LF UK na rok 2005.

                                                                                              21:0:4 schváleno

 

5. Doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc. - Zpráva volební komise o přijatých kandidátech na funkci děkana fakulty a stanovení harmonogramu veřejných prezentací

 

B. Matouš uvedl,že volební komise se sešla dne 18.3.2005 ve 13.30 hodin a konstatovala, že obdržela 3 návrhy na registraci kandidáta.

Materiály potřebné k registraci kandidáta dodali doc. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.,

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, a splnili všechny podmínky, tudíž byli přijati jako kandidáti na funkci děkana.

prof. MUDr.Vladimír Tesař, DrSc. nedodal veškeré materiály, které byly schváleny AS, jako povinné. V materiálech chybělo  čestné prohlášení dle zákona 451/91 Sb. v platném znění.

Volební komise se jednomyslně shodla, aby o připuštění kandidáta k volbě rozhodlo plénum akademického senátu.

 

P. Sucharda se ptá, zda o tom hovořili s kandidátem. Domnívá se, že osvědčení je platné jednou provždy. Takové osvědčení musí na fakultě být, byl-li prof. Tesař jmenován přednostou.

 

B. Matouš uvádí, že s kandidátem nemluvili, kandidát Osvědčení dodal, chybělo pouze čestné prohlášení, jde tedy o formální chybu..  Vzhledem k tomu, že nebyly splněny formální podmínky, komise se rozhodla o stanovisko požádat AS. Navrhuje tajné hlasování.

 

M. Hilšer dává hlasovat o tom, zda má být hlasováno tajně.  

 

                                                                                              22:0:3 schváleno

 

M. Hilšer žádá o návrhy na skrutátory. Jsou navrženi B. Matouš, P. Sucharda a P. Šnajdr, kteří své navržení přijímají. 

 

B. Matouš navrhuje znění usnesení :

 

Akademický senát schvaluje připuštění prof. Tesaře na kandidáta pro volby kandidáta na děkana. 

                                                                                              8:14:3 neschváleno tajnou volbou

 

B. Matouš: Po předběžném jednání s kandidáty byl stanoven termín pro vystoupení kandidátů na funkci děkana 1. LF UK před akademickou obcí fakulty na 7.dubna 2005 ve velké posluchárně Purkyňova ústavu, Albertov 4.

Vystoupení kandidátů uvede děkan fakulty a předseda AS. Diskusi budou moderovat  pro studentskou kurii B. Matouš a pro pedagogickou kurii J. Bruthans. Pro studentskou kurii bude vystoupení od 10.00 – 11.30 hodin a pro pedagogickou kurii od 12.00 – 13.30 hodin,

 

Š. Sulek: Mohou se studenti zúčastnit  vystoupení kandidátů pro pedagogickou kurii.

 

B. Matouš: Ano.  Výuka bude ukončena v 9:30.

 

 A. Martan upozorňuje, že navržený čas nevyhovuje chirurgickým oborům, neboť v této době pracují v ambulancích.  

 

B. Matouš: Den vystoupení kandidátů je jediný možný termín. V tento den je na univerzitě slavnostní shromáždění, kde musí být přítomen děkan. Proto vystoupení nelze posunout do pozdějších hodin.

11. 4. 2005 proběhne rozprava kandidátů před AS od 14.00 hodin. Pořadí vystoupení se určí losem v den zasedání. 

 

A. Martan: Prof. Tesař by měl být informován o nepřijetí kandidatury.

 

B. Matouš: Oznámí to osobně.

 

M. Hilšer: Další body programu překročí předpokládanou dobu zasedání o 30 minut, proto dává dle vnitřního předpisu hlasovat o ukončení zasedání.

                                                                                             

                                                                                               0:19:6 neschváleno

Zasedání pokračuje.

 

6. Pavel Vychytil – Informace o změně systému dotování ubytování studentů na UK

 

Informoval o tom, že od začátku příštího akademického roku zdraží koleje, příčinou je zavedení přímých dotací na ubytování. Do současné doby dostávaly prostředky Správa kolejí a menz UK, která  ne vždy  nakládala s prostředky hospodárně. Dotace se nedostala ke studentům, na něž kolej nezbyla.

    Nový model chce podporovat přímo studenty, aby peníze použili pro ubytování dle svého uvážení.  Sociální komise AS UK stanovila kritéria, podle kterých budou peníze rozdělovány. V celé ČR  je cca 250 tisíc studentů, dotace ministerstva je 640 mil. Kč. Na UK studuje cca 42 tisíc tedy 1/6 všech studentů. Podle kritérií  MŠMT připadne studentům UK jen 60mil. Kč, což je méně než 1/10. Příčinou nepoměru je, to že VŠ dostane dotaci jen na studující v prvním studijním programu. To znevýhodňuje UK, neboť má vysoký podíl studujících ve druhém studijním programu.

Sociální komise AS UK stanovila kritéria následovně; podporu na bydlení dostanou 1) sociálně potřební studenti, tedy ti jejichž rodina má celkový příjem do 1,1 životního minima a druhá skupina do 1,8. Další skupinu tvoří studenti PGS. Kritéria se mohou dále měnit podle situace, která nastane s uvedením tohoto systému do provozu.

 

M. Hilšer: V rámci univerzity se aktivizují akademické senáty jednotlivých fakult a vyjadřují nesouhlas s kritérii MŠMT, především proto, že došlo k radikálnímu snížení dotací pro UK.

 

J. Bruthans uvádí, že stát rozděluje peníze podle svých kritérii, UK chce rozdělovat dotace podle jiných kritérií, a chce tak státní socialismus suplovat jiným socialismem. Dotace by se měla rozdělit plošně pro všechny stejně bez ohledu na sociální potřebnost, trvalé bydliště a jiná kritéria. Takové rozdělení by bylo nejspravedlivější.  

Sulek: V takovém případě by příspěvek na jednoho studenta byl 150 Kč měsíčně. Jak to vypadá s menzami, bude také dražší stravování.

P. Vychytil: Menzy hospodaří s propadem 15 - 20mil, který se hradil s dotací na ubytování. V budoucnu se bude muset tento deficit kompenzovat jiným způsobem. Od 1. 4. 2005 nastoupí nový ředitel kolejí a menz, který bude o těchto záležitostech rozhodovat.

 

M. Hilšer: Domnívá se, že shoda napříč univerzitou panuje v otázce požadavku navýšení dotací ze strany ministerstva. Další otázka je jak budou prostředky rozdělovány univerzitou mezi jednotlivé studenty a jaká kritéria budou přijata. Domnívá se, že by měl AS přijmout usnesení, které bude apelovat a podpoří vedení UK ve snaze o navýšení dotace. Proto navrhuje následující usnesení.

 

AS důrazně nesouhlasí s pravidly stanovenými MŠMT pro rozdělování dotace na ubytovací stipendia vysokým školám  a podporuje aktivity směřující ke stanovení vhodnějších pravidel pro rok 2006. V případě zachování současných pravidel považuje AS 1. LF situaci, která by tím vznikla pro studenty UK v roce 2006, za neudržitelnou.    

 

 

B. Matouš: Pozastavuje se nad tím, že až teď vzniká tato aktivita. O tomto problému se jedná nejméně půl  roku v sociální komisi AS UK a  ví se nejméně 1 rok. Sám upozorňoval na to, aby AS vytvořil sociální komisi. Vznikající aktivity jsou důsledkem nejednání se zástupci UK, každý měl možnost se vyjádřit, tak proč se tyto otázky řeší až nyní.

 

M. Hilšer: Společně s 2 zástupci AS se účastnil jednání soc. komise. Upozorňuje, že není šťastné zásadně upozorňovat formou usnesení na to, aby byl systém změněn, když jsme o takové variantě předem nejednali se zástupci univerzity. Nyní je důležité podpořit univerzitu vůči ministerstvu pro posílení vyjednávací pozice v otázce navýšení dotace na bydlení. 

 

J. Bruthans: Jak bude fungování systému nastaveno dnes,  tak bude zakonzervován na dlouhou dobu dopředu. Měla by být možnost dát studentům peníze, aby si vybrali bydlení jaké chtějí,  zaměňují se různá kritéria, dříve to byla dojezdnost a dnes  sociální potřebnost.

 

M. Hilšer: Je otázka, zda plošné rozdělení, kdy každý student dostane 150 někomu reálně pomůže v nákladech na bydlení. O tom pochybuji.

 

J. Bruthans podává pozměňovací návrh, kterým připojuje k návrhu usnesení M. Hilšera následující odstavec.

 

AS 1.LF apeluje na vedení univerzity, aby po navýšení dotací na ubytování, byly tyto plošně rozděleny mezi všechny studenty univerzity. 

 

M. Hilšer dává hlasovat o pozměňovacím návrhu B. Bruthanse:

 

      AS 1. LF UK  důrazně nesouhlasí s pravidly stanovenými MŠMT pro rozdělování dotace na ubytovací stipendia vysokým školám  a podporuje aktivity směřující ke stanovení vhodnějších pravidel pro rok 2006. V případě zachování současných pravidel považuje AS 1. LF situaci, která by tím vznikla pro studenty UK v roce 2006, za neudržitelnou.     

     AS 1.LF apeluje na vedení univerzity, aby po navýšení dotací na ubytování, byly tyto plošně rozděleny mezi všechny studenty univerzity. 

 

                                                                                                        11:2:11 neschváleno

     

 AS 1. LF UK  důrazně nesouhlasí s pravidly stanovenými MŠMT pro rozdělování dotace na ubytovací stipendia vysokým školám  a podporuje aktivity směřující ke stanovení vhodnějších pravidel pro rok 2006. V případě zachování současných pravidel považuje AS 1. LF situaci, která by tím vznikla pro studenty UK v roce 2006, za neudržitelnou.                                                                                        

                    

                                                                                                         3:1:20 neschváleno

 

 

 

 

7. Petr Houska – Zpráva o fungování studentské organizace IFMSA

 

Organizace vznikla spontánní aktivitou studentů v roce 1950, v současné době má 3 hlavní projekty:

1. LOME -zvyšování informovanosti o IFMSA, komunikace s vedením fakulty,studentský život na fakultních stránkách, zprostředkování informací mimo curriculum.

 

2. LOPH- výuka první pomoci na středních školách, příprava Teddy Bear Hospital, No smoking party.

 

3. LORA – PC hra o sexuální výchově, konference na téma HIV/AIDS, World AIDS Day.

 

Předseda AS poděkoval P.Houskovi za prezentaci.

 

8. Varia

P. Sreedharan: Poděkoval prof. Halaškovi za rychlé řešení otázek spojených s problematikou studia německých studentů, projednávaných AS na minulém zasedání. Spojil se s reprezentanty těchto studentů , kteří konstatovali, že jsou nyní spokojenější se situací a oceňují dopis, který jim byl prof. Halaškou adresován. Také poděkoval Akademickému senátu a M. Hilšerovi za pomoc a podporu v řešení tohoto problému.

Dále poděkoval doc. Kittnarovi a M. Hilšerovi a celé fakultě za pomoc při vytvoření fotbalového teamu anglické paralelky, bez které by se nemohl uskutečnit zápas s fotbalovým teamem Lékařské fakulty ze Southampton.

 

M. Hilšer poděkoval P. Sreedharanovi, za myšlenku a energii, kterou věnoval pro uskutečnění tohoto projektu, který jistě napomůže vytvoření nových kontaktů a zviditelnění 1. LF UK v zahraničí.         

 

P. Sucharda informoval AS o rezignaci členky AS UK a o povolání náhradníka L. Zlatohlávka do této funkce.

 

M. Holcát uvádí, že neexistuje informační vazba mezi přijatými závěry AS a faktickým naplněním těchto závěrů, viz. problematika Klinika nefrologie a Interní oddělení Strahov. Navrhuje proto uložit vedení fakulty, aby byl AS informován o všech zásadních změnách, které se realizovaly, a v budoucnu budou realizovat. 

 

M. Hilšer navrhuje usnesení.

 

       AS 1. LF UK žádá vedení fakulty, aby informovalo AS o naplňování  změn týkajících se   struktury pracovišť schválených usnesením Akademického senátu.

             

                                                                                              24:0:0 schváleno

 

Předseda AS 1. LF UK  Bc. Marek Hilšer ukončil zasedání v 17.30 hodin.

 

Příští zasedání Akademického senátu 1. LF UK se bude konat dne 11. 4. 2005 ve 14 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK Na Bojišti 3, Praha 2.

 

Zapsala : V. Silbernaglová

Vidi : Bc. M. Hilšer

Hodnocení: spravovat