1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu ze dne 15. 5. 2006

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 15. 5. 2006

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: R. Češka,  K. Šonka,  M. Bubalová, , I. Sinecká, F. Khan

Hosté: T. Zima, F. Vítek, S. Štípek, E. Jenčíková

 

Zasedání Akademického senátu 1. LF UK zahájil předseda Bc. Marek Hilšer v 15,05 hodin.

V úvodu vyzval přítomné, aby minutou ticha uctili památku prof. MUDr. Bedřicha Srpa, DrSc. bývalého pedagoga naší fakulty, který zemřel  ve věku nedožitých 80 let.

Dále předseda informoval přítomné o ukončení pracovního poměru pí. V. Silbernáglové sekretářky senátu. Od 1. 5. 2006 vykonává tuto funkci Eva Svobodová.

 

Návrh programu:

  1. Kontrola zápisu z 10. 4. 2006 (5 min.)
  2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS (10 min.)
  3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA - Projednání návrhu na  člena Vědecké rady   1. LF UK (10 min.)
  4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání opravy návrhu poplatků za studium pro akademický rok 2006/2007  (10 min.)
  5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání návrhů na změnu vnitřních předpisů - Statut 1. LF UK, Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK (25 min.)
  6. Prof. RNDr. František Vítek, DrSc. – Projednání prodloužení akreditace doktorandského oboru Biofyzika (10 min.)
  7. Bc. Marek Hilšer – Informace o elektronické podobě hodnocení výuky (15 min)
  8. Bc. Marek Hilšer – Zpráva o účasti členů AS  na zasedáních senátu za období říjen 2005 – duben 2006 (10 min) 
  9. Varia (10 min.)

 

Předseda AS navrhuje změnu programu, a sice projednání bodu 6 před bodem 5. programu jednání.

 

23 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

 

J. Bruthans informoval  o odložení projednávání novely Volebního a jednacího řádu AS na příští zasedání.

 

Akademický senát  1. LF UK schvaluje návrh programu zasedání.

 

                                                                                              23 : 0 : 0 schváleno

 

1. Kontrola zápisu z 10. 4. 2006

 

K zápisu má několik formálních připomínek děkan 1. LF. Zápis bude opraven ve smyslu těchto připomínek.

 

 

15,20 příchod R. Gürlich

 

Akademický senát 1. LF UK  schvaluje návrh  zápisu ze zasedání z 10. 4. 2006.

                                                          

                                                                                              24 : 0 : 0 schváleno

 

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Informace děkana pro členy AS

 

Zaměstnancům 1. LF bude vyplácen příspěvek na penzijní připojištění pravděpodobně počínaje červencem 2006.

 

T. Zima seznámil členy AS s konečnou podobou návrhu změn ve výuce magisterského programu Lékařství, který bude předložen k projednání na nejbližší zasedání vědecké rady.

Uvedl některé z připravovaných změn.

Návrh počítá s redukcí počtu výukových hodin lékařské biochemie přesunutím výuky do 2. ročníku, výukou anatomie  ve  dvou semestrech 1. ročníku, vložením nových předmětů Klinická a topografická anatomie a Klinická genetika  do 4. ročníku.   Dále návrh počítá s přesunutím těžiště chirurgických předmětů do 4. ročníku a interních předmětů do 5. ročníku. V souvislosti s tím bude přesunuta prázdninová praxe z interny na konec 5. ročníku a prázdninová praxe z dětského lékařství bude zrušena. Dojde k prodloužení stáží z dětského lékařství v 6. ročníku.  Výuka sociálního lékařství bude přesunuta do 6. ročníku a zkrácena ze 3 na 2 výukové týdny.    

1. ročník bude rozdělen na dva úseky studia, takže kontrola plnění studijních povinností bude prováděna již po zimním semestru. 

Uvedené změny byly konzultovány s přednosty ústavů a klinik.

 

P. Broulík nesouhlasí s přesunem výuky  interního lékařství do  5. ročníku. Nechápe proč je ve 4. ročníku pouze výuka interního lékařství oboru geriatrie.  

 

T. Zima uvedl, že výuka byla takto odsouhlasena. Přednostka geriatrické kliniky souhlasí s tím, aby geriatrie byla ve 4. ročníku. Poukázal, že smyslem výuky geriatrie je spíše seznámení s oborem a jeho filozofií.

 

K. Mezian upozornil na navýšení hodin  předmětu imunologie.

 

T. Zima uvedl, že s navýšením výuky tohoto předmětu se počítá, ale je třeba vzít v úvahu, že celkový počet hodin výuky byl snížen o 400 hodin.

 

J. Bruthans se dotázal, proč je výuka první pomoci realizována na Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství? Nepatřila by spíše na Kliniku anesteziologicko-resuscitační?

 

T. Zima uvedl, že v současné době výuka na ústavu probíhá bez problémů, ústav je pro ni technicky vybaven. Přesto souhlasí s názorem J. Bruthanse a považuje ho za námět k další diskuzi, bude-li tomu nakloněn i přednosta KAR.

 

 

 

M. Hilšer požádal děkana fakulty o vyjádření k otázce nahrazování výuky za svátky a rektorský den. Na některých ústavech je nahrazování výuky opakovaně vyžadováno jako povinné.  

 

T. Zima uvedl, že nahrazování výuky za rektorský den a státní svátky nelze vyžadovat. Tento problém, bude s dotyčnými pracovištěm řešit, aby se situace již neopakovala.

 

3.  Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Projednání návrhu na člena Vědecké rady 1. LF UK

 

T. Zima předložil AS  návrh na jmenování členky vědecké rady, RNDr. Šárky Němečkové, DrSc., za uvolněné místo po prof. Jiráskovi.

 

M. Hilšer navrhl tajné hlasování k tomuto bodu vzhledem k tomu, že bude hlasováno o konkrétní osobě. 

 

                                                                                                  13 : 4 :7 schváleno

 

M. Hilšer dal hlasovat o návrhu usnesení:

 

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s návrhem na jmenování členky Vědecké rady 1. LF UK RNDr. Šarky Němečkové, DrSc.  

 

                                                                     v tajném hlasování  22 : 0 : 2  (schváleno)

 

 

 

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Projednání opravy návrhu poplatků za studium pro akademický rok 2006/2007

 

T. Zima požádal a AS o schválení opravy návrhu poplatků za studium, ve kterém při přepisu podkladů pro zasedání senátu 10. 4. 2006 došlo k administrativní chybě v bodu č. 4., kde byla chybně uvedena částka 11.000,- Euro.

 

T. Zima požádal o schválení opravy v tomto znění:

 

4. poplatek spojený se studiem studijního programu Zubní lékařství uskutečňovaném v cizím jazyce (§ 58 odst. 5 Zákona č. 111/1998 o VŠ, a čl. 1 odst. 2a) Přílohy č. 6 Statutu UK

11.500,- Euro za každý rok studia.

 

M. Hilšer navrhl usnesení:

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje opravu návrhu poplatků za studium v předloženém znění.

 

                                                                                               24 : 0 : 0 schváleno

 

                                                                      

6. Prof. RNDr. František Vítek, DrSc. – Projednání prodloužení akreditace doktorského oboru Lékařská biofyzika

 

Prof. Vítek uvedl, že v listopadu tohoto roku vyprší akreditace doktorského oboru Lékařská biofyzika, a proto je třeba požádat o prodloužení jeho akreditace.   

 

B. Matouš upozornil, že předložený materiál, resp. žádost o obnovení akreditace obsahuje věcné chyby a to nesprávné uvedení titulů u řady garantů.

 

F. Vítek uvedl, že se jedná o chyby administrativního charakteru, které budou před podáním žádosti opraveny.

 

J. Beneš vyjádřil podporu tomuto návrhu.

 

M. Hilšer požádal, aby byl materiál opraven a navrhl usnesení ve znění:

 

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s návrhem na prodloužení akreditace doktorského oboru Lékařská biofyzika.  

 

                                                                                               24 : 0 : 0 schváleno

 

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Projednání návrhů na změnu vnitřních předpisů – Statut 1. LF UK, Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK

 

T. Zima uvedl, že předkládá změnu Statutu 1. LF UK, kterou je třeba provést vzhledem k novým ustanovením novely vysokoškolského zákona, která platí od ledna 2005. 

 

 

M. Hilšer navrhl usnesení ve znění:

 

Akademický senát schvaluje návrh změny Statutu 1. LF UK.

 

                                                                       24 : 0 : 0 (schváleno)

 

 

M. Hilšer požádal děkana fakulty o uvedení návrhu nového vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci výuky na 1. LF UK.

 

T. Zima uvedl, že předkládá návrh předpisu, který vychází, jak z novely vysokoškolského zákona, tak požadavků nového studijního a zkušebního řádu univerzity, který byl před nedávnem schválen univerzitním senátem. Kolegium tento předpis projednalo na svém zasedání bez připomínek.  Akademický senát předkládá 12 pozměňovacích návrhů.

 

M. Hilšer požádal o vyjádření předsedu legislativní komise.

 

J. Bruthans uvedl, že se komise nesešla, protože definitivní návrh předpisu obdržel ve čtvrtek před zasedáním AS. Oficiální stanovisko komise tedy nemohlo být připraveno.

Upozornil, že nová verze neobsahuje ustanovení předešlého předpisu, které stanovovalo počet výukových týdnů v jednom akademickém roce.

 

T. Zima uvedl, že toto ustanovení do nového předpisu nezanesli, ale může s ním souhlasit.

 

J. Bruthans navrhuje pozměňovací návrh ve znění „ semestr se skládá z 15 výukových týdnů, v jednom akademickém roce je 30 výukových týdnů.“

 

M. Hilšer  navrhuje stručnější vyjádření

 

1. pozměňovacího návrhu ve znění

 

Čl. 13, odst. 4.

Počet týdnů výuky v jednom akademickém roce je nejvýše třicet.

 

 

J. Hoffmanová příchod 15,50 hodin.

 

                                                                                              24 : 1 : 0 (schváleno)

 

2. pozměňovací návrh - J. Hoffmannová:

 

V Čl. 9 slova dva měsíce se nahrazují slovy nejpozději na začátku příslušného semestru.

 

J. Hoffmannová uvedla, že tento návrh podává v souladu s připomínkami studijního oddělení.                                                                                                        

T. zima souhlasí.                                                                                                         

25 : 1 : 0 (schváleno)

 

3. pozměňovací návrh -   M. Klein:

V Čl. 15  odst. 4 se za větu „…následujícího akademického roku.“ přidává věta „V klinických předmětech jsou termíny vypisovány rovnoměrně na dobu celého semestru.

M. Klein, uvedl, že smyslem tohoto návrhu je stanovit pravidla pro vypisování zkouškových termínů  v rámci klinické výuky během celého roku. Termíny by měli být vypsány již na začátku akad. roku na celé období.

 

T. Zima souhlasí s připomínkou, avšak změnil by formulaci „v klinických předmětech“ a nahradil by ji „v rámci blokové výuky jsou“.

 

M. Hilšer v rámci blokové výuky není v předpise definováno zkouškové období, současný návrh by mohl znamenat, že během zkouškového období by v klinických předmětech nemuseli být vypisovány termíny.

 

P. Sucharda podotýká, že bloková výuka neprobíhá rovnoměrně.

 

E. Jenčíková upozorňuje na otázku pojmu „předtermín“. Veškeré termíny, které jsou mimo zkouškové období se musí jmenovat předtermín.     

 

J. Hoffmannová upozornila, že některý student nesloží  zkoušku se svou skupinou, návrh mu umožňuje složit zkoušku před zkouškovým obdobím.

 

M. Klein navrhl pro klinické ročníky zrušit  termín předtermín a používat jen termín.

 

J. Hoffmanová uvedla, že u  klinických ročníků neodpovídá období řádnému zkouškovému období.

 

P. Sucharda uvedl, že dle předpisů by měl student skládat zkoušku ve zkouškovém období. Praxe blokové výuky si ale vynutila jiné řešení. Z faktického hlediska se nejedná o předtermín.

 

 

 

 

Š. Sulek uvedl, že rezervování termínu pro skupinu, která právě končí stáž je v souladu s návrhem, ale není zde stanoveno, že má být vypsána dostatečná kapacita, tak aby se mohli zapsat i studenti, kteří s danou skupinou nestážovali. V teoretických předmětech je na to pamatováno ustanovením „plus 25% navíc“         

 

B. Matouš uvedl, že není možné  popsat všechny situace, které mohou nastat. Je třeba použít jednoduché a jasné znění. V mimořádných případech se student musí s vyučujícím domluvit.

 

M. Klein uvedl, že realita je komplikovaná a studenti mají v tomto směru potíže.

 

P. Strejc souhlasí s doc. Matoušem, že zákon není vždy definován beze zbytku. Chápe studenty, kteří mají potíže. Domnívá se, že lze řešit záležitosti na základě dohody. V jiném případě si studenti mohou stěžovat.

 

P. Sucharda uvedl, že odstavec  7 – celková kapacita max. převyšuje 25%, lze použít na klinickou výuku.

 

J. Bruthans doporučuje smysl návrhu přenést stručným ustanovením do odstavce 6.

 

P. Sucharda podává alternativní pozměňovací  návrh k návrhu M. Kleina, kterým upravuje Čl. 15 odst. 6 následovně: 

 

V případě blokového studia  vypíše vedoucí studijního předmětu předtermín pro každou studijní skupinu, a to zpravidla bezprostředně po naplnění rozsahu předmětu předepsaného studijním plánem. Přitom přihlédne k maximálnímu počtu studentů, kteří se mohou na daný termín přihlásit.  

 

T. Zima  souhlasil s takto upravenou změnou.

 

J. Bruthans souhlasil s tímto návrhem.

 

M. Klein stáhl svůj pozměňovací návrh.

 

M. Hilšer dal hlasovat o pozměňovacím návrhu Čl. 15 odst. 6 dle P. Suchardy.

 

                                                                                                    23 : 2 : 0 schváleno

 

 

4. pozměňovací návrh – M. Hilšer

V Čl. 15  odst. 4 se v poslední větě se slovo „dva “ nahrazuje slovem „jeden“.

M. Hilšer uvedl, že smyslem tohoto návrhu je prodloužení možnosti zkoušet v určitých případech ještě 3. zářijový týden.  V minulosti se stávalo, že na některých ústavech by studenta vyzkoušeli, ale vzhledem k stanovenému termínu to nebylo možné. Domnívá se, že možnost zkoušení v případě vzájemné dohody by mohla být až do konce akademického roku. Jiné méně náročné fakulty mají paradoxně delší zkouškové období než fakulta lékařská.       

 

T. Zima uvedl, že 1 týden na zpracování agendy na studijním oddělení je příliš krátká doba na to, aby mohl být  zahájen nový akademický rok bez administrativních problémů.   

 

M. Hilšer uvedl, že zápisy se v praxi odehrávají např.  25. 9., proč by tedy nebylo možné vykonat zkoušku třeba 23. 9. ?

 

S. Štípek uvedl, že pracovnice děkanátu nemají potřebné údaje k dispozici, aby mohly být termíny zkráceny. Tato lhůta je minimální pro zvládnutí klidného zahájení nového akademického roku.

 

 

T. Zima poznamenal, že z přesné dikce zákona končí zkouškové období v určitý den. Zimní semestr 15. 4. a letní 15. nebo 13. 9. Pro technické zpracování je nutno 10 pracovních dní. Liberalizace využijí většinou studenti, kteří nestudují. Pokud bude mít student závažný důvod, který mu zabrání vykonat zkoušku, jako děkan mu může vyhovět. Zkrátit termíny v současné době  nelze. Jiná situace nastane, bude-li postup elektronický.

 

M. Hilšer poznamenal, že je možné diskutovat o prodloužení zkouškového období. Svůj pozměňovací návrh stáhl.   

 

5. pozměňovací návrh – M. Klein

V Čl. 15  odst. 4 se za poslední větu přidává věta „Každý termín je vypisován jako řádný i opravný.“

M. Klein uvedl, že smyslem tohoto návrhu je upravit pravidla pro zapisování, tak aby nebylo možné omezovat zápis studenta na zkoušku omezeními, která nejsou stanovena ve vnitřních předpisech. Některé ústavy podmiňují zápis prázdninového termínu vyčerpáním termínu v řádném zkouškovém období. Dochází k tomu, že si studenti zapisují termíny aniž by byli řádně připraveni jen proto, aby jim nebyla omezena  možnost  být zkoušeni o prázdninách.       

 

T. Zima uvedl, že tato praxe je mu neznáma.  

 

J. Bruthans uvedl, že  pravidla stanovují vedoucí předmětu. Někteří zneužívají předpisu  a dávají si nejrůznější  podmínky, jako například, že nelze skládat zkoušku z jiného předmětu ve stejném týdnu, kdy skládají zkoušku z předmětu, který je jím vyučován.  

 

Š. Sulek uvedl, že tato omezení platí např. na  histologii a patologii. 

 

 

T. Zima poznamenal, že je třeba  brát  v úvahu reálné možnosti kapacity ústavů. Studenti i učitelé se musí vzájemně respektovat.

 

 

 

 

N. Gaier upozornil, že návrh předpisu neobsahuje možnost sankce v případě, že se student nedostaví ke zkoušce bez odhlášení a řádné omluvy.

 

M. Hilšer uvedl, že tato možnost je v předpisu obsažena v souladu s posledním návrhem projednávaným v září 2005.      

 

M. Hilšer dává hlasovat o pozměňovacím návrhu M. Kleina.

 

                                                                                        9 : 6 : 8 neschváleno

 

6. pozměňovací návrh – Š. Sulek
V Čl. 15  odst. 8 se v poslední větě tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „ přičemž možnost odhlašování nesmí končit dříve než 7 dnů před datem vypsaného zkouškového termínu.“

 

Š. Sulek uvedl, že toto ustanovení obsahoval vnitřní předpis, který byl schválen v září 2005. Tehdy se AS na tomto ustanovení shodl v novém návrhu však obsaženo není.      

 

T. Zima s pozměňovacím návrhem souhlasí, ale navrhuje vyškrtnutí slova „zkouškového“  

 

J. Bruthans uvedl, že s návrhem Š. Sulka nesouhlasí a navrhuje svůj pozměňovací návrh, kterým se omezuje možnost odhlašování  na 10 dnů před datem termínu.     

 

M. Hilšer dal hlasovat o pozměňovacím návrhu J. Bruthanse.

 

V Čl. 15  odst. 8 se v poslední větě tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „ přičemž možnost odhlašování nesmí končit dříve než 10 dnů před datem vypsaného termínu.“

 

                                                                                    10 : 3 : 11 neschváleno

 

M. Hilšer dal hlasovat o pozměň. návrhu Š. Sulka s vypuštěním slova „zkouškového“.

                                                                      

            14 : 1 : 8 schváleno

7. pozměňovací návrh - M. Klein

 

V čl. 15 odst. 8 se jako poslední věta přidává „Splnění jiných forem kontroly studia předmětu není podmínkou pro přihlášení se ke zkoušce.“

 

M. Klein uvedl, že smyslem tohoto návrhu je úprava, která omezuje stanovování podmínek pro zapisování ke zkoušce. Stává se, že na některých ústavech podmiňují zápis ke zkouškám nestandardním způsobem. Studenti si nemohou zapsat zkoušku s předstihem a musí čekat až splní podmínky, nemohou si tak naplánovat, kdy budou zkoušky skládat.

 

M. Matouš upozornil, že tento problém  AS už řešil. A byl vyřešen v SIS. 

 

P. Sucharda uvedl, že zápočet je podmínkou k absolvování zkoušky nikoli podmínkou k zápisu.    

 

J. Hoffmanová uvedla, že v případě státní zkoušky z hygieny je podmínkou k zapsání se ke zkoušce test, který není součástí státní zkoušky. 

 

S. Štípek uvedl, že návrh je v rozporu s kreditním systémem. 

 

M. Hilšer upozornil, že návrh v rozporu s kreditním systémem není. Návrh řeší zapsání zkoušky a nikoli absolvování zkoušky. Podmínku k absolvování zkoušky může student splnit kdykoliv mezi zapsáním zkoušky a datem konání.

 

M. Hilšer dal hlasovat o návrhu M. Kleina

                                                                                               18 : 1 : 6 schváleno

 8. pozměňovací návrh – J. Hoffmannová

V Čl. 17 odst. 4 se za slovo „stanoví“ doplňuje „a zveřejní“.  Dále se slova „tak, aby bylo možno státní zkoušku opakovat nejdříve po třiceti dnech.“ nahrazují slovy „nejméně 30 dní před konáním státní zkoušky.“

J. Hoffmannová uvedla, že smyslem pozměňovacího návrhu je umožnění absolvovat opravný termín státní zkoušky dříve než za 30 dnů. V případě velkých předmětu je toto omezení pochopitelné, ale např. příprava na státní zkoušku ze sociálního lékařství netrvá tak dlouho. Fakulta by měla ponechat zodpovědnost za to, kdy se znovu přihlásí na státní zkoušku, na studentech.  

T. Zima uvedl, že nelze upravovat tuto dobu zvlášť pro každý typ státní zkoušky. S návrhem nesouhlasí.

 

R. Gürlich upozornil, že studenti jsou schopni v oboru chirurgie přihlásit se do týdne na další termín státní zkoušky. 

 

A. Martan opouští zasedání.

 

J. Bruthans poznamenal, že zastává názor ponechat odpovědnost na studentech.

 

T. Zima nesouhlasí s tím, abychom zmírňovali náročnost u státních zkoušek.

 

M. Hilšer dává hlasovat o pozměňovacím návrhu J. Hoffmannové. 

 

 

                                                                                                          4 : 10 : 10 neschváleno

 

9. pozměňovací návrh – J. Bruthans

 

V čl. 17 odst. 4 se za slovo „stanoví“ doplňuje „a zveřejní“. Dále se jako poslední věta článku doplňuje věta „Ustanovení čl. 15 odst. 6 se použije přiměřeně.“

 

J. Bruthans uvedl, že smysl návrhu je upravit podmínky vypisování termínu na státní zkoušku stejně jako pro zkoušku  běžnou.

 

T. Zima souhlasí.

                                                                               24 : 0 : 0 schváleno

 

10. pozměňovací návrh - J. Bruthans

 

V čl. 17 odst. 5 se doplňuje věta „Ustanovení čl. 15 odst. 8 se použijí přiměřeně.“

 

J. Bruthans uvedl, že smysl tohoto návrhu je stejný jako předešlý.  

 

T. Zima upozornil, že v tomto článku došlo ke změně, proto navrhuje, aby zamýšlená změna byla v Čl. 17 odst. 5 uvedena explicitně.  To znamená vložit věty ve smyslu pozměňovacích návrhů 6. a 7. 

Čl. 17. odst. 5 nově zní:  Pravidla pro přihlašování a odhlašování stanoví děkan nebo jím pověřený vedoucí studijního předmětu, přičemž možnost odhlašování nesmí končit dříve než 7 dnů před datem vypsaného termínu. Splnění kontroly studia předmětu není podmínkou pro přihlášení ke státní zkoušce nebo její části.   

A. Martan se vrací na zasedání.

 

17,03 B. Matouš odchází ze zasedání

 

17,05 M. Holcát odchází ze zasedání.

 

J. Bruthans souhlasí a stahuje svůj návrh.

 

M. Hilšer dává hlasovat o návrhu T. Zimy                          

 

                                                                                              23 : 0 : 0 schváleno

 

J. Hoffmanová, navrhla úpravu textu Čl. 22 odst. 5 ,…(TOEFL, Cambridge)…, na ,…(např. TOEFL, Cambridge)

 

T. Zima souhlasí.  

 

M. Hilšer dal hlasovat o tomto návrhu.

                                                                                                     23 : 0 : 0 schváleno

M. Hilšer dal hlasovat o celém návrhu vnitřního předpisu

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci výuky na 1. LF UK včetně schválených pozměňovacích návrhů. 

 

                                                                                                       23 : 0 : 0 schváleno

 

J. Bruthans se vrátil k otázce sankcionování studentů, kteří se nepřijdou na zkoušku a neomluví se.   Toto řeší Čl. 15 odst.  9, který říká, že pokud se student řádně neodhlásil z termínu zkoušky, nemůže se zapsat na další termín dříve než po dohodě s vyučujícím. SIS mu neumožní odhlásit se, a tedy ani přihlásit se.

 

T. Zima poděkoval prof. Štípkovi, Mgr. Jenčíkové a JUDr. Neužilové za práci na novém předpisu.

 

M. Hilšer poděkoval členům AS za trpělivost při projednávání návrhu předpisu.

 

 

P. Sucharda navrhuje ukončení zasedání vzhledem k překročení  plánované doby zasedání.

                                                                                             

                                                                                               11 : 4 : 4 schváleno

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17,20 hodin. Body programu  7, 8 a 9 nebyly projednány.

 

Příští zasedání AS se uskuteční 12. června od 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu.

 

 

Zapsala Eva Svobodová

Vidi Marek Hilšer

 

 

 

 

Hodnocení: (hodnotili 4 uživatelé) spravovat