1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu dne 4. června 2007

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 4. 6. 2007

 

Přítomni: viz prezenční listina

 

Omluveni: R. Češka, J. Křemen, K. Šonka, T. Švestka,  A. Krajcová, E. Oganessian

Neomluveni: F. Khan

Hosté: S. Štípek, P. Bartůněk, T. Zima

 

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,08 hodin.

 

Návrh programu:

  1. Kontrola zápisu ze 14. 5. 2007 (5 min.)

  2. Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. -  Projednání  plánu počtu přijímaných studentů pro akademický rok 2008/09  (20 min.)

 

  1. Marek Hilšer – Návrh harmonogramu zasedání AS (5 min.)

 

  1. Varia (10 min.)

 

Předpokládaná doba trvání zasedání je 40 minut. 

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh programu zasedání.

                                                                

                                                              16 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

 

1. Kontrola zápisu ze 14. 5. 2007

 

 

Akademický senát 1. LF UK  schvaluje zápis ze 14. 5. 2007.

                                                                

                                                                              16 : 0 : 0 schváleno

 

příchod J. Hoffmannová 15,10 hodin

 

2. Projednání plánu počtu přijímaných studentů pro akademický rok 2008/09

 

S. Štípek seznámil přítomné s plánem přijímaných studentů. Uvedl, že plán byl koncipován s ohledem na plánovanou rekonstrukci objektu děkanátu. Informoval o rozhodnutí neotvírat veškeré bakalářské obory  každý akademický rok, ale některé podle potřeby pouze jednou za dva roky. Plán také odráží snahu přesouvat výuku z prezenční formy studia do kombinované formy studia v nelékařských oborech.

 

M. Hilšer zahájil rozpravu k tomuto bodu jednání.

 

Š. Bálková se ptá, zda je reálné získání všech akreditací.

 

S. Štípek se domnívá, že získání akreditací je možné. Závisí to však na rozhodnutí akreditační komise.

 

B. Matouš doplňuje, že 1. LF splňuje všechny zákonné předpoklady, a není tedy důvod k zamítnutí žádostí o akreditace a reakreditace.

 

J. Bruthans nesouhlasí s počty studentů v bakalářských oborech. Poukazuje především na plánovaný počet studentů v oboru adiktologie. Obává se o jejich uplatnění na trhu práce a táže se, zda vedení při tvorbě plánu přijímaných studentů zvažuje otázku uplatnění absolventů na trhu práce.

 

S. Štípek se na základě rozhodnutí navrhovatelů domnívá, že uplatnění absolventů bude reálné.

 

příchod P. Strejc 15,18 hodin

 

 

Š. Sulek se domnívá, že by bylo výhodnější vyučovat méně oborů každoročně, aby se neplýtvalo vyučujícími.

 

 

P. Sucharda poukazuje na velmi vážnou situaci vznikající ve zdravotnictví z důvodu nedostatku zdravotních sester, a pozastavuje se nad skutečností, že výuka bakalářského oboru všeobecná sestra  nebude v r. 2008/09 na fakultě otevřena.

 

S. Štípek vysvětluje, že byl zvýšen počet v kombinované formě studia tohoto oboru, neboť je  velký zájem o doplnění kvalifikace ze strany  zdravotních sester s dlouhodobou praxí.

 

P. Sucharda upozorňuje, že obor ošetřovatelství - dnes všeobecná sestra- je tradičním bakalářským oborem vyučovaným na 1. LF UK.   Absolventi tohoto oboru s velkou pravděpodobností  nastupují  do VFN. V souvislosti s katastrofálním nedostatkem sester ve VFN považuje  rozhodnutí vedení za nestrategické. 

 

B. Matouš dodává k otázce akreditací, že při posuzování se vychází ze skutečnosti, zda je obor zařazen mezi nelékařské obory ve zdravotnictví. Počty se také posuzují z hlediska  trhu práce v rámci EU. Otázka uplatnění pro rozhodnutí akreditační komise není podstatná. Akreditační komise rozhoduje, zda škola má právo obor vyučovat.

 

příchod M. Holcát v 15,25 hodin

 

J. Bruthans se domnívá, že by se měly stanovit priority, které obory chce fakulta vyučovat.  Všeobecných sester je nedostatek, přesto otevíráme nové programy. Fakulta by se měla zaměřit na úzkou spolupráci s VFN.

 

 

I. Červená upozorňuje na nedostatek vyučujících pro  obor  a zubní lékařství. S ohledem na tuto skutečnost  považuje plánovaný počet přijímaných studentů za vysoký.

 

S. Štípek souhlasí s tímto názorem. Vedení fakulty se snaží o řešení situace a uvítá  jakékoli náměty.

 

P. Šnajdr se domnívá, že schází koncepce vývoje bakalářského studia do budoucnosti. Kolik a jaké obory chce fakulta vyučovat. Navrhuje aby taková koncepce vznikla. Tam kde to lze, považuje převedení části prezenční formy studia na kombinovanou za dobré řešení.

 

příchod E. Havrdová 15,30 hodin

 

Š. Bálková považuje za nutné vzít v úvahu kapacitu fakulty a její preference. Stanovit směr vývoje, neboť požadavky na zavádění nových oborů budou neustále stoupat. (např. dentální hygiena).

 

J. Beneš doplňuje informace k akreditacím. Upozorňuje na vznik dvou fakult pro bakalářské studium v Olomouci. Přiklání se k názoru, že by měl být otevřen obor všeobecná sestra.

 

B. Matouš informuje, že bakalářské obory vznikaly spontánně. Původní myšlenka byla vyučovat ošetřovatelské směry na pražských fakultách a každá fakulta ještě nějaký obor navíc. Obory se rozrostly na základě malého počtu VŠ absolventů v ČR. Celková koncepce bakalářského studia neexistuje. Nesouhlasí se zvláštní fakultou pro bakalářské studium. Předpokládá, že vedení 1. LF při stanovení plánu vycházelo z racionálních podkladů.

 

P. Sucharda zastává názor, že absolventky kombinované formy studia oboru všeobecná sestra celkové počty sester nezvýší, protože takto studují především sestry na funkčních místech, aby si udržely svoje funkce. Proto pro předložený návrh, v němž se nepočítá s otevřením prezenčního studia tohoto oboru nemůže hlasovat.

 

S. Štípek upozorňuje, že je nutné přihlédnout k celkovému počtu přijímaných studentů. Navýšení dalších studentů  by bylo pro fakultu nezvládnutelné.  

 

J. Bruthans nesouhlasí s plánem přijmout 30 studentů do prezenčního studia Adiktologie a neotevřít prezenční studium oboru všeobecná sestra. Pozastavuje se nad počty Adiktologů a navrhuje, aby bylo namísto 30 studentů prezenčního studia Adiktologie přijato 30 studentů prezenčního studia všeobecná sestra. Svůj návrh prezentuje jako pozměňovací návrh k předloženému návrhu vední fakulty.

 

Š. Bálková tento návrh podporuje. Ptá se, s jakým oborem se bude střídat nutriční terapeut? Navrhuje, aby do oboru zubní lékařství bylo přijato 50 studentů i v případě, že bude dokončena rekonstrukce prostorů stomatologické kliniky. Především z důvodů nedostatku vyučujících.

 

S. Štípek prosí přítomné, aby vzali v úvahu i ekonomický aspekt. Zájem o studium těchto oborů je.

 

Š. Bálková navrhuje navýšit počty studentů do anglické paralelky zubního lékařství.

 

Š. Sulek připomíná, že počet studentů se stále zvyšuje, přestože bylo před děkanskými volbami řečeno, že se nebude zvyšovat. Je třeba zajistit také kvalitu výuky.

 

P. Sucharda se domnívá, že AS nemá právo upravovat předložený materiál formou pozměňovacího návrhu, jak navrhuje J. Bruthans.    AS by měl  hlasovat o předloženém návrhu jako o celku. Má možnost je schválit nebo neschválit, ale nemá dostatečné podklady k tomu, aby čísla mohl měnit.

 

M. Holcát hodnotí předložený návrh z pohledu VFN. V Praze je skutečně velký nedostatek  zdravotních sester. Příští rok končí střední zdravotní školy. Je pro distanční vzdělávání.

 

J. Bruthans se domnívá, že AS nedostal dostatečný časový prostor a dostatek podkladů pro rozhodnutí.

 

Š. Bálková se znovu ptá, s jakým oborem se střídá Nutriční terapeut.

 

P. Bartůněk odpovídá, že se jedná o otázku poptávky. Je třeba respektovat stanovené počty, neboť respektují názory garantů. Uvádí, že o kombinované studium je převažující zájem. 

 

I. Červená navrhuje počet studentů Zubního lékařství 50. Nepředpokládá, že bude rekonstrukce podle  časového plánu hotova.

 

Š. Bálková znovu poukazuje na nedostatek pedagogických pracovníků na Zubním lékařství. Zastává názor přijmout méně uchazečů pro obor Zubní lékařství.

 

J. Hoffmanová navrhuje, aby tento návrh AS odmítl a žádal doplnění.

 

S. Štípek upozorňuje, že UK potřebuje zpracovat materiály během prázdnin.

 

J. Bruthans se táže proč nedostal AS plán počtu přijímaných studentů včas. Nelze předkládat materiál s tím, že musí být schválen, neboť nás tlačí lhůta pro odevzdání na rektorát.  

 

B. Matouš navrhuje materiál odmítnout. Požádat vedení o stanovisko k jednotlivým položkám  návrhu, během týdne jej rozeslat a projednat jej znovu na krátkém mimořádném zasedání ještě před prázdninami.  Varuje před pozdním dodáním na rektorát, které bude vnímáno jako nedostatek celé fakulty, nikoliv fakultního senátu nebo fakultního vedení.  

 

S. Štípek vysvětluje, že materiál měl být předložen již na květnovém zasedání AS, ale před tím vznikla intenzivní debata a  jednání o původním návrhu, a proto byl návrh předložen až nyní.    

 

J. Hoffmanová je nespokojená se situací, která takto uvádí členy AS do bezvýchodné situace. Pokud materiál AS neschválí, bude mít 1. LF potíže. Poukazuje na vážnou situaci na Zubním lékařství.

 

J. Bruthans rovněž nesouhlasí se situací, do níž byl AS uveden, souhlasí s návrhem B. Matouše a navrhuje mimořádné zasedání k této otázce 25. 6. 2007 v 15,00 hodin. Stahuje původní pozměňovací návrh.

 

T. Zima ubezpečuje přítomné, že vedení fakulty hledá cestu v rámci limitů fakulty. Je zájem posílit kombinovanou formu studia, která méně zatěžuje teoretické ústavy.

 

N. Gaier navrhuji kompromisní řešení: schválit návrh s tím, že vedení fakulty do návrhu doplní určitý
počet studentů do bakalářského studia oboru všeobecná sestra - prezenční, a upraví dle toho počty studentů v jiných bakalářských oborech tak, aby celkový počet studentů v bakalářských oborech zůstal  stejný.

 

příchod A. Martan v 16,10 hodin

 

P. Sucharda žádá zdůvodnění stanovených počtů pro jednotlivé studijní programy.

 

T. Zima odpovídá, že podle představ garantů by bylo studentů mnohem více. Je však nutné vzít v úvahu kapacitu fakulty. Mgr. Jurásková požadovala 50 - 60 studentů pro obor Všeobecná sestra.

 

M. Hilšer upozorňuje, že AS může hlasovat o předloženém návrhu případně o návrhu, který upraví navrhovatel tedy děkan fakulty. Návrh bude buď schválen nebo neschválen, v takovém případě by došlo na  návrh B. Matouše.

 

J. Beneš souhlasí s návrhem N. Gaiera.

 

M. Hilšer upozorňuje, že návrh N. Gaiera je sice kompromisní, ale z právního hlediska  právně může být napadnutelný. AS musí dle VŠ zákona schválit konkrétní počty závazné pro vedení fakulty.  

 

J. Bruthans podává procedurální návrh. Nejprve hlasovat o tom, že předložené materiály jsou nedostatečné a po té předložený návrh odmítnout.

 

T. Zima upozorňuje AS, že v loňském roce byl předložen stejný materiála žádá přesně specifikovat nedostatky tohoto návrhu.

 

M. Holcát sděluje, že nejde o nedostatky předloženého materiálu, pouze o počet všeobecných sester.

 

T. Zima uvedl, že pokud senát trvá na otevření  prezenčního studia oboru Všeobecná sestra je možné jej otevřít za předpokladu, že dojde ke snížení počtu přijímaných studentů do ostatních bakalářských oborů. 

 

S. Štípek konstatuje, že tuto úpravu lze vyřešit i bez souhlasu garantů.

 

 

T. Zima navrhuje následující úpravu původního návrhu:

 

Adiktologie - prezenční studium: ze 30 snížit na 25 studentů

Všeobecná sestra – prezenční studium: z 0 zvýšit na 25 studentů

Ergoterapie - prezenční studium: z 25 snížit na 20 studentů

Zdravotnická technika prezenční studium : z 25 snížit na 20 studentů

Fyzioterapie-Praha prezenční studium: z 30 snížit na 25

 

K. Mezian upozorňuje na překročení časového limitu zasedání.

 

P. Sucharda uvádí, že zasedání začalo později tudíž, ještě o ukončení zasedání není třeba hlasovat.

 

J. Hoffmanová navrhuje,  aby byla do původní poznámky v návrhu počtu přijímaných studentů do oboru Praktické zubní lékařství doplněna věta: „a vedení 1. LF UK zajistí dostatečný počet vyučujících.“  Celá poznámka pod čarou bude znít: „Pokud bude reálný předpoklad dokončení rekonstrukce Stomatologické části Kateřinská 32  a vedení 1. LF UK zajistí dostatečný počet vyučujících.“

 

T. Zima uvádí, že personální zabezpečení je v rukou garantů oboru. Za vedení může prohlásit, že vždy vyšlo stomatologické klinice v otázce personálního zabezpečení vstříc. Návrh J. Hoffmannové jako předkladatel neodmítá.

 

Š. Bálková upozorňuje na překročení časového limitu jednání.

 

M. Hilšer uvádí, že podle časomíry místopředsedy AS P. Suchardy  čas doposud nevypršel. Je tedy možné v zasedání pokračovat.

 

Shrnuje nový návrh předkladatele, který zahrnuje uvedené změny včetně návrhu J. Hoffmannové.

 

Program

První návrh

2008/09

Poznámka

Všeobecné lékařství

450

 

Zubní lékařství

50(65*)

*) pokud bude reálný předpoklad dokončení rekonstrukce Stomatolog. části Kateřinská  32 a vedení 1. LF UK zajistí dostatečný počet vyučujících.

Zdravotnická technika a informatika - Navazující Mgr.

25

 

Učitelství pro SŠ Navazující Mgr.

30

*) v případě kladného vyřízení žádosti o akreditaci v červnu 2007

Adiktologie - prezenční studium

25

 

Adiktologie - kombinované studium

45

*) v případě kladného vyřízení žádosti o akreditaci v červnu 2007

Všeobecná sestra- prezenční

25

*) v případě kladného vyřízení žádosti o akreditaci v červnu 2007

Otevírat ob jeden rok

Všeobecná sestra - kombinované

40

*) v případě kladného vyřízení žádosti o akreditaci v červnu 2007

Ergoterapie

20

 

Zdravotnická technika

20

*) v případě kladného vyřízení žádosti o akreditaci v červnu 2007

Fyzioterapie - Mariánské Lázně

25

 

Fyzioterapie - Praha

30

 

NMgr. Intenzivní péče - prezenční studium

30

 

Nutriční terapeut - prezenční studium

0

*) v případě kladného vyřízení žádosti o akreditaci v červnu 2007

Otevírat ob jeden rok

NMgr. Učitelství zdravotnických předmětů - kombinované

50*

Bude-li kladně vyřízena akreditace

Anglická paralelka- všeobecné lékařství

110

 

Anglická paralelka - zubní lékařství

20

 

Celkem

990

 

V těchto limitech přijmout studenty s celkovým průměrem pod 1,2:  na všeobecné lékařství 210, na zubní lékařství 23.

 

 

  

 

Dává hlasovat o usnesení ve znění:  

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje plán přijímaných uchazečů na rok 2008/2009.   

 

                                                                       13 : 0 : 7 schváleno

 

M. Hilšer dává hlasovat o ukončení zasedání AS.

 

                                                                       1 : 9 : 10 neschváleno

 

Š. Sulek odchod v 16,35 hodin.

 

3. Návrh harmonogramu zasedání AS

 

M. Hilšer předkládá a komentuje návrh termínů zasedání, který je koncipován na základě harmonogramu voleb  do AS.

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje harmonogram zasedání  na říjen – prosinec 2007.

                                                                      

                                                                              18 : 0 : 2 schváleno

 

IV. Varia

 

T. Zima popřál všem přítomným pěkné léto.

 

Zasedání skončilo v 16,40 hodin.

 

 

 

 

Zapsala: Eva Svobodová

Vidi: Marek Hilšer

Hodnocení: (hodnotilo 7 uživatelů) spravovat