1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu dne 4. 12. 2006

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 4. 12. 2006

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: A. Martan, J. Bruthans, I. Červená,

Neomluveni: E. Oganessian, F.Khan,

Hosté: E. Soubustová, T. Zima

 

Zasedání Akademického senátu 1. LF UK zahájil předseda AS  Bc. Marek Hilšer v 15,05 hodin a vyzval přítomné k uctění památky MUDr. RNDr. h.c. Emanuela Vlčka, DrSc., mimořádné osobnosti české i světové vědy a prof. Hanuše Krause, emeritního přednosty II. oční kliniky 1. LF UK a VFN.

 

 

Návrh programu zasedání

 

  1. Kontrola zápisu z 6. 11. 2006 
  2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS 
  3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Vyjádření k návrhu projektu „Kampus Albertov“  
  4. Ing. Eva Soubustová, MBA – Projednání návrhu předběžného rozpočtu pro rok 2007  
  5. Varia 

M. Hilšer předkládá AS žádost  děkana fakulty na projednání dalšího bodu jednání Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. LF UK.

 

J. Hoffmanová podotýká, že návrh neprošel legislativní komisí, protože byl předložen pozdě, tj. po uzávěrce materiálů pro zasedání AS. Komise by měla materiály projednat před předložením senátu. Navrhuje, aby byl tento materiál projednán až na příštím zasedání, pokud nehrozí prodlení.

 

T. Zima odpovídá, že v tuto chvíli nehrozí prodlení, neboť záležitost byla již vyřešena opatřením rektora, aby nebyla ohrožena výplata stipendií. 

 

M. Hilšer vyzývá přítomné k hlasování o zařazení tohoto bodu na program dnešního jednání.

                                                          

                                                                      5 : 3 : 13 (pro : proti : zdrželo se) neschváleno

 

Hlasování o navrženém programu.

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh programu zasedání.

                                                                                                                    21 : 0 : 0 schváleno

 

 

 

 

1. Kontrola zápisu z 6. 11. 2006

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh zápisu ze zasedání AS z 6. 11. 2006.                                                                                                             20 : 0 : 1 schváleno

 

2.Informace děkana pro členy AS

 

Češka příchod 15,15 hodin.

 

T. Zima seznámil přítomné s jednáním rozšířeného kolegia rektora. Informoval o problémech na Husitské teologické fakultě a neshodách mezi 2. lékařskou fakultou a Fakultní nemocnicí v Motole.

T. Zima tlumočil stanovisko 1. LF, která 2. LF považuje za svého hlavního partnera. Věří, že brzy dojde ke vzájemné dohodě mezi FNM a 2. LF.  

T. Zima dále informoval o reakreditaci habilitačního řízení na 1. LF, o evaluaci pracovišť, o nové smlouvě o spolupráci s IKEMem. O přípravě nové smlouvy s nemocnicí Na Homolce, neboť stávající smlouva z r. 94 je již částečňě překonána.

Uvedl, že  1. LF v současné době spolupracuje se všemi významnými  vědeckými institucemi na bázi vědecké spolupráce, grantových projektů či společných programů.

Během týdne bude zahájeno výběrové řízení na realizátora rekonstrukce děkanátu. Na závěr pozval přítomné na předvánoční setkání, které se uskuteční 18. 12. 2006 na Novoměstské radnici.

 

Havrdová příchod 15,20 hodin.

 

Š. Sulek se ptá,  zda budou odměněni pedagogové na základě výsledků hodnocení výuky.

 

T. Zima sděluje, že materiál bude projednávat kolegium děkana na svém příštím zasedání, tj. 11. 12. 2006. Předpokládá odměnit 10 – 20 pedagogů, kteří jsou významně kladně hodnoceni.

 

M. Kubalová se dotázala, zda bude brán zřetel na počet vyučovaných studentů. Poznamenala, že v bakalářských oborech jsou učitelé, kteří učí malý počet studentů a jejich výuka může být kvalitní. 

 

T. Zima uvedl, že bude brán zřetel  na počet respondentů, kteří daného učitele hodnotili, a další kritéria, o nichž se bude jednat. Zatím však čeká na zprávu Hodnotící komise a nechce předcházet další rozhodnutí.  

 

Š. Sulek se ptá, zda bude seznam odměněných zveřejněn.

 

T. Zima doporučuje obrátit se na  hodnotící komisi, aby tyto otázky zodpověděla. Celkové výsledky hodnocení ještě nebyly zveřejněny. O formě zveřejnění rozhoduje Hodnotící komise, bude čekat na její doporučení. 

 

 Gürlich příchod 15,30 hodin.

 

T. Zima doplňuje, že fakulta hospodaří se ziskem,  a 45% mzdových prostředků bude rozděleno zaměstnancům ve výplatě za měsíc listopad.

 

3. Projekt Kampus Albertov.

 

T. Zima uvádí, že navrhovaný projekt řeší rozvoj Albertova a vybudování nových prostor pro UK. Po jednání děkanů čtyř fakult zúčastněných na tomto projektu byly vytvořeny pracovní skupinyProjekt byl rozdělen na tři etapy.

 

 Krajcová příchod 15,40 hodin.

 

T. Zima dále seznamuje přítomné s projektem Biocentra. Mělo by se jednat o centra výzkumu napříč třemi fakultami UK. Pracovní týmy vypracovaly základní dokument. Technologii bude využívat UK  a AV ČR. AV buduje již centrum ve Vestci s dalším využitím. Tato centra by se měla později vzájemně doplňovat. Nyní bude UK zpracovávat architektonické studie a zabývat se sháněním finančních prostředků. Všechny čtyři zúčastněné fakulty předkládají návrh svým AS a VR. VR 1. LF návrh schválila, plně jej podporuje a doplňuje o důraz na vyřešení ubytování studentů ve fázi I. a II. a řešení možnosti parkování pro pracovníky a klienty Revmatologického ústavu.

 

B. Matouš vítá tento projekt již dlouhodobě plánovaný. Ptá se, jak vznikalo složení přípravných týmů.

 

T. Zima vyzval na jaře 2006 dopisem všechny přednosty klinik a ústavů 1. LF,  aby vyslali zástupce na jednání k děkanovi. Zde byli určeni koordinátoři projektu tak, aby byly zastoupeny vědecké obory 1. LF.

 

P. Broulík se ptá, zda je přislíbena finanční pomoc.

 

T. Zima odpovídá, že zatím konkrétní finanční pomoc není. Spatřuje výhodu připravenosti projektu a vědeckých týmů, stejně tak spojení čtyř fakult. Nyní bude možné chopit se příležitosti, která může přijít od státu nebo Evropské unie. Dále uvedl, že v ostatních regionech ČR probíhají mohutné investice do vysokoškolské infrastruktury.

 

M. Klein se ptá, zda se v projektu počítá se zázemím pro studenty.

 

T. Zima informuje, že se zázemím pro studenty se v projektu počítá. Jedná se o ubytovací kapacity pro postgraduální studenty a celodenní stravovací možnosti.

 

G. Chellapah se ptá, kdy bude stavba dokončena.

 

T. Zima předpokládá, že samotná stavba bude trvat cca 2 roky. S přípravnými fázemi 3 – 4 roky.

 

G. Chellapah se dále ptá na financování stavby.

 

T. Zima vysvětluje, že  projekt bude částečně  hrazen z prostředků UK, ale  takto rozsáhlou stavbu je však nutno financovat z mimouniverzitních zdrojů, tj. stát a  EU.

 

M. Hilšer by chtěl znát stanovisko vědecké rady.

 

T. Zima sděluje, že VR schvaluje projekt a  doporučuje jeho rozšíření o přednostní vyřešení ubytovací kapacity pro studenty a vyřešení parkování pro Revmatologický ústav.

 

Návrh usnesení:

 

Akademický senát 1. LF UK  podporuje projekt „Kampus Albertov“ a doporučuje rozšíření projektu o ubytovací kapacity zejména pro postgraduální studenty.

 

                                                                                                           24 : 0 : 1 (schváleno)

 

4. Projednání návrhu předběžného rozpočtu pro rok 2007

 

E. Soubustová informovala přítomné o vyrovnaném rozpočtu. Lze předpokládat nárůst tržeb a financí z rektorátu. Definitivní rozpočet pro rok 2007 bude předložen na jaře (březen-duben) 2007 až bude známa výše dotací.  Do jeho schválení bude činnost fakulty provozována od 1. 1. 2007 podle předloženého předběžného rozpočtu na rok 2007.

 

B. Matouš informuje přítomné o řešení ekonomických otázek na zasedání AS UK.

 

Š. Sulek se ptá na vyjádření ekonomické komise k návrhu rozpočtu AS 1. LF.

 

B. Matouš uvedl, že ekonomická komise nebyla vyzvána k projednání této otázky.

 

K. Šonka se ptá, co se stalo na Husitské teologické fakultě.

 

B. Matouš sděluje, že na HTF došlo k selhání vedení fakulty.

 

 

P. Sucharda se vrací k rozpočtu a upřesňuje, že nyní hovoříme o předběžném návrhu.

 

M. Hilšer navrhuje usnesení:

 

Akademický senát 1. LF UK  schvaluje  předběžný rozpočet 1. LF UK  na rok 2007.

                                                                      

                                                                                                 25 : 0 : 0 (schváleno)

 

6. Varia

 

Š. Sulek zve všechny přítomné na diskusi o praktické výuce na  1. LF UK, která se uskuteční   6. 12. 2006 ve 14,00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu.

 

M. Hilšer se s přítomnými rozloučil a ukončil zasedání AS 1. LF v 16,13 hodin.

 

 

Zapsala: Eva Svobodová

vidi Marek  Hilšer

Hodnocení: spravovat