1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu dne 16. 3. 2009

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 16. 3. 2009

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: R. Češka

Neomluveni: 

Hosté: J. Dušková, J. Michl, M. Miovský, T. Zima

 

Návrh programu:

1. Kontrola zápisu z 19.2. 2009 (5 min.)

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS (15 min.)

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání opatření děkana, kterým se stanoví výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2009/2010 (10 min.) 

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání  dodatku ke smlouvě o zajištění účasti Univerzity Karlovy v Praze na činnosti BIOCEV s.z.p.o.   (10 min.)

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Vyjádření k právnímu úkonu, kterým Univerzita Karlova v Praze hodlá zřídit věcné břemeno. (5 min.)

6. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Vyjádření k návrhům akreditací studijních programů (15 min.)

7. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Projednání Výroční zprávy 1. LF UK a Zprávy o hospodaření 1. LF UK za rok 2008 (15 min.)

8. Varia (10 min.)

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,05 hodin a požádal přítomné o schválení změny navrženého programu zasedání. Vzhledem k ukončení studia na 1. LF členky AS 1. LF,  P. Zborníkové, bude skládat slib členky Akademického senátu 1. LF UK první náhradnice, A. Krajcová.

 

    Akademický senát 1. LF schvaluje program s uvedenou změnou.

                                                                      

25 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

 

15,06 příchod J. Borovanský, J. Bruthans a P. Rutar

 

Předseda AS přečetl slib člena AS 1. LF UK, A. Krajcová jej potvrdila slovem slibuji a podepsala text slibu.

 

1. Kontrola zápisu ze 16. 2. 2009

 

     Akademický senát 1. LF schvaluje zápis ze 16. 2. 2009 v předloženém znění.

                                                                      

 26 : 0 : 2 schváleno

 

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS

Děkan fakulty seznámil přítomné s aktuálním děním na fakultě a univerzitě. Vyjádřil se k otázkám:

-       jmenování nových profesorů;

-       jmenování přednosty Ústavu dědičných metabolických poruch;

-       hodnocení výuky;

-       Bílé knihy, zákona terciálního vzdělávání;

-       programu M. D. Ph. D.;

-       jmenování proděkana a děkanů fakult UK;

-       postgraduálního studia;

-       Studentské vědecké konference (27. 4. 2009);

-       inovace filmu o 1. LF;

-       počítačové pracovny pro studenty;

-       rozpočtu UK;

-       jednání s cizineckou policií;

-       přijímacího řízení;

-       nelékařských oborů;

-       BIOCEV;

-       GA ČR;

-       evaluace pracovišť;

-       vybavení pracovišť;

-       kurzů pedagogického minima.

 

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání opatření děkana, kterým se stanoví výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2009/2010

Děkan fakulty seznámil přítomné s předloženým materiálem. V rozpravě přednesli M. Klein, M. Hilšer a P. Šnajdr pouze technické připomínky.

 

    Akademický senát 1. LF UK souhlasí s návrhem opatření děkana, kterým se stanoví výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2009/2010

                                                                                   28 : 0 : 0 schváleno

 

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání  dodatku ke smlouvě o zajištění účasti Univerzity Karlovy v Praze na činnosti BIOCEV s.z.p.o.  

Děkan fakulty zdůvodnil předložený dodatek ke smlouvě, který se týká financování činnosti BIOCEVu na období následujících dvou let. Financování z větší části převezme UK.

 

     Akademický senát 1. LF UK souhlasí s návrhem dodatku č. 1 k dohodě o zajištění účasti Univerzity Karlovy v Praze na činnosti BIOCEV z.s.p.o. ze dne 20. 12. 2007.

                                                                                   27 : 0 : 1 schváleno

 

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Vyjádření k právnímu úkonu, kterým Univerzita Karlova v Praze hodlá zřídit věcné břemeno.

Děkan fakulty seznámil přítomné s předloženým materiálem a předseda AS vyzval přítomné k rozpravě.

 

     Akademický senát 1. LF UK souhlasí s tím, aby Univerzita Karlova v Praze zřídila věcné břemeno podle předloženého materiálu. Akademický senát 1. LF UK se dále usnesl, že své vyjádření k tomuto úkonu dále postoupí Akademickému senátu Univerzity Karlovy v Praze jako podklad k vyjádření podle § 9 odst. 2 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění.

                                                                                   27 : 0 : 1 schváleno

 

6. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Vyjádření k návrhům akreditací studijních programů

Děkan fakulty seznámil přítomné s reakreditací programu Zubní lékařstbí.

 

    Akademický senát 1. LF UK souhlasí s prodloužením akreditace magisterského studijního programu Zubní lékařství M5111, studijní obor Zubní lékařství 5104T003.

                                                                                   28 : 0 : 0 schváleno

 

K prodloužení akreditace programu Specializace ve zdravotnictví – obor Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči vznesl dotaz J. Bruthans. Informace k tomuto programu upřesnil P. Bartůněk.

 

15,40 hodin příchod E. Havrdová

 

     Akademický senát 1. LF UK souhlasí s prodloužením akreditace navazujícího magisterského programu Specializace ve zdravotnictví, obor Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči.

                                                                                   29 : 0 : 0 schváleno

 

Novou akreditaci programu Specializace ve zdravotnictví – obor Adiktologie představil přítomným M. Miovský. Jedná se o otevřený program pro absolventy nejen 1. LF s širším uplatněním v praxi.

 

    Akademický senát 1. LF UK souhlasí s akreditací navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie, v prezenční a kombinované formě.

                                                                                   29 : 0 : 0 schváleno

 

7. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Projednání Výroční zprávy 1. LF UK a Zprávy o hospodaření 1. LF UK za rok 2008

Děkan fakulty shrnul zprávu o činnosti fakulty v roce 2008.  V tomto roce zaznamenala fakulta řadu vyznamenání, společně s VFN reprezentuje 1/3 biomedicínského výzkumu v ČR. Děkan fakulty se zmínil o přerozdělení financí v oblasti výzkumu dle zákona 130. Kladně hodnotil četná jmenovací a habilitační řízení na fakultě. Informoval o průběhu rekonstrukcí, investičních záměrech a vybavení poslucháren audiovizuální technikou.

Připomněl množství přijímaných studentů, studentů PGS, mezinárodní spolupráci a dva časopisy 1. LF (Folia Biologica, Prague Medical Report).

V rozpravě děkan fakulty odpověděl na dotaz J. Borovanského ohledně PMR.

 

     Akademický senát 1. LF UK schvaluje výroční zprávu o činnosti 1. LF UK za rok 2008.

                                                                                  

29 : 0 : 0 schváleno

 

Děkan fakulty přečetl úvodem závěrečnou zprávu auditu o hospodaření fakulty.

Ke zprávě o hospodaření připomněl navýšení mzdových prostředků, vybavení učeben, doplňkovou činnost fakulty.

Ke zprávě o hospodaření fakulty vyjádřil J. Bříza názor ekonomické komise AS. Ekonomická komise se zabývala zprávou o hospodaření fakulty a neshledala nesrovnalosti. Upozornil, že je třeba očekávat nárůst energií. Doporučil opravit formulaci u grantových návrhů.

Ekonomická komise AS doporučuje Akademickému senátu zprávu o hospodaření schválit.

Děkan fakulty doplnil, že návrh řešení čerpání energií bude předložen na příštím zasedání.

 

    Akademický senát 1. LF UK schvaluje výroční zprávu o hospodaření 1. LF UK za rok 2008.

                                                                                  

29 : 0 : 0 schváleno

 

8. Varia

 

- M. Hilšer přednesl možnost přímého přenosu ze zasedání AS na internet. K tématu se vyjádřili T. Zima, A. Martan, J. Bruthans a P. Strejc.

 

- T. Zima vznesl dotaz na možnost elektronických voleb. Diskuze se zúčastnili M. Hilšer, J. Bruthans a P. Šnajdr.

 

V 16,30 hodin bylo jednání ukončeno.

Následující zasedání se bude konat 20. dubna 2009.

 

 

Zapsala: Eva Svobodová

Hodnocení: (hodnotilo 31 uživatelů) spravovat