1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
esvob| tisk | spravovat

Zápis ze zasedání Akademického senátu dne 16. 3. 2009

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 16. 3. 2009

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: R. Češka

Neomluveni: 

Hosté: J. Dušková, J. Michl, M. Miovský, T. Zima

 

Návrh programu:

1. Kontrola zápisu z 19.2. 2009 (5 min.)

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS (15 min.)

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání opatření děkana, kterým se stanoví výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2009/2010 (10 min.) 

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání  dodatku ke smlouvě o zajištění účasti Univerzity Karlovy v Praze na činnosti BIOCEV s.z.p.o.   (10 min.)

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Vyjádření k právnímu úkonu, kterým Univerzita Karlova v Praze hodlá zřídit věcné břemeno. (5 min.)

6. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Vyjádření k návrhům akreditací studijních programů (15 min.)

7. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Projednání Výroční zprávy 1. LF UK a Zprávy o hospodaření 1. LF UK za rok 2008 (15 min.)

8. Varia (10 min.)

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,05 hodin a požádal přítomné o schválení změny navrženého programu zasedání. Vzhledem k ukončení studia na 1. LF členky AS 1. LF,  P. Zborníkové, bude skládat slib členky Akademického senátu 1. LF UK první náhradnice, A. Krajcová.

 

    Akademický senát 1. LF schvaluje program s uvedenou změnou.

                                                                      

25 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

 

15,06 příchod J. Borovanský, J. Bruthans a P. Rutar

 

Předseda AS přečetl slib člena AS 1. LF UK, A. Krajcová jej potvrdila slovem slibuji a podepsala text slibu.

 

1. Kontrola zápisu ze 16. 2. 2009

 

     Akademický senát 1. LF schvaluje zápis ze 16. 2. 2009 v předloženém znění.

                                                                      

 26 : 0 : 2 schváleno

 

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS

Děkan fakulty seznámil přítomné s aktuálním děním na fakultě a univerzitě. Vyjádřil se k otázkám:

-       jmenování nových profesorů;

-       jmenování přednosty Ústavu dědičných metabolických poruch;

-       hodnocení výuky;

-       Bílé knihy, zákona terciálního vzdělávání;

-       programu M. D. Ph. D.;

-       jmenování proděkana a děkanů fakult UK;

-       postgraduálního studia;

-       Studentské vědecké konference (27. 4. 2009);

-       inovace filmu o 1. LF;

-       počítačové pracovny pro studenty;

-       rozpočtu UK;

-       jednání s cizineckou policií;

-       přijímacího řízení;

-       nelékařských oborů;

-       BIOCEV;

-       GA ČR;

-       evaluace pracovišť;

-       vybavení pracovišť;

-       kurzů pedagogického minima.

 

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání opatření děkana, kterým se stanoví výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2009/2010

Děkan fakulty seznámil přítomné s předloženým materiálem. V rozpravě přednesli M. Klein, M. Hilšer a P. Šnajdr pouze technické připomínky.

 

    Akademický senát 1. LF UK souhlasí s návrhem opatření děkana, kterým se stanoví výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2009/2010

                                                                                   28 : 0 : 0 schváleno

 

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání  dodatku ke smlouvě o zajištění účasti Univerzity Karlovy v Praze na činnosti BIOCEV s.z.p.o.  

Děkan fakulty zdůvodnil předložený dodatek ke smlouvě, který se týká financování činnosti BIOCEVu na období následujících dvou let. Financování z větší části převezme UK.

 

     Akademický senát 1. LF UK souhlasí s návrhem dodatku č. 1 k dohodě o zajištění účasti Univerzity Karlovy v Praze na činnosti BIOCEV z.s.p.o. ze dne 20. 12. 2007.

                                                                                   27 : 0 : 1 schváleno

 

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Vyjádření k právnímu úkonu, kterým Univerzita Karlova v Praze hodlá zřídit věcné břemeno.

Děkan fakulty seznámil přítomné s předloženým materiálem a předseda AS vyzval přítomné k rozpravě.

 

     Akademický senát 1. LF UK souhlasí s tím, aby Univerzita Karlova v Praze zřídila věcné břemeno podle předloženého materiálu. Akademický senát 1. LF UK se dále usnesl, že své vyjádření k tomuto úkonu dále postoupí Akademickému senátu Univerzity Karlovy v Praze jako podklad k vyjádření podle § 9 odst. 2 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění.

                                                                                   27 : 0 : 1 schváleno

 

6. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Vyjádření k návrhům akreditací studijních programů

Děkan fakulty seznámil přítomné s reakreditací programu Zubní lékařstbí.

 

    Akademický senát 1. LF UK souhlasí s prodloužením akreditace magisterského studijního programu Zubní lékařství M5111, studijní obor Zubní lékařství 5104T003.

                                                                                   28 : 0 : 0 schváleno

 

K prodloužení akreditace programu Specializace ve zdravotnictví – obor Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči vznesl dotaz J. Bruthans. Informace k tomuto programu upřesnil P. Bartůněk.

 

15,40 hodin příchod E. Havrdová

 

     Akademický senát 1. LF UK souhlasí s prodloužením akreditace navazujícího magisterského programu Specializace ve zdravotnictví, obor Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči.

                                                                                   29 : 0 : 0 schváleno

 

Novou akreditaci programu Specializace ve zdravotnictví – obor Adiktologie představil přítomným M. Miovský. Jedná se o otevřený program pro absolventy nejen 1. LF s širším uplatněním v praxi.

 

    Akademický senát 1. LF UK souhlasí s akreditací navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie, v prezenční a kombinované formě.

                                                                                   29 : 0 : 0 schváleno

 

7. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Projednání Výroční zprávy 1. LF UK a Zprávy o hospodaření 1. LF UK za rok 2008

Děkan fakulty shrnul zprávu o činnosti fakulty v roce 2008.  V tomto roce zaznamenala fakulta řadu vyznamenání, společně s VFN reprezentuje 1/3 biomedicínského výzkumu v ČR. Děkan fakulty se zmínil o přerozdělení financí v oblasti výzkumu dle zákona 130. Kladně hodnotil četná jmenovací a habilitační řízení na fakultě. Informoval o průběhu rekonstrukcí, investičních záměrech a vybavení poslucháren audiovizuální technikou.

Připomněl množství přijímaných studentů, studentů PGS, mezinárodní spolupráci a dva časopisy 1. LF (Folia Biologica, Prague Medical Report).

V rozpravě děkan fakulty odpověděl na dotaz J. Borovanského ohledně PMR.

 

     Akademický senát 1. LF UK schvaluje výroční zprávu o činnosti 1. LF UK za rok 2008.

                                                                                  

29 : 0 : 0 schváleno

 

Děkan fakulty přečetl úvodem závěrečnou zprávu auditu o hospodaření fakulty.

Ke zprávě o hospodaření připomněl navýšení mzdových prostředků, vybavení učeben, doplňkovou činnost fakulty.

Ke zprávě o hospodaření fakulty vyjádřil J. Bříza názor ekonomické komise AS. Ekonomická komise se zabývala zprávou o hospodaření fakulty a neshledala nesrovnalosti. Upozornil, že je třeba očekávat nárůst energií. Doporučil opravit formulaci u grantových návrhů.

Ekonomická komise AS doporučuje Akademickému senátu zprávu o hospodaření schválit.

Děkan fakulty doplnil, že návrh řešení čerpání energií bude předložen na příštím zasedání.

 

    Akademický senát 1. LF UK schvaluje výroční zprávu o hospodaření 1. LF UK za rok 2008.

                                                                                  

29 : 0 : 0 schváleno

 

8. Varia

 

- M. Hilšer přednesl možnost přímého přenosu ze zasedání AS na internet. K tématu se vyjádřili T. Zima, A. Martan, J. Bruthans a P. Strejc.

 

- T. Zima vznesl dotaz na možnost elektronických voleb. Diskuze se zúčastnili M. Hilšer, J. Bruthans a P. Šnajdr.

 

V 16,30 hodin bylo jednání ukončeno.

Následující zasedání se bude konat 20. dubna 2009.

 

 

Zapsala: Eva Svobodová


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 2509 poslední aktualizace: esvob, 05.03.2010
Hodnocení: (hodnotilo 31 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít