1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
esvob| tisk | spravovat

Zápis ze zasedání Akademického senátu dne 14. 5. 2007

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 14. 5. 2007

 

Přítomni: viz prezenční listina

 

Omluveni: R. Češka, E. Havrdová, J. Křemen, P. Sucharda, K. Šonka, E. Oganessian,           Š. Sulek

Neomluveni: F. Khan, P. Broulík

 

Hosté: E. Soubustová, T. Zima

 

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,05 hodin. Požádal členy akademického senátu o uctění památky nedávno zesnulých členů akademické obce  prof. RNDr. Vladimíra Novotného, DrSc. a MUDr. Michala Šperla, minutou ticha.

 

Návrh programu:

 

  1. Kontrola zápisu z 16. 4. 2007 (5 min.)

 

  1. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS (10 min.)

 

  1. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání rozpočtu 1. LF UK pro rok 2007 (20 min.)

 

  1. Varia (10 min.)

 

M. Hilšer požádal přítomné o schválení navrženého programu jednání.

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje program zasedání.

                                   

                                                            16 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se hlasování) schváleno

 

1. Kontrola zápisu z 16. 4. 2007

 

M. Hilšer informoval plénum o dodatečném zapracování formálních připomínek  děkana fakulty a dal hlasovat o schválení zápisu ze 14.5. 2007.

 

Akademický senát 1. LF UK  schvaluje zápis ze zasedání  ze dne 14. 5. 2007.

                                                          

15 : 0 : 1 schváleno

 

příchod P. Strejc, J. Beneš, J. Hoffmanová v 15,08 hodin

 

2. Informace děkana pro členy AS

Děkan fakulty informoval přítomné o

-       navýšení platů na 1. LF UK,

-       projektech Kampus Albertov a Vestec (centrum ve spolupráci s ústavy AV ČR),

-       Studentské vědecké konferenci, která se uskuteční 22. 5. 2007,

-       změnách u předmětů 1. LF, které byly již předloženy Vědecké radě,

-       slavnostním zasedání 30. 5. 2007 ve 14,00 hodin ve Velké aule Karolina při příležitosti 20. výročí založení U3V,

-       přednášce o zdravotnictví Evropské Unie 17. 5. 2007 v 15,00 hodin v přednáškovém sále společnosti Olympus.

 

M. Hilšer otevřel rozpravu k informacím děkana.

 

 

 

3. Projednání rozpočtu 1. LF UK pro rok 2007

 

Děkan fakulty seznámil přítomné s předloženým materiálem. Upozornil na   navýšení mzdových prostředků a prostředků na opravy. Dále vysvětlil pojem ostatní náklady, v nichž jsou zahrnuty stipendia, ztráty z kurzových rozdílů, apod.

 

příchod R. Gürlich, M. Holcát v 15,15 hodin

 

Tajemnice fakulty doplnila informaci děkana k rozpočtu.

 

M. Hilšer požádal o vyjádření   předsedu ekonomické komise AS B. Matouše.

 

B. Matouš tlumočil stanovisko ekonomické komise AS 1. LF UK, která s předloženým materiálem souhlasí a doporučuje jeho přijetí.

Upozorňuje na skutečnost, že ekonomický nárůst je kontinuální a odpovídá rozpočtu a ekonomické situaci fakulty. Rozpočet 1. LF tvoří 14% z celkového rozpočtu UK.

 

M. Hilšer vyzval přítomné k rozpravě.

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Navrhuje usnesení ve znění:

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje rozpočet 1. LF UK  na rok 2007.

 

                                                                                         21 : 0 : 0 schváleno

 

 

T. Zima ještě doplnil, že případné ušetřené prostředky budou použity v rámci mzdových prostředků. Dále informoval přítomné o pravděpodobném zahájení stavebních prací v prostorách Kateřinská 32 v červenci 2007.

 

4. Varia

 

M. Blaha pozval přítomné na Piknik 15. 5. 2007 ve 13,30 hodin v zahradě Psychiatrické kliniky.

 

T. Zima připomněl konání Dětského dne 29. 5. 2007 ve 14,00 hodin v zahradě Psychiatrické kliniky.

 

M. Hilšer informoval AS o problému překrývání rozvrhu ve 2. ročníku, o němž byl informován na základě písemného podnětu ze strany studentů. Dochází k překrývání výuky tělesné výchovy a ostatních předmětů vyučovaných v odpoledních hodinách. (Anatomická pitva, výukový blok z biochemie, výukový blok z mikrobiologie, seminář z mikrobiologie) Žádné ze zúčastněných pracovišť netoleruje absenci z důvodu účasti na výuce ve druhém předmětu.  Požádal vedení fakulty o řešení tohoto problému.

 

T. Zima přislíbil řešení této otázky  během příštího týdne s prof. Štípkem.

 

M. Hilšer poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání v 15,50 hodin.

 

Příští zasedání se uskuteční 4. června 2007.

 

 

Zapsala: Eva Svobodová

Vidi M. Hilšer


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 4496 poslední aktualizace: esvob, 06.06.2007
Hodnocení: (hodnotilo 30 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít