1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu dne 14. 5. 2007

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 14. 5. 2007

 

Přítomni: viz prezenční listina

 

Omluveni: R. Češka, E. Havrdová, J. Křemen, P. Sucharda, K. Šonka, E. Oganessian,           Š. Sulek

Neomluveni: F. Khan, P. Broulík

 

Hosté: E. Soubustová, T. Zima

 

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,05 hodin. Požádal členy akademického senátu o uctění památky nedávno zesnulých členů akademické obce  prof. RNDr. Vladimíra Novotného, DrSc. a MUDr. Michala Šperla, minutou ticha.

 

Návrh programu:

 

  1. Kontrola zápisu z 16. 4. 2007 (5 min.)

 

  1. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS (10 min.)

 

  1. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání rozpočtu 1. LF UK pro rok 2007 (20 min.)

 

  1. Varia (10 min.)

 

M. Hilšer požádal přítomné o schválení navrženého programu jednání.

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje program zasedání.

                                   

                                                            16 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se hlasování) schváleno

 

1. Kontrola zápisu z 16. 4. 2007

 

M. Hilšer informoval plénum o dodatečném zapracování formálních připomínek  děkana fakulty a dal hlasovat o schválení zápisu ze 14.5. 2007.

 

Akademický senát 1. LF UK  schvaluje zápis ze zasedání  ze dne 14. 5. 2007.

                                                          

15 : 0 : 1 schváleno

 

příchod P. Strejc, J. Beneš, J. Hoffmanová v 15,08 hodin

 

2. Informace děkana pro členy AS

Děkan fakulty informoval přítomné o

-       navýšení platů na 1. LF UK,

-       projektech Kampus Albertov a Vestec (centrum ve spolupráci s ústavy AV ČR),

-       Studentské vědecké konferenci, která se uskuteční 22. 5. 2007,

-       změnách u předmětů 1. LF, které byly již předloženy Vědecké radě,

-       slavnostním zasedání 30. 5. 2007 ve 14,00 hodin ve Velké aule Karolina při příležitosti 20. výročí založení U3V,

-       přednášce o zdravotnictví Evropské Unie 17. 5. 2007 v 15,00 hodin v přednáškovém sále společnosti Olympus.

 

M. Hilšer otevřel rozpravu k informacím děkana.

 

 

 

3. Projednání rozpočtu 1. LF UK pro rok 2007

 

Děkan fakulty seznámil přítomné s předloženým materiálem. Upozornil na   navýšení mzdových prostředků a prostředků na opravy. Dále vysvětlil pojem ostatní náklady, v nichž jsou zahrnuty stipendia, ztráty z kurzových rozdílů, apod.

 

příchod R. Gürlich, M. Holcát v 15,15 hodin

 

Tajemnice fakulty doplnila informaci děkana k rozpočtu.

 

M. Hilšer požádal o vyjádření   předsedu ekonomické komise AS B. Matouše.

 

B. Matouš tlumočil stanovisko ekonomické komise AS 1. LF UK, která s předloženým materiálem souhlasí a doporučuje jeho přijetí.

Upozorňuje na skutečnost, že ekonomický nárůst je kontinuální a odpovídá rozpočtu a ekonomické situaci fakulty. Rozpočet 1. LF tvoří 14% z celkového rozpočtu UK.

 

M. Hilšer vyzval přítomné k rozpravě.

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Navrhuje usnesení ve znění:

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje rozpočet 1. LF UK  na rok 2007.

 

                                                                                         21 : 0 : 0 schváleno

 

 

T. Zima ještě doplnil, že případné ušetřené prostředky budou použity v rámci mzdových prostředků. Dále informoval přítomné o pravděpodobném zahájení stavebních prací v prostorách Kateřinská 32 v červenci 2007.

 

4. Varia

 

M. Blaha pozval přítomné na Piknik 15. 5. 2007 ve 13,30 hodin v zahradě Psychiatrické kliniky.

 

T. Zima připomněl konání Dětského dne 29. 5. 2007 ve 14,00 hodin v zahradě Psychiatrické kliniky.

 

M. Hilšer informoval AS o problému překrývání rozvrhu ve 2. ročníku, o němž byl informován na základě písemného podnětu ze strany studentů. Dochází k překrývání výuky tělesné výchovy a ostatních předmětů vyučovaných v odpoledních hodinách. (Anatomická pitva, výukový blok z biochemie, výukový blok z mikrobiologie, seminář z mikrobiologie) Žádné ze zúčastněných pracovišť netoleruje absenci z důvodu účasti na výuce ve druhém předmětu.  Požádal vedení fakulty o řešení tohoto problému.

 

T. Zima přislíbil řešení této otázky  během příštího týdne s prof. Štípkem.

 

M. Hilšer poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání v 15,50 hodin.

 

Příští zasedání se uskuteční 4. června 2007.

 

 

Zapsala: Eva Svobodová

Vidi M. Hilšer

Hodnocení: (hodnotilo 30 uživatelů) spravovat