1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1.LF UK ze dne 21. 2. 2005

 Zápisu ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 21. 2. 2005

 

Přítomni : viz prezenční listina

 

Zasedání Akademického senátu 1. LF UK zahájil předseda Bc. M.Hilšer v 15.10 hodin.

 

V úvodu zasedání požádal přítomné o vyjádření zda zařadit do programu zasedání další bod  s názvem: „Změna názvu Klinika nemocí z povolání na Klinika pracovního lékařství a toxikologie.“  Vzhledem k tomu, že písemný materiál k tomuto bodu obdrželi členové senátu až v den zasedání, zařadí se bod pouze v případě, že nebude námitek.

 

P. Strejc : Vedení fakulty obdrželo dopis s připomínkami ke změně názvu kliniky, který není součástí tohoto materiálu, proto žádá o projednání tohoto bodu na příštím zasedání AS. 

 

T. Zima se připojuje k námitce.

 

B. Matouš: Nehrozí-li projednání bodu prodlení, nechť je bod zařazen na příští zasedání AS  

 

M. Hilšer: Souhlasí s námitkami a dává hlasovat o Návrhu programu v jeho původním znění. 

 

Návrh programu :

 1. Kontrola zápisu ze dne 17.1.2005
 2. MUDr. Michal Matějíček – Žádost o akreditaci oboru Ortopedická protetika
 3. As. MUDr. Petr Kocna, CSc. – Informace o organizaci a průběhu voleb do AS 1. LF UK
 4. doc.MUDr. Bohuslav Matouš, CSc. – Harmonogram volby kandidáta na funkci děkana pro funkční období 2005-2008.
 5. Pravin Sreedharan – Informace o otázkách studia německých studentů v anglické paralelce
 6. prof. MUDr.Vladimír Tesař, DrSc., MBA – Informace o evaluaci vědecké činnosti na lékařských fakultách
 7. Varia

 

AS 1. LF UK schvaluje návrh programu

                                                                               30:0:0 ( pro:proti:zdrželo se) schváleno

 

 1. Kontrola zápisu ze dne 17.1.2005

 

Bez připomínek

 

AS 1. LF UK schvaluje zápis ze zasedání AS ze dne 17.1.2005.

                                                                           

                                                                                              29:0:1 schváleno

 

2. MUDr. Michal Matějíček – Žádost o akreditaci oboru Ortopedická protetika

 

M. Matějíček představil žádost o akreditaci oboru OP. Uvedl že, obor je koncipován jako tříleté bakalářské studium s navazujícím dvouletým magisterským studiem. Cílem studia je vybavit absolventy potřebnými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro práci v oboru OP. Předpokládaný počet studentů v ročníku  bude 10.  Po dobu bakalářského studia bude výuka probíhat paralelně se studenty oboru zdravotnická technika a ergoterapie. V navazujícím magisterském studiu bude kladen důraz především na individuální praktickou výuku na vybraných pracovištích. Dále popsal způsob hodnocení,  podmínky, které musí v průběhu studia student splnit, a předpoklady uchazeče pro jeho přijetí.

 

M. Holcát: Jaká je situace ve výuce tohoto oboru v České republice? Uvážíme-li, že jenom na naší fakultě  bude absolvovat každý rok 10 studentů, bude pro pracovníky tohoto oboru uplatnění na trhu práce.

 

M. Matějiček: V současné době práci ortopedických protetiků vykonávají nekvalifikovaní pracovníci. Od příštího roku přejde výkon tohoto povolání ze živnosti volné na živnost vázanou. Práci ortopedického protetika tak budou moci vykonávat pouze kvalifikovaní odborníci, kteří v současné době na trhu práce nejsou.     

 

Š. Bálková: Bude OP vyučována i formou dálkového studia, aby existovala možnost získání kvalifikace pro pracovníky, kteří již v oboru pracují? Předpokládám, že tito pracovníci si budou muset toto vzdělání v budoucnu doplnit.

 

M. Matějíček: Zatím se o této možnosti neuvažuje.

 

P. Šnajdr: Jak se ukazuje příprava kvalifikovaných pracovníků v oboru OP je bezpochyby žádoucí, ale musím se opět vrátit k problematice teoretických oborů. Zatímco ve vyšších ročnících se studenti bakalářských oborů rozptýlí na jednotlivá klinická pracoviště, při studiu teoretických oborů jsou všichni koncentrováni na jednotlivých teoretických ústavech. Dochází tak neúměrnému kapacitnímu zatížení těchto pracovišť. Zřetelné je to například na Anatomickém ústavu, kde probíhá výuka všech bakalářských oborů. Na tuto skutečnost by se měl brát zřetel při akreditaci dalších bakalářských oborů.

 

M. Matějíček: Vznik dalších  specializovaných oborů vychází z požadavků klinik, ale je také otázkou odborné prestiže fakulty vyučovat nové typy oborů.   

 

J. Bruthans: Navyšování bakalářských magisterských oborů se děje bez systematického plánu, vedení fakulty by mělo odpovědět na otázku, kolik budeme mít v budoucnu bakalářů.               

 

M. Bubalová: Bylo řečeno, že kmenová výuka OP bude společná s ostatními Bc. obory.  Musím tedy upozornit na některé problematické body v sylabech bakalářů. Například v prvním ročníku je vyučována neurologie již v době, kdy studenti nemají základní znalosti z anatomie. Tato skutečnost přispívá k obtížnému chápání neurologické látky. Studium těchto předmětů by na sebe mělo navazovat.     

 

T. Zima: informoval AS o vyhláškách týkajících se požadavků MZ ČR pro akreditace oborů vzdělávajících zdravotnické pracovníky – vyhláška 424/2004 a 39/2005.

 

Š.Svačina: Do sylabů Bc. oborů  přibyl pediatrický obor a bude se doplňovat o připomínky, zároveň se může  projednat i otázka neurologie.

 

M. Hilšer: Připomínka M. Bubalové je důležitá, a je žádoucí, aby nezapadla. Žádám pana děkana, aby nás informoval o jejím řešení.     

 

P. Sucharda: V rámci jednotlivých bakalářských oborů nejsou velké počty studentů. Na klinikách přednášíme malým skupinkám. Při lepší koordinaci bychom mohli přednášet několika Bc. oborům najednou.

 

B. Matouš informoval, že tato koordinace je připravována vedením fakulty.

 

M. Hilšer ukončil diskusi a poděkoval  MUDr.Matějíčkovi. Nechává hlasovat o usnesení:

 

AS 1. LF UK souhlasí se žádostí o akreditaci oboru Ortopedická protetika

                                                                                       

                                                                                                         29:0:1 schváleno

 

3. As. MUDr. Petr Kocna, CSc. – Informace o organizaci a průběhu voleb do AS 1. LF UK

 

P. Kocna uvedl bod jednání a představil několik otázek souvisejících s problémy, které se vyskytly v průběhu voleb do AS.  Upozornil, že je žádoucí:

1. definovat časový harmonogram voleb, sestavení a schválení volební komise tak, aby bylo možno splnit termíny stanovené řádem fakulty. (pozn. Při minulých volbách na toto dostatečný čas nebyl.)

2. není dostatečně řešena definice akademické obce, je nutné upravit čl.4 odst.3.  Navrhuje, aby seznam členů akademické obce byl průběžně udržován a aktualizován konkrétním pracovníkem děkanátu 1. LF UK, a předešlo se tak nejasnostem především s vymezením volebního práva PGS, kteří mají současně pedagogický úvazek. Při posledních volbách si tento seznam vytvářela volební komise sama ze tří ne zcela kompatibilních databází.

3. dále navrhuje upravit čl. 5 odst. 4, kde je nutné jasně definovat pravomoci vzhledem ke správě WWW prostoru 1. LF UK a nutno také definovat formát a rozsah elektronické prezentace.

4. upravit čl.5 odst.3, ve kterém není nijak řešena otázka stížností, je nutné definovat pravomoci při řešení stížností včetně případného postihu.

5. AS 1. LF UK by mohl zvážit možnost elektronické formy hlasování, což je úzce spjato i s tím, že není pro pracovníky 1. LF UK řešena problematika elektronického podpisu.

 

B. Matouš navrhl  předat přednesené připomínky legislativní komisi AS a poděkoval  P. Kocnovi za práci v legislativní komisi.

 

P. Sucharda poděkoval za přesnost s jakou byly popsány vzniklé problémy a vyjádřil poděkování celé volební komisi za práci odvedenou během voleb do AS.

 

M. Hilšer navrhuje schválení následujícího usnesení:

 

 Akademický senát se seznámil s připomínkami předsedy volební komise pro volby do AS a pověřuje legislativní komisi k jejich zpracování a předložení AS ke schválení. AS děkuje členům volební komise za práci při volbách do AS.  

                                                                                              30:0:0 schváleno

 

 

 

 

 

 

4.doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc. – Harmonogram volby kandidáta na funkci děkana pro funkční období 2005-2008

 

B. Matouš uvedl, že se volební komise AS 1. LF UK sešla 7. 2. 2005 a projednala následující harmonogram volby  kandidáta na děkana fakulty, který je v souladu s jednacím a volebním řádem AS 1. LF UK.

 

 • 21.února 2005 vyhlášení volby AS 1. LF UK
 • 18.března 2005 do 12.00 uzávěrka registrace kandidátů k rukám předsedy volební komise doc. MUDr. Bohuslava Matouše, CSc. osobně, nebo cestou podatelny děkanátu Kateřinská 32, Praha 2
 • 21. března 2005 – 10. dubna 2005 volební kampaň
 • 11. dubna 2005 vystoupení kandidátů před AS 1. LF UK od 13.00
 • 18.dubna 2005 mimořádné zasedání AS 1. LF UK volba kandidáta

 

Dále uvedl povinné údaje o kandidátovi, které musí obsahovat registrace kandidáta. Poznamenal, že komise nedospěla k jednotnému závěru na požadavek člena volební komise

J. Bruthanse, který navrhuje jako povinný údaj uvedení minulého a současného členství v politických stranách a společenských organizacích, a proto o této otázce musí rozhodnout plénum.

 

B. Matouš: Navrhuje, aby tento požadavek nebyl stanoven jako povinnost, neboť to neukládá vnitřní předpis.  Z tohoto důvodu může být stanovení takové povinnosti kontroverzní. Na údaj tohoto charakteru se mohou senátoři kandidáta dotázat během předvolební rozpravy v senátu.      

 

J. Bruthans: Svůj návrh nepovažuje za kontroverzní, jak se může zdát. Členství v politické straně leccos vypovídá o člověku  a docela dobře to charakterizuje kandidáta, proto nechápe, proč by tento údaj neměl o sobě kandidát  uvádět.

 

P. Sucharda: Vyžadovat tyto údaje je stejné jako vyžadovat informaci o sexuální orientaci či náboženském vyznání kandidáta. Proto s tímto návrhem nemohu souhlasit.   

 

M. Hilšer: Akademická půda by měla být ze své podstaty apolitická. Proto se domnívá, že   stanovovat oficiální povinnost oznamovat příslušnost jakéhokoliv člena akademické obce, byť kandidáta na děkana, k té či oné politické straně  prostřednictvím nařízení senátu  na akademickou půdu nepatří. Nedomnívá se, že příslušnost k politické straně současné politické scény jednoznačně vypovídá o akademické či morální způsobilosti kandidáta. To může vést ke snahám nálepkovat kandidáty podle politické příslušnosti. A to už tu kdysi bylo. Na druhou stranu historická zkušenost naší země ukazuje, že příslušnost k určité politické straně  je oprávněně chápána jako závažná morální otázka. V takovém případě, si není jist, zda-li se s ní vypořádávat nařízením akademického senátu. Proto doporučuje, aby tento požadavek byl spíše doporučením kandidátům, kteří se k této výzvě jistě postaví dle vlastního uvážení.            

 

J. Bruthans: Důrazně se ohrazuje, předseda senátu nemůže říkat, co je pro každého ze 30 senátorů důležité.

 

M.Hilšer: Dává hlasovat o návrhu volební komise.

 

P. Sucharda upozorňuje, že by se mělo nejprve hlasovat o jednotlivých návrzích a nakonec o celém návrhu harmonogramu volební komise.

 

M. Hilšer: Dává hlasovat o tom, aby nebyl návrh J. Bruthanse do povinností registrace  kandidátů zařazen.    

                                                                                                       24:0:6 schváleno

 

M. Hilšer: Dává hlasovat o změně termínu zasedání senátu ze 14. března na 21. března z důvodu harmonizace zasedání s harmonogramem voleb.

                                                                                                       28:0:2 schváleno

 

M. Hilšer: Dává hlasovat o celkovém návrhu harmonogramu voleb kandidáta na děkana     

 

                                                                                                       29:0:1 schváleno

 

16.00 odchod  J. Hoffmannová, P. Sucharda

 

 5.Pravin Sreedharan – Informace o otázkách studia německých studentů v anglické paralelce

 

P. Sreedharan uvedl problematiku německých studentů studujících v anglické paralelce. Ve svém vystoupení uvedl zápis z rozhovoru s asi 20 německými studenty, kteří byli pro studium na naší fakultě získáni prostřednictvím Klinikum Chemnitz. Z rozhovoru vyplynulo, že všichni studenti předpokládali, že budou vyučováni v německém jazyce, tak jak o tom byli informováni v Německu. O tom, že přijímací test nebude v německém jazyce se studenti dozvěděli až v den přijímacích zkoušek. Během přijímacích zkoušek, které se odehrávaly ve dvou termínech, byli v průběhu prvního testovacího termínu přítomni členové fakulty, kteří napomáhali při řešení přijímacích testů. V druhém termínu tomu tak již nebylo. Před přijímacím testem se také dozvěděli, že výuka bude zpočátku probíhat v anglickém jazyce. Studenti uvedli, že byli v kontaktu s prof. Klingelhoferem zástupcem Klinikum Chemnitz, který jim po několika týdnech výuky nedokázal odpovědět na otázku, proč není jejich výuka vedena v německém jazyce, jak byli informováni a jak předpokládali.  Studenti se také sešli s prof. Halaškou, který jim sdělil, že se stalo několik chyb ze strany prof. Klingelhofera.

P. Sreedharan seznámil senát s existencí propagačního letáku v německém jazyce, který byl distribuován německou stranou a anoncoval výuku medicíny v německém jazyce na naší fakultě.     

 

M. Halaška uvedl, že zavedení německé paralelky na 1.LF UK je projektem, který má již delší historii. S navázáním  kontaktů s Klinikum Chemnitz se tento projekt stal reálným. Vedení fakulty začalo připravovat akreditaci výuky v německém jazyce. Jedním z prvních kroků tohoto projektu bylo zahájení výuky německých studentů na naší fakultě. Při jednáních s německou stranou však nebyla přislíbena výuka v německém jazyce v tomto akademickém roce.

 

Š. Svačina seznámil AS s historií projektu německé paralelky. Uvedl, že z právních smluv, které byly uzavřeny se všemi stranami, nevyplývá žádný závazek 1. LF UK vyučovat v německém jazyce. Veškerá jednání s německými zástupci byla vedena v tomto duchu . Existenci letáku inzerující výuku v německém jazyce  považuje za iniciativu německé strany, o které nebylo vedení fakulty informováno. Dále uvedl, že v letáku byly i další faktické chyby. Německá strana byla na tuto skutečnost upozorněna a zastavila další distribuci této propagace.

 

O. Kittnar: Považuje existenci propagačního materiálu za politováníhodnou skutečnost, která mohla vést k dezinformaci zájemců o studium na naší fakultě. Poukázal na zkušenost z minulých let  s reklamními agenturami pro získávání studentů ze zahraničí, které často uváděly nesprávné údaje, aniž by je předaly k autorizaci. V současné době je povinnost této autorizace součástí smluv.

 

J. Bruthans: Nyní je důležitá budoucnost studentů a rychlá akreditace německé paralelky. Zdůrazňování existence propagačního materiálu odvádí od řešení problému. 

 

P. Sreedharan: Není správné z hlediska pověsti fakulty, aby existoval propagační materiál  s fotografiemi fakulty a uvedením zástupce v tomto případě proděkana M. Halašky, který nepravdivě informuje.     

 

J. Bruthans: Kdokoliv může vyfotit budovy fakulty a vytvořit propagační materiál.      

 

B. Matouš:  Kdo je prof. Klingelhofer a kdo studentům tvrdil, že přijímací testy budou lehké?

 

M. Halaška: Nedomnívám se, že někdo studentům podal informaci, že přijímací testy budou snadné.

 

M. Hilšer: V případě, že při přijímacím řízení bylo jedné skupině studentů napomáháno při řešení testů, jak studenti uvádějí, došlo k závažnému porušení principu rovné soutěže.  

 

M. Halaška: Během obou kol pohovorů byl připraven výběr anglických slovníků. Při prvním kole bylo přítomno několik asistentů, kteří pomáhali studentům hledat správné výrazy.

 

Š. Sulek: Jestliže přijedu jako švédský student skládat přijímací zkoušky v českém jazyce dostanu také k dispozici český slovník?

Předseda akademického senátu oslovil dopisem prof. Klingelhofera, proč nepřišla žádná odpověď, když byla dána možnost, aby se k danému problému vyjádřil.

 

M. Halaška: Prof. Klingelhofer odpoví v nejbližší době. Žádám AS o udělení slova zástupkyni německých studentů.

 

Zástupkyně něm. studentů: Němečtí studenti skutečně předpokládali, že budou studovat v německém jazyce. Studium v anglickém jazyce bylo zpočátku pro mnohé obtížné, ale už  si zvykáme a akceptujeme to.       

 

Š. Svačina: Uvedl, že vedení fakulty podá žádost  o akreditaci ve výuce v NJ do konce svého volebního období. Upozornil však, že je to proces nejméně na 1 rok.

        

 

M. Hilšer: Děkujeme vedení fakulty za vysvětlení nastolených otázek. Je důležité podat vysvětlení vzniklého problému německým studentům, aby se předešlo možným námitkám na adresu fakulty, a také aby se dozvěděli o dalších perspektivách studia na naší fakultě s ohledem na jejich budoucí plánování.  Proto navrhuji následující usnesení:

 

 

 

 

Akademický senát žádá vedení fakulty o vypracování oficiálního dopisu vysvětlujícího proběhlé události týkající se německých studentů studujících v anglické paralelce projednané AS. AS žádá vedení fakulty, aby po obeznámení členů AS prostřednictvím předsedy AS  byl tento dopis zaslán zmíněným studentům.     

 

                                                                                                             22:0:6 schváleno

                 

M. Hilšer: Žádá akademický senát o hlasování o prodloužení schůze, neboť zasedání překročilo předpokládanou dobu jednání.

 

J. Bruthans: Cituje přesné znění Volebního a jednacího řádu AS.

 

M. Hilšer dává hlasovat o pokračování zasedání.

 

                                                                                                             24:0:4  schváleno      

 

17.00 odchod E. Havrdová

 

                                                                                                         

 

6. prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA – Informace o evaluaci vědecké činnosti na lékařských fakultách

 

V. Tesař: Seznámil AS s výsledky vědecké práce na 1. LF UK. Popsal kritéria pro evaluaci vědy.  Podal souhrnnou informaci o množství publikací v odborných časopisech, které byly sečteny za období 1999-2002. V počtu publikací se 1. LF umístila na prvním místě, při přepočtu na počet pracovníků a posuzování dalších kriterií se 1. LF UK umístila až na 2. místě za 2. LF UK těsně následována 3. LF UK. Celkové rozdíly mezi těmito fakultami nejsou tedy příliš markantní. V závěru uvedl, že si fakulta nestojí špatně, ovšem zvýšení prestižního postavení fakulty lze dosáhnout zvýšením počtu publikací ve významnějších odborných časopisech než doposud.

 

17.10 odchod Š.Bálková

 

P. Broulík: Existuje srovnání všech lékařských fakult?

 

V. Tesař: je srovnání jen v rámci UK

 

Předseda AS poděkoval V. Tesařovi za podané informace.

 

7. Varia

 

B. Matouš uvedl že AS UK zasedá 25.2.2005, proběhnou volby nového předsednictva a komisí, a předpokládá se schválení rozpočtu UK. Uvedl částky určené na výzkumné záměry cca 650 mil.Kč, dále dotace na vzdělání, na stipendia apod. Při rozdělování finančních prostředků 1. LF UK  jsme dopadli vcelku dobře, bude nastolena i otázka, zda pomoci těm fakultám, které neuspěly, očekává se, že bude rozpočet schválen.Vyzval členy volební komise ke schůzce 18.3.2005 ve 13.00 hodin u něho na pracovišti.

 

Š. Sulek vznesl dotaz, jak pokročilo řešení otázky tlačítkových testů na ústavu histologie.

 

P. Broulík: O jakou otázku se jednalo?   

 

M. Hilšer: Při těchto testech nelze zpětně zkontrolovat zadané odpovědi v průběhu testu ani po jeho ukončení. Aparatura byla poruchová, takže v průběhu zkoušení docházelo k přerušení, čímž vznikaly nestejné podmínky pro různé skupiny studentů. Na tento problém byl upozorněn děkan formou dopisu ze strany senátorů v červnu minulého roku.

 

Š. Svačina problém byl řešen s  doc. Hachem a bude se zkoušet klasickou formou.

 

Š. Svačina předává J.Benešovi pamětní list a poděkování za práci v senátu v minulém období.

 

M. Hilšer žádá senátory o účast ve výběrových řízeních. Původní návrh na  J. Bruthanse a K. Šonku nelze akceptovat z důvodu jejich pracovního zaneprázdnění.

 

Předseda AS 1. LF UK  Bc. Marek Hilšer ukončil zasedání v 17.20 hodin.

 

Příští zasedání Akademického senátu 1. LF UK se bude konat dne 21. 3. 2005 v 15 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK Na Bojišti 3, Praha 2.

 

Zapsala : V. Silbernaglová

Vidi : Bc. M. Hilšer

 

 

 

 

Hodnocení: spravovat