1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 9. června 2008

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 9. 6. 2008

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: P. Bartůněk, P. Pafko, R. Češka, A. Martan, T. Švestka, S. Hutt

Neomluveni:

Hosté: R. Gabrhelík, T. Zima

 

Návrh programu:

1. Kontrola zápisu z 12. 5. 2008 (5 min)

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA -  Informace děkana pro členy  AS (10 min)

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Vyjádření k návrhu na jmenování proděkanů

1. LF UK  (10 min)

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Projednání návrhu na jmenování členů

Vědecké rady 1. LF UK (15 min.)

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Vyjádření k žádosti o založení obecně prospěšné společnosti Pražské centrum primární péče (10 min.)

6. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Vyjádření k právnímu úkonu, kterým UK hodlá zřídit věcné břemeno  (10. min)

7. Prof. MUDr. Otomar Kittnar, DrSc. – Informace o hodnocení výuky studenty za rok 2006/2007 (10 min.)

8. Varia

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,05 hod. a požádal přítomné o schválení navrženého programu včetně zprávy o účasti senátorů na zasedáních, která bude zařazena do bodu 8. Varia.

 

Akademický senát 1. LF schvaluje návrh programu.

                                                           22 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

15,06 hod.  příchod M. Holcát.

 

1. Kontrola zápisu z 12. 5. 2008

 

Akademický senát schvaluje zápis z 12. 5. 2008 v předloženém znění.

                                                           22 : 0 : 1 schváleno

 

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA -  Informace děkana pro členy  AS

Děkan informoval přítomné:

-       o protestních akcích na zachování univerzitních nemocnic a prohlášení M. Topolánka ze 6.6.08 před poslaneckou sněmovnou netransformovat UN do akciových společností;

-       o nové metodice vědy a výzkumu;

-       o nové verzi Bílé knihy (zveřejněna na web.str. MŠMT);

-       o Studentské vědecké konferenci;

-       o rozpočtu;

-       o přijímacím řízení, které proběhne 11. a 12. 6.08. Zápisy do 1. ročníku budou 16.6.08.

 

 

 

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Vyjádření k návrhu na jmenování proděkanů 1. LF UK 

Děkan fakulty seznámil přítomné s návrhem na jmenování proděkanů.

Do rozpravy se přihlásil K. Mezian s dotazem na 1. proděkana.

T. Zima upřesnil, že jeho statutární zástupkyní bude prof. Dušková.

 

Návrh jmenování proděkanů:

 

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – pro studijní problematiku a pro zubní lékařství

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – pro klinickou pedagogiku a postgraduální studium

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA – pro zahraniční studenty a sociální problematiku

prof.MUDr. Aleš Linhart, DrSc. – pro vnější vztahy

doc. PhDr. Michal Miovský, PhD. – pro nelékařské studijní programy

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – pro grantovou oblast a rozvoj

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – pro teoretickou a preklinickou pedagogiku

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – pro vědeckou činnost

 

 

M. Hilšer uvedl, že o návrhu lze hlasovat v tajném hlasování nebo en bloc. Dále uvedl, že jako předseda AS cítí povinnost navrhnout tajné hlasování, neboť se jedná o hlasování o osobách. Svůj návrh je připraven stáhnout, pokud senát projeví vůli hlasovat en bloc.    

 

M. Malbohan navrhl volbu en bloc.

 

Akademický senát 1. LF schvaluje hlasování en bloc. 

                                                                      

                                                                          14 : 3 : 6 schváleno

 

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s návrhem na jmenování proděkanů 1. LF UK dle návrhu předkladatele.

                                                                       22 : 0 : 1 schváleno

 

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Projednání návrhu na jmenování členů

Vědecké rady 1. LF UK

 

T. Zima seznámil přítomné s návrhem na jmenování členů Vědecké rady.

 

15,20 hod. příchod M. Trněný.

 

M. Hilšer opět informuje o procedurálních otázkách hlasování.

M. Holcát navrhuje opět hlasování en bloc.

P. Zborníková  navrhuje tajné hlasování.

 

Akademický senát schvaluje volební komisi ve složení M. Romerová, P. Šnajdr

a P. Zborníková.

                                                                       23 : 0 : 1 schváleno

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty schválil členy Vědecké rady následujícím počtem hlasů (hlasovalo 24 přítomných členů AS):

 

Fakultní členové:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA -  23 hlasů (schváleno)
prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., II. interní klinika -  22 hlasů (schváleno)

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., Ústav hygieny a epidemiologie - 17 hlasů (schváleno)
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., Neurochirurgická klinika – 23 hlasů (schváleno)
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku – 23 hlasů (schváleno)
prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., Radiodiagnostická klinika – 22 hlasů (schváleno)
prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., Ortopedická klinika – 16 hlasů (schváleno)
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., Výzkumný ústav stomatologický – 23 hlasů (schváleno)

prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., Urologická klinika – 16 hlasů (schváleno)
prof. Ing. Jan Evangelista Dyr, DrSc., Ústav hematologie a krevní transfúze – 21 hlasů (schváleno)

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., Anatomický ústav -  23 hlasů (schváleno)
doc. MUDr. Petr Hach, CSc., Ústav pro histologii a embryologii -  23 hlasů (schváleno)
prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., Gynekologicko -  porodnická  klinika -  23 hlasů (schváleno)
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., Urologická  klinika – 23 hlasů (schváleno)
prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc., I. klin. tuberkulózy a respir. Nemocí - 22 hlasů (schváleno)
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., Fyziologický ústav – 24 hlasů (schváleno)
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., I. interní klinika – 22 hlasů (schváleno)
prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., Stomatologická klinika – 22 hlasů (schváleno)
prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc., Ústav patologické fyziologie – 23 hlasů (schváleno)
prof. MUDr.Soňa Nevšímalová,DrSc., Neurologická klinika – 21 hlasů (schváleno)
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., Revmatologická klinika – 23 hlasů (schváleno)
prof.. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., Klinika nemocí z povolání – 22 hlasů (schváleno)
prof. MUDr. František Perlík, DrSc., Farmakologický ústav – 24 hlasů (schváleno)
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., Onkologická klinika - 23 hlasů (schváleno)
prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., Ústav patologie – 22 hlasů (schváleno)
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., Psychiatrická klinika – 23 hlasů (schváleno)
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. – Neurologická klinika - 24 hlasů (schváleno)

prof. PhDr. Milada Říhová, CSc., Ústav dějin lékařství a cizích jazyků - 21 hlasů (schváleno)
prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc., Ortopedická klinika – 24 hlasů (schváleno)
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., III. interní  klinika – 22 hlasů (schváleno)
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc., Ústav lékařské biochemie – 23 hlasů (schváleno)
prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., Dermatovenerologická klinika - 21 hlasů (schváleno)
doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úraz. chir. - 24 hlasů (schváleno)
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., Klinika nefrologie – 23 hlasů (schváleno)
prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., Klinika dětského a dorostového lékařství – 22 hlasů (schváleno)
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., IV. interní klinika – 23 hlasů (schváleno)

 

Mimofakultní členové:

MUDr. Pavel Bém, Magistrátní úřad hl. m. Prahy – 19 hlasů (schváleno)
RNDr. Martin Bilej, DrSc.- Mikrobiologický ústav v.v.i. - 22 hlasů (schváleno)

prof. MUDr. Evžen Čech, DrSc. – 22 hlasů (schváleno)

prof. MUDr. Jiří Duchoň, DrSc. – 24 hlasů (schváleno)
MUDr. Zdeněk Hadra – IPVZ Praha - 22 hlasů (schváleno)

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., Endokrinologický ústav – 24 hlasů (schváleno)

prof. RNDr. Helena Illnerová, Akademie věd ČR – 24 hlasů (schváleno)

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., VŠCHT – Ústav biochemie a mikrobiologie – 23 hlasů (schváleno)
prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc. – ČVUT – 24 hlasů (schváleno)

doc. MUDr. Jan Malý, CSc.- IKEM – 23 hlasů (schváleno)

RNDr. Šárka Němečková, DrSc., ÚHKT Praha – 24 hlasů (schváleno)
doc. MUDr. J. Podstata, DrSc. – Stomatologie IPVZ – 22 hlasů (schváleno)

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., IKEM – 22 hlasů (schváleno)
prof. Ing. Miloslav Suchánek, CSc., VŠCHT -  22 hlasů (schváleno)
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., Ústav experiment. medicíny AV ČR - 22 hlasů (schváleno)
prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. – Ústav makromolekulární chemie AV ČR – 22 hlasů (schváleno)

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc., Privátní stomatologické centrum – 19 hlasů (schváleno)

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. – ČVUT – 22 hlasů (schváleno)

plk. MUDr. Štefan Brunclík, MBA – ÚVN Praha - 22 hlasů (schváleno)

 

Zahraniční členové:

21 - Eugene Garfield, Ph.D. – 21 hlasů (schváleno)

20 - prof.  Dr. Josef Kadlec, S.J. – 20 hlasů (schváleno)

21 - prof. Dr. Jan Klášterský – 21 hlasů (schváleno)

20 - MUDr. Tomáš Klíma, CSc. – 20 hlasů (schváleno)

20 - Prof. Dr. Gérard Michel London – 20 hlasů (schváleno)

21 - prof. Dr. Jiří Městecký - 21 hlasů (schváleno)

20 - prof. Dr. Přemek Poňka – 20 hlasů (schváleno)

20 - prof. Dr. Josef T. Prchal – 20 hlasů (schváleno)

21 - prof. Dr. Alexandr Schirger – 21 hlasů (schváleno)

20 - prof. Dr. Emil Skamene - 20 hlasů (schváleno)

21 - prof. MUDr. Adolf Stafel – 21 hlasů (schváleno)

21 - prof. Dr. Pavel Hammet – 21 hlasů (schváleno)

 

 

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Vyjádření k žádosti o založení obecně prospěšné společnosti Pražské centrum primární péče

Děkan fakulty předložil Akademickému senátu 1. LF UK žádost o vyjádření k právnímu úkonu, kterým Univerzita Karlova v Praze (společně s Hlavním městem Praha) hodlá založit jinou právnickou osobu, konkrétně obecně prospěšnou společnost.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty nemá námitek, aby Univerzita Karlova v Praze společně s Hlavním městem Praha založila jinou právnickou osobu – obecně prospěšnou společnost s názvem Pražské centrum primární prevence (PCPP) podle přílohy k tomuto materiálu. Akademický senát 1. lékařské fakulty se dále usnesl, že své vyjádření k tomuto úkonu dále postoupí Akademickému senátu Univerzity Karlovy v Praze jako podklad k vyjádření podle § 9, odst. 2, písm. d) zákona o vysokých školách.

24   : 0 : 0 schváleno

 

6. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Vyjádření k právnímu úkonu, kterým UK hodlá zřídit věcné břemeno 

Děkan fakulty předložil Akademickému senátu žádost o vyjádření k právnímu úkonu, kterým Univerzita Karlova v Praze hodlá zřídit věcné břemeno.

Smlouva o zřízení věcného břemene na dobu určitou vychází z potřeby rekonstrukce trafostanice v ulici Kateřinská.

M. Klein se dotázal, zda trafostanice nebude narušovat elektromagnetickým polem laboratorní výsledky.

T. Zima jej ujistil, že trafostanice nebude v blízkosti laboratoří.

 

 Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze nemá námitek, aby Univerzita Karlova v Praze udělila souhlas vlastníka se stavbou „Praha 2 – Nové Město, Kateřinská 32 – TS2742, VoTS, kVN“.  Akademický senát 1. lékařské fakulty se dále usnesl, že své vyjádření k tomuto úkonu dále postoupí Akademickému senátu Univerzity Karlovy v Praze jako podklad k vyjádření podle § 9, odst. 2, písm. c) zákona o vysokých školách.

                                                                                   19 : 0 : 5 schváleno

 

 Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze nemá námitek, aby Univerzita Karlova v Praze zřídila věcné břemeno podle přílohy k tomuto materiálu. Akademický senát 1. lékařské fakulty se dále usnesl, že své vyjádření k tomuto úkonu dále postoupí Akademickému senátu Univerzity Karlovy v Praze jako podklad k vyjádření podle § 9, odst. 2, písm. c) zákona o vysokých školách.

                                                                                   19 : 0 : 5 schváleno

 

Děkan fakulty se s přítomnými rozloučil s přáním příjemných prázdnin.

 

7. Prof. MUDr. Otomar Kittnar, DrSc. – Informace o hodnocení výuky studenty za rok 2006/2007

O. Kittnar seznámil přítomné s výsledky a s potížemi spojenými s hodnocením výuky studenty. Současně navrhl možnosti jejich řešení.

 

Do diskuze se zapojil P. Rutar, J. Chmelo, J. Albrecht a J. Bruthans.

 

Akademický senát žádá děkana fakulty, aby informoval AS  o nápravných opatřeních k příslušným bodům zprávy Hodnotící komise.

                                                                       23 : 1 : 0 schváleno

 

 

8. Varia

- M. Hilšer přednesl zprávu o účasti členů AS na zasedáních.

 

- M. Hilšer seznámil s harmonogramem termínů zasedání Akademického senátu 1. LF UK

pro akademický rok 2008/2009:

13. října 2008

10. listopadu 2008

8. prosince 2008

19. ledna 2009

16. února 2009

16. března 2009

20. dubna 2009

11. května 2009

8. června 2009

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty souhlasí s návrhem termínů zasedání AS pro akademický rok 2008/2009.

                                                                       23 : 0 : 1 schváleno

 

Výběrového řízení na přednostu/-ku I. chirurgické kliniky 1. LF a VFN se zúčastní za Akademický senát 1. LF UK A. Martan, jako náhradník I. Malbohan.

 

Výběrového řízení na přednostu/-ku Ústavu biofyziky a informatiky se zúčastní za Akademický senát 1. LF UK E. Havrdová, jako náhradník J. Bříza.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty souhlasí s navrženými zástupci do výběrových komisí.

                                                                       21 : 0 : 3 schváleno

 

J. Bruthans se vyjádřil k usnesení Akademického senátu Univerzity Karlovy z 23. 5. 2008 ve věci přerušení výuky. Jednalo se o krajní řešení hrozící situace. Toto prohlášení podpořily Vědecké rady a rektoři univerzit. Připojily se i univerzity z Olomouce a Brna.

Navrhl, aby Akademický senát 1. lékařské fakulty podpořil toto usnesení.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty plně podporuje usnesení Akademického senátu Univerzity Karlovy ze dne 23. 5. 2008.

                                                                       23 : 0 : 1 schváleno

 

M. Hilšer popřál všem přítomným příjemné prožití letních měsíců a ukončil zasedání

v 16,20 hodin.

 

 

Zapsala: Eva Svobodová

Hodnocení: spravovat