1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 6. 11. 2006


Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 6. 11. 2006
 
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: M. Blaha, R. Češka, M. Holcát, J. Bruthans, F. Khan, J. Hoffmannová
Hosté: E. Soubustová,  J. Raboch, T. Zima
 
Zasedání Akademického senátu 1. LF UK zahájil předseda Bc. Marek Hilšer v 15,08 hodin.
 
Návrh programu: 
 1. Kontrola zápisu z 16. 10. 2006 (5 min.)
   
 2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS (10 min.)
   
 3. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. – Projednání žádosti  o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Psychologie (15 min.) 
   
 4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA – Projednání opatření děkana, kterým se stanovuje výše prospěchových stipendií za akademický rok 2005/2006 (25 min.)  
   
 5. Ing. Eva Soubustová, MBA – Informace o čerpaní rozpočtu  1. LF UK (leden až září 2006)  (10 min.)
   
 6. Ing. Eva Soubustová, MBA – Projednání odpisu pohledávky Marie – Louise Heidgren  (10 min)
   
 7. Bc. Marek Hilšer – Projednání návrhů na jmenování  členů Hodnotící komise.  (20 min)
   
 8. Varia (10 min.)

 
M. Hilšer navrhl přítomným změněné pořadí plánovaných bodů jednání.
 
Akademický senát 1. LF UK  schvaluje návrh programu zasedání včetně navržených změn.                                                                                
                                                                           23 : 0 : 1 schváleno (pro : proti : zdrželo se)
 
1. Kontrola zápisu ze 16. 10. 2006.
 
T. Zima žádá o změnu slova „předpisem“ na „opatření“ ve věci provádění Pravidel pro přiznávání stipendií. Toto provádění se bude řídit „opatřením“ děkana.
 
Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh zápisu ze 16. 10. 2006.
                                                                      
                                                                                                           24 :  0 : 0 schváleno
 
 
 
 
 
2. Projednání žádosti  o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Psychologie studijního oboru Lékařská psychologie a psychopatologie.
 
T. Zima uvedl  projednání žádosti o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Psychologie.
 
J. Raboch  seznámil přítomné s tímto studijním programem.
 
Akademický senát  1. LF UK souhlasí se žádostí o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Psychologie studijního oboru Lékařská psychologie a Psychopatologie.
                                                                                              
24 : 0 : 0 schváleno
 
 
3. Informace děkana pro členy AS
 
T. Zima informoval  o setkání s přednosty ústavů a klinik,  o čerpání grantových prostředků vzhledem k blížícímu se konci roku. Žádost klinickým kolegům o věnování pozornosti této problematice bude též zveřejněna na internetových stránkách fakulty.
Uvedl, že do současné doby nedošlo k vyjasnění spolupráce s nemocnicí v Chemnitz, neboť nebyly dodány požadované náležitosti   z německé strany. Tato spolupráce bude ukončena. 
Informoval o jmenování  16 nových profesorů  prezidentem republiky. Z tohoto počtu jsou 4  4 z 1. lékařské fakulty:
doc. MUDr. Jitka  A b r a h á m o v á ,  DrSc. pro obor onkologie,
doc. MUDr. Radim  Č e r n ý ,  CSc. pro obor lékařská chemie a biochemie,
doc. MUDr. Richard  Č e š k a ,  CSc. pro obor vnitřní nemoci
a doc. MUDr. Karel  P a c á k ,  DrSc. pro obor vnitřní nemoci.
Ve věci Kampus Albertov stále probíhají jednání mezi čtyřmi fakultami (1. lékařskou  fakultou, Přírodovědeckou fakultou, Matematicko-fyzikální fakultou a Fakultou humanitních studií). V prostoru by mělo vzniknout Globcentrum a Centrum Albertov. O vývoji situace bude děkan nadále AS průběžně inormovat.
 
Š. Bálková se dotazuje na studijní program nutriční terapeut.
 
T. Zima uvedl, že  v příštím školním roce bude 1. LF otevírat obor Intenzivní péče. Obor Nutriční terapeut je v akreditačním řízení, jehož ukončení se očekává v prosinci 2006. Vzhledem k dodržení všech podmínek, bude možné tento obor otevřít až v následujícím ak. roce.
 
 
4. Informace o čerpaní rozpočtu  1. LF UK (leden až září 2006)
 
E. Soubustová informovala  AS o čerpání rozpočtu na rok 2006. Za měsíce  leden – září by mělo být vyčerpáno 75% rozpočtu. Přečerpány byly pouze prostředky na opravy vzhledem k rekonstrukcím budov. Uvedla, že fakulta plánovaný rozpočet dodrží.
 
Akademický senát 1. LF UK  bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu.
                                                          
24 : 0 : 0 schváleno
 
5. Projednání odpisu pohledávky Marie – Louise Heidgren 
 
E. Soubustová seznámila přítomné s kauzou neuhrazeného studia švédské studentky Marie-Louise Heidgren. Požádala AS o schválení odpisu této pohledávky vzhledem k mimořádně vysokým nákladům soudního řízení bez záruky kladného výsledku.
 
Š. Sulek vznáší dotaz, jakým způsobem bude postupováno, aby se podobné případy neopakovaly?
 
E. Soubustová odpovídá, že studenti anglické paralelky musí zaplatit studium předem.
 
T. Zima dodává, že student, který nezaplatil, není připuštěn ke zkoušce.
 
Akademický senát 1. LF UK se seznámil s okolnostmi souvisejícími s pohledávkou ve výši 10.500,- USD vůči bývalé studentce 1. LF Marii-Louise Heidgren, studující v ak. roce 1999/2000 1. ročník studijního programu všeobecné lékařství v anglickém jazyce, která za toto studium neuhradila studijní poplatek dle § 58 odst. 5. Na základě těchto okolností souhlasí AS 1. LF UK s postupem dle čl. 3 odst. 4 Pravidel pro správu majetku UK, tj. s upuštěním od použití právních prostředků ochrany majetku UK, a to vzhledem k odhadované výši nákladů a nejistotě výsledku jejich užití.
                                                          
23 : 0 : 1 schváleno
 
6. Projednání návrhů na jmenování  členů Hodnotící komise. 
 
Z vnitřního předpisu  Řád pro hodnocení výuky studenty na 1. LF UK vyplývá pravomoc AS 1. LF UK navrhovat děkanovi fakulty členy Hodnotící komise. Vzhledem k tomu, že vypršel mandát členů této komise a byl schválen předpis, který tuto problematiku  nově upravuje, navrhuje M. Hilšer AS 1. LF UK   projednání návrhu na členy Hodnotící komise.
Komise se skládá z 5 zástupců z řad pedagogů a 5 zástupců z řad studentů.
 
Za členy do Hodnotící komise jsou navrženi:
 
doc. Debora Karetová  počet získaných hlasů 13
prof. Otomar Kittnar                                        20
doc. Michal Miovský                                       6
prof. Aleksi Šedo                                             18
MUDr. Pavel Šnajdr                                         23
Jakub Albrecht                                                 17
MUDr. Jiřina Hoffmannová                             22
Martin Klein                                                     23
Marek Hilšer                                                    18
Pavel Rutar                                                      23
 
 
doc. Eva Havrdová                                        19
as. Tomislav Švestka                                      18
 MUDr. Irena Červená                                    14
 
 
M. Hilšer navrhuje tajné hlasování .
 
  23:0:1 schváleno
 
 
                                                                                              
 
M. Hilšer upřesňuje, že na základě výsledku hlasování bude do komise  navrženo 5 kandidátů za studenty a 5 kandidátu za učitele, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů.
 
Š. Sulek navrhuje ustavit volební komisi.
 
AS ustavuje volební komisi ve složení: K. Šonka, P. Sucharda, K. Mezian,
 
Akademický senát 1. LF UK navrhuje za členy Hodnotící komise  doc. MUDr. Evu Havrdovou, CSc., prof. MUDr. Otomara Kittnara, DrSc, prof. MUDr. Aleksi Šeda,DrSc., MUDr. Pavla Šnajdra, MUDr. Tomislava Švestku, Jakuba Albrechta, Marka Hilšera, MUDr. Jiřinu Hoffmannovou, Martina Kleina, Pavla Rutara.    
 
                                                                                                           21 : 0  : 3 schváleno
 
7. Projednání opatření děkana, kterým se stanovuje výše prospěchových stipendií za akademický rok 2005/2006
 
 
T. Zima informuje o návrhu vnitřního předpisu Pravidla pro přiznávání stipendií schváleném AS 1. LF na posledním zasedání. Vzhledem k tomu, že tento předpis bude schvalovat AS UK  až v prosinci 2006, obrátil se na rektora univerzity se žádostí, aby tento předpis vydal jako opatření rektora. Tak bude možné proplatit část  stipendií  ještě v letošním roce. Záleží na souhlasu rektorátu. Letošní návrh počítá s celkovým navýšením prostředků, které budou rozděleny, i když v některých kategoriích k navýšení nedošlo. Je to způsobeno tím, že v některých kategoriích muselo být dodrženo minimum, které je vyšší než minulý rok, např. bakaláři, a celkově muselo být stipendium vyplaceno více studentům. Také došlo k  zvýšení počtu studentů, kteří dosáhli průměru 1,0.        
 
Š. Sulek uvedl, že žádal týden předem paní tajemnici o písemné podklady o počtech studentů v jednotlivých kategoriích, kteří mají nárok na stipendium, aby mohla být seriózní diskuze. Tato ekonomická rozvaha, kterou pan děkan prezentuje, nebyla v písemné formě senátu vůbec dodána, stejně jako údaje o množství finančních prostředků, které mohou být vyplaceny. 
 
B. Matouš podotýká, že je nutné vycházet z reálné situace. Souhlasí  s návrhem děkanátu a doporučuje jeho podporu.
 
T. Zima uvedl, že některé údaje vedení získávalo ještě v průběhu minulého týdne, neboť na  některých klinikách není vkládání známek do SiSu na dobré úrovni.
 
Š. Balková se ptá, zda je nutné dodržet 10% studentů? Navrhuje odměnit kvalitní studenty vyšší částkou.
 
T. Zima odpovídá, že toto rozdělení prostředků vychází  z  předpisu UK  (minimálně 10% studentů musí být vyplaceno stipendium, při minimální částce 9000,- kč), který je pro fakultu závazný.  Osobně by doporučoval zahrnout do hodnocení další kritéria, to znamená přidělovat vyšší stipendium do průměru 1,2, než rozdělovat prostředky plošně 10 % studentů. Podle univerzitního předpisu se může stát, že stipendium bude muset být vyplaceno i studentům s průměrem nad 1,8. 
 
B. Matouš vysvětluje problematiku Stipendijního řádu. Je možné iniciovat novelu tohoto předpisu. Motivováni by měli být dobří studenti. Stipendia by neměli dostávat studenti s průměrem 1,5 a vyšším.
 
Š. Sulek upozorňuje na to, že členové AS měli mít k dispozici všechny údaje týden před zasedáním a žádá, aby prezentovaná ekonomická rozvaha včetně počtu studentů v jednotlivých kategoriích, kteří mají na stipendium nárok, bylo přílohou zápisu zasedání AS.
 
T. Zima uvedl , že údaje byly známy teprve minulou středu a údaje anglické paralelky teprve dnes. Přesto vedení fakulty dalo přednost projednávat byť nedokonalý materiál na tomto zasedání, aby bylo možné stipendia proplatit ještě v letošním roce. Pokud by byl materiál předložen až na prosincovém zasedání, nebylo by možné stipendia do konce roku vyplatit.
 
Š. Bálková se ptá, zda se bude zpřísňovat vybírání poplatků, aby se více naplnil stipendijní fond.
 
M. Hilšer informoval,  vybírání poplatků za studium je nyní v kompetenci rektorátu. Pro odpouštění poplatku byla zřízena komise, která ustavila přísná kritéria. Dále uvedl, že údaje je třeba dodat v čas, aby se senátoři mohli zodpovědně rozhodovat. Tento rok se opakuje situace z minulého roku. Žádá, aby údaje o rozdělování stipendií byly dodávány ve standardizované podobě a týden předem, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním.
 
E. Soubustová se omlouvá, že údaje nebyly AS předloženy včas. Údaje však nebyly dříve k dispozici.
 
M. Hilšer shrnuje návrhy:
 
Původní návrh výše stipendií předložený  k 2.11.2006 viz tab. 1:
 
tab.1
Prospěchový průměr

1,00

do 1,20

nad 1,20

 
Výše stipendia
 

13.000,-Kč  

10.000,-Kč

 

9.000,-Kč


 
 
 
 
 
 
 
tab. 2:

Magisterské stud. programy

                          A  varianta – po diskusi v AS


 

 

               B varianta – studentský návrh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studijní průměr  1,-  ..................

14 000 Kč

94

1 316 000 Kč

15 500 Kč

1 457 000 Kč


 

 

 

 

 


 

 

 

          do  1,2 .........................

10 000 Kč

114

1 140 000 Kč

11 000 Kč

1 254 000 Kč


 

 

 

 

 


 

 

 

  zbývající počet do 10%

9 000 Kč

17

153 000 Kč

9 000 Kč

153 000 Kč


 

 

 

 

 


 

 

 

Celkem  magisterské studium

 

225

2 609 000 Kč


 

2 864 000 Kč


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 počet

celkem Kč

 

celkem Kč

Bakalářské stud. programy

                          A  varianta


 

 

               B varianta


 

 

 

 

 

 

 

 

 

studijní průměr  1,-  ..................

11 000 Kč

5

55 000 Kč

12 500 Kč

62 500 Kč


 

 

 

 

 


 

 

 

          do  1,2 .........................

9 000 Kč

13

117 000 Kč

9 500 Kč

123 500 Kč


 

 

 

 

 


 

 

 

  zbývající počet do 10%

9 000 Kč

7

63 000 Kč

9 000 Kč

63 000 Kč


 

 

 

 

 


 

 

 

Celkem  magisterské studium

 

25

235 000 Kč


 

249 000 Kč


 

 

 

 

250


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGISTER. + BAKAL. celkem

               A  varianta

2 844 000 Kč


   B varianta

3 113 000 Kč


*/  odhad  1. ročníku

 

 

 

250 000 Kč


 

250 000 Kč


CELKEM ODHAD vč. 1. ročníku

 

 

3 094 000 Kč


 

3 363 000 Kč


       
 
 
M. Hilšer dává hlasovat o konečném návrhu po úpravách vzešlých z diskuse viz. tab. č. 2  – varianta A ve znění usnesení:  
 
Akademický senát 1. LF UK souhlasí s Opatřením děkana č.  , kterým se upravují pravidla pro přiznávání stipendií v akademickém roce 2006/2007.                                                                        
                                                                                                           20 : 0 : 4 schváleno
 
                                                                      
 
 
 
8.Varia
 
Š. Sulek pozval všechny přítomné na diskuzi o praktické výuce, kterou pořádá studentská část AS ve spolupráci s vedením fakulty, dne 6. prosince 2006 ve 14,00 hodin v zasedací místnosti děkanátu.
 
N. Gaier požádal o doplnění kontaktů u studentských členů Akademického senátu na senátní
stránce.
 
V 16, 25 hodin ukončuje M. Hilšer zasedání AS. Další zasedání se uskuteční  dne 4. prosince 2006 v 15,00 hodin.
 
 
 
 
 
 
Zapsala: E. Svobodová
vidi M. Hilšer
 
 
 
 
 
Hodnocení: (hodnotili 4 uživatelé) spravovat