1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 16.1. 2006

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 16.1.2006

 

Přítomni : viz prezenční listina

Omluveni : J. Beneš, T. Švestka

 

Zasedání Akademického senátu 1. LF UK zahájil předseda Bc. Marek Hilšer v 15.10 hodin.

 

Návrh programu :

  1. Kontrola zápisu z 5.12.2005
  2. Prof. MUDr. Tomáš Zima,DrSc.,MBA - Informace děkana pro členy AS
  3. Prof. MUDr. Tomáš Zima,DrSc.,MBA -  Projednání návrhu na změny vnitřního předpisu – Řád přijímacího řízení 1. LF UK
  4. Michal Droppa – Informace o činnosti IFMSA a Spolku mediků českých
  5. Varia

 

AS 1. LF UK schvaluje návrh programu.

                                                                                  26:0:0 (pro:proti:zdrželo se)schváleno

 

1. Kontrola zápisu ze dne 5.12.2005

 

M. Hilšer uvedl, že obdržel připomínku J. Bruthanse k zápisu z minulého zasedání AS, kterou do návrhu nezačlenil. Neučinil tak, neboť se domnívá, že  hlasování vyšlo v opačném smyslu, než je uvedeno v připomínce J. Bruthanse. Jednalo se o zaznamenání usnesení P. Suchardy do zápisu z jednání AS. O této připomínce je tedy třeba hlasovat.

 

J. Bruthans připomněl, že se nejprve hlasuje o návrhu, který je předložen jako poslední. Tím byl návrh P. Suchardy vypustit ze zápisu návrh usnesení, který rozdal na zasedání AS 7. 11. 05. V případě, že by se hlasovalo o původní podobě návrhu zápisu, který předložil předseda AS, bylo by vedení hlasování zmatečné. Na rozdíl od předsedy AS se domnívá, že bylo hlasováno o návrhu P. Suchardy a nikoliv o původním návrhu zápisu. Poznamenal, že z hlasování 11-7-10 vyplývá, že  návrh P. Suchardy vypustit usnesení nebyl na minulém zasedání schválen.  

 

P. Sucharda uvedl, že si již přesně nepamatuje detaily, nicméně také měl bezprostřední dojem, že hlasování dopadlo ve smyslu vypuštění   návrhu usnesení ze zápisu. Námitku J. Bruthanse ovšem považuje za logickou. 

 

M. Hilšer dává hlasovat o  pozměňovacím návrhu zápisu, který ve své připomínce předložil   J. Bruthans, ve znění:

 

„M. Hilšer dává hlasovat o vypuštění doslovného zápisu návrhu usnesení od P. Suchardy.“   

 

                                                                                  17:0:8 schváleno

 

K. Šonka navrhl, aby byl ze zápisu vypuštěn text předložený předsedou AS a Pavlem Vychytilem. 

 

M. Hilšer dal hlasovat o tomto návrhu.

 

                                                                                  6:13:7 neschváleno  

15.15 příchod M.Holcát

 

M. Hilšer dává hlasovat celkové podobě zápisu. 

 

AS schvaluje zápis ze zasedání z 5.12.2005

                                                                      

                                                                                                    20:0:7 schváleno

 

B. Matouš poznamenal, že kvůli uveřejnění vyjádření předsedy AS bude nucen požádat AS, aby bylo uvedeno i jeho stanovisko, neboť předseda AS společně s Pavlem Vychytilem uvedli ve svém textu nepravdivé informace. Domníval se, že na posledním zasedání AS diskuse o volbě rektora skončila, ale jak se zdá tak ne. Bude muset seznámit akademickou obec se svým stanoviskem, a informovat ji o tom, kdo za celou kauzou stojí. 

 

 

 

 

 

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,MBA – Informace děkana pro členy AS

 

Kolegium děkana se zabývalo otázkou střetu zájmu v souvislosti s činnostmi zaměstnanců 1. LF UK. Uvedl, že fakulta v loňském roce hospodařila úspěšně. Byly vyplaceny odměny zaměstnancům, a také bylo uvolněno 4,5 mil Kč pro nákup notebooků a dataprojektorů pro každé pracoviště, které zatím tuto techniku nemělo. V současné době  má každé pracoviště fakulty nejméně 1 notebook a 1 dataprojektor. Proběhly rekonstrukce v Purkyňově a Hlavově ústavu a na Anatomickém ústavu. Vedení nařídilo, aby byly  vyklizeny některé prostory, které nejsou dostatečně  využívány.

Se všemi fakultními nemocnicemi jsou uzavřeny smlouvy ve stejném duchu jako s VFN. V případě  ÚVN fungují  jiné mechanizmy, než s jinými nemocnicemi, a proto smlouva uzavřená v roce 2004  nebyla zatím změněna. V rámci společného projektu s VFN byl vypsán konkurz pro studenty PGS  na  místa s úvazkem 0,5.   Podmínky konkurzu budou zveřejněny na webových stránkách fakulty  a nástěnce naproti oddělení pro vědu. 

 

15.20 příchod R.Češka

 

Změny VŠ zákona vyšly 20. 12. 2005 a jsou od 1. 1. 2006 platné.  

Š. Svačina dopisem děkanovi požádal o uvolnění z funkce  proděkana, neboť bude nově zvoleným rektorem navržen do funkce prorektora.  Děkan žádosti vyhověl a domnívá se, že AS by měl vyslovit svůj souhlas s uvolněním. 

 

J. Hoffmannová upozornila, zda by neměl být při vyjádření AS přítomen prof. Svačina. 

 

T. Zima  přečetl dopis prof. Svačiny, ve kterém informuje o odstoupení z funkce proděkana k 31.12.2005 a žádá děkana o své uvolnění.

 

T. Zima uvedl, že žádost prof. Svačiny akceptuje. 

 

M. Hilšer dal hlasovat o usnesení:

 

AS souhlasí s uvolněním prof. MUDr. Štěpána  Svačiny DrSc.  z funkce proděkana 1. LF UK  dle jeho žádosti doručené  děkanovi fakulty. 

                                                                      

                                                                                       28:0:0 schváleno

 

K. Šonka se dotázal, jak  ředitelé ostatních fakultních nemocnic vnímají nové smlouvy především v souvislosti s výukou mediků, a zda mají o výuku našich studentů zájem?

 

T. Zima poznamenal, že je  zájem o výuku našich studentů. Ředitelé  mají dobrý vztah k naší fakultě. Problém je s výukou radiologie  na Bulovce, kde není žádný habilitovaný pracovník. Také probíhá jednání s IKEM.

 

Š. Sulek upozornil, že jedním z kritérií pro zařazení studenta postgraduálního studia do programu s 0, 5 úvazkem je úspěšnost školitele. Ta je  posuzována podle počtu doktorandů, které školitel vedl. Obává se, že toto kritérium může vést k diskriminaci těch školitelů, kteří zatím žádného doktoranda nevedli a přitom mají perspektivu být školiteli kvalitními.  

 

T. Zima uvedl, že jsou kritéria vycházející z kvality pracoviště a školitele, který  studenta vede, a kritéria zohledňující kvalitu konkrétního projektu. Kvalita školitele se bude posuzovat podle počtu studentů, které úspěšně vedl. Tyto skutečnosti jsou známé. Bude se přihlížet i k dalším okolnostem.  Dodal, že postgraduální studenti mohou čerpat finance i z vědeckých záměrů. Fakulta loni musela vrátit grantovým agenturám 3 miliony  korun, které nebyly vyčerpány.  

 

M. Hilšer poděkoval za informace. 

 

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,MBA – Projednání návrhu na změny vnitřního předpisu – Řád přijímacího řízení 1. LF UK

 

Děkan fakulty předložil návrh na změnu vnitřního předpisu Řád přijímacího řízení 1. LF UK. Uvedl, že některé změny si vyžádal nový zákon o vysokých školách.

 

Legislativní komise AS se vyjádřila k následujícím částem návrhu:

 

1.      čl. 9. odst. 10.

 

Děkan stanoví svým opatřením pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky.

 

Legislativní komise doporučuje blíže konkretizovat toto ustanovení, aby v ŘPŘ byla tato pravidla detailněji nastíněna.

 

S. Štípek upozornil, že tato pravidla se mohou každý rok měnit. Z důvodu flexibility by měla být možnost tato pravidla měnit podle aktuálních potřeb fakulty.      

 

M. Hilšer uvedl, že nelze kodifikovat pravidla pokud je nemáme vydefinována. Žádný návrh takových pravidel neobdržel.

 

J. Bruthans  uvedl, že opatření děkana by mělo být zveřejněno s dostatečným předstihem. Tato doba by měla být stanovena předpisem. Navrhuje 4 měsíce před konáním přijímací zkoušky.

 

T. Zima souhlasil s kodifikací doby, kdy by mělo být opatření zveřejněno, ale navrhuje zkrácení na 30 dní.

 

M. Hilšer dal hlasovat o pozměňovacím návrhu J. Bruthanse, kterým se přidává věta:

 

Toto opatření zveřejní nejpozději 4 měsíce před konáním přijímací zkoušky.   

 

             6:15:7 neschváleno

 

M. Hilšer dal hlasovat o pozměňovacím návrhu T. Zimy, kterým se přidává věta: 

 

Toto opatření zveřejní nejpozději 30 dní  před konáním přijímací zkoušky.   

 

                                                                                          23:0:5 schváleno

 

M. Hilšer dal hlasovat o celkové podobě znění čl. 9. odst. 10:

 

Děkan stanoví svým opatřením pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky. Toto opatření zveřejní nejpozději 30 dní  před konáním přijímací zkoušky.

 

                                                                                                 26:0:2 schváleno

 

 

2.      čl. 9. odst. 11.

 

Před zahájením přijímací zkoušky nebo její části se ověří totožnost uchazečů, kteří svoji přítomnost potvrdí podpisem. O průběhu přijímací zkoušky se vede zápis, který je součástí spisu o přijímacím řízení.

 

Legislativní komise sice neshledala na tomto ustanovení legislativní nedostatky, nicméně vzhledem k průběhu zkoušek (toto ustanovení by mělo za následek prodloužení zkoušek o několik desítek minut).  Legislativní komise doporučuje vypuštění věty prvé z tohoto návrhu.

 

T. Zima uvedl, že toto ustanovení vychází z vnitřního předpisu univerzity, který je nadřazenou normou, proto nesouhlasí se stanoviskem legislativní komise. 

 

J. Bruthans stáhl připomínku legislativní komise. 

 

 

3.      čl. 9. odst. 12.

Děkan nebo pověřený proděkan přeruší přijímací zkoušku nebo její část u uchazeče, jenž se v jejím průběhu dopustí jednání, které je v rozporu s pravidly podle odstavce 10. Výsledky takto přerušené zkoušky se nehodnotí; náhradní termín se nepovoluje.

 

Legislativní komise sice neshledala na tomto ustanovení legislativní nedostatky, nicméně si nedokáže představit faktické provedení tohoto ustanovení, uvážíme-li, že se zkoušky konají v jeden okamžik na různých místech fakulty. Legislativní komise doporučuje zvážit jinou formulaci, případně rozšířit okruh osob, které mohou konat dle tohoto ustanovení.

 

T. Zima nesouhlasí se stanoviskem legislativní komise. Uvedl, že rozhodnutí o přerušení či ukončení přijímací zkoušky, je rozhodnutí s možnými  vážnými právními důsledky pro fakultu, a proto se domnívá, že  by ho měli přijímat pouze členové vedení fakulty. 

 

B. Matouš uvedl, že toto rozhodnutí by mělo zůstat v kompetenci děkana případně  proděkana.  

 

M. Hilšer dává hlasovat o předložené podobě č. 9. odst. 12:

 

                                                                                                   28:0:0 schváleno

 

                                                                                          

4.      čl. 9. odst 14.

 

Děkan dodatečně prohlásí vykonanou přijímací zkoušku nebo její část za neplatnou, pokud se prokáže, že došlo k jednání, které narušilo rovnost uchazečů v přijímacím řízení. Toto opatření není účinné vůči uchazečům, kterým bylo nejpozději v den jeho vydání doručeno rozhodnutí o přijetí. Děkan bezodkladně pozve všechny dotčené uchazeče na náhradní termín, nebo, nastanou-li tyto okolnosti v náhradním termínu, na další termín, který stanoví po dohodě s rektorem tak, aby byl nejpozději do 7 dnů od náhradního termínu.“

 

Takováto formulace není jednoznačná legislativní komise doporučuje přeformulovat větu druhou takto:

Toto opatření však není účinné vůči těm uchazečům, kterým nejpozději v den vydání tohoto opatření již bylo doručeno rozhodnutí o přijetí.

T. Zima s návrhem legislativní komise souhlasí.

M. Hilšer dal hlasovat o pozměňovacím návrhu legislativní komise.

                                                                                                    28:0:0 schváleno

 

M. Hilšer dal hlasovat o celkovém návrhu změny vnitřního předpisu včetně pozměňovacích návrhů, a navrhuje usnesení.  

 AS 1. LF UK schvaluje návrh na změnu Řádu přijímacího řízení 1. LF UK.

                                                                                                     28:0:0 schváleno

 

 

4. Michal Droppa– Informace o IFMSA a Spolku mediků českých

 

Michal Droppa prezentoval činnost obou organizací.  Uvedl, že  IFMSA je mezinárodní organizace, která zastřešuje 1.2 mil. studentů na celém světě.  Zabývá se organizací  výměnných pobytů studentů medicíny, zprostředkováváním  výzkumných stáží aj. Výměnné pobyty trvají 1 měsíc.  60-70% umístění studentů zabezpečuje Fyziologický ústav.  Probíhá dobrá spolupráce s prof. Linhartem proděkanem pro zdravotnickou problematiku, zahraniční vztahy a vnější styky.  V rámci organizace existuje několik výborů zabývajících se různou činností viz. webové stránky fakulty.   

 

16.20 odchod P. Šnajdr

 

R. Češka poznamenal, že kliniky jsou v letním období personálně oslabeny. V této době přicházejí na kliniky zahraniční studenti, kteří se často neorientují a jsou odkázáni na pracovně vytížené lékaře. Naši studenti by se měli o své přijíždějící kolegy více starat a aktivně převzít roli průvodců. Tím jim  zjednodušit jejich začlenění na pracoviště, aby tato práce nezůstávala na zaměstnancích kliniky. Zřejmě by to měli být ti studenti, kteří vyjíždějí do zahraničí.   

 

M. Droppa uvedl, že v období prázdnin je málo studentů na fakultě, kteří by se o zahraniční studenty mohli starat. Studenti z IFMSA zajišťují veškerý servis týkající se odvozu z letiště, ubytování a programu v Praze. Ti studenti, kteří se postarají o zahraničního studenta jsou zvýhodnění při konkurzu na zahraniční stáže.        

 

M. Blaha poznamenal, že organizace výměnných stáží je každý rok lepší. Více studentů se angažuje při zabezpečení pobytu studentů, kteří přijíždějí ze zahraničí. 

 

M. Hilšer upozornil, že dle jednacího a volebního řádu musí z důvodu překročení jednací doby zasedání nechat hlasovat o jeho  ukončení.   

 

                                                                                  0:24:4 nechváleno

 

M. Droppa dokončil prezentaci o aktivitách studentů 1. LF v rámci  Spolku mediků českých.

 

M. Hilšer poděkoval za poskytnuté informace.

 

T. Zima uvedl, že vedení fakulty tyto aktivity podporuje v rozpočtu s nimi počítá.

 

 

5. Varia

 

Š. Sulek ocenil vedení  fakulty za to, že byly vyměněny PC ve studovnách za výkonnější.  Požádal děkana o informace ohledně stěhování kanceláře akademického senátu.     

 

T. Zima uvedl, že studijní oddělení pro anglickou paralelku se nachází ve stísněných a nereprezentativních  prostorách. V rámci pasportizace budov byly nalezeny nevyužité místnosti na pracovišti toxikologie, kam se přesune kancelář akademického senátu a odborové organizace. Do kanceláře, kde sídlí AS a odborová organizace se přesune studijní oddělení pro anglickou paralelku. Tyto prostory účelově více vyhovují i z hlediska reprezentace fakulty.

 

I. Matouš-Malbohan se dotázal, zda se dotazníky pro hodnocení výuky mají odevzdávat studentům při každém zápočtu u vícesemestrálních předmětů přesahujících jeden  rok.  

 

M. Hilšer uvedl, že podmínky rozdávání dotazníků jsou stejné jako v minulém akademickém roce. Dále informoval, že v současné době probíhají dokončovací práce na novém systému hodnocení výuky, které bude probíhat v elektronické podobě. 

 

M. Hilšer  informoval AS, že kolegium děkana bylo upozorněno na stav webových stránek klinik a ústavů 1. LF UK. Některé z nich obsahují i několik let staré informace, jiné vůbec neexistují. Mnoho stránek  neobsahuje žádné informace  v anglickém jazyku. Požádal vedení fakulty, aby se touto problematikou zabývalo.

 

T. Zima uvedl, že se připravuje nová podoba fakultních stránek. Již vyčlenil jednoho člověka na překlad do anglického jazyku. Na poradě přednostů bude apelovat, aby se situace ohledně stránek  zlepšila.

 

Předseda AS 1. LF UK ukončil zasedání Akademického senátu v 16.55 hodin.

 

Příští zasedání Akademického senátu 1. LF UK se bude konat 13. února 2006 v 15 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK Na Bojišti 3, Praha 2.

 

Zapsala : V. Silbernaglová

Vidi : Bc. Marek Hilšer

 

Hodnocení: (hodnotilo 13 uživatelů) spravovat