1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 16. 10. 2006

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 16. 10. 2006

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: T. Švestka, M. Holcát,

Hosté: D. Křenová, D. Jurásková, O. Švestková, P. Bartůněk, E. Nečas, V. Polakovič, S. Štípek, T. Zima

 

Zasedání Akademického senátu 1. LF UK zahájil předseda Bc. Marek Hilšer v 15,05 hodin.

 

Návrh programu:

 

  1. Kontrola zápisu z 12. 6. 2006 (5 min.)
  2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS (10 min.)
  3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA – Projednání žádosti o  prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví - obor Fyzioterapie, projednání žádosti o prodloužení platnosti akreditace prezenčního a akreditaci kombinovaného magisterského studijního programu Ošetřovatelství, studijního oboru Učitelství zdravotnických předmětů. (15 min.)
  4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA – Projednání návrhů vnitřních předpisů: Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. lékařské fakultě, Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK.  (35 min.) 
  5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA – Vyjádření k Opatření děkana, kterým se stanovuje výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2006/2007 (10 min.) 
  6. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA – Projednání žádosti o zrušení fakultních  pracovišť – Interní oddělení Strahov, Ústav lékařských biomodelů; projednání žádosti o zřízení účelového zařízení fakulty - Centrum pro experimentální lékařské biomodely. (20 min.)
  7. Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. – Informace o počtu přijatých a opakujících  studentů na 1. LF UK pro akademický rok  2006/2007 (10 min)
  8. Varia (10 min.)

 

 

M. Hilšer navrhuje doplnění programu o další bod, a to Vyjádření k Opatření děkana, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2006/2007.

Hlasování o zařazení tohoto bodu do programu.

                                                                      

23 : 0 : 1 schváleno (pro : proti : zdrželo se )

 

Akademický senát 1.LF UK schvaluje návrh programu zasedání.                                                         

                                                                                                                      24 : 0 : 0 schváleno

 

1. Kontrola zápisu z 12. 6. 2006.

 

K zápisu ze zasedání 12. 6. 2006 nejsou připomínky.

 

Akademický senát schvaluje návrh zápisu z 12.6.2006

                                              

22 : 0 : 2 schváleno

 

15,10 příchod E. Havrdová, R. Gürlich, P. Strejc, A. Krajcová

                    

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA - Informace děkana pro členy AS

T. Zima informoval přítomné o zahájení akademického roku, o stádiu plánovaných rekonstrukcí budov 1. LF UK, o zjednodušení programu SiS, o internetových stránkách ústavů a klinik 1. LF UK, o akreditacích 1. LF UK  a v závěru pozval přítomné na 3. koncert z cyklu „Fakulta v srdci Karlova“.

 

Š. Sulek se dotázal, proč 2 týdny po zahájení akademického roku nefunguje studentský informační systém pro zapisování na zkoušky. 

 

T. Zima uvedl, že některým studentům bylo povoleno skládat zkoušku  ještě v týdnu před zahájením akademického roku. Ubezpečil, že program bude spuštěn v tomto týdnu.

 

S. Štípek upozornil, že studijní oddělení nutně potřebuje pro uložení všech dat minimálně 14 dní. Poté může být program přístupný.

 

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA - Projednání žádosti o  prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví - obor Fyzioterapie, projednání žádosti o prodloužení platnosti akreditace prezenčního a akreditaci kombinovaného magisterského studijního programu Ošetřovatelství, studijního oboru Učitelství zdravotnických předmětů.

 

Bod uvedla O. Švestková, D Jurásková a P. Bartůněk

 

O. Švestková informovala přítomné, že curriculum  studijního oboru fyzioterapie je v souladu s požadavky a standardy uznávanými v EU.  Obsahuje 1830 hodin praktické výuky.

 

P. Sucharda žádá upřesnění, zda se skutečně jedná o 20 hodin týdně.

 

O. Švestková doplňuje, že praktická výuka probíhá zejména v době prázdnin a počet hodin je správný.

 

D. Jurásková uvedla návrh na prodloužení akreditace prezenčního  a  akreditaci  kombinovaném magisterském studijním programu Ošetřovatelství a studijním oboru Učitelství zdravotnických předmětů.

 

M. Hilšer dává hlasovat o návrzích usnesení:

 

Akademický senát 1. LF UK  souhlasí s žádostí o  prodloužením platnosti akreditace bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví - obor Fyzioterapie.

 

                                                                                                          27 : 0 : 1 schváleno

 

Akademický senát 1. LF UK  souhlasí s žádostí o  prodloužením platnosti akreditace prezenčního magisterského studijního programu Ošetřovatelství  a žádostí o akreditaci kombinovaného magisterského studijního oboru Učitelství zdravotnických předmětů.

                                                                                                         

26 : 0 : 2 schváleno

 

 

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA - Projednání návrhů vnitřních předpisů: Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. lékařské fakultě, Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK.

 

T. Zima uvedl, že předložený návrh vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK odpovídá návrhu, který byl schválen na červnovém zasedání pouze je doplněn v souladu  s připomínkami   legislativní komise AS UK, které jsou formálního charakteru

 

M. Hilšer dává hlasovat o usnesení ve znění:

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje vnitřní předpis Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK.

                                                                                                                      27 : 0 : 1 schváleno

 

T. Zima předložil návrh vnitřního předpisu Pravidla pro přiznávání stipendií na 1.LF UK. Doplnil, že tento předpis vychází z vnitřních předpisů UK.

 

J. Bruthans se dotazuje, jakým způsobem bude fakulta přistupovat k provádění čl. 2, odst. 1.?

 

T. Zima uvedl, že tento problém bude řešen na příštím zasedání. Provádění se bude řídit opatřením děkana, který bude projednávat  kolegium, a poté bude předložen k vyjádření   akademickému senátu.

 

M. Hilšer navrhuje usnesení ve znění:

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje vnitřní předpis Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. LF UK.

                                                                                                                      28 : 0 : 0 schváleno

 

 

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA - Vyjádření k  Opatření děkana, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2006/2007.

 

T. Zima uvedl, že prostředky pro stipendia doktorandů, kteří studují 4 rok doposud plynuly z mzdových prostředků pracovišť. Podmínky pro udělení tedy nebyly vždy stejné. Tento návrh stanovuje stejná kritéria pro přiznání stipendia, přičemž prostředky budou plynout ze stipendijního fondu. Kolegium děkana stanovilo jako kritérium splnění všech studijních povinností a 1 práce v časopisu s IF.     

 

P. Šnajdr se ptá, zda počet studentů pro získání stipendia bude limitovaný nebo zda jej získají všichni, kteří splní podmínky.

 

T. Zima odpovídá, že limit není stanoven.

 

P. Šnajdr se dotazuje, proč opatření počítá s dolní hranicí výše stipendia a neblíží se spíše horní hranici stipendia, která je  také stanovena vnitřní předpisem UK.

 

 E. Soubustová upřesnila ekonomickou stránku tohoto rozhodnutí.

 

 

M. Hilšer dává hlasovat o usnesení ve znění: 

 

Akademický senát 1. LF UK  souhlasí s opatřením děkana č.    , kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2006/2007.

                                                                                                         

28 : 0 : 0 schváleno

 

 

6. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA  - Projednání žádosti o zrušení fakultních  pracovišť Interní oddělení Strahov, Ústav lékařských biomodelů; projednání žádosti o zřízení účelového zařízení fakulty - Centrum pro experimentální lékařské biomodely.

 

T. Zima seznámil AS  se situací a  vývojem pracoviště  1. LF UK interního oddělení Strahov a důvody, které vedou k jeho zrušení jakožto fakultního pracoviště.  Pracoviště bude nadále spadat  pod VFN a  pedagogické úvazky pod Kliniku nefrologie 1. LF a VFN. Výuka na Interním oddělení Strahov bude probíhat pod garancí nefrologické kliniky.

 

V. Polakovič uvedl, že k řešení otázky dospěli společně s vedením fakulty a VFN. S tímto řešením souhlasil.

 

P. Broulík se dotázal, jak bude zajištěna výuka interního lékařství pro stomatology.

 

T. Zima uvedl, že výuku interního lékařství bude pro studenty praktického zubního lékařství organizovat IV. interní klinika (P. Bartůněk, T. Švestka). Studenti se budou také účastnit výuky na dalších interních klinikách.

 

P. Sucharda se domnívá, že Klinika nefrologie bude ve výhodě  pokud výuka bude probíhat i na interním oddělení Strahov.

 

T. Zima sděluje, že s pracovišti jsou vedena jednání. Tuto záležitost bude řešit  koordinátor a garant oboru.

 

M. Hilšer  dává hlasovat o navrženém usnesení:

 

Akademický senát 1. LF UK ruší Interní oddělení Strahov jako pracoviště 1. LF UK k 31. 12. 2006.

                                                                                                                      26 : 0 : 2 schváleno

 

T. Zima seznámil AS s problematikou Ústavu lékařských biomodelů a odvoláním M. Kudweise z funkce přednosty ústavu.  Poděkoval E. Nečasovi a D. Křenové za zvládnutí krizové situace, která na ústavu postupně vyvinula v průběhu uplynulého roku. Informoval o ekonomické situaci,  personálních otázkách a dalším vývoji tohoto pracoviště. Uvedl, že cílem je, aby toto pracoviště  do jednoho roku hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem.   Požádal AS o zrušení ústavu a zřízení tohoto pracoviště jako pracoviště účelového.    

 

 

16,15 odchází I. Matouš-Malbohan

 

 

J. Beneš vyjádřil souhlas s komentářem T. Zimy, a také poděkoval  E. Nečasovi  jménem akademického senátu.

 

M. Hilšer dal hlasovat o navrženém usnesení ve znění:

 

Akademický senát 1. LF UK  ruší Ústav lékařských biomodelů 1. LF UK k 31.12. 2006  a zřizuje účelové zařízení  fakulty „Centrum pro experimentální biomodely“ s účinností od 1.1. 2007.

                                                                                             

27 : 0 : 0 schváleno

 

7. Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. - Informace o počtu přijatých a opakujících  studentů na 1. LF UK pro akademický rok  2006/2007.

 

S. Štípek seznámil AS s počty přihlášených, přijatých a zapsaných studentů pro tento akademický rok.  Dále informoval AS  o počtu studentů, kterým bylo povoleno opakovat ročník. 

 

Š. Sulek se dotázal, na jakém základě byla provedena autoremedura. 

 

T. Zima vysvětluje, že je velmi nesnadné stanovit počet bodů pro přijetí tak, aby byly splněny plány počtu přijímaných studentů.  To je důvodem proč se bodové limity stanovují v několika fázích na základě průběhu zapisování studentů ke studiu.  

 

A. Krajcová uvedla,  že podle předložené tabulky mnoho kvalitních studentů nenastoupí na 1. LF UK.  Ptá se, co může být důvodem, a zda nelze nalézt nějaké řešení pro tuto situaci.

 

T. Zima vysvětluje, že jedním z faktorů je i bydliště studentů, které je vede k rozhodnutí vybrat si bližší fakultu.

 

A. Krajcová se dotázala, zda vedení fakulty neuvažuje o uskutečnění průzkumu, který by měl zjistit, kam se zapisují již přijatí studenti na 1. LF.

 

T. Zima odpovídá, že není možné uskutečnit takové průzkumy vzhledem k finanční náročnosti. Podle posledního průzkumu, který byl namířen k  absolventům je dotazníková návratnost 15%.

Dále informoval přítomné, že mezi lékařskými fakultami jsou vzájemné dohody ohledně termínů přijímacích zkoušek. Příští rok bude mít 1. LF přijímací zkoušky jako první.

 

P. Sucharda se domnívá, že není řešením motivovat studenty k zápisu na naší fakultu  byrokratickými nástroji i z toho důvodu, že ostatní fakulty také tak budou činit a problém se bude opakovat neustále dokola; viz. přijímání bez přijímacích zkoušek, které po našem vzoru zavedly i ostatní fakulty.

 

8. Varia

 

M. Hilšer  informoval AS o tom, že obdržel tři návrhy na jmenování členů do výběrové komise na přednostu/ku Kliniky dětského a dorostového lékařství. 1. byla navržena A. Krajcová, 2. P. Šnajdr a 3. A. Martan.  Navrhuje, aby o jmenování jednoho hlavního člena a jednoho náhradníka  bylo rozhodnuto na základě hlasování.

 

P. Šnajdr se vzdal své kandidatury.

 

A. Martan uvedl jako důvod své kandidatury těsnou spolupráci  GPK  s KDDL.

 

P. Broulík doporučuje A. Martana jako člena komise.

 

M. Hilšer dal hlasovat o navržených kandidátech.

 

- A. Krajcová                                     4 hlasy PRO

- A. Martan                                         10 hlasů PRO

 

M. Hilšer pozval členy AS na 3. koncert v rámci cyklu Fakulta v srdci Karlova, který se uskuteční 25.10. 2006. Uvedl, že se koncert bude konat u příležitosti nového  otevření kostela sv. Kateřiny po půlstoletém uzavření a dlouhodobé celkové rekonstrukci. Fakultní koncert bude první fakultní akcí v tomto prostoru.   

 

M. Hilšer děkuje všem přítomným za účast a končí zasedání akademického senátu v 16:55 hod.

 

Příští zasedání  akademického senátu se bude konat 6. listopadu v 15,00 hodin.

 

 

 

Zapsala: E. Svobodová

 

Vidi: Marek Hilšer

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení: spravovat