1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 15. 1. 2007.

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 15. 1. 2007

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: A. Martan, I. Červená, P. Šnajdr, M. Bubalová,

Neomluveni:

Hosté: T. Zima

 

V 15,05 hodin zahájil předseda Akademického senátu jednání.

 

Návrh programu:

 

  1. Kontrola zápisu ze 4. 12. 2006 (5 min.)
  2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS (10 min.)
  3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání návrhu vnitřního předpisu Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. LF UK (20 min.)
  4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání Dlouhodobého záměru 1. LF UK (40 min.)
  5. Varia (10 min.)

 

 

Akademický senát schvaluje návrh programu zasedání.

                                                          

                                                                       23 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se hlasování) schváleno

 

1. Kontrola zápisu ze 4. 12. 2006

 

M. Hilšer informoval členy senátu o zapracování připomínek podaných děkanem fakulty.  

 

Akademický senát schvaluje zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 4. 12. 2006                                                          

                                                                        22 : 0 : 1 schváleno

 

2. Informace děkana pro členy AS

 

T. Zima uvedl, že hospodaření fakulty za rok 2006 vykázalo přebytek, proto byly zaměstnancům vyplaceny odměny, které se pohybovaly v řadově ve výší jednoho měsíčního platu.  Dále uvedl, že byly vyplaceny odměny ve výši 15000 Kč,- 25  pedagogům, kteří byli nejlépe hodnoceni v novém systému hodnocení výuky studenty.

MŠMT  schválilo pro naší fakultu  4. výzkumné záměry, výzkumný záměr stomatologický se však  umístil jako 1. pod čarou.

Z hlediska zajištění kvalitní výuky oboru Fyzioterapie v Mariánských Lázních probíhají jednání s představiteli zdravotnických zařízení v Karlovarském kraji a  s krajskou nemocnicí v Karlových Varech.

Děkan 1. LF a ředitel VFN vypsali konkurz do programu PhD. MD.

Ples 1. LF proběhl zdárně a příští rok se uskuteční jubilejní 120. reprezentační ples, ke kterému připraví fakulta pamětní  brožuru.  

Na studijním oddělení se změnily úřední hodiny s platností od 1.1.2007

Nový zákoník práce přinesl změny, a je třeba řešit otázky dodatkové dovolené a rizikového příplatku. 1. LF bude v těchto otázkách postupovat koordinovaně s VFN.

Připravuje se opatření děkana týkající se uvolňování pracovníků na vědecké konference v souladu s novým zákoníkem práce.

Chystá se rekonstrukce budovy děkanátu v  souvislosti s tím bude omezen provoz knihovny v době od 29. 1.- 9. 2. 2007.

Připravuje se projekt rekonstrukce velké posluchárny Hlavova a Purkyňova ústavu.

 

15,22 hodin příchod K. Šonka.

 

Na návrh 1. LF UK bude 1. února 2007 ve 14:00 hod. udělen  čestný doktorát  prof. Ueli Aebimu, PhD.  

Rektor UK navštíví 16. ledna 2007 některá pracoviště 1. LF UK.

 

Š. Sulek oceňuje, že na fakultě probíhá MD PhD. program. Jelikož v podmínkách programu PhD.MD není uvedeno, že se tento program týká postgraduálních studentů, kteří mají úvazek  0,1 táže se, zda může být do programu vybrán student s vyšším úvazkem než 0,1.     

 

T. Zima odpovídá, že postgraduální student by neměl mít vyšší úvazek než 0.5.

 

P. Sucharda upozorňuje, že již před rokem upozornil, že takto formulované podmínky poškozují pracoviště, která se snaží svým studentům zajistit poloviční úvazek ze svých mzdových prostředků – i ta by měla mít možnost se o stipendium ucházet.

 

T. Zima v odpovědi tuto možnost připouští, bude dále diskutovat na toto téma s ředitelem VFN.

 

A. Krajcová  tlumočila dotaz vedoucích výuky, zda existuje jednotné pravidlo  ve věci  uznávání absence studentů ve výuce.

 

T. Zima jednoznačně sděluje, že se jedná o problematiku jednotlivých pracovišť, za kterou zodpovídá přednosta kliniky/ústavu.

 

J. Bruthans informuje přítomné, že tato problematika byla již na zasedáních AS projednávána. Připouští varianty absence 1x týdně, 1x za 10 dní. Přiklání se k oficiálnímu řešení této otázky.

 

Š. Sulek navrhuje, aby se hodnocení neodvíjelo od prezence, ale od výsledků studenta.

 

J. Křemen podotýká, že praktická výuka i semináře jsou z hlediska VŠ zákona povinné, a proto lze na absence pohlížet analogicky jako v pracovním poměru. Tolerance absence je individuální záležitostí vedení příslušného ústavu či kliniky. 

 

R. Češka zastává názor, že je to věc pedagoga, který je za výuku odpovědný.

 

P. Sucharda se domnívá, že touto otázkou by se měl AS zabývat pouze v případě, že se na senát nebo jeho člena někdo obrátí s konkrétním případem.

 

M. Hilšer uvedl, že informoval kolegium děkana o problému organizace výuky ve 4. ročníku, kdy dochází k překrývání odpolední výuky  a zkouškových termínů. Student tak má být v jednu dobu na 2 místech a dotyčná pracoviště na tuto skutečnost neberou ohled. Proděkan pro výuku požádal konkrétní pracoviště o řešení tohoto problému, to však jeho rozhodnutí nerespektovalo. Došlo tak k bizarním situacím, kdy ve výuce etiky kvůli neuznání absence pro nepřítomnost z důvodu absolvování zkoušky je studentům umožněno složit zkoušku, ale není jim zapsán zápočet. Student tak má v indexu zapsanou zkoušku, ale nemá zapsán zápočet.

 

T. Zima uvedl, že se tímto případem bude na základě konkrétního podnětu zabývat. 

 

M. Hilšer uvedl, že problematika pravidel absencí je otázka na delší diskusi, který nelze projednávat v rámci bodu informace děkana, ale v případě zájmu o řešení této problematiky by to měl být spíše samostatný bod jednání s podkladovými materiály.       

 

A. Krajcová vysvětluje, že otázku prezence tlumočila jako žádost vedoucích výuky, ale že bod jednání s touto tematikou může  připravit a  navrhnout.

 

 

3. Projednání návrhu vnitřního předpisu Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. LF UK

 

Předseda AS 1. LF UK otevírá rozpravu k tomuto bodu jednání. Legislativní komise nemá k návrhu předpisu připomínky.

 

T. Zima podotýká, že tato pravidla již platí ve formě opatření rektora UK.

 

M. Hilšer rozpravu uzavírá a předkládá usnesení ve znění:

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje vnitřní předpis Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. LF UK.

                                                                      

                                                                                                                    24 : 0 : 0 schváleno

 

 

 

 

4. Projednání Dlouhodobého záměru 1. LF UK

 

Děkan fakulty krátce seznámil s nejdůležitějšími body a sdělil přítomným, že předložený dokument byl projednán a schválen na kolegiu děkana a na Vědecké radě 1. LF UK. Má čtyři části: studium, vědu, infrastrukturu a vnější vztahy.

 

Předseda AS 1. LF UK otevřel rozpravu k tomuto tématu.

 

P. Sucharda uvedl některé formální připomínky k textu návrhu týkající se  jazykových formulací. Dále uvedl, že je třeba blíže specifikovat, co je myšleno formulací o podpoře pracovišť, která připravují studijní materiály.

 

15,40 hodin příchod J. Hoffmannová.

 

T. Zima reaguje na připomínku.

 

P. Sucharda vyžaduje přesné vyjádření v textu.

 

N. Gaier se domnívá, že materiál obsahuje hlavně průběžné úkoly. U krátkodobějších úkolů postrádá rámcové termínování.  

 

T. Zima upřesňuje, že materiál obsahuje úkoly krátkodobé i dlouhodobé. Pokračuje příkladem dalšího vývoje způsobu přijímacích zkoušek přijetím evropského  testu dovedností, který je používán na evropských školách. Vedení 1.LF UK se chce s tímto testem blíže seznámit a zvážit jeho použitelnost v přijímacím řízení.

 

B. Matouš doplňuje, že záměry UK nejsou záměrně termínovány. Existuje mnoho vnějších aspektů, které univerzita nemůže ovlivnit. Proto se domnívá, že ani záměr fakulty nemusí obsahovat termíny plnění.   

    Dále se vyjadřuje k materiálu, který předložili studenti. Uvádí, že v době jeho nástupu na fakultu bylo vyžadováno po učitelích absolvování pedagogického minima. To bylo pouhou formalitou. Návrh pedagogického vzdělávání učitelů považuje za nereálný i z časové  vytíženosti učitelů.

     Dále nesouhlasí s vyvářením „guidelines“ pro výuku. Pedagogika je věda a nedovede si představit, že by měli učitelé učit podle závazných pravidel.  

     Domnívá se, že zmapování prostorů není třeba, neboť studijní oddělení je s rozložením prostorů na fakultě obeznámeno.

 

M. Hilšer uvedl předložené body k dlouhodobému záměru. Informoval, že tyto body vznikly a jsou navrženy na základě diskusí, které proběhly jak mezi studenty tak ve veřejné diskusi o praktické výuce organizované studenty, jež proběhla v prosinci 2006, a dále na základě  jednání pedagogické komise AS.  Tyto body jsou navrženy k prodiskutování a případnému  začlenění do dlouhodobého záměru fakulty.  

 

Předložené body do dlouhodobého záměru:

 

1. Vytvořit „guidelines“ – jak mají a nemají vypadat formy výuky definované studijním řádem, pro tento účel vytvořit expertní skupinu.

 

2. Podpora fakulty v pedagogickém vzdělávání pedagogů, pedagogové fakulty nemají žádnou pedagogickou průpravu, jak učit a není na fakultě žádná možnost, jak ji získat.

 

3. Zmapování a vytvoření odpovídajících prostorů  pro výuku  na všech klinikách, kde se vyučuje.

 

4. Propojení obsahu výuky s důrazem na návaznost mezi teoretickými a klinickými obory a vytyčení teoretických znalostí pro klinickou výuku.

 

5. Zvolit strategii finančního ohodnocení pedagogů-lékařů tak, aby bylo srovnatelné s ohodnocením v zdravotnickém nemocničním sektoru.

 

6. V systému hodnocení studentů posílit důraz na předvedené znalosti a dovednosti před presencí ve výuce.

 

T. Zima uvedl, že s některými  body souhlasí, a po  formální úpravě formulací je možné  jejich včlenění do záměru. 

  S dalšími body souhlasí věcně, avšak jejich splnění nezávisí na fakultě nýbrž na politice státu a ministerstva školství. Konkrétně se jedná o bod pojednávající o srovnatelnosti  ohodnocení zdravotnického a pedagogického úvazku. V tomto případě nemůže zaručit  splnění, a proto se  začleněním nemůže souhlasit.   

Navrhuje spojit 1. a 2. bod do formulace:

 

Podporovat pedagogické vzdělávání učitelů a vytvářet vzorová pravidla pro různé formy výuky.

 

Dále navrhuje novou formulaci bodu o zmapování prostorů:

 

Sledovat efektivní využívání objektů 1. LF UK zejména pro výuku.

 

Domnívá se, že bod pojednávající o propojení  obsahu výuky je již v jednou z bodů navrženého záměru obsažen.   

 

 

P. Sucharda se domnívá, že není vhodné, aby v dokumentu bylo použito slovo  „privátními“ ambulantními lékaři, neboť existují jiné oficiální ekvivalenty jako např. nestátní zdravotnické zařízení.      

 

T. Zima uvedl, že je možné tuto formulaci změnit.

 

J. Hoffmannová se domnívá, že podpora pedagogického vzdělávání učitelů má důležitý význam a nemusí být pouhou formalitou. Jako příklad uvedla velmi přínosný  seminář pořádaný univerzitou pro postgraduální studenty, ve kterém se mohou naučit například správné prezentování powerpointových prezentací, ozřejmit si komunikační a rétorické dovednosti, případně dostat návody jak správně vést seminář. Kvalitní a dobře vedené semináře o výuce mohou v mnohém pomoci i začínajícím učitelům.   

 

T. Zima odpovídá, že fakulta pořádá řadu různých kurzů, v této otázce může například spolupracovat s pedagogickou fakultou a dalšími institucemi.

 

A. Krajcová vysvětluje, že připomínka o absenci možnosti pedagogického vzdělávání byla vznesena ve veřejné diskusi pořádané studenty v prosinci minulého roku.

 

Š. Bálková souhlasí s B. Matoušem, že pedagogika je skutečně věda a je třeba se jí naučit, ale musí být dána možnost, kde se jí naučit.

 

Š. Sulek komentuje body předložené studenty. Uvádí, že účelem není povinné pedagogické minimum, ale je jím vytvoření podpory a možnosti zlepšovat své pedagogické dovednosti, bude-li mít pedagog zájem.   Zatím takovou možnost fakulta nenabízí. Vytvoření guidelines by mohlo zamezit tomu, že na velkém množství pracovišť semináře probíhají jako přednášky s prezencí, což bylo také zmíněno v diskusi o praktické výuce. Prostory pro výuku nejsou na klinických pracovištích zmapovány. Finanční ohodnocení lékařů - učitelů je horší, než u neučících lékařů. To je faktor, který nemotivuje ke zlepšování výuky. Vedení fakulty by se mělo tímto problémem vážně zabývat.  K předloženému dlouhodobému plánu se ptá na platnost termínu povinně volitelných předmětů.

 

T. Zima odpovídá, že starší studenti se řídí dosavadním předpisem. Nová pravidla platí pro nové studenty.

 

E. Havrdová doporučuje dobrovolně absolvovat  pedagogické vzdělání formou kurzů, avšak nedoporučuje, aby byly vytvářeny pedagogickou fakultou.

 

 

T. Zima uvedl, že cena komerčních kurzů je vysoká. Je třeba vytyčit cíl, zjistit nabídku na fakultě.

 

P. Sucharda souhlasí s tím, že je třeba kvalitu výuky sledovat a s tím souvisí i pedagogické schopnosti učitelů, které lze získávat různými formami. Upozorňuje, že neexistuje žádný přehled o tom, jak kvalitně který učitel pedagogicky pracuje.

 

P. Broulík uvedl, že problém kvality výuky vyřeší pouze cílevědomý medik, který bude kvalitní výuku vyžadovat od učitelů a nekvalitní výuku odmítne.  Pasivní medik bude mít vždy nekvalitní výuku.

 

R. Češka se domnívá, že diskuze se odchyluje od projednávaného bodu, kterým je dlouhodobý záměr.

 

M. Hilšer navrhuje formulovat stanovisko a hlasovat o přijetí návrhu.

 

K. Mezian upozorňuje, že v návrhu záměru  není definována úloha a závaznost používání „log booku“.   

 

T. Zima uvedl, že tato záležitost musí být upravena v jiném dokumentu, než je dlouhodobý záměr. Aplikace „log booku“ se bude týkat studentů, kteří jsou nyní ve 4. ročníku. 

 

J. Hoffmanová upozorňuje, že slovo „privátní“ je ve  formulaci bodu o rozvoji stomatologie velmi důležité. Týká-li se problém zubního lékařství, musí být ve formulaci  obsaženo.

 

P. Sucharda po vysvětlení souhlasí.

 

T. Zima uznává, že ambulatních zubních lékařů je valná většina, proto je spíše pro variantu formulace, která slovo „privátní“ zachovává.    

 

M. Hilšer shrnuje nově formulované body a upozorňuje, že děkan nezaujal stanovisko k poslednímu navrženému bodu. Ptá se, zda se nedomnívá, že spíše než na formální prezenci ve výuce by měl být kladen důraz na prokázané znalosti a dovednosti.    Uvádí, že některé fakulty zavádí systém, v němž je docházka na teoretickou část výuky sledována pouze z důvodu analýzy kvality této výuky.

 

T. Zima uvádí, že otázka absencí je pravomocí  jednotlivých přednostů. S důrazem na prokazování znalostí a dovedností souhlasí. Navrhuje, aby poslední bod byl upraven a zanesen do návrhu takto:

 

V systému hodnocení studentů posílit důraz na předvedené znalosti a dovednosti.    

 

M. Hilšer uzavírá rozpravu a navrhuje usnesení ve znění:

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty schvaluje  Dlouhodobý záměr 1. lékařské fakulty  ve znění přijatých připomínek.

                                                          

                                                                                   24 : 0 : 1 schváleno

 

5. Varia

 

M. Hilšer informoval o žádosti tajemnice fakulty přesunout zasedání AS do jiného prostoru z důvodu pořádání přijímacích zkoušek v termínu plánovaného zasedání AS. Uvedl, že fakulta potřebuje zasedací sál pro účastníky zkoušek. Navrhuje dvě možnosti řešení: přesunutí zasedání do jiných prostor nebo změnu termínu zasedání z 11.6. 07 na 4. 6. 07.

 

Š. Bálková upozornila, že řada senátorů bude muset být přítomna jako dozor při přijímacích zkouškách.

 

M. Hilšer tedy navrhuje variantu přesunu termínu zasedání na 4. 6. 2007.            

 

Nebyly vzneseny námitky.   

 

Dále informuje AS, že se přihlásili dva zástupci AS 1. LF UK do výběrové komise na přednostu KARIM. Budou navrženi jako řádný člen a náhradník.  Ptá se zda chtějí členové AS hlasovat.

 

Není námitek 

 

A. Krajcová požádala o zveřejnění termínů zasedání Akademického senátu na internetových stránkách 1. LF.

 

M. Hilšer končí zasedání v 16,40 hodin.

 

Příští zasedání Akademického senátu 1. LF UK se bude konat 12. 2. 2007.

 

Zapsala: Eva Svobodová

Vidi Marek Hilšer

Hodnocení: (hodnotilo 18 uživatelů) spravovat