1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 13. 3. 2006

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 13.3.2006

 

Přítomni : viz prezenční listina

Omluveni : J. Beneš, K. Šonka, Š. Bálková,

Neomluveni : J. Křemen,

 

Zasedání Akademického senátu 1. LF UK zahájil předseda Bc. Marek Hilšer v 15.05 hodin.

V úvodu  vyzval přítomné, aby minutou ticha uctili památku  doc. MUDr. Jindřicha  Čepelíka, CSc.  a doc. MUDr. Josefa Fanty, DrSc.

 

Návrh programu :

 

  1. Kontrola zápisu ze dne 13.2.2006
  2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,MBA – Informace děkana pro členy AS
  3. Ing. Eva Soubustová,MBA – Informace o stavu připravovaných rekonstrukcí budov 1. LF UK
  4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,MBA – Projednání návrhů na změny vnitřních předpisů – Statut 1. LF UK
  5. As. MUDr. Jan Bruthans – Multikriteriální analýza www stránek ústavů a klinik 1. LF UK
  6. Varia

 

AS 1. LF UK schvaluje návrh programu.

                                                                                   23:0:0 ( pro:proti:zdrželo se) schváleno

 

1. Kontrola zápisu ze dne 13.2.2006

 

AS schvaluje zápis ze zasedání ze dne 13.2.2006

                                                                                  22:0:1 schváleno

 

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,MBA – Informace děkana pro členy AS

Děkan uvedl, že se vedení fakulty zabývá  akreditačním řízením pracovišť pro specializační vzdělávání.  Do současného doby  bylo podáno  46 žádostí o akreditaci z 84 oborů. Fakulta má zájem, aby se akreditovalo asi 70 oborů.

Proběhlo jednání vedení zabývající se  rekonstrukcemi budov 1. LF  a dalšími postupy v realizaci těchto rekonstrukcí. 

Byly vybrány 3 výzkumné záměry, které fakulta postoupila na rektorát.

Vědecká rada schválila nová pravidla pro hodnocení vědecké práce. V souladu s návrhem byla schválena rozdílná pravidla hodnocení pro chirurgické a interní obory.

 

15.15 příchod A. Krajcová

 

Byl vydán spisový a skartační řád, který je v souladu se zákonnými normami a předpisy rektorátu.

Bylo uzavřeno pojištění majetku fakulty proti živelným pohromám a krádežím. Pojištění se také vztahuje na krádeže majetku studentů a zaměstnanců odcizeného na půdě fakulty. Do přehledné formy budou zpracovány detailnější informace o podmínkách pojištění, které budou zveřejněny.

 

B. Matouš se dotázal, zda se pojištění vztahuje i na situaci krádeže např. fakultního notebooku v bydlišti zaměstnance fakulty.

 

T. Zima uvedl, že na tuto situaci se pojištění nevztahuje.

 

I. Matouš – Malbohan:  Jak je ošetřena ochrana majetku v době rekonstrukce, vztahuje se pojištění i na krádeže, které mohou s větší pravděpodobností nastat během stavebních prací? 

 

E. Soubustová uvedla, že na takové krádeže se pojištění nevztahuje. Pojištění pro tyto případy je zakomponováno ve smlouvách s firmami, které budou rekonstrukci provádět.

 

M. Blaha : Vztahuje se pojištění na osobní věci studentů a jaké jsou jeho podmínky?

 

T. Zima poznamenal, že pojištění se vztahuje na věci, které jsou řádně zabezpečeny na místech k tomu určených. Aby mohla být pojistka uznána musí být splněny rozličné podmínky.   Na krádež batohu odloženého na studijním oddělení se pojištění nevztahuje. Pro lepší informovanost budou přehledně zpracovány  podmínky pojištění, které budou vydány formou sdělení děkana.

 

T. Zima požádal akademický senát o schválení prof. MUDr. Jana Dvořáčka, DrSc. za člena   Vědecké rady 1. LF UK.

 

B. Matouš upozornil, že schvalování návrhu na člena vědecké rady by mělo být samostatným bodem programu. 

 

M. Hilšer uvedl, že děkanův návrh obdržel po odeslání návrhu programu zasedání. Proto navrhl s týdenním předstihem zařadit hlasování o návrhu v rámci bodu Informace děkana pro členy AS. Nikdo z členů AS proti tomuto návrhu nevznesl námitku ani během schvalování programu zasedání, proto navrhuje pokračovat v projednání tohoto návrhu.

 

P. Sucharda upozornil, že návrh M. Hilšera byl znám s dostatečným předstihem.

 

M. Hilšer uvedl, že vzhledem k tomu, že hlasování o členovi vědecké rady je hlasováním o osobě, cítí povinnost navrhnout AS možnost vyjádřit se formou tajného hlasování.  Dává hlasovat o tajném hlasování.        

 

  

 

                                                                                                          18:0:6 schváleno

 

15.20 příchod R. Češka

 

M. Hilšer navrhl komisi pro tajné hlasování ve složení P. Sucharda, M. Hilšer, J. Bruthans.

 

Dále navrhl usnesení:

 

AS 1. LF UK schvaluje navrženého prof. MUDr. Jaroslava Dvořáčka DrSc. za člena Vědecké rady 1. LF UK.

 

                                             V tajném hlasování

                                                                                                13:5:7 schváleno

3. Ing. Eva Soubustová, MBA – Informace o stavu připravovaných rekonstrukcí budov 1. LF UK

 

M. Hilšer informoval AS, že požádal paní tajemnici o prezentaci tohoto bodu. Učinil tak, protože narůstá množství dotazů týkajících se budoucích rekonstrukcí některých budov fakulty. Poznamenal, že největší míře jsou kladeny otázky ohledně rekonstrukce budovy děkanátu, která měla být zahájena v září minulého roku.

 

E. Soubustová uvedla, že bude realizováno několik typů prací. Určitou položku tvoří práce drobnějšího charakteru v objektech, které již v minulosti prošly velkou rekonstrukcí. Prostředky na tyto práce budou čerpány jak z fondu oprav tak z FRIMu. Další položku představuje realizace celkové rekonstrukce budovy U nemocnice 4, která bude zahájena v roce 2006. Rekonstrukce budovy děkanátu nebude na rozdíl od předpokládaného plánu v tomto roce zahájena, neboť došlo k přepracování původního investičního záměru ze 150 mil. korun na 320 mil. korun. To bylo způsobeno nutností zohlednění financích prostředků, které v původním záměru nebyly zahrnuty. Proces schvalování 320 miliónové dotace je mnohem náročnější a zdlouhavější. V současné době byl záměr předán na rektorátní odbor investic, a pokud nevzniknou námitky, bude následovat další řízení. Rekonstrukce musí být dokončena do roku 2008.

 

15.40 příchod E. Oganessian

 

Š. Sulek se dotázal, v jakém stádiu správního řízení se nachází rekonstrukce budovy U nemocnice 4 a kdy by mohla sloužit studentům.

E. Soubustová uvedla, že  2. 2. 2006 byl předán záměr z rektorátu na MŠMT do dnešního dne nemá informace.

 

T. Zima předpokládá, že  budova by měla sloužit studentům na konci příštího akademického roku. Doplnil, že rekonstrukce budovy U nemocnice 4 by měla být zahájena v září 2006, zatím však nemá informace, že by MŠMT finanční prostředky na rekonstrukci odeslalo.

 

M. Hilšer poděkoval tajemnici fakulty za poskytnuté informace.

 

 

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,MBA – Projednání návrhů na změny vnitřních předpisů – Statut 1. LF UK

 

T. Zima předložil návrh na změny statutu 1. LF UK, který byl přepracován v souladu s připomínkami legislativní komise senátu univerzity, kvůli nímž nebyl původní návrh schválen. 

 

15:50 odchod J. Hoffmanová

 

M. Hilšer otevřel rozpravu k následujícím změnám:

 

 

1. čl. 7 odst. 2

 

„Jejich místa se obsazují na základě výběrového řízení“

 

 

 

2.čl. 7 odst. 4

 

„na základě výběrového řízení“ nahrazují slovy „ v souladu s odst. 2“

 

 

4. čl. 14 odst. 3 písm. d)

 

 „vysloví-li jim peticí nedůvěru alespoň 30% akademických pracovníků nebo 30% studentů zapsaných na fakultě“

 

P. Sucharda vznesl připomínku ke změně čl. 14 odst. 3 písm. d). Uvedl, že připomínka legislativní komise AS UK poukazuje na nemožnost odvolání senátu jako celku. Tuto připomínku nechápe, protože institut odvolání senátu je v našem statutu již obsažen.  Poukázal na skutečnost, že předložená změna reflektující námitky komise implikuje možnost odvolání senátora jako jednotlivce. To by však bylo v rozporu s principem neodvolatelnosti senátora. O tomto principu se na půdě našeho senátu opakovaně v minulosti diskutovalo a vždy převládl názor, že jednotlivý senátor nemůže být odvolán.            

 

 

T. Zima poznamenal, že podle sdělení prof. Staši nemůže předpis formálně obsahovat formulaci, která popisuje vyjádření nedůvěry senátu jako celku. Nedůvěru lze vyslovit konkrétní osobě či více osobám, nikoliv instituci.  

 

M. Hilšer uvedl, že změna sice může logicky implikovat vyslovení nedůvěry jednotlivému členovi senátu, ale v kontextu předešlých odstavců statutu to není možné. Nová formulace formálně předpokládá vyslovení nedůvěry všem senátorům jmenovitě, ale fakticky znamená vyslovení nedůvěry senátu jako celku. Jde pouze o to, jak by byla případná petice za odvolání senátu jako celku formulována.  Dle předložené úpravy nelze jednotlivého senátora odvolat.  Úprava formálně upravuje to, co již ve statutu bylo zakotveno, ale podle legislativní  komise to nebylo správně.

 

J. Bruthans uvedl, že legislativní komise AS UK často postupuje při výkladu nadřízených předpisů až přehnaně přísně. Vyjádřil politování nad tím, že nebyl o námitkách komise informován. 

 

P. Sucharda souhlasil, že navrhovaná změna v celkovém kontextu předešlých odstavců nemůže vést k odvolání jednotlivého senátora.

 

M. Hilšer dal hlasovat o návrhu změny čl. 14 odst. 3. písm. d) ve znění předloženém děkanem fakulty.

                                                                                              24:0:1 schváleno

 

Dále dal hlasovat o celkovém návrhu změny Statutu 1. LF UK ve znění předloženém předkladatelem.   

25:0:0 schváleno

 

T. Zima požádal AS, aby v rámci celkové revize vnitřních předpisů iniciovanou vedením fakulty, zvážil možné změny volebního a jednacího řádu v souladu se zkušenostmi z minulých voleb.   

 

J. Bruthans oznámil, že převezme tento úkol a požádal členy AS o zaslání případných návrhů na změny do jednoho měsíce.

 

5. As. MUDr. Jan Bruthans – Multikriteriální analýza www stránek ústavů a klinik 1. LF UK

 

M. Hilšer poděkoval J. Bruthansovi  za zpracování analýzy www stránek ústavů a klinik  fakulty, na jejichž nedostatky bylo upozorněno kolegium děkana v listopadu minulého roku. Analýza byla zpracována na základě žádosti zástupců studentů v AS a reprezentantů studentů anglické paralelky.   

 

J. Bruthans představil zpracovanou analýzu. Uvedl, že  studenti opakovaně upozorňovali na to,   že www stránky  některých ústavů neobsahují potřebné informace. Proto zpracoval předloženou multikriteriální analýzu, která analyzuje www stránky všech ústavů a klinik 1. LF UK. Sběr dat probíhal  od 18. 2. – 27. 2. 2006.

Pročetl všechny www stránky, přičemž jako kritéria hodnocení stanovil: 

existenci stránek, jejich aktualizaci, přítomnost informací  relevantních pro studenty,  zda obsahují výukové materiály, existenci anglických stránek a design stránek. Výsledky hodnocení zaznamenal do tabulek zohledňujících pořadí pracovišť dle jednotlivých kritérií. Konstatoval, že jsou pracoviště, která splňují základní,  v některých ohledech i nadstandardní kritéria. Zvláště vyzdvihl ústavy: III. klinika infekčních nemocí, Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a FNB, Ustav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, které se umístily na pozicích 1-3. U stránek III.kliniky Infekčních nemocí ocenil také jejich jazykovou mutaci (kromě anglického jazyka je k disposici i úplna verze v jazyce latinském!).Celá řada pracovišť však www stránky nemá vůbec nebo jen velice nekvalitní.                                                     

 

P. Sucharda poděkoval J. Bruthansovi za zpracování analýzy, upozornil však, že není  jednoduché stránky udržovat. Poznamenal, že Fakulta neposkytuje žádnou službu pro udržování stránek. Kvalitní stránky jsou určitě nezbytné, a ptá se zda lze očekávat podporu ze strany fakulty.  

 

T. Zima uvedl, že se webu věnuje pozornost. V současné době se zpracovává nový design fakultních stránek. Je v zájmu fakulty, aby byly stránky kvalitní a aktualizovány. O problému již informoval přednosty stavů a klinik a vyzval je, aby se jím zabývali. Fakulta poskytne jednoduše ovladatelný modul pro tvorbu webových stránek pro ta pracoviště, která ho budou chtít využívat.  Tento modul bude ovladatelný i pro běžné uživatele, takže nebude vyžadovat přítomnost programátora na pracovišti. Bude záležet jen na vůli pracoviště, zda bude potřebné informace doplňovat.

 

J. Bruthans předpokládal, že pracoviště mimo areál fakulty a VFN budou vycházet v hodnocení hůře. Opak je  pravdou.  Požádal děkana, aby ocenil ta pracoviště, která udržují stránky v dobré kvalitě. 

 

P. Sucharda poznamenal, že je snadnější aktualizovat a udržovat stránky pro ta pracoviště, kde vyučuje jeden předmět několik učitelů. Hůře to jde na velkých pracovištích, kde probíhá výuka několika předmětů zároveň. 

 

 

 

J. Bruthans navrhl usnesení: 

 

AS 1. LF UK se seznámil s předloženým materiálem a doporučuje přednostům jednotlivých ústavů a klinik 1. LF UK, aby se sním rovněž seznámili a případně zlepšili www-stránky svých pracovišť.

 

25:0:0 schváleno

 

 

6. Varia

 

B. Matouš informoval AS, že bude zasedat ekonomická komise AS UK k projednání rozpočtu univerzity. Na nejbližším  zasedání AS UK by měl být rozpočet schválen, to znamená, že na příštím zasedání AS 1. LF UK by mohl být předložen náš rozpočet.Š. Sulek informoval AS, že proběhl konkurz pro program Erasmus. Ocenil, že na naší fakultě je asi 100 míst pro tento konkurz, což je o mnoho více než na jiných fakultách. Konkurzu se zúčastnilo asi 150 studentů, kteří byli pozváni na stejnou hodinu. Navrhl, zda by příští konkurz nemohl proběhnout dle časového rozvrhu tak, aby studenti nečekali na pohovor několik hodin, ale postupně se vystřídali. Uvedl, že v nabídce zemí není žádná anglofonní země. Proč fakulta nemá smlouvu například s univerzitami v Irsku nebo
Velké Británii?

 

T. Zima přesně neví, proč nejsou uzavřeny smlouvy s těmito zeměmi, požádá prof. Pokorného o informace týkající se této problematiky.

 

N. Gaier upozornil, že ačkoliv pro výuku povinně volitelných předmětů jsou v rozvrzích
ročníků rezervovány konkrétní časy, některá pracoviště učící povinně volitelné předměty tyto časy nedodržují a učí je v době zasahující do výuky povinných předmětů, čímž výuku povinných předmětů výrazně narušují. V konkrétním případě se jedná především o zimní semestr 4. ročníku. Tato situace by se neměla v novém akademickém roce opakovat, a proto požádal, aby se tímto problémem ve spolupráci se studijním oddělením zabývala komise pro záležitosti studia AS.           

T. Zima v reakci upozornil, aby k dosažení nápravy byly vždy případy uvedené kolize mj. konkrétně a neprodleně hlášeny studijnímu oddělení nebo vedení fakulty.        

 

Předseda AS 1. LF UK poděkoval členům za účast a ukončil zasedání Akademického senátu v 16. 45 hodin.

 

Příští zasedání Akademického senátu 1. LF UK se bude konat 10. dubna 2006 v 15 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK Na Bojišti 3, Praha 2.

 

Zapsala : V. Silbernaglová

Vidi : Bc. Marek Hilšer

 

 

Příloha č. 1 - tabulky multikriteriální analýzy www stránek ústavů a klinik.

Hodnocení: spravovat