1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 13. 2. 2006

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 13. 2. 2006

 

Přítomni : viz prezenční listina

Omluveni : A. Martan, K. Šonka, F. Khan, G. Chellappah, Š. Sulek

Zasedání Akademického senátu 1. LF UK zahájil předseda Bc. Marek Hilšer v 15.05 hodin. V úvodu vyzval přítomné, aby minutou ticha uctili památku zesnulého prof. Engelberta a prof. Kábrta.

 

Návrh programu :

1.      Kontrola zápisu ze dne 16. 1. 2006

2.      Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Informace děkana pro členy AS

3.      Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Projednání návrhů na změny vnitřních předpisů – Řád doktorského studia 1. LF UK, Řád pro hodnocení výuky studenty 1. LF UK

4.      Varia

 

 

AS 1. LF UK schvaluje návrh programu.

24:0:0 (pro:proti:zdrželo se) schváleno

 

1. Kontrola zápisu ze dne 16.1.2006

 

AS schvaluje zápis ze zasedání ze dne 16.1.2006

24:0:0 schváleno

15.15 M. Holcát příchod

 

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana pro členy AS

 

Děkan uvedl, že kolegium se zabývalo otázkou zahraničních studentů. Bylo navrženo, aby platby zahraničních studentů probíhaly v budoucnu prostřednictvím Eura. V březnu proběhne jednání s nemocnicí v Chemnitz za účelem vyjasnění další spolupráce.

Vědecká rada schválila nová kritéria hodnocení bibliografie.  

Vedení fakulty požádalo přednosty, aby aktualizovali seznamy postgraduálních studentů. Dosavadní seznamy neodpovídaly skutečnosti.

Kolegium děkana diskutovalo o vytvoření seznamu povinných výkonů pro praktickou výuku pregraduálních studentů všeobecného lékařství. Byli oslovení přednostové, aby uvedli výkony z každého oboru, které by měli studenti ovládat, a které jsou kliniky schopny ve výuce zajistit.  

Informoval o novém spisovém řádu fakulty. Připravuje se nový organizační řád děkanátu.

Dále informoval, že do  31.1.2006 bylo odevzdáno 28 žádostí o postgraduální studium s úvazkem 0,5, které přišly z 10 pracovišť většinou klinik. Byly vyřazeny žádosti těch studentů, kteří již mají zdravotnický úvazek 0,5. Takto ušetřené prostředky budou určeny pro navýšení úvazků alespoň do 0,4 pro více studentů, než se přepokládalo. Do konce týdne bude rozhodnuto, komu bude úvazek navýšen.

 

P. Sucharda upozornil na to, proč jsou studenti, kteří již úvazek 0,5 mají, z programu vyřazeni. To nebylo předem řečeno. Mzdové prostředky pro tyto studenty berou pracoviště ze svých zdrojů.

 

T. Zima uvedl, že pokud má student úvazek 0,5, nelze, aby mu byl úvazek prostřednictvím tohoto programu navyšován. V takovém případě by měl úvazek vyšší než 0,5, a to není cílem programu. Poznamenal, že úvazky získávají studenti, nikoli pracoviště.

 

P. Sucharda zařazení studenta do programu chápal jako možnost získání mzdových prostředků pro nejlepší studenty z mzdových prostředků VFN. 

 

T. Zima upozornil, že v takovém případě by klinika musela prokázat nárůst klinické práce.

 

T. Zima dále informoval o hodnocení kvality lékařských fakult, které bylo zveřejněno v Lidových novinách a v němž byla naše fakulta hodnocena nejhůře. Poznamenal, že zvolená kritéria byla přinejlepším pochybná. Jako příklad uvedl, že jedním z kritérií kvality byl počet studujících žen . Hodnocení LN je  zcela odlišné od hodnocení vydaného vládními orgány.  V tomto hodnocení byla použita nepochybně objektivnější kritéria. Uvedl, že byly hodnoceny  významné vědecké instituce ČR a naše fakulta se celkově umístila na 8. místě. Před 1. LF se umístila pracoviště AV a z UK pouze MFF a PřF. Hodnocení LN je také v rozporu s hodnocením Akreditační komise. Děkan uvedl, že vedení bude na tuto situaci reagovat.

Děkan dále informoval, že obdržel žádost prof. Vízka o uvolnění z VR naší fakulty, neboť je navržen na jmenování proděkanem na své fakultě. Požádal senát, aby toto uvolnění schválil. 

 

Navrhuje usnesení ve znění:

 

AS 1. LF UK schvaluje uvolnění prof. Vízka z funkce člena VR 1. LF UK dle žádosti doručené děkanovi fakulty.

                                                                                   25:0:0 schváleno

 

A. Krajcová požádala děkana o informace týkající se vývoje e-learningu na naší fakultě.  

 

T. Zima uvedl, že pro koordinaci e-learningu byla na fakultě ustanovena komise. Dále byly na pracovištích stanoveny kontaktní osoby, které se budou podílet na vytváření jednotlivých výukových programů. Vzniknou 2-3 modelové vzory těchto programů. Plánuje se převedení části výuky do e-learningové podoby. Předpokládá se, že 20-30% výuky bude individuální výuka. Povede to k uvolnění výukové kapacity na ústavech a především na klinikách.        

 

M. Bubalová: Zabývalo se vedení fakulty také vytvořením seznamu povinných výkonů pro bakalářské obory nebo se jednalo pouze o výkony v rámci studia všeobecného lékařství?  

 

T. Zima uvedl, že o povinných výkonech pro bakalářské obory se zatím nejednalo.

 

P. Sucharda vyjádřil pochybnost nad převedením povinné výuky do e-learningové formy za předpokladu, že nebude zajištěn přístup k počítači pro každého studenta.

 

T. Zima uvedl, že studenti mohou používat jakýkoliv počítač doma, na koleji či jinde. 

 

P. Sucharda poznamenal, že studenti nejsou povinni vlastnit PC, aby se mohli účastnit povinné výuky. 

 

T. Zima uvedl, že fakulta jistě nezajistí pro každého studenta notebook, jak to například dělají některé univerzity v USA, ale při přestavbě budovy U nemocnice 4 bude vybudována počítačová učebna se 100 počítači. Také se dá předpokládat, že se vybavenost internetem bude neustále zlepšovat nejen v rámci kolejí UK, ale i celospolečensky. Situaci lze také řešit prodlužováním otevírací doby počítačových místností.    

 

P. Sucharda upozornil, že v takovém případě bude třeba v podmínkách ke studiu uvést, že část výuky bude absolvována na PC, a proto je nutné mít PC.

 

14,50 odchod  T. Švestka

 

J. Bruthans podal rozsáhlé vysvětlení o fungování a možnostech současného rozhraní pro e-learnig, které bude využívat naše fakulta.

 

 

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Projednání návrhů na změny vnitřních předpisů – Řád doktorského studia 1 LF UK, Řád pro hodnocení výuky studenty 1. LF UK

 

Děkan předložil návrh na změny vnitřních předpisů.

 

Řád doktorského studia 1. LF UK

 

Legislativní komise AS se vyjádřila k následujícím částem návrhu:

 

  1. čl. 6 odst. 5

....Na základě žádosti studenta se může fakulta na úhradě poplatku za tuto mezinárodně uznávanou zkoušku podílet. O žádosti rozhoduje děkan.

 

Legislativní komise upozornila, že na rozdíl od původního ustanovení (fakulta se podílí na úhradě poplatku za tuto zkoušku) se tak fakulta zříká povinnosti přispívat na úhradu zkoušky.

 

T. Zima uvedl, že studenti mají možnost absolvovat zkoušku na ústavu jazyků naší fakulty, kde je zkouška zadarmo. Mezinárodně uznávaná zkouška není povinná, a je na rozhodnutí studenta zda ji absolvuje. V tomto smyslu je jeho osobní investicí.  Touto změnou předpisu se sleduje uvedení legislativy v soulad s realitou, která na fakultě v této otázce panuje.

 

I. Sinecká navrhuje, aby další uznávanou zkouškou byla Státní jazyková zkouška.

 

T. Zima uvedl, že s tímto návrhem souhlasí.

 

K. Mezian se domnívá, že by fakulta měla na tuto zkoušku přispívat. Navrhuje usnesení:

 

Na základě žádosti studenta se fakulta podílí na úhradě poplatku za tuto zkoušku.

 

 T. Zima uvedl, že s tímto návrhem nesouhlasí.

 

 

B. Matouš upozornil, že senát nemůže zavazovat fakultu k proplácení zkoušek, neboť  neodpovídá za finanční záležitosti fakulty. Tuto odpovědnost nese vedení fakulty, a proto by to mělo být v pravomoci děkana.

 

E. Soubustová uvedla, že zatím bylo vyhověno 99,9 % žádostí. Vyskytly se maximálně 2 případy, kdy vedení odmítlo přispět.

 

P. Sucharda vzhledem k této situaci požádal K. Meziana o stažení svého návrhu. 

 

K. Mezian svůj návrh stáhnul.

 

M. Hilšer dal hlasovat o návrhu I. Sinecké, kterým se do výčtu uznávaných zkoušek z AJ přidává Státní jazyková zkouška. 

 

                                                                                                         

22:0:2 schváleno

 

  1. čl. 14 odst. 1

...Vedle toho musí student též prokázat detailní znalosti v oblasti tématu své disertační práce ( a to na všech úrovních od molekulární až po úroveň regulační).

 

Legislativní komise upozornila, že toto ustanovení již sice obsahuje platné znění ŘDS, nicméně vznesla otázku, zda-li se takovéto ustanovení dá aplikovat na všechny programy studované na fakultě. Doporučuje vypustit text uvedený v závorce.

 

T. Zima uvedl, že s tímto návrhem souhlasí

 

M. Hilšer dal hlasovat o pozměňovacím návrhu legislativní komise, kterým se vypouští text:

 

…( a to na všech úrovních od molekulární až po úroveň regulační)

      

                                                                                                                      24:0:0 schváleno

 

M. Hilšer dal hlasovat o celkovém znění Řádu doktorského studia 1. LF UK včetně pozměňovacích návrhů.

 

Akademický senát schvaluje Řád doktorského studia 1. LF UK. 

 

                                                                                                                         22:0:2 schváleno

 

T. Zima předložil návrh Řádu pro hodnocení výuky studenty 1. LF UK.

 

Legislativní komise se vyjádřila k následujícím částem návrhu.

 

1. Čl. 9  Hodnocení výuky v doktorských studijních programech.

 

Legislativní komise konstatovala, že doposud komise pro hodnocení výuky neřešila hodnocení výuky v doktorských studijních programech. I v případě jeho přijetí  bude tak  určitou dobu trvat, než budou vypracována doporučení a postupy, podle kterých bude možné hodnocení provádět.

 

J. Bruthans jako možné řešení  navrhnul vypuštění tohoto odstavce.

 

T. Zima uvedl, že vypuštěním tohoto odstavce by byl náš řád neúplný vzhledem k tomu, že univerzitní předpis hodnocení doktorandů předpokládá.

 

M. Hilšer uvedl, že předpis nestanovuje, že hodnocení doktorského studia musí organizovat Hodnotící komise. To může přenechat vedení fakulty stejně tak, jak tomu bylo doposud. 

   

J. Hoffmannová  navrhla, aby byl článek v předpisu ponechán. Až bude Hodnotící komise hodnocení doktorandů schopna provádět, tak jeho organizaci převezme od vedení fakulty. 

 

M. Hilšer uvedl, že pokud není námitek, není třeba hlasovat. Přistoupil k projednávání bodu 2.

 

2. Čl. 10 odst. 2

 

Průběh a organizaci sběru dat zajišťují studenti, učitelé a zaměstnanci pověření děkanem. 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o osoby přicházející do styku s důvěrnými údaji, doporučuje legislativní komise doplnit konec věty: „…na návrh Hodnotící komise.“                                                                                                       

T. Zima uvedl, že nemá proti tomuto návrhu vážnějších námitek.

 

M. Hilšer dal hlasovat o pozměňovacím návrhu ve znění:

 

Průběh a organizaci sběru dat zajišťují studenti, učitelé a zaměstnanci pověření děkanem na návrh Hodnotící komise.

 

                                                                                                                    23:0:1 schváleno

 

3. Čl. 12 odst. 2 písmeno b).

 

Legislativní komise doporučuje nahradit slovo „oborech“ slovem „předmětech“. Legislativní komise má za to, že předkladatel měl na mysli jednotlivé předměty nikoliv jinde nedefinované slovo obory.

 

P. Sucharda uvedl, že se jedná o formální záležitost, a proto není třeba hlasovat v případě, že nebude námitek.

 

T. Zima souhlasí s návrhem legislativní komise.        

 

4. Čl.12 odst. 3

 

Legislativní komise doporučuje vypustit text „bez ohledu na splnění požadavků podle odstavce 2 písm. c“, neboť není jasná souvislost s odkazujícím ustanovením.

 

T. Zima souhlasí.

 

M. Hilšer dává hlasovat o tomto návrhu.

 

                                                                                                                  24:0:0 schváleno

 

 

Legislativní komise upozornila, že Řád hodnocení výuky  neřeší problematiku anonymních sdělení, proto doporučuje doplnit nový odstavec 4 v tomto znění:

 

Čl. 12 odst. 4

Volná slovní vyjádření týkající se osob jednotlivých učitelů, která nejsou podepsána, jsou ke zprávě přiložena a poskytnuta děkanovi a vedoucím jednotlivých pracovišť. Ostatním členům akademické obce jsou k dispozici k nahlédnutí (dle Čl. 13, odst 6).     

 

T. Zima uvedl, že s tímto ustanovením nesouhlasí, neboť umožnění přístupu k volným slovním vyjádřením může vést k tomu, že jej akademičtí občané zveřejní nebo o nich budou hovořit jinde než na akademické půdě.

 

P. Sucharda tímto ustanovením také nesouhlasí. Svůj názor projevil při jednání legislativní komise. Domnívá se, že na anonymy by neměl být brán zřetel.

 

J. Hoffmannová upozornila, že se nejedná o anonymy, neboť  anketa je anonymní z principu.

 

M. Hilšer uvedl, že nepodepsaná slovní hodnocení nebudou nikde uveřejňována. Bude-li je někdo sdělovat třetí osobě nemůže to mít žádnou právní váhu, neboť to bude tvrzení charakteru, někdo o někom něco prohlásil. Možnost nahlédnout do těchto sdělení je dána z důvodu posílení důvěryhodnosti celého systému hodnocení, aby měl respondent kontrolu, že nejsou jeho názory nikterak vyřazovány a cenzurovány.  Je na vedení zda se bude případnými výroky zabývat či nikoliv.

 

J. Bruthans navrhl doplnit navrhovaný článek o slova „…při zachování důvěrnosti sdělení“               

 

T. Zima s návrhem souhlasí.

 

M. Hilšer dal hlasovat o návrhu J. Bruthanse.

                                                                      

                                                                                                      22:1:1 schváleno

 

M. Hilšer dal hlasovat o celkovém znění odst. 4.

 

Čl. 12 odst. 4

Volná slovní vyjádření týkající se osob jednotlivých učitelů, která nejsou podepsána, jsou ke zprávě přiložena a poskytnuta děkanovi a vedoucím jednotlivých pracovišť. Ostatním členům akademické obce jsou k dispozici k nahlédnutí (dle Čl. 13, odst 6) při zachování důvěrnosti  sdělení.      

                                                     

                                                                                                          22:1:1 schváleno

 

 

5. Čl. 14, odst. 1

 

První komise pro hodnocení výuky jmenovaná dle tohoto řádu určí losem, kterým z jejich členů se funkční období zkracuje na jeden rok.

 

Legislativní komise doporučuje doplnit mezi slova „určí“ a losem slova „dohodou nebo“. Bude tak dosaženo větší operativnosti a možnosti domluvit se mezi členy komise.

 

T. Zima uvedl, že s tímto názorem nesouhlasí, neboť není formálně správný, když jeho odůvodnění chápe.

 

J. Hoffmannová uvedla,  že záměrem této změny je umožnit komisi reagovat na situaci jednotlivých členů. Někteří mohou vědět, že odcestují do zahraničí nebo absolvují studium. V takovém případě by bylo lepší určit délku členství dohodou.

 

J. Bruthans stáhnul návrh legislativní komise.

 

M. Hilšer upozornil na článek 11, odst. 10, který ukládá Hodnotící komisi zveřejnit  harmonogram zpracování výsledků hodnocení nejpozději v poslední den akademického roku, jehož se hodnocení týká. Vzhledem k tomu, že se komise obvykle schází až po zahájení následujícího akademického roku dává ke zvážení, zda tento termín nestanovit o 30 dnů později.

 

T. Zima uvedl, že s návrhem souhlasí a navrhuje, aby vzhledem k proceduře zpracování byl tento termín stanoven na poslední den kalendářního roku následujícího akademického roku.

 

M. Hilšer dal hlasovat o návrhu T. Zimy.

 

                                                                                                                       24:0:0 schváleno

 

M. Hilšer dal hlasovat o celkovém znění předpisu včetně pozměňujících návrhů.

 

Akademický senát schvaluje návrh Řádu pro hodnocení výuky studenty 1. LF UK.

                                                                                                         

                                                                                                                       24:0:0 schváleno

 

T. Zima uvedl, že předložil senátu fakulty aktualizovanou přílohu statutu obsahující platný seznam oborů, pro které má fakulta práva pro habilitační a jmenovací řízení. Současná příloha neodpovídá skutečnosti.

 

P. Sucharda poznamenal, že se jedná o technickou záležitost, tudíž není třeba hlasovat. 

 

4. Varia

 

B. Matouš informoval, že rektorát dosud neobdržel rozpočet z MŠMT, a pokud nebude doručen v nejbližších dnech, aby ho senát mohl projednat, bude muset být přesunuto jednání akademického senátu univerzity. To znamená, že fakultní rozpočet bude moci být projednán až v dubnu.

 

 P. Sucharda uvedl, že členem legislativní komise AS UK se stal J.Bruthans a on se vzdal členství.

 

J.Bruthans - informoval AS o  diskusích v LK AS UK o tom, zda-li jednotlivé fakulty mohou mít vlastní Studijní  a jednací řády. Diskuse zatím není ukončena, o dalším vývoji bude AS 1. LF UK  dále informovat.

 

M. Holcát informoval, že proběhly dva semináře pro studenty o možnostech uplatnění po absolvování lékařské fakulty. Studenti byli seznámeni s možnostmi postgraduálního studia, perspektivami jednotlivých oborů, a byly jim sděleny některé praktické rady jak postupovat při žádostech o zaměstnání. Uvedl, že se těchto seminářů zúčastnil jako zástupce akademického senátu.

 

Předseda AS 1. LF UK poděkoval členům za účast  a ukončil zasedání Akademického senátu v 16,45 hodin.

 

Příští zasedání Akademického senátu 1. LF UK se bude konat 13. března 2006 v 15 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK Na Bojišti 3, Praha 2.

 

Zapsala : V. Silbernaglová

Vidi : Bc. Marek Hilšer

Hodnocení: (hodnotilo 7 uživatelů) spravovat