1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 12. 6. 2006

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 12. 6. 2006

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: K. Šonka, R. Gurlich, A.Martan, M. Bubalová, A. Krajcová, T. Švestka, P. Sucharda,

Neomluveni: P. Broulík 

Hosté: Z. Zima, S. Štípek, E. Jenčíková

 

Zasedání Akademického senátu zahájil předseda v 15,00 hodin. Předkládá zasedání návrh na zařazení dodatečného bodu programu jednání, a sice projednání dodatku ke smlouvě o nájmu pozemku.

Hlasování o zařazení dodatečného bodu programu

                                                                      

                                                    17 (pro): 0 (proti) : 0 (zdrželo se) schváleno

 

Návrh programu:

  1. Kontrola zápisu z 15. 5. 2006 (5 min.) 
  2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS (10 min.)
  3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání návrhu počtu přijímaných studentů pro akademický rok 2007/2008 (20 min.)
  4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání dodatku ke smlouvě o nájmu pozemku     (10 min)
  5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání návrhů na změny vnitřních předpisů – Pravidla pro organizaci výuky na 1. LF UK, Volební a jednací řád AS 1. LF UK, (35 min.) 
  6. Bc. Marek Hilšer – Zpráva o účasti členů AS  na zasedáních senátu za období říjen 2005 – duben 2006,  (5 min) 
  7. Bc. Marek Hilšer – Návrh harmonogramu zasedání AS 1. LF UK pro akademický rok 2006/2007 (5 min.)
  8. Bc. Marek Hilšer – Informace o elektronické podobě hodnocení výuky (10 min)
  9. Varia (10 min.) 

Akademický senát  1. LF UK schvaluje návrh programu.

               

                                                                                                    17 : 0 : 0 schváleno

 

15,10 příchod I.  Matouš-Malbohan.

 

1. Kontrola zápisu z 15. 5. 2006

 

K zápisu má několik formálních připomínek děkan 1. LF.

Zápis bude opraven ve smyslu těchto připomínek.

 

Akademický senát 1. LF UK  schvaluje návrh  zápisu ze zasedání z 15. 5. 2006.

 

                                                                                              18 : 0 : 0 schváleno

 

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS

 

- MŠMT bylo seznámeno a souhlasí s plánovanou rekonstrukcí budov 1. LF a s výší finančních nákladů (Kateřinská 32, U Nemocnice 4). Harmonogram prací vypracuje pí. tajemnice. Ministerstvo financí schválilo uvolnění financí na rekonstrukci budovy děkanátu.

 

- VR IGA MZ ČR inovovala členství v oborových komisích. 1. LF má v komisích své zástupce.

 

- Přírodovědecká fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta humanitních studií a 1. lékařská fakulta předaly společné memorandum rektorovi UK ve věci  „Kampus Albertov“.

 

- Za účelem elektronického hodnocení výuky byla do SISu  doplněna jména všech vyučujících, kteří mají na fakultě úvazek.

 

- Na výjezdním kolegiu děkana byla řešena otázka mzdových limitů pro jednotlivá pracoviště.

 

- Zaměstnancům 1. LF bude vyplaceno 35% ze základní činnosti mzdových prostředků s výplatou za červen 2006.

 

- Sociální fond 1. LF bude připlácet zaměstnancům, kteří splní stanovená kritéria, na penzijní připojištění nebo na životní kapitálové pojištění.

 

 

Š. Sulek se dotazuje, zda vědecká rada fakulty schválila návrh na změny curricula oboru všeobecné lékařství?

 

T. Zima informoval, že vědecká rada návrh schválila.

 

Š. Sulek se dotazuje na výsledky jednání s nemocnicí v  Chemnitz.

 

T. Zima informoval, že proběhlo jednání. Vyzval představitele kliniky k vypracování smluvního dokumentu o možnostech spolupráce. Diskutuje se např. o výuce části některých  předmětů v Chemnitz za předpokladu, že podmínky budou stejné pro všechny studenty.

 

K. Mezian se ptá na vyřešení problému zápisu na zkoušky v předmětu Patologie, kde dochází k omezování prázdninových termínů pouze na opravné termíny.

 

T. Zima sděluje, že na základě vyjádření prof. Povýšila tento problém neexistuje.

 

S. Štípek připojuje informaci o dnešním jednání s prof. Povýšilem. Na prázdniny bylo vypsáno sedm termínů místo jednoho. Je otázka, zda tato ochota nevychází vstříc studentům, kteří odkládají zkoušky bez vážných důvodů.

 

P. Šnajdr namítá, že vysokoškolský student by měl být odpovědný za to, kdy půjde ke zkoušce. Nemělo by se stanovovat, kdy má čerpat řádný či opravný termín.        

 

T. Zima dává přiklad zkoušky z klinické biochemie, kdy počet přihlášených studentů ke zkoušce klesl během 3 dnů na polovinu. Pokud však senát doporučí zrušit omezující kritéria, souhlasí.

 

S. Štípek upozorňuje na dobrou vůli zkoušejících, jedná se především o rozložení kapacit. Jde však také o to, že každé přesouvání či opakování zkoušky je pro vyučujícího ztráta.

 

 

 

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání návrhu počtu přijímaných studentů pro akademický rok 2007/2008

 

T. Zima probíhají jednání s magistrátem a střední školou 5. května. Je to velmi dobře vybavená škola, její kapacita není vytížená. Je již uzavřena smlouva pro obor Nutriční terapeut. Počet studentů zůstává nezměněn. Změna je pouze v oboru Všeobecné lékařství, kde je počet studentů snížen o 50 v 1. ročníku, Kompenzujeme toto snížení 10 studenty navíc v anglické paralelce. Prof. Štípek s MUDr. Štukou zpracovali analýzu procenta úspěšnosti přijatých studentů.

 

P. Šnajdr  uvedl, že podle návrhu došlo k navýšení počtu studentů v bakalářských oborech. Budou tyto studenty vyučovat učitelé naší fakulty?

 

 T. Zima uvedl, že vyučující naší fakulty budou garanti.

 

 Š. Sulek se ptá, zda bude navýšen počet studentů adiktologie.

 

T. Zima odpovídá, že o toto studium je velký zájem. Situace může být řešena kombinovaným studiem.

 

15,30 hodin příchod M. Holcát

 

K. Mezian  nesouhlasí s poměrem počtu studentů přijímaných bez přijímacích zkoušek a navyšováním jejich počtu. Navrhl, aby byl počet studentů přijímaných bez přijímacích zkoušek snížen z 250 na 150.    

 

B. Matouš uvedl, že se studenty přijatými bez přijímacích zkoušek jsou na fakultě velmi dobré zkušenosti. Doporučuje poměr 50 : 50.

 

Š. Bálková navrhla snížení počtu studentů přijímaných bez přijímacích zkoušek na 205.

 

T. Zima uvedl, že je v zájmu fakulty získávat výborné studenty ze středních škol.

 

I. Malbohan poznamenal, že  studenti přijatí bez přijímacích zkoušek jsou opravdu kvalitní. Jestliže je nepřijmeme, půjdou na jiné školy a fakulta tím bude poškozena.

 

B. Matouš vyzývá k racionálnímu pohledu. Tito studenti jsou prokazatelně lepší.

 

J. Beneš uvedl, že přijímací testy jsou známé a není problém naučit se odpovědi zpaměti. Dle jeho zkušenosti, studenti s výborným prospěchem na středních školách jsou lepší.     

 

M. Blaha podotýká, že kvalitní  slovenští studenti nemohou být přijati bez přijímacích zkoušek.

 

T. Zima upozornil, že u zkoušek může hrát velkou roli jednodenní indispozice studenta, zatímco studijní průměr za celé středoškolské studium  jeho schopnosti prokáže lépe. Současné přijímací testy mají výhodu v tom, že za celou dobu jejich existence nebyla podána ani jedna stížnost na rektorát  na přijímací řízení na naší fakultě. 

 

J. Bruthans souhlasí s p. děkanem. Otázky jsou předem známé, každý si je může opatřit. Kdo chce opravdu studovat medicínu, může se otázky naučit. Na druhou stranu však existují značné  rozdíly mezi jednotlivými gymnázii v Praze a celé ČR, takže studenti s o něco horším prospěchem na  kvalitním státním gymnáziu jsou znevýhodněni oproti studentům z gymnázií s mnohem menší úrovní.  

 

15,45 příchod E. Oganessian, R. Češka, I Sinecká.

 

T. Zima jako kompromisní řešení navrhl 210 studentů přijímaných bez přijímacích zkoušek.    

 

M. Hilšer požádal vedení fakulty, aby specifikovalo přesný počet přijímaných studentů v případě, že bude uzavřena smlouva s Vyšší odbornou zdravotnickou školou 5. května a počet studentů v případě, že smlouva uzavřena nebude.     

 

S. Štípek  uvedl, že v případě uzavření smlouvy je návrh 990 studentů a v opačné situaci 930.

 

Š. Sulek se dotázal, kde budou vyučováni studenti oborů, jež jsou  v návrhu vedení označeni hvězdičkami?

 

T. Zima vysvětlil, že výuka bude garantována ústavy, ale bude probíhat v prostorách střední odborné školy. (viz smlouvy oboru ošetřovatelství)

 

P. Šnajdr poznamenal, že číslo 990 je oproti předchozím letům poměrně vysoké.  Uvedl, že v předvolební kampani všichni kandidáti na děkana shodně tvrdili, že zvyšování počtu studentů, již není z kapacitních důvodů možné a dále k němu nebude docházet.  Nyní však dochází k dalšímu navýšení. Domnívá se, že by o navyšování dalšího počtu studentů měla proběhnout širší diskuse o kapacitních možnostech, a mrzí ho, že dochází k dalšímu navyšování, aniž by se o této záležitosti diskutovalo.

 

T. Zima vysvětluje, že jednání probíhají již od ledna. Nyní schvalujeme záležitosti staršího data. Nárůst je ve dvou oborech, a to ošetřovatelství a intenzivní péče. O tyto obory je velký zájem. Hledáme prostory a učitele mimo fakultu. Byly schváleny nové zákony, podle nichž dnes 25 letí nebudou splňovat podmínky pro svou kvalifikaci.

 

B. Matouš doplňuje, že stále probíhají jednání s garanty. Teoretická část výuky může probíhat elektronickou formou. Na společném  kmeni výuky bakalářských oborů se podílí tři pracoviště. Uvedl, že univerzita požaduje zavádění bakalářských oborů.  

 

I.Malbohan odchází dočasně z jednání.

 

T. Zima uzavírá. Počet zůstane stejný jako v roce 2005/6. Všeobecné lékařství 210.

 

M. Hilšer shrnuje  návrhy na změnu počtu přijímaných studentů:

 

Návrh č. 1. – K. Meziana: 150 studentů bez přijímacích zkoušek

 

                                                                                           4 : 9 : 8 neschváleno

 

Návrh č. 2. – Š. Bálková: svůj návrh stahuje

 

Návrh č. 3. – T. Zima: 210 studentů.

 

M. Hilšer uvedl, že návrh předkladatele není třeba hlasovat, bude součástí hlasování o celkovém návrhu. 

 

M. Hilšer dal hlasovat o usnesení ve znění:

 

Akademický senát schvaluje návrh počtu přijímaných studentů  na akademický rok 2007/2008 včetně pozměňujících návrhů.        

                                                                                                  18 : 1 : 1 schváleno

 

Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA   Projednání dodatku ke smlouvě o nájmu pozemku

Tajemnice fakulty informovala přítomné o žádosti p. Černého z 1. 6. 2006  o prodloužení smlouvy o nájmu pozemku do 30. 11. 2006.

 

M. Hilšer se dotazuje, proč byla věc předána AS tři dny před zasedáním AS?

 

E. Soubustová odpovídá, že to dříve nebylo možné.

 

I. Malbohan se vrací na zasedání.

 

Zasedání bylo seznámeno se  záležitostí a předseda navrhl usnesení v tomto znění:

 

Akademický senát souhlasí s dodatkem č. 2 ke smlouvě  o nájmu pozemku ze dne 31. 7. 2003 evid. č. 2003N-0021.

                                                          

                                                                                          21 : 0 : 0 schváleno

 

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání návrhů na změny vnitřních předpisů: Pravidla pro organizaci výuky na 1. LF UK, Volební a jednací řád AS 1. LF UK

 

T. Zima informoval o úpravách vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci výuky na 1.LF UK   v souladu s připomínkami vznesenými ze strany rektorátu. A předložil takto upravený předpis ke schválení senátu. Uvedl, že tento předpis bude vydán jako opatření rektora do té doby, než ho schválí AS UK.

 

M. Hilšer dal hlasovat o usnesení ve znění. 

 

Akademický senát 1. LF UK  schvaluje návrh vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci výuky na 1. LF UK.                                                                                    

                                                                                              22 : 0 : 0 schváleno

 

 

 

M. Hilšer otevřel projednávání návrhu vnitřního předpisu  Volebního a jednacího řádu 1. LF UK

 

T. Zima informoval, že  návrh Volebního a jednacího řádu  AS  1. LF UK byl prodiskutován s legislativní komisí AS a s právním oddělením děkanátu 1. LF. Nyní ať vyjádří své stanovisko Akademický senát.

 

J. Bruthans uvedl, že předpis vznikal 3 – 4 měsíce. Legislativní komise hledala kompromisní řešení s děkanem fakulty a právním odd. Snažila se zohlednit připomínky za posledních 6 let. Brala v úvahu připomínky volebních komisí, inspirovala se ostatními senáty i jednacím řádem poslanecké sněmovny.

 

M. Hilšer uvedl, že změny sice byly projednány s vedením fakulty, ale nebyla předložena důvodová zpráva členům senátu, aby se mohli se smyslem změn podrobněji seznámit.

 

J. Bruthans uvedl, že předpis obsahuje celou řadu změn, takže zpráva by byla velmi obsáhlá. 

 

 

Š. Sulek upozornil na nejasnost v  Čl. 2, odst. 4, kde není zřetelné komu má volič oznámit své rozhodnutí.

 

J. Bruthans uvedl, že tomu, kdo udržuje seznam.

 

T. Zima navrhl změnit tento odstavec  následovně: Za slovo „zařazen.“ doplnit  větu Své rozhodnutí písemně oznámí tajemníkovi fakulty.

 

                                                                                              22 : 0 : 0 schváleno

 

M. Hilšer zahájil  projednání předložených pozměňovacích návrhů:

 

1. pozměňovací návrh - P. Šnajdr

 

Název Čl. 12 „Předsednictvo“ se mění na „Předseda“.

Čl. 12 odst. 1) se vypouští.

Čl. 12 odst. 3) slova „příp. jiný člen předsednictva“ se nahrazují slovy příp. jiný člen, kterého předseda písemně pověří.“

Čl. 12. odst. 4) se ruší a body a), b) se začleňují do odst. 5)

Odstavce Čl. 12 se přečíslují v souladu s tímto pozměňovacím návrhem.

Čl. 16 odst. 3) se mění na: „Jednání senátu řídí předseda; řízením může pověřit místopředsedu nebo jiného člena senátu. V nepřítomnosti předsedy jednání řídí pověřený člen, který postupuje shodně s předchozí větou.“

    

Odůvodnění návrhu: Domnívám se, že institut předsednictva je pro fórum velikosti našeho AS nadbytečný a jeho činnost by byla ryze formální. Povinnosti předsednictva tak jak je definuje Čl. 12. odst. 4) body a), b) tohoto návrhu se mi nezdají natolik důležité, aby vyžadovaly vytvoření nového nástroje pro jejich řešení. Navrhuji tedy ponechat současný stav.

 

 

T. Zima souhlasí s pozměňovacím návrhem.

 

M. Hilšer uvedl, že není a priori proti zavedení institutu předsednictva, ale předložený návrh nehledě na odůvodnění P. Šnajdra  neobsahuje jasný mechanizmus volby předsednictva. Návrh počítá s tím, že se členy předsednictva stanou předsedové senátních komisí. Domnívá se, že předsednictvo by mělo být voleno přímo nikoli nejasným procesem prostřednictvím komisí. Předložený návrh může v budoucnu přinést nejasnosti, které mohou být zdrojem složitějších procesů v rámci senátních procedur.   

 

J. Bruthans uvedl, že většina senátů má předsednictvo. Výhodou takto navrženého předsednictva  je, že záležitosti projednané v komisích mohou být projednány  v předsednictvu. Tak se urychlí proces dalšího schvalování.   

 

B. Matouš se dotázal předsedy AS jaké nejasnosti  kolem předsednictva má na mysli?  

 

M. Hilšer jak již uvedl, nejasnosti kolem rekrutování členů předsednictva. 

 

T. Zima uvedl nechť senát nejprve rozhodne o tom, zda předsednictvo ano či ne, a následně může diskutovat, jak budou voleni členové předsednictva.    

 

M. Hilšer poznamenal, že tato diskuse měla proběhnout již před podáním návrhu. Na zasedání senátu není dostatečný časový prostor k nalezení těchto mechanismů.

 

Š. Sulek uvedl, že tento návrh chápe jako zvyšování byrokracie.  

 

.M. Hilšer dal hlasovat o pozměňovacím návrhu P. Šnajdra.

 

                                                                                                          11 : 6 : 5 neschváleno

 

 

2. pozměňovací návrh - Štěpán Sulek

     

Čl. 17 odst. 3 se mění: „Předsedající rozpravu řídí, pokud je navrhovatelem projednávaného bodu, předá řízení místopředsedovi nebo jinému členovi senátu.“

 

Š. Sulek upozornil, že není jasně vymezeno, co v předloženém návrhu přesně znamená „Předsedající rozpravu řídí, sám do ní podstatnou měrou nepřispívá“. Domnívá se, že „podstatnou měrou“ je příliš vágní výraz. Proto navrhuje tuto úpravu.       

 

J. Bruthans uvedl, že se nechal inspirovat ustanovením jednacího řádu  poslanecké sněmovny. Vedení schůze je náročné a je nutné věnovat se pouze této činnosti. Předsedající by se měl hlásit do rozpravy jako ostatní členové senátu.

 

Š. Sulek uvedl, že si nedovede  představit, jak si budou předsedající pokaždé, když budou chtít přispět do diskuse, předávat řízení zasedání. Poznamenal, že návrh spěje k  zvyšování byrokracie.

 

B. Matouš se domnívá, že  vytváříme problém tam, kde neexistuje. Pokud předseda projednává svůj návrh, neřídí zasedání. Čl. 17 dle návrhu Š. Sulka je správný.  

     

 T. Zima navrhuje upravit pozměňovací návrh Š. Sulka ve znění:

 

Předsedající rozpravu řídí. Pokud je navrhovatelem projednávaného bodu, předá řízení místopředsedovi nebo jinému členovi senátu a to s přihlédnutím k čl. 16 odst. 3.“

 

Š. Sulek s úpravou souhlasí.

 

J. Bruthans navrhuje upravit původní návrh:

„Předsedající rozpravu řídí, sám do ní podstatnou měrou nepřispívá. Pokud se ho rozprava týká nebo je navrhovatelem projednávaného bodu, předá řízení zasedání jinému členu senátu a to s přihlédnutím k čl. 16. odst. 3.   

 

M. Hilšer dal hlasovat o návrhu J. Bruthanse

 

                                                                                                  7 : 0 : 15 neschváleno

 

M. Hilšer dal hlasovat o návrhu Š. Sulka pozměněném T. Zimou

 

                                                                                                  10 : 1 : 10 neschváleno

 

 

 

 

 

3. pozměňovací návrh - Š. Sulek

 

Čl. 20 odstavec 1 se vypouští poslední věta: „Člen senátu může žádat, aby senát o oprávněnosti opakovaných omluv kteréhokoli člena rozhodl hlasováním; v takovém případě je senát povinen hlasovat.“

 

Š. Sulek odůvodnil svůj návrh, že nechápe jakým způsobem může senát rozhodnout o oprávněnosti byť opakované  omluvy jakéhokoli senátora. Také není přesně stanoveno kolik opakovaných omluv. Lustrování omluvené neúčasti mu připadá nedůstojné.         

 

J. Bruthans uvedl, že toto ustanovení bylo již 10 let staré. Člen AS může požádat senát, aby jiný člen odůvodnil své opakované omluvy.

M. Hilšer dal hlasovat o pozměňovacím návrhu Š. Sulka.

 

                                                                                               9 : 1 : 12 neschváleno

 

M. Hilšer pověřuje vedením zasedání B. Matouše.

 

4. pozměňovací návrh - M. Hilšer

 

Čl. 17 odst. 6) za první větu se doplňuje věta: „Tyto návrhy se předkládají v písemné formě.“

 

M. Hilšer předává vedení B. Matoušovi 

 

M. Hilšer podal svůj návrh pro zlepšení administrativy senátu. Uvedl, že tato praxe je běžná v jiných senátech UK. Toto ustanovení vede členy AS k formulování svých návrhů v písemné podobě, která zajišťuje nejen lepší přehlednost formulovaných návrhů pro ostatní členy senátu, ale zajišťuje i záruku pro případné reklamace zaznamenaných formulací. 

 

J. Bruthans uvedl, že toto ustanovení bude znamenat větší byrokracii. 

 

B. Matouš dal hlasovat o návrhu M. Hilšera

 

                                                                                             6 : 2 : 14 neschváleno

5. pozměňovací návrh - M. Hilšer     

 

 Čl. 17 odst. 7) poslední dvě věty  „Ukončení rozpravy se netýká členů senátu, přihlášených  do diskuse před tímto hlasováním. Po ukončení rozpravy lze předkládat pouze návrhy na usnesení nebo pozměňovací návrhy k předloženému usnesení; diskuse o těchto návrzích přípustná není.“  se vypouštějí.   

 

M. Hilšer se domnívá, že návrh předložený legislativní komisí de facto ruší institut ukončení diskuse. Navržená úprava jasně neříká, jak se členové senátu hlásí do diskuse, což může být zdrojem nejasností v případě, že bude diskuse ukončena. Toto ustanovení také může motivovat členy senátu k úmyslnému předkládání pozměňujících návrhů po ukončení diskuse proto, aby nebyly diskutovány. To je nefér vůči těm členům senátu, kteří své návrhy předkládají předem. Ustanovení jednacího řádu by měla zajišťovat, aby veškeré návrhy byly předkládány předem.       

 

J. Bruthans uvedl, že ukončení rozpravy není spravedlivé. Jeli ukončena diskuze, nelze již nic měnit ani dojít k určitému závěru. Tak by mohla být například ukončena diskuse k bodu nevrženému děkanem fakulty bez toho, aniž by bylo přijato usnesení. Dále uvedl, že se vždy po ukončení diskuze stejně diskutovalo. 

 

T. Zima poznamenal, že v takovém případě by požádal senát o svolání zasedání. Uvedl, že chce-li většina senátu diskusi ukončit je to její vůle, kterou je třeba respektovat.     

 

R. Češka uvedl, že odhlasování ukončení diskuse znamená její ukončení, a již není důvod o dalších věcech diskutovat. Není třeba zavádět jiná řešení.

 

 

 

B. Matouš dal hlasovat o pozměňovacím  návrhu M. Hilšera 

 

                                                                                                          9 : 0 : 13 neschváleno

6. pozměňovací návrh - M. Hilšer 

 

7.  Čl. 17 odst. 6) za poslední větu se doplňuje věta: „O návrzích, které nebyly předloženy v průběhu rozpravy nelze hlasovat.“  

 

M. Hilšer uvedl, že o tomto návrh nelze po neschválení předešlého návrhu hlasovat. 

 

M. Hilšer přebírá vedení zasedání a dává hlasovat o usnesení ve znění:

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh vnitřního předpisu Volební a jednací řád Akademického senátu 1. LF UK.

 

                                                                                                  15 : 6 : 1 schváleno

 

B. Matouš upozornil na překročení předpokládané doby jednání zasedání AS a navrhuje hlasování o jeho ukončení.

 

M. Hilšer dal hlasovat o ukončení zasedání                 

 

                                                                                                9 : 5 : 8 neschváleno

 

 

 

5. Bc. Marek Hilšer – Zpráva o účasti členů AS  na zasedáních senátu za období říjen 2005 – duben 2006

 

M. Hilšer navrhl usnesení ve znění:

 

Akademický senát bere na vědomí zprávu o účasti členů AS  na zasedáních senátu za období říjen 2005 – duben 2006

                                                                                                 22 : 0 : 0 schváleno

 

 

6. Bc. Marek Hilšer – Návrh harmonogramu zasedání AS 1. LF UK pro akademický rok 2006/2007

 

B. Matouš navrhuje změnu termínu  v říjnu o týden později, tj. 16. 10. 2006.

                                                                      

                                                                                                 16 : 0 : 6 schváleno

 

R. Češka upozornil na termín v období velikonoc. Změna termínu v dubnu 2007 (Velikonoce) na 16. 4. 2007.

                                                                      

                                                                                                 22 : 0 : 0 schváleno

 

7. Bc. Marek Hilšer – Informace o elektronické podobě hodnocení výuky

 

M. Hilšer demonstroval členům AS novou elektronickou podobu hodnocení výuky studenty. Uvedl, že toto hodnocení je již k dispozici pro všechny studenty a lze jej najít po přihlášení se do SISu, kde byla přidána nová položka ke stávajícím. O hodnocení byli informováni přednostové na poradě přednostů.  Zavedením elektronického hodnocení se ruší vydávání papírových dotazníků.

 

8. Varia

 

M. Hilšer přednesl žádost předsedy komise pro pedagogické záležitosti o uvolnění z funkce. Požádal komisi o zvolení nového předsedy.

 

B. Matouš popřál členům a hostům AS pěkné prázdniny.

 

M. Hilšer se k jeho přání připojil a ukončil zasedání v 17,20 hodin.

 

 

Příští zasedání se bude konat 16. října 2006.

 

Zapsala : Eva Svobodová

Vidi: Marek Hilšer

 

Hodnocení: (hodnotilo 10 uživatelů) spravovat