1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 12. 2. 2007.

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 12. 2. 2007

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: R. Gűrlich, E.Havrdová, M.Holcát, K.Šonka, T. Švestka, M. Kubalová, F. Khan, A. Krajcová             

Neomluveni:

Hosté: E. Nohýnková, S. Štípek 

 

V 15,05 hodin zahájil předseda Akademického senátu jednání.

 

Návrh programu:

 1. Kontrola zápisu z 15. 1. 2007
 2. Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.  – Projednání žádosti o rozšíření akreditace čtyřletého doktorského studijního programu parazitologie
   
 3. Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. -  Informace o zavádění e-learningu na 1. LF UK 
   
 4. Pavel Rutar – Informace o činnosti Spolku mediků českých 
   
 5. Bc. Marek Hilšer – Zpráva o účasti členů AS na zasedáních   
   
 6. Varia

 

Hlasování o schválení navrženého programu jednání.

 

Akademický senát souhlasí s návrhem programu jednání.                                                           

                                                                                         

                                                    21 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se hlasování) schváleno

 

1. Kontrola zápisu z 15. 1. 2007

 

Akademický senát 1. LF UK  schvaluje zápis z 15. 1. 2007.

                                                                      

                                                         19 : 0 : 2 schváleno

 

2. Projednání žádosti o rozšíření akreditace čtyřletého doktorského studijního programu parazitologie

 

E. Nohýnková seznámila přítomné s žádostí o rozšíření 3letého doktorského programu Parazitologie na 4letý. Jedná se společnou žádost 1. lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty UK. Dále informovala AS, že po odeslání žádosti k projednání v AS došlo k úpravě jejího znění. Požádala AS, aby tuto změnu akceptoval. Místo rozšíření akreditace stávajícího oboru ze 3 na 4 roky se mění žádost na akreditaci 4letého oboru.  

 

M. Hilšer otevřel rozpravu k danému bodu.

 

Š. Sulek se ptá, na kterou fakultu se budou studenti přihlašovat, jestliže se jedná o společný obor dvou fakult.

 

E. Nohýnková odpovídá, že studenti se mohou hlásit na obě fakulty.

 

B. Matouš podotýká, že 3letý studijní program je problémem nejen u oboru parazitologie, proč se začal řešit právě u tohoto oboru?

 

S. Štípek sděluje, že problematika související s prodloužením doktorského studia ze 3 na 4 roky je v současné době předmětem jednání  na UK.

 

B. Matouš se ptá, zda nehrozí obcházení zákona vysokoškolského zákona.

 

E. Nohýnková odpovídá, že zákon hovoří o 3 – 4letém studiu.

 

S. Štípek informuje, že většina fakult si stěžuje na krátké 3leté období. Tendence však je zachovat 3 roky.

 

J. Beneš velice tuto snahu podporuje. Tento problém je celostátní a týká se i technických oborů.

 

 

 

M. Hilšer upozornil, že žádost byla Vědeckou radou fakulty schválena jako rozšíření akreditace, a táže se, zda schválením formálně jiné žádosti v AS nehrozí rozporování ze strany úředníků  v dalším schvalovacím procesu.       

 

E. Nohýnková uvedla, že tato skutečnost byla projednána s oddělením vědy a bylo konstatováno, že se jedná o formální záležitost, a žádný rozpor nevzniká. 

 

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s žádostí o akreditaci čtyřletého doktorského studijního programu Parazitologie.

                                                                                    

                                                                               21 : 0 : 0 schváleno

 

R. Češka příchod 15,20 hodin.

 


3. Informace o zavádění e-learningu na 1. LF UK

 

S. Štípek obeznamuje přítomné se stavem přípravy 1. lékařské fakulty na e-learningový způsob výuky. Je třeba vyřešit tři zásadní úkoly: vybrat vhodný software, připravit pedagogické materiály, tutory.  Je vytvořena e-learningová komise jako poradní orgán děkana. Je třeba spolupráce všech pracovišť. O technickou stránku věci se stará oddělení výpočetní techniky. Je k dispozici systém Breeze a Moodle. Autoři materiálů jsou již proškoleni a nyní se školí učitelé. Fakultní produkty lze najít na výukovém portálu nebo v archivu. V této věci 1. LF spolupracuje s Masarykovou univerzitou v Brně.

Dalším úkolem je Wi-Fi pokrytí fakulty. Děkanem fakulty byla jmenována ediční komise. K dispozici budou běžné učební pomůcky i pedagogická díla. Materiály budou odpovídat skriptům. Výuka může začít v okamžiku, kdy bude dostatečné množství těchto produktů. Interakce mezi učitelem a studentem bude efektivnější. Poté názorně seznámil přítomné se systémem Breeze.

 

M. Hilšer vyzval přítomné k diskusi.

 

P. Sucharda se ptá, zda jsou  pedagogická díla oponovaná.

 

S. Štípek sděluje, že z tohoto důvodu byla založena ediční komise. Půjde-li o označení učební pomůcky, tato bude procházet oponentním řízením. Autorská práva jsou zabezpečena intranetem. Materiály budou k dispozici pouze v rámci 1. LF. Materiály budou rovnocenné publikacím.

 

J. Bruthans konstatoval, že příprava materiálu je časově velmi náročná (cca 7 x více času než příprava běžné přednášky). Na KARIM je již připravena kompletně výuka 5. ročníku. Upozornil na to, že všichni studenti nemají možnost kvalitního přístupu na internet, proto klinika volí i možnost zapůjčení učebních materiálů v podobě CD. Poukázal též na to, že i přes proklamovanou bezpečnost Breeze, ochrana autorských práv není zaručena.

 

S. Štípek uvedl, že  dostupnost PC a internetu se bude nadále zvětšovat v souladu s celospolečenskými trendy. Garant předmětu musí rozhodnout, které přednášky budou probíhat e-learningovým způsobem. Průběh seminářů dostane jiný charakter.

 

J. Bruthans předpokládá, že tento způsob již běží.

 

P. Sucharda uvádí, že výukové materiály na e-learningovém portálu mají doposud spíše podobu powerpointových prezentací více než kvalitního výukového materiálu.

 

A. Martan sděluje přítomným, že tento způsob výuky již probíhá na Gynekologicko-porodnické klinice od září 2006 (vč. živých přenosů z operačních sálů). Systém výuky se mění, ale přednášky nebyly zrušeny.

 

M. Hilšer doufá, že s prací ediční komise se bude postupně zvyšovat i kvalita e-learningových materiálů.   Poděkoval S. Štípkovi za prezentaci a uzavřel bod jednání.

 

 

4. Informace o činnosti Spolku mediků českých

 

P. Rutar informoval o činnosti spolku v roce 2006 a plánech na rok 2007. Představil přítomným formou prezentace úpravy klubových prostor spolku ve Faustově domě. Seznámil je se změnami představenstva. Změny se týkají také členství, které je nyní pro celou dobu studia, příspěvek činí 100,- Kč.

V nově upravených prostorách klubu byl čestným členem jmenován děkan 1. LF.

Klubové prostory jsou také  využívány „Erasmus – studenty“ a studenty IFMSA, kteří nemají vlastní prostory. Klub plánuje obnovení knihovny. Spolek organizuje nebo se spolupodílí na organizaci některých fakultních akcích: ples mediků (aktivity budou rozšířeny mj. prodej vstupenek v klubu), Piknik v zahradě Psychiatrické kliniky, Hvězdná Pařba, No Smoking Party, Dětský den, Mikuláš, Den boje proti AIDS (společná akce s IFMSA). Pro rok 2007 je plánován  Erasmus – výlet do Českého Krumlova, Erasmus – info a Buddy program. Studenti, kteří se starají o Erasmus-studenty získají body, které mohou využít ve vlastní žádosti o zařazení do Erasmus programu.

 

M. Hilšer zahájil rozpravu k činnosti Klubu mediků českých.

 

B. Matouš se dotazuje, zda z prodeje reprezentačních předmětů, který je plánován, bude mít SMČ nějaký zisk. Uvedl, že za 1. republiky si SMČ vydělával na svojí činnost.

 

P. Rutar sděluje, že předměty jsou prodávány pro fakultu. Prodejem v klubu se pouze rozšířil počet prodejních míst, ale žádnou marži zatím spolek mít nebude.

 

M. Hilšer poděkoval P. Rutarovi za prezentaci a ukončil bod jednání.

 

7. Zpráva o účasti členů AS na zasedáních  

 

M. Hilšer předložil zprávu o účasti členů AS na zasedáních za období květen 2006 – leden 2007. Požádal členy AS o vznesení připomínek.

 

Navrhl usnesení ve znění:

 

Akademický senát 1. LF UK  bere ne vědomí zprávu o účasti členů akademického senátu na zasedáních za období květen 2006 až leden 2007.

                                                                                     22 : 0 : 0 schváleno

 

7. Varia

 

M. Hilšer informoval přítomné, že do výběrové komise na přednostu chirurgické kliniky FTN byl navržen jeden kandidát, jehož jmenování společně s náhradníkem předá personálnímu oddělení.

 

R. Češka upozornil, na problematiku související se zapisováním na zkoušky prostřednictvím studentského informačního systému. Problémy se týkají 1. a 2. ročníku. Dochází například k tomu, že studenti musí čekat do půlnoci, aby se mohli v některých předmětech  zapsat na zkoušku. Požádal, aby se otázkou zabývala senátní komise pro studijní záležitosti.

 

P. Šnajdr uvádí, že termíny jsou obsazeny během 5 minut po otevření termínu. Bohužel většina míst je obsazena studenty, kteří se jen přesunou z dřívějšího termínu do takto nově otevřeného a tak se to děje
stále dokola. Předchozí termíny tak zůstanou nenaplněné, a i tento nový je naplněný pouze do chvíle , dokud není vypsán nějaký ještě pozdější termín.

 

J. Beneš má špatnou zkušenost s 1. ročníky. Původních 200% termínů zůstalo neobsazených. Studenti se však hlásí na zkoušku v nejzazším termínu, kdy není v silách vyučujících zkoušky zvládnout. SIS je v tomto směru problematický.

 

S. Štípek vysvětluje, že termíny se vyplní v okamžiku překlopení data.

 

J. Bruthans se domnívá, že studenti si budou vybírat termín vždy na konci období. Tento nápor nevydrží ani server.

 

B. Matouš připomíná, že otázka přihlašování do SISu byla už mnohokrát projednávaná. Studenti se stále přehlašují na pozdější termíny.

 

Š. Sulek se ptá, zda se toto hromadění projevovalo i před existencí SISu?

 

B. Matouš říká, že studenti měli vždy snahu přesouvat zkoušky na pozdější termíny.

 

M. Hilšer navrhuje usnesení ve znění:

 

Akademický senát 1. LF UK žádá komisi pro studijní záležitosti, aby se zabývala problematikou přihlašování studentů ke zkouškám.  

                                                                           21 : 0 : 1 schváleno

 

I. Červená upozorňuje na přetíženost 5. patra polikliniky, kde probíhá výuka během rekonstrukce. Navíc se tam přestěhovaly ordinace z budovy v Kateřinské ulici. Přesto, že si situace vyžádala dvousměnný provoz, je tam nedostatečné vybavení šatnami pro studenty.

 

M. Hilšer navrhuje usnesení ve znění:

 

Akademický senát 1. LF UK žádá vedení fakulty, aby řešilo problematiku související s probíhající rekonstrukcí prostor   na Stomatologické  klinice ve  fakultní  poliklinice a  informovalo o výsledku na příštím zasedání akademického senátu.

                                                                                    

                                                                                       21 : 0 : 1 schváleno

 

M. Hilšer ukončil zasedání v 16,08 hodin.

Příští zasedání AS se uskuteční 12. března 2007 od 15,00 hodin.

 

 

Zapsala: Eva Svobodová

 

 

 

Hodnocení: (hodnotilo 8 uživatelů) spravovat