1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
esvob| tisk | spravovat

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 11. 2. 2008

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 11. 2. 2008

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: S. Hutt, M. Romerová

Neomluveni: P. Broulík

Hosté: L.Ettlerová, E. Soubustová, O. Švestková, T. Zima

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,08 hodin.

 

Návrh programu:

1.Slib senátora  (5 min)
2.Kontrola zápisu ze 14. 1. 2008 (5 min)
3.Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA -  Informace děkana pro členy  AS (15 min)
4.Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Projednání žádosti o prodloužení akreditace
   studijního programu Specializace ve zdravotnictví studijního oboru Ergoterapie (15 min)
5.MUDr. Marek Hilšer  – Stanovení termínu mimořádného zasedání AS pro projednání
   návrhu na jmenování děkana a stanovení lhůty pro odevzdání návrhů na kandidáty na funkci
   děkana (10 min)
6.Pavel Rutar, Lucie Ettlerová – Informace o činnosti Spolku mediků českých a IFMSA

   (20 min)

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty schvaluje návrh programu.

                                                                       25 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

 

1. Slib senátora

Předseda AS přečetl slib senátora AS fakulty a přítomní jej podepsali.

 

2. Kontrola zápisu ze 14. 1. 2008

Akademický senát 1. lékařské fakulty schvaluje zápis ze 14. 1. 2008 s předloženými připomínkami děkana fakulty.

                                                                       23 : 0 : 2 schváleno

 


3. Informace děkana pro členy AS

Děkan fakulty informoval přítomné o:

-       rozhodnutí Disciplinární komise a plánovaném trestním stíhání pro podvod dvou studentů anglické paralelky;

-       Ph. D. programu;

-       řešení problémů šaten na pracovištích (Ústav imunologie a mikrobiologie, Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. chirurgická klinika);

-       knihách docházky a pracovní době;

-       Studentské vědecké konferenci;

-       kurzu komunikace;

-       jazykových kurzech pro studenty a zaměstnance;

-       zákonu o Univerzitních nemocnicích

K plánovanému zákonu o Univerzitních nemocnicích se vyjádřili J. Tichý, P. Pafko a J. Bříza.

 

15,30 příchod M. Holcát.

 

4. Projednání žádosti o prodloužení akreditace studijního programu Specializace

     ve zdravotnictví studijního oboru Ergoterapie

 

15,35 příchod J. Beneš

 

T Zima seznámil krátce přítomné se zavedeným studijním programem.

 

Na dotaz P. Zborníkové odpověděl, že tento obor studuje asi 25 studentů.

 

M. Hilšer se zeptal, zda v rámci prodloužení akreditace došlo ke změně v programu.

 

O. Švestková informovala zasedající, že došlo pouze k nepatrným změnám, a to v zastoupení pedagogů.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty souhlasí s návrhem na prodloužení akreditace studijního programu Specializace ve zdravotnictví studijního oboru Ergoterapie.

                                                                       26 : 0 : 1 schváleno


5. Stanovení termínu mimořádného zasedání AS pro projednání návrhu na jmenování

    děkana a stanovení lhůty pro odevzdání návrhů na kandidáty na funkci děkana

 

Předseda komise, P. Pafko, informoval přítomné o návrhu komise a vypracovaném harmonogramu.

 

Akademický senát v souladu s Jednacím a volebním řadem AS 1. LF UK stanovuje   následující  harmonogram pro projednání návrhů na kandidáta na funkci děkana

1. LF UK na období 2008 – 2012.

                                                                       27 : 0 : 0 schváleno

 

Harmonogram projednání návrhů na kandidáta na funkci děkana 1. LF UK

11. února 2008 -  vyhlášení harmonogramu a podmínek pro projednávání návrhů

10. března 2008 do 12.00 – uzávěrka registrace kandidátů

Návrh registrace kandidáta se ve stanovené lhůtě podává v uzavřené obálce označené „VOLBA DĚKANA“ do podatelny děkanátu 1. LF UK, Kateřinská 32, Praha 2. 

17. března – 14. dubna 2008 volební kampaň

10. dubna 2008 vystoupení kandidátů před akademickou obcí fakulty

v 10,00 hod. pro studenty a ve 14,00 hod. pro zaměstnance

14. dubna 2008 vystoupení kandidátů před AS 1. LF UK

21. dubna 2008 mimořádné zasedání AS 1. LF – volba kandidáta (bez rozpravy)

Kandidáta na funkci děkana může navrhnout buď člen AS 1. LF, nebo nejméně 30 členů akademické obce fakulty.

 

Návrh registrace kandidáta musí obsahovat:

Jméno a příjmení

Datum narození

Pracoviště a kontakty

Profesní a společenské CV

Koncepci programu kandidáta

(bude vyvěšena na úřední desce fakulty od 17. března 2008 do posledního dne volby. Fakulta umožní kandidátům prezentaci na svých webových stránkách.)

Písemný souhlas kandidáta s projednáním návrhu

Osvědčení a čestné prohlášení podle zákona 451/91 Sb. v platném znění

Petiční arch s podpisy nejméně 30 členů akad. obce nebo alespoň jednoho člena AS 1.LF.

Případné zdůvodnění návrhu navrhovateli nepřesahující jednu normostranu.           

 

6. Pavel Rutar, Lucie Ettlerová – Informace o činnosti Spolku mediků českých a IFMSA

 

P. Rutar informoval  a prezentoval před přítomnými činnost Spolku mediků českých:

- nové logo ak. mal. Ivana Helekala

- nové vybavení klubu

- nový knižní fond

- realizace Buddy programu

- prodej propagačních předmětů

- protikuřácké aktivity

- mimofakultní spolupráce

- nabídky brigád pro studenty

- ples

- piknik

- sportovní turnaj

- dětský den, mikulášská

a seznámil s chystaným výletem do Českého Krumlova a s plánovanou novou malou studovnou ve Faustově domě a s nakoupením nových PC v letošním roce.

 

Lucie Ettlerová pohovořila a prezentovala aktivity IFMSA:

- přijetí sponzorského daru od fakulty

- získání grantu od nadace Vodafone

- rezidentování

- nemocnice pro medvídky

- centrum Lékořice při FTN

- World AIDS day

- protikuřácké aktivity

- problematika lidských práv

a plány do budoucna:

- rozšířit informovanost o IFMSA

- rozšířit kurzy první pomoci

- spolupracovat se slovenskými kolegy

 

M. Hilšer poděkoval za prezentace.

 

J. Borovanský vyjádřil poděkování za bohatou činnost Spolku mediků českých.

 

7. Varia

Nikdo z přítomných neměl další připomínky a předseda AS zakončil zasedání v 16,10 hodin.

Následující zasedání bude 10. března 2008.

 

Zapsala: Eva Svobodová


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 3718 poslední aktualizace: esvob, 12.03.2008
Hodnocení: (hodnotilo 5 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít