1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 11. 2. 2008

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 11. 2. 2008

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: S. Hutt, M. Romerová

Neomluveni: P. Broulík

Hosté: L.Ettlerová, E. Soubustová, O. Švestková, T. Zima

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,08 hodin.

 

Návrh programu:

1.Slib senátora  (5 min)
2.Kontrola zápisu ze 14. 1. 2008 (5 min)
3.Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA -  Informace děkana pro členy  AS (15 min)
4.Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Projednání žádosti o prodloužení akreditace
   studijního programu Specializace ve zdravotnictví studijního oboru Ergoterapie (15 min)
5.MUDr. Marek Hilšer  – Stanovení termínu mimořádného zasedání AS pro projednání
   návrhu na jmenování děkana a stanovení lhůty pro odevzdání návrhů na kandidáty na funkci
   děkana (10 min)
6.Pavel Rutar, Lucie Ettlerová – Informace o činnosti Spolku mediků českých a IFMSA

   (20 min)

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty schvaluje návrh programu.

                                                                       25 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

 

1. Slib senátora

Předseda AS přečetl slib senátora AS fakulty a přítomní jej podepsali.

 

2. Kontrola zápisu ze 14. 1. 2008

Akademický senát 1. lékařské fakulty schvaluje zápis ze 14. 1. 2008 s předloženými připomínkami děkana fakulty.

                                                                       23 : 0 : 2 schváleno

 


3. Informace děkana pro členy AS

Děkan fakulty informoval přítomné o:

-       rozhodnutí Disciplinární komise a plánovaném trestním stíhání pro podvod dvou studentů anglické paralelky;

-       Ph. D. programu;

-       řešení problémů šaten na pracovištích (Ústav imunologie a mikrobiologie, Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. chirurgická klinika);

-       knihách docházky a pracovní době;

-       Studentské vědecké konferenci;

-       kurzu komunikace;

-       jazykových kurzech pro studenty a zaměstnance;

-       zákonu o Univerzitních nemocnicích

K plánovanému zákonu o Univerzitních nemocnicích se vyjádřili J. Tichý, P. Pafko a J. Bříza.

 

15,30 příchod M. Holcát.

 

4. Projednání žádosti o prodloužení akreditace studijního programu Specializace

     ve zdravotnictví studijního oboru Ergoterapie

 

15,35 příchod J. Beneš

 

T Zima seznámil krátce přítomné se zavedeným studijním programem.

 

Na dotaz P. Zborníkové odpověděl, že tento obor studuje asi 25 studentů.

 

M. Hilšer se zeptal, zda v rámci prodloužení akreditace došlo ke změně v programu.

 

O. Švestková informovala zasedající, že došlo pouze k nepatrným změnám, a to v zastoupení pedagogů.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty souhlasí s návrhem na prodloužení akreditace studijního programu Specializace ve zdravotnictví studijního oboru Ergoterapie.

                                                                       26 : 0 : 1 schváleno


5. Stanovení termínu mimořádného zasedání AS pro projednání návrhu na jmenování

    děkana a stanovení lhůty pro odevzdání návrhů na kandidáty na funkci děkana

 

Předseda komise, P. Pafko, informoval přítomné o návrhu komise a vypracovaném harmonogramu.

 

Akademický senát v souladu s Jednacím a volebním řadem AS 1. LF UK stanovuje   následující  harmonogram pro projednání návrhů na kandidáta na funkci děkana

1. LF UK na období 2008 – 2012.

                                                                       27 : 0 : 0 schváleno

 

Harmonogram projednání návrhů na kandidáta na funkci děkana 1. LF UK

11. února 2008 -  vyhlášení harmonogramu a podmínek pro projednávání návrhů

10. března 2008 do 12.00 – uzávěrka registrace kandidátů

Návrh registrace kandidáta se ve stanovené lhůtě podává v uzavřené obálce označené „VOLBA DĚKANA“ do podatelny děkanátu 1. LF UK, Kateřinská 32, Praha 2. 

17. března – 14. dubna 2008 volební kampaň

10. dubna 2008 vystoupení kandidátů před akademickou obcí fakulty

v 10,00 hod. pro studenty a ve 14,00 hod. pro zaměstnance

14. dubna 2008 vystoupení kandidátů před AS 1. LF UK

21. dubna 2008 mimořádné zasedání AS 1. LF – volba kandidáta (bez rozpravy)

Kandidáta na funkci děkana může navrhnout buď člen AS 1. LF, nebo nejméně 30 členů akademické obce fakulty.

 

Návrh registrace kandidáta musí obsahovat:

Jméno a příjmení

Datum narození

Pracoviště a kontakty

Profesní a společenské CV

Koncepci programu kandidáta

(bude vyvěšena na úřední desce fakulty od 17. března 2008 do posledního dne volby. Fakulta umožní kandidátům prezentaci na svých webových stránkách.)

Písemný souhlas kandidáta s projednáním návrhu

Osvědčení a čestné prohlášení podle zákona 451/91 Sb. v platném znění

Petiční arch s podpisy nejméně 30 členů akad. obce nebo alespoň jednoho člena AS 1.LF.

Případné zdůvodnění návrhu navrhovateli nepřesahující jednu normostranu.           

 

6. Pavel Rutar, Lucie Ettlerová – Informace o činnosti Spolku mediků českých a IFMSA

 

P. Rutar informoval  a prezentoval před přítomnými činnost Spolku mediků českých:

- nové logo ak. mal. Ivana Helekala

- nové vybavení klubu

- nový knižní fond

- realizace Buddy programu

- prodej propagačních předmětů

- protikuřácké aktivity

- mimofakultní spolupráce

- nabídky brigád pro studenty

- ples

- piknik

- sportovní turnaj

- dětský den, mikulášská

a seznámil s chystaným výletem do Českého Krumlova a s plánovanou novou malou studovnou ve Faustově domě a s nakoupením nových PC v letošním roce.

 

Lucie Ettlerová pohovořila a prezentovala aktivity IFMSA:

- přijetí sponzorského daru od fakulty

- získání grantu od nadace Vodafone

- rezidentování

- nemocnice pro medvídky

- centrum Lékořice při FTN

- World AIDS day

- protikuřácké aktivity

- problematika lidských práv

a plány do budoucna:

- rozšířit informovanost o IFMSA

- rozšířit kurzy první pomoci

- spolupracovat se slovenskými kolegy

 

M. Hilšer poděkoval za prezentace.

 

J. Borovanský vyjádřil poděkování za bohatou činnost Spolku mediků českých.

 

7. Varia

Nikdo z přítomných neměl další připomínky a předseda AS zakončil zasedání v 16,10 hodin.

Následující zasedání bude 10. března 2008.

 

Zapsala: Eva Svobodová

Hodnocení: (hodnotilo 5 uživatelů) spravovat