1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze 13. 6. 2005

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK

ze dne 13. 6. 2005

 

Přítomni : viz prezenční listina

Omluveni: MUDr. Martin Holcát, Prof. MUDr. Karel Šonka, Doc. MUDr. Richard Češka Martin Blaha, Štěpán Sulek

 

Zasedání Akademického senátu 1. LF UK zahájil předseda Bc. Marek Hilšer v 15:05 hodin.

 

V úvodu zasedání vyzval předseda přítomné senátory  k uctění památky zesnulého doc. Jiřího Vymlátila minutou ticha.

 

Návrh programu:

 

  1. Kontrola zápisu z 23. 5. 2005 (5 minut)

 

  1. Bc. Marek Hilšer - Oznámení kandidatury prof. Svačiny na funkci rektora Univerzity Karlovy (15 min)

 

  1. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Předložení návrhu na jmenování proděkanů pro volební období 2005-2008 (15 min)

 

  1. Prof. MUDr. Otomar Kittnar, DrSc. -  Zpráva o hodnocení výuky studenty na 1. LF UK  (15 min)

 

  1. Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. – Plán přijímaných uchazečů pro akademický rok 2006/2007 (15 min)

 

  1. Varia (15 min.)

 

J. Bruthans (předseda legislativní komise AS) informoval senát, proč na tomto zasedání není znovu předložen návrh změn Studijního a zkušebního řádu.  Složité změny související se zavedením kreditního systému, které předpokládá nový Studijní a zkušební řád vyžadují další projednání. Uskutečnila se společná schůzka s proděkanem pro studijní záležitosti a fakultní právničkou, na které se dohodli na dalším harmonogramu práce, která bude probíhat  během prázdninového období, tak aby byl návrh  předložen v září. Žádá předsedu AS o svolání zasedání AS v 1. polovině měsíce září, aby mohl  schválený návrh projednat  AS UK  7. 10. 2005.

 

M. Hilšer oznámil, že návrhy usnesení předkladatelé nedodali (zápis z minulého zasedání nebyl dosud veřejně přístupný), doplnil je po konzultacích s předkladateli.  Na příští zasedání budou akceptovány pouze podklady obsahující návrhy usnesení.

 

M. Hilšer dal hlasovat o návrhu programu zasedání.

 

AS 1. LF UK schvaluje návrh programu.

24:0:1 (pro:proti:zdrželo se:) schváleno

 

 

 

 

1. Kontrola zápisu z 23. 5. 2005

 

Bez připomínek.

25:0:0 schváleno

 

 

2. Bc. Marek Hilšer - Oznámení kandidatury prof. Svačiny na funkci rektora Univerzity Karlovy

 

M. Hilšer seznámil AS s kandidaturou prof. Svačiny na funkci rektora UK.

Informoval senát, že omluvený Dr. Holcát žádal o tlumočení své podpory kandidatury prof. Svačiny. Předseda AS 1. LF UK předal přítomným senátorům kopii dopisu předsedy AS       2. LF UK  Doc. Hrušáka, ve kterém informuje o kandidatuře prof. RNDr. Václava Hampla na funkci rektora UK.

 

B. Matouš připomněl senátorům důležitost podpory prof. Svačiny a dále AS informoval o předpokládaných termínech volby rektora. Uvedl, že předpis 1. LF UK nespecifikuje zda se o návrhu  na kandidáta pro funkci rektora hlasuje tajně či veřejně, proto může být hlasování veřejné. Dále  požádal předsedu AS, aby osobně předal nominaci prof. Svačiny tajemníkovi AS UK.

 

P. Sucharda předložil vyjádření podpory  kandidatury prof. Svačiny:

         Prof. Svačina má dvanáctileté zkušenosti s řízením jedné z největších fakult Univerzity, zprvu jako proděkan pro rozvoj v obtížném období let 1994 – 2000, posledních šest let jako děkan fakulty. Složitý organizmus lékařské fakulty stabilizoval a posiloval především decentralizací a poskytnutím prostoru pro jednotlivá fakultní pracoviště podle jejich možností a potřeb. Jako význačný odborník v interně, zvláště v oblasti diabetu a obezity, ale také v klinickém využití výpočetní techniky rozvíjel fakultu na poli vědeckém, klinickém i organizačním. Zúročil přitom svá postgraduální ekonomická studia i zkušenosti s řízením Všeobecné fakultní nemocnice.

          Akademický senát naší fakulty si je jist, že prof. Štěpán  Svačina je připraven dát všechny tyto své schopnosti ve prospěch celé Univerzity, pokračovat v pozitivních trendech posledních let i usilovat o vyřešení jejích současných problémů.  

 

M. Hilšer uvádí, že zhledem k tomu, že hlasování o návrhu se vztahuje ke konkrétní osobě, senátoři by měli mít možnost vyjádřit se v tajném hlasování. 

Navrhl, aby se o navržení kandidáta hlasovalo tajně.  

O svém návrhu dává hlasovat.

 

        9:10:6 neschváleno

P. Sucharda předkládá usnesení: 

 

   Akademický senát 1. LF UK navrhuje prof. MUDr. Štěpána Svačinu, DrSc., MBA, za kandidáta na rektora pro volební období 2006 - 2009.

 25:0:0 schváleno

 

 

 

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Předložení návrhu na jmenování proděkanů pro volební období 2005-2008

 

T. Zima toho času zvolený kandidát na děkana 1. LF UK požádal AS o souhlas se jmenováním proděkanů pro období 2005-2008. Návrh vychází ze zachování kontinuity a všichni navrhovaní s ním souhlasí. Kolegium děkana chce  koncipovat jako širokou platformu (proděkani, tajemnice, předseda AS, ředitel VFN).

    Tento návrh předložil již nyní, protože současnému vedení fakulty končí funkční období 31. 8. 2005 a od 1. 9. je nutné zajistit řádný chod fakulty. Jednal s rektorem UK, který mu sdělil, že ho bude jmenovat do funkce děkana a formální akty budou následovat.

Dále uvedl, že složení Vědecké rady předloží AS v září, protože VR zasedá již v říjnu.

Informoval AS o svých prioritách v začátku svého funkčního období: pedagogika – úseky studia, legislativa, evaluace fakulty – poslední proběhla přibližně před 10 lety, praktické zubní lékařství.

 

Do funkcí proděkanů navrhuje:

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. – proděkan pro studijní záležitosti;

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA – proděkan, emeritní děkan;

Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA – proděkan pro rozvoj fakulty, pro zahraniční                                         studenty a sociální problematiku;

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan pro klinickou pedagogiku a postgraduální studium;

Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka pro zubní lékařství a stomatologii;

doc. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan pro vědeckou činnost, akreditaci a evaluaci;

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – proděkan pro grantovou problematiku;

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. – proděkan pro zdravotnickou problematiku a zahraniční vztahy;

 

Dále informoval AS, že stálými členy kolegia budou  tajemnice fakulty, předseda AS,  prof. Jiří Mazánek, prof. Karel Smetana, doc. Petr Bartůněk, prof. Alois Martan, prof. Jan Škrha, prof. Jan Betka a ředitel VFN.

 

P. Sucharda vyjádřil nejistotu, zda vůbec může AS návrh schválit, když nebyl prof. Zima jmenován do funkce děkana.

 

T. Zima: Stačí vyjádří-li senát  předběžný souhlas.

 

B. Matouš soudí, že je třeba návrh schválit, neboť první akt, který  musí nový děkan vykonat, je odvolat staré kolegium. V případě neexistence nového kolegia by mohl být narušen řádný chod fakulty.

 

J. Hoffmannová navrhla pozměňovací návrh k původnímu usnesení, kterým vkládá slovo „předběžný“ před slovo „návrh“ , takže konečná podoba usnesení zní:

 

    Akademický senát 1. LF UK se seznámil s předběžným návrhem na jmenování proděkanů pro období 2005 – 2008, který předložil prof. MUDr.   Tomáš Zima, a vyslovil s ním souhlas. 

 

M. Hilšer dal hlasovat o takto pozměněném návrhu.

24:0:1 schváleno

 

4. Prof. MUDr. Otomar Kittnar, DrSc. -  Zpráva o hodnocení výuky studenty na 1. LF UK 

O. Kittnar (předseda Komise pro hodnocení studia) seznámil AS s dosavadním působením Hlavní hodnotící komise (zvolené v lednu 2004). Komise sestavila dotazníky (zatím mimo bakalářské obory), proběhla pilotní studie, statistické výsledky a Závěrečná zpráva HK jsou přístupné na fakultním webu. Vedoucí pracovišť a učitelé mají právo zveřejnit své vyjádření  k výsledkům  hodnocení.  Vyjádření není povinné, ale u výrazně negativního hodnocení se takové vyjádření předpokládá.

 

P. Sucharda: Co je výrazně negativní, co přiměje přednosty přiznat, že jejich pracoviště bylo hodnoceno negativně?

 

O. Kittnar: Posuzování  výsledků hodnocení a vyjadřování se k nim  je v kompetenci vedení fakulty. Povinnost vyjádřit se k výsledkům hodnocení má vedení fakulty. Vedení fakulty může požádat konkrétní pracoviště, aby se k výsledkům vyjádřilo.

 

 

M. Hilšer dal hlasovat o usnesení ve znění:

 

Akademický senát bere na vědomí Zprávu o činnosti komise pro hodnocení výuky na 1. LF UK.

 

24:0:1 schváleno

 

5. Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. – Plán přijímaných uchazečů pro akademický rok 2006/2007

S. Štípek se nejprve omluvil, že v dodaných podkladech byla  chyba týkající se počtu přijímaných studentů (bakalářské obory Zdravotnická technika a Fyzioterapie) a rozdal senátorům opravené podklady.

Dále seznámil AS s plánem přijímaných uchazečů, plánovaný počet se oproti akademickému roku 2005/2006 příliš nemění. Pro velký zájem uchazečů o bakalářské studium Ošetřovatelství – kombinované vzrostl počet z 30 na 35.

Vedení fakulty se rozhodlo pokračovat v přijímání studentů s vynikajícím prospěchem (do 1,2 za SŠ studium) bez přijímacího řízení. V akademickém roce 2006/2007 by se toto opatření týkalo 230 studentů lékařství a 23 praktického zubního lékařství.

Informoval senát, že 6 bakalářským oborům v období 2006-2007 končí akreditace a je třeba provést reakreditaci.  Studium Ošetřovatelství bude přejmenováno na obor Všeobecná sestra. Požádal senát, aby se k reakreditacím vyjádřil. 

 

M. Hilšer upozornil, že reakreditace oborů a přejmenování oboru Ošetřovatelství na Všeobecná sestra nebylo v písemných podkladech pro jednání senátu. Projednávání této otázky nebylo zařazeno na bod programu, tudíž by neměla být projednávána. Pozastavuje se nad tím,  proč nebyly reakreditace předloženy v čas, ale až v den zasedání senátu. Lze vyjádření k reakreditacím odložit na příští zasedání?

 

S. Štípek uvedl, že vedení musí reakreditaci provést co nejrychleji, neboť akreditace vyprší příští akademický rok. Proto žádá AS o vyjádření  nyní. 

 

J. Bruthans: upozornil na článek 16 odstavec 5. Volebního a jednacího řádu fakulty.

M.Hilšer požádal senátory o diskusi k plánu přijímaných uchazečů pro rok 2006/2007, po níž dá hlasovat o tom, zda se bude  projednávat otázka reakreditací. 

 

P. Broulík: Existuje průzkum, zda jsou studenti přijímaní bez testů úspěšnějšími studenty i na naší fakultě?

 

S. Štípek: Ano, v prvních letech studia jsou úspěšnější.

 

 

K. Mezian: Jak se došlo k počtu 230 a 23 bez přijímacích zkoušek?

 

S. Štípek: Procentuelně.

 

P. Šnajdr: Jakým postupem se toto „procento“ získalo?

 

S. Štípek: Odhadem.

 

P. Sucharda: Co je hlavním kritériem přijímaných bez přijímacích „pohovorů“, prospěch 1,2 nebo 230 přijímaných?

 

S. Štípek: Studenti přijímaní bez přijímacích zkoušek  musí mít průměr  1 – 1,2 za celé studium. Ale 230. přijímaný může mít např. pouze 1,18. A ostatní s průměrem do 1,2 pak již takto přijati nejsou. To platí i opačně, bez přijímacích zkoušek nebude přijat žádný uchazeč  s průměrem více než 1,2, i kdyby  bylo uchazečů do 1,2 méně než 230. 

 

E. Havrdová: Není nebezpečí, že jsou tito studenti zdatní především v memorování faktů. V klinických ročnících se setkávám s velkým množstvím studentů, kteří při běžné logické otázce naprosto tápají. Existuje průzkum kvalit těchto studentů v klinických ročnících?

 

S. Štípek: Takový průzkum zatím nebyl proveden. Děkuje za podnět.

 

M.Hilšer: Problematika  přijímacích zkoušek je jistě složitou otázkou a určitě by si zasloužila samostatnou diskusi, na kterou nyní nemáme prostor. 

 

Š. Bálková: Kolik studentů se přijímalo bez testů v předchozím roce?

 

S. Štípek: 230.

 

P. Šnajdr: Proč nejsou rostoucí počty bakalářů konzultovány s

 ústavy a vyučujícími hlavně 1. a 2. ročníku, kteří se nejvíce podílejí na

 jejich výuce?  Například kapacita Anatomického ústavu je už dnes jen stěží

 dostačující současnému počtu studentů.

 

B. Matouš vyjádřil pochopení s Dr. Šnajdrem, sám má stejné zkušenosti. Dle jeho názoru k tomu vedl vznik kmenu bakalářských oborů pro teoretické předměty. Na Ústavu biochemie a experimentální onkologie se vyučují 2 kruhy současně (odhadem 90 studentů, velkou část tvoří repetenti).

 

K. Mezian  navrhl snížit počet přijímaných studentů bez přijímacích testů z 230 a 23 na 150 a 15.

 

S. Štípek: Bude to na úkor kvality.

 

Š. Bálková: předpokládá, že vynikající studenti, by stejně úspěšně absolvovali i naše přijímací testy. Pouze to omezuje studenty ze SR, kterých se přijetí na základě lepšího prospěchu netýká.

 

M. Hilšer dal hlasovat o návrhu K. Meziana.

6:12:7 neschváleno

                                           

M. Hilšer dává hlasovat o konečném usnesení:

 

Akademický senát schvaluje plán přijímaných uchazečů pro akademický rok 2006/2007.

20:2:3 schváleno

 

M.Hilšer dává hlasovat o otevření diskuse týkající se reakreditací.

14:1:10 schváleno

 

P. Sucharda: Ohledně reakreditací, změna z Ošetřovatelství na Všeobecnou sestru se týká pouze názvu, nebo i studia oboru? A do jakého oboru budou přijímány studenti v roce 2006/2007?

 

A. Žák navrhl ať senátu osvětlí důvod přejmenování oboru Ošetřovatelství na Všeobecnou sestru a další případné související změny někdo kompetentní z Ústavu ošetřovatelství.

 

S. Štípek: V případě Ošetřovatelství se jedná pouze o změnu názvu, v ostatních  reakreditacích nedochází k žádným obsahovým změnám. Jedná se pouze o formální schvalovací proces z důvodu vypršení platností akreditací daných studijních programů, tak jak jsou uvedeny v předloženém přehledu.     

 

M. Hilšer uvedl, že bez patřičných materiálů  lze jen těžko schvalovat jakékoli usnesení bez vnitřních pochybností, navíc není–li splněna formální lhůta k předkládání materiálů. Dle VŠ zákona a ostatních předpisů se AS vyjadřuje k nově zaváděným studijním programům, takže v případě reakreditací vyjádření senátu není nutné, leda že by AS nesouhlasil s dalším pokračováním určitého studijního programu. To zřejmě v tomto případě nehrozí, proto se domnívám, že  vyjádření senátu není v této situaci nutné.

 

B. Matouš k otázce reakreditací se senát nemusí vyjadřovat, navíc nebyly předloženy materiály, proto navrhl ukončit rozpravu.

 

M. Hilšer dal hlasovat o ukončení rozpravy.

 

                                                                                                                    20:0:5 schváleno

 

      

 

 

 

 

 

6.Varia

 

B. Matouš popřál všem hezké prázdniny.

 

A. Krajcová: dotaz na prof. Štípka – Bude umožněn elektronický zápis povinných i povinně volitelných předmětů?

 

S. Štípek: Bude, je zpracováván i program PVP. SIS bude upraven, aby se mohli studenti přihlásit, když budou mít splněny studijní povinnosti (mimo prázdninovou praxi).

 

M. Bubalová: dotaz na prof. Štípka – Kdo může urgovat zkoušejícího, že není doplněna splněná studijní povinnost v SISu (student, nebo studijní odd.)?

 

S. Štípek: Zkoušející je povinen to do SISu neprodleně zapsat. Neučiní-li tak, student si může stěžovat a žádat okamžitou nápravu!

 

M. Bubalová: Když máme splněné studijní povinnosti, máme je zapsané v indexu, ale na SISu je něco nedoplněno, měl by být umožněn zápis do dalšího ročníku?

 

A. Žák: Listina - index by měl být nadřazený. Vyučuje-li se předmět na více pracovištích k nezapsání zápočtu či výsledku  zkoušky do SISu může dojít spíše. Obtížně se určuje, kdo je za to zodpovědný.

 

I. Malbohan je proti nadřazenosti listiny, ojedinělé případy studentů padělatelů se na 1. LF vyskytly.

 

P. Beneš souhlasí s doc. Žákem. Má zkušenosti z biofyziky a gastroenterologie, na biofyzice jsou 3 zkoušející a se zapisováním do SISu není problém. Na interně je to obtížnější.

 

B. Matouš: Jedná se o pár jednotlivců, mělo by to řešit studijní odd. a ne AS. Nedovede si představit, že by to řešil student sám. Studijní odd. samo upozorňuje učitele, že něco nedoplnili do SISu.

 

A. Krajcová: Netýká se to pár jednotlivců a velmi záleží na ochotě studijní referentky. Většinou nechá vyřešení situace na studentovi.

 

M. Hilšer ukončil diskusi a požádal vedení fakulty a studijní oddělení, aby byl problém řešen.

 

A. Krajcová: dotaz na prof. Štípka - Jak byla vyřešena podmínka zapisování studentů ke zkoušce až po získání zápočtu?

 

S. Štípek: Toto omezení záleží na vedoucím předmětu.

 

J. Bruthans: Takové omezení odporuje vnitřním předpisům. Udělení zápočtu je podmínkou ke konání zkoušky nikoli k zapsání zkouškového termínu. Vedoucí předmětu nemůže stanovovat jiná pravidla pro zapsání zkoušky.

 

M. Belišová: Je ústav povinen vyvěsit termíny zkoušek na SIS, nebo stačí oznámení na nástěnce?

 

S. Štípek: Pracoviště je povinno zadávat termíny zkoušek do  SISu. Ohlaste, která tak nečiní.

 

P. Broulík: Dojde ke změnám ve složení senátu, máme náhradníky?

 

M. Hilšer: Náhradníci jsou.

 

M. Hilšer seznámil AS s dopisem doc. Kohoutové, který se týkal diskuse o zkušebních termínech mimo zkouškové období. Dále uvedl, že tato diskuse proběhla mezi zástupci studentů, doc. Kohoutovou a proděkanem pro studijní záležitosti, při které nalezli určité možnosti koncepčního řešení termínů zkoušek po zimním semestru ve druhém ročníku.      

        Dále informoval o tom, že v listopadu 2005  proběhnou volby do AS UK, a bude třeba tyto volby organizačně zajistit.

 

Předseda AS 1. LF UK

Bc. Marek Hilšer ukončil zasedání v 16:40 hodin.

 

Příští řádné zasedání Akademického senátu 1. LF UK se bude konat dne 5.9.2005 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK Na Bojišti 3, Praha 2.

 

Zapsala : Š. Bálková

Vidi : Bc. Marek Hilšer

 

 

Hodnocení: spravovat